Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Anunt promovare interna personal contractual

 

Nr. 4759/17.03.2017

 

                                                                                                Aprobat,

                                                                                                Manager Ec. Cumpat Carmen

 

                                                          ANUNT

 

In baza prevederilor H.G. NR. 286/2011 si completata de H.G. nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza examen intern  de promovare pentru urmatoarele functii contractuale :

A.   Functia contractuala pentru care se organizeaza examenul de promovare :

Nr. Crt.

Nume si prenume

Denumirea postului initial

Denumirea postului transformat

Sectie /Compartiment

Vechime minima necesara

1.

Ababei Oana

Dietetician

debutant

Dietetician

Serviciul Dietetica

6 luni

2.

Hirja Andrei Ionut

Kinetoterapeut debutant

Kinetoterapeut

Sectia Cl. Ortopedie Traumatologie

6 luni

3

Barbacaru Alexandra

Economist I

Economist IA

Compartiment Achizitii, Contractare

6 ani si 6 luni

4

Diac Carmen Catalina

Economist II

Economist I

Compartiment Aprovizionare

3 ani si 6 luni

 

B.   Data, ora si locul organizarii examenului :

·        Examenul va avea loc in data de 31.03.2017, ora 10, la sediul unitatii

C.   Bibliografia si tematica sunt atasate prezentului anunt.

D.Modalitatea de desfasurare a examenului :

1.Examenul de promovare a personalului contractual consta in sustinerea unei probe scrise sau a unei probe practice, dupa caz, stabilite de comisia de examinare.

2. In cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisie de examinare al comisiei de examinare noteaza lucrarea elaborata de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza urmatoarelor criterii :

a)     Cunostinte teoretice necesare functiei evaluate;

b)    Abilitati de comunicare;

c)     Capacitate de sinteza;

d)    Complexitate, initiative, creativitate.

4.Durata examenului  de promovare se stabileste de comisia de examinare in functie de gradul de dificultate si complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depasi 3 ore.

Comunicare rezultatelor la fiecare proba a examenului se face prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii « admis » sau « respins », prin afisare la sediu unitatii a institutiei organizatorice a examenului, in termen de maxim o  zi lucratoare de la data finalizarii probei.

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la proba scrisa si /sau proba practica , dupa caz, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului probei scrise si/sau probei practice si a interviului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

Rezultatele finale se afiseaza la sediul unitatii, precum si pe pagina de internet in termen maximum o zi lucratoare  de la expirarea termenului prevazut la alineatului anterior pentru proba, prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii «  admis » sau « respins ».

       5.Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

                   6.Incadrarea in noua functie ca urmare a promovarii examenului de promovare se face incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care a avut loc promovarea.

            7. Termenul de depunere a contestafiei este de o zi lucrdtoare de la data afisarii rezultatelor, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare la Serviciul  RUNOS al unitatii tel. 0232.266044/105

 

Sef Serviciu RUNOS,

Ec. Axinte Dana

 

 

 

 

 

 

 

 

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi

Compartiment Administrativ

 

Pentru examinarea si promovarea in functia de economist grad I A

 

Bibliografia:

 

 1. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
 2. Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice din  02.06.2016;
 3. Legea 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.
 4. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice cu modificarile ulterioare.

 

 

 

 

Tematica:

 1. Negocierea fara publicarea prealabila
 2. Garantia de participare.
 3. Acordul-cadru
 4. Consultarea pietei
 5. Modificarea contractului de achizitie publica/ acordului-cadru
 6. Atribuirea contractelor de achizitie publica si incheierea acordurilor-cadru

 

 

Sef serviciu Administrativ,

Insp. Vladimir Macari

 

 

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi

Compartiment Administrativ

 

Pentru examinarea si promovarea in functia de economist grad I

 

Bibliografia:

 

 1. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
 2. Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice din  02.06.2016;
 3. Legea 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.
 4. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice cu modificarile ulterioare.

 

 

 

Tematica:

 1. Documentul Unic de Achiziție European.
 2. Atributiile membrului expert cooptat intr-o comisie de evaluare in cadrul unei proceduri de achizitie publica.
 3. Procedura simplificata.
 4. Achizitia directa.
 5. Licitatia deschisa.
 6. Eliberarea documentelor constatatoare.
 7. Consultarea pietei
 8. Comisia de evaluare si modul de lucru al acesteia.

 

 

Sef serviciu Administrativ,

Insp. Vladimir Macari

 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI

CLINICA DE ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE

MANAGER,

Ec. Carmen Cumpat  

                        Tematica examen promovare interna kinetoterapeut

 

1.       Elemente de patologie osoasă posttraumatică 

2.       Elemente de patologie articulară posttraumatică

3.       Fracturile definitie, tipuri de fracturi, complicatii

4.       Entorsele definitie,  descriere tipuri de entorse, simptomatologie clinica

5.       Luxațiile, definiție , descriere clinică,

6.       Sechelele articulare  posttaumatice

7.       Sechelele musculare posttraumatice

8.       Sechelele osoase posttraumatice

9.       Algoneurodistrofia, definitie, descriere clinică

10.   Umărul - patologie posttraumatică și ortopedică, reeducare funcțională    (refacerea mobilității, forței și stabilității)

11.   Cotul- patologie posttraumatică și ortopedică, reeducare funcțională (refacerea mobilității, forței și stabilității)

12.   Șoldul -  patologie posttraumatică și ortopedică, reeducare funcțională (refacerea mobilității, forței și stabilității)

13.    Endoprotezarea soldului și reeducarea funcțională

14.   Genunchiul - patologie posttraumatică și ortopedică, reeducare funcțională (refacerea mobilității, forței și stabilității)

 

Bibliografie

1.        Botez P. - Ortopedie, ed Venus Iași  2008

2.        Botez P.- Artroplastia totală de sold,  Iași

3.       Sbenghe T.- Recuperarea medicală a sechelelor posttraumatice ale membrelor- ed Medicală București, 1981 pag29-38, 53-65, 81-86, 139-144, 165-191,  199-218, 270-317, 317-369,

4.       Sbenghe T.- Kinetologie profilactică, terapeutică și de recuperare  ed. Medicală București 1987,  Pag 330-355, 363-384, 402-434, 434-449, 517-519,519-524.

Sef Sectie,

Prof. Dr. Botez Paul

Tematica si bibliografie Dietetician

BIBLIOGRAFIE                                  

1. Dr. Constantin Borundel - Manual de medicină internă pentru cadre medii -Editura All 1994-2002;

2. Lucreţia Titircă – Urgenţe medico-chirurgicale – Sinteze pentru cadre medii Ed.Medicală 1994-2002

3. Prof.Dr.Iulian Mincu – Alimentaţia omului bolnav, Editura Medicală, Bucureşti, 1980

4. Ord. MS nr. 976/1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Ordinul M.S. nr.1101/2016  privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si control al infecţiilor nosocomiale in unităţile sanitare;

6. Ordinul MSP nr. 261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare.

7. Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei si al asistentului medical din Romania/2009.

8.  Ordinul Ministerului Sanatatii 1226/2012- Norme tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala

Tematica:

 

I. BAZELE ALIMENTAŢIEI RAŢIONALE. GRUPELE DE ALIMENTE

-Alimente de origine animală: Carnea şi produsele derivate din carne; Produse piscicole; Lapte şi derivate lactate; Ouă şi preparate din ouă;

-Alimente de origine vegetală: Cereale, făinoase şi produse de patiserie; Legume şi zarzavaturi; Fructe; Grăsimi vegetale; Produse zaharoase şi produse de cofetărie; Condimente; Băuturi.

II. NOTIUNI DE IGIENA ALIMENTARA

- Cerintele igienico-sanitare fata de pastrarea, transportul si pregatirea alimentelor;

- Cerintele igienico-sanitare fata de unitatile de alimentatie colectiva: blocul alimentar din spitale;

III. TIPURI DE DIETE( REGIMURI) PARTICULARE

- Dieta hidrică; Regimul hidrozaharat; Regimul lactat; Regimul lactofăinos ; Regimul desodat; Regimul hipoglucidic; Regimul hipolipidic; Regimul hipocaloric; Regimul hipoprotidic

IV. DIETOTERAPIA

a) dietoterapia in patologia gastro-intestinală: ulcer gastric şi duodenal, enterite, diaree, constipaţie;

b) dietoterapia in patologia hepatobiliară, hepatita cronica, criza hepatică, icter, colecistite, litiază biliară;

c) dietoterapia în patologie pancreatică;

d) dietoterapia in patologie nutriţională: obezitate, diabet zaharat, guta, hiperlipidemii

e) dietoterapia in patologie cardio-vasculară: insuficienţă cardiacă, ateroscleroza, HTA.

f) dietoterapia in patologie urinară: litiază urinară, insuficienţă renală;

g) dietoterapia in patologia aparatului respirator: pneumonii, pleurezii.

Nota: Candidaţii vor cunoaşte pentru fiecare afecţiune: definiţia, simptomatologia, tratament

igieno-dietetic.

V. ORDINUL MS. NR. 1101/2016 : Definiţia infecţiei nosocomiale, pag.1, Anexa IV – Precauţiuni Universale, Anexa V - Metodologia de supraveghere şi control al accidentelor cu expunere la produse biologice la personalul care lucrează în domeniul sanitar – Protocol de asigurare a îngrijirilor de urgenţă, în caz de expunere accidentală la produse biologice.

VI.Ordinul MSP nr.261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare: Capitolul I – Definiţii, Capitolul II – Curăţarea, Capitolul III – Dezinfecţia;

VII. Ordinul MSP 1226/2012- Norme tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala-Capitolul 3, 5 si 6.

                                                                                              Director Ingrijiri,

                                                                                              Dr. Popa Florentina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0 votes)150 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie