Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Anunt posturi asistenti medicali Laboratoare analize med. si radiologie

Nr. 27205/10.12.2015

                                                          ANUNT

 

In baza aprobarii nr.109833/23.11.2015 emisa de Consiliul Local Iasi, Spitalul Clinic de Recuperare, cu sediul in Iasi, str. Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor  posturi vacante, pe perioada nedeterminata : 

-1 post  asistent medical principal cu studii postliceale- specialitatea laborator, in cadrul Laboratorului de Analize Medicale;

- 1 post  asistent medical cu studii postliceale- specialitatea radiologie si imagistica medicala, in cadrul Laboratorului de Radiologie si imagistica medicala;

-1 post  asistent medical debutant cu studii superioare- specialitatea medicina generala, in cadrul Laboratorului de Radiologie si imagistica medicala-Computer Tomograf;

          Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 modificata si completata de H.G. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

          Concursul consta in urmatoarele etape succesive :

                   -selectia dosarelor de inscriere ;

                   -proba scrisa;

                   -proba practica ;

                   -interviul.

             Conditii de desfasurare a concursului :

1.     Ultima zi pentru depunerea dosarelor de inscriere este 23 decembrie 2015, ora 15 :00;

2.     Data si ora organizarii probei scrise :  5 ianuarie 2016, ora 9 :00 ;

3.     Data si ora probei practice : 5 ianuarie 2016, ora 13 :00 ;

4.     Data si ora interviului : 5 ianuarie 2016, ora 15 :00 ;

5.     Locul depunerii dosarelor si al organizarii probelor de concurs : Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, str. P. Halipa nr. 14.

Comunicare rezultatelor la fiecare proba a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii « admis » sau « respins », prin afisare la sediu unitatii a institutiei organizatorice a concursului, in termen de maxim o  zi lucratoare de la data finalizarii probei.

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba scrisa si /sau proba practica si interviu, dupa caz, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afisarii rezultatului probei scrise si/sau probei practice si a interviului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

In situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul selectiei dosarelor, comisia de solutionare a contestatiilor va verifica indeplinirea de catre candidatul contestator a conditiilor pentru participare la concurs in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

In situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul probei scrise, probei practice sau a interviului comisia de solutionare a contestatiilor va analiza lucrarea sau consemnarea raspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

Rezultatele finale se afiseaza la sediul unitatii, precum si pe pagina de internet in termen maximum o zi lucratoare  de la expirarea termenului prevazut la alineatul anterior pentru proba, prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii «  admis » sau « respins ».

Conditii generale, conform art. 3 din H.G. NR. 286/2011 :

Poate participa la concurs persoana care indeplineste urmatoarele conditii :

a)     Are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania ;

b)    Cunoaste limba romana, scris si vorbit ;

c)     Are varsta minima reglementata de prevederile legale ;

d)    Are capacitate deplina de exercitiu ;

e)     Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atesta pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate ;

f)      Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs ;

g)     Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptie situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de asistent medical principal (PL), in cadrul Laboratorului de  analize medicale:

- studii: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997

- adeverinţă de grad principal-laborator

- minim 5 ani vechime ca asistent medical

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de asistent medical cu studii postliceale (PL) specialitate radiologie si imagistică medicală, in cadrul Laboratorului de radiologie si imagistica medicala:

- studii: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997

- minim 6 luni vechime ca asistent medical

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de asistentă medicală debutant cu studii superioare (S), specialitate medicină generală, in cadrul Laboratorului de radiologie si imagistica medicala-Computer Tomograf:

                    -studii:diplomă de absolvire a învaţămăntului superior în specialitate

Cei interesati vor depune la Serviciul RUNOS al unitatii, dosar de concurs care sa cuprinda urmatoarele acte :

·        Cerere de inscriere la concurs care va cuprinde postul si locul de munca pentru care opteaza concurentul, adresata conducatorului institutiei publice organizatorice ;

·        Copia xerox actului de indentitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii,dupa caz;

·        Copia xerox certificate nastere si casatorie daca este cazul ;

·        Copia  carnetului  de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechime in munca ;

·        Copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta indeplinirea conditiilor specifice postului ;

·        Certificat de membru OAMGMAMR vizat pe anul in curs ;

·        Cazierul judiciar ;

·        Adeverinta  medicala  eliberata de medicul de familie sau de medicul  de medicina muncii din spital care sa ateste faptul ca este apt pentru exercitarea profesiei ( Dr. Munteanu Georgeta –nr. telefon 0788437959,0740256003)

·        Copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau  recomandare de la ultimul loc de munca privind profilul moral si profesional al candidatului ;

·        Curriculum vitae.

·        1 Dosar de carton cu sina.

Copiile de pe actele prevazute la alin(1) se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare la Biroul Personal al unitatii tel. 0232.266044/105

 

 

 

                                                               Manager,

         Ec.Cumpat Carmen MarinelaNr. 27205/10.12.2015

                                                          ANUNT

 

In baza aprobarii nr.109833/23.11.2015 emisa de Consiliul Local Iasi, Spitalul Clinic de Recuperare, cu sediul in Iasi, str. Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor  posturi vacante, pe perioada nedeterminata : 

-1 post  asistent medical principal cu studii postliceale- specialitatea laborator, in cadrul Laboratorului de Analize Medicale;

- 1 post  asistent medical cu studii postliceale- specialitatea radiologie si imagistica medicala, in cadrul Laboratorului de Radiologie si imagistica medicala;

-1 post  asistent medical debutant cu studii superioare- specialitatea medicina generala, in cadrul Laboratorului de Radiologie si imagistica medicala-Computer Tomograf;

          Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 modificata si completata de H.G. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

          Concursul consta in urmatoarele etape succesive :

                   -selectia dosarelor de inscriere ;

                   -proba scrisa;

                   -proba practica ;

                   -interviul.

             Conditii de desfasurare a concursului :

1.     Ultima zi pentru depunerea dosarelor de inscriere este 23 decembrie 2015, ora 15 :00;

2.     Data si ora organizarii probei scrise :  5 ianuarie 2016, ora 9 :00 ;

3.     Data si ora probei practice : 5 ianuarie 2016, ora 13 :00 ;

4.     Data si ora interviului : 5 ianuarie 2016, ora 15 :00 ;

5.     Locul depunerii dosarelor si al organizarii probelor de concurs : Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, str. P. Halipa nr. 14.

Comunicare rezultatelor la fiecare proba a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii « admis » sau « respins », prin afisare la sediu unitatii a institutiei organizatorice a concursului, in termen de maxim o  zi lucratoare de la data finalizarii probei.

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba scrisa si /sau proba practica si interviu, dupa caz, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afisarii rezultatului probei scrise si/sau probei practice si a interviului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

In situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul selectiei dosarelor, comisia de solutionare a contestatiilor va verifica indeplinirea de catre candidatul contestator a conditiilor pentru participare la concurs in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

In situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul probei scrise, probei practice sau a interviului comisia de solutionare a contestatiilor va analiza lucrarea sau consemnarea raspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

Rezultatele finale se afiseaza la sediul unitatii, precum si pe pagina de internet in termen maximum o zi lucratoare  de la expirarea termenului prevazut la alineatul anterior pentru proba, prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii «  admis » sau « respins ».

Conditii generale, conform art. 3 din H.G. NR. 286/2011 :

Poate participa la concurs persoana care indeplineste urmatoarele conditii :

a)     Are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania ;

b)    Cunoaste limba romana, scris si vorbit ;

c)     Are varsta minima reglementata de prevederile legale ;

d)    Are capacitate deplina de exercitiu ;

e)     Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atesta pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate ;

f)      Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs ;

g)     Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptie situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de asistent medical principal (PL), in cadrul Laboratorului de  analize medicale:

- studii: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997

- adeverinţă de grad principal-laborator

- minim 5 ani vechime ca asistent medical

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de asistent medical cu studii postliceale (PL) specialitate radiologie si imagistică medicală, in cadrul Laboratorului de radiologie si imagistica medicala:

- studii: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997

- minim 6 luni vechime ca asistent medical

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de asistentă medicală debutant cu studii superioare (S), specialitate medicină generală, in cadrul Laboratorului de radiologie si imagistica medicala-Computer Tomograf:

                    -studii:diplomă de absolvire a învaţămăntului superior în specialitate

Cei interesati vor depune la Serviciul RUNOS al unitatii, dosar de concurs care sa cuprinda urmatoarele acte :

·        Cerere de inscriere la concurs care va cuprinde postul si locul de munca pentru care opteaza concurentul, adresata conducatorului institutiei publice organizatorice ;

·        Copia xerox actului de indentitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii,dupa caz;

·        Copia xerox certificate nastere si casatorie daca este cazul ;

·        Copia  carnetului  de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechime in munca ;

·        Copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta indeplinirea conditiilor specifice postului ;

·        Certificat de membru OAMGMAMR vizat pe anul in curs ;

·        Cazierul judiciar ;

·        Adeverinta  medicala  eliberata de medicul de familie sau de medicul  de medicina muncii din spital care sa ateste faptul ca este apt pentru exercitarea profesiei ( Dr. Munteanu Georgeta –nr. telefon 0788437959,0740256003)

·        Copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau  recomandare de la ultimul loc de munca privind profilul moral si profesional al candidatului ;

·        Curriculum vitae.

·        1 Dosar de carton cu sina.

Copiile de pe actele prevazute la alin(1) se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare la Biroul Personal al unitatii tel. 0232.266044/105

 

 

 

                                                               Manager,

         Ec.Cumpat Carmen Marinela

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI

Serviciul de radiologie si imagistica medicala

                                                                                                Aprobat,

                                                                                                                                                                Manager ,

                                                                                                                                                Ec. Cumpat Carmen Marinela

 

                                Tematica si bibliografie pentru posturile de  asistent medical PL si asistent medical debutant (S)

                        

Tematica :

 1. Radiaţia X : Natura radiaţiilor X, formarea radiaţiilor X, intensitatea fasciculului de radiaţii,
 2. Tubul radiogen şi anexele sale
 3. Radioscopia: bazele fizice ale radioscopiei, instalaţia de radioscopie, radioscopia cu amplificator de luminiscenţă, lanţul de televiziune, fluoroscopia digitală.
 4. Radiografia: formarea imaginii radiografice, instalaţia de radiografie, casete şi ecrane întăritoare, filmul radiografic, developarea, radiografia digitală, modul de utilizare a imaginii medicale.
 5. Contrastul artificial: substanţe de contrast, reacţii adverse
 6. Tomografia computerizată: principiul metodei, achiziţie, reconstrucţie, postprocesare, parametri tehnici utilizaţi în CT
 7. Noţiuni de radioprotecţie (NSR 01)
 8. Examenul radiografic al aparatului respirator: noţiuni de anatomie radiologică, tehnici de explorare radiologică convenţională a aparatului respirator, incidenţe
 9. Examenul radiografic al aparatului renourinar: noţiuni de anatomie radiologică, tehnici de explorare radiologică convenţională – radiografia renovezicală simplă, examenul urografic, cistografia
 10. Examenul radiografic al neurocraniului şi viscerocraniului noţiuni de anatomie radiologică, tehnici şi incidenţe de explorare radiologică convenţională
 11. Examenul radiografic al coloanei vertebrale: noţiuni de anatomie radiologică, tehnici de explorare radiologică convenţională
 12. Examenul radiografic al centurii scapulare şi al membrului superior: noţiuni de anatomie radiologică, tehnici de explorare radiologică convenţională
 13. Examenul radiografic al centurii pelviene şi al membrului inferior:  noţiuni de anatomie radiologică, tehnici de explorare radiologică convenţională
 14. Punctia venoasa.
 15. Socul anafilactic: tablou clinic, conduita de urgenta;.
 16. Evaluarea pulsului si a tensiunii arteriale;
 17. Curatarea, dezinfectia in unitatile sanitare conform Ordinului 261/2006

18.  Prevenirea infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare conform Ordinul nr. 916/2006;

19.  Gestionarea deseurilor conform Ordinul nr. 219/2002 (cu completarile ulterioare).

 

 

BIBLIOGRAFIE

1.  Mihai Lungeanu – MANUAL DE TEHNICA RADIOLOGICA -  Ed. Medicală 1988;

2. S.A.Georgescu, C. Zaharia – RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA – Ed. Universitară „Carol Davila” 2003;

3. V. Grancea – RADIOLOGIE MEDICALA – Ed. Medicală 1990;

4.  L.Titirca: Urgente medico chirurgicale – Sinteze - Editura medicala, Bucureşti 2001

5.  Sub redactia L Titirca – Ingrijiri speciale acordate pacientilor de catre asistentii medicali – manual pentru colegiile si scolile postliceale sanitare.

6. Ordinul Nr. 285/79/2002 pentru aprobarea Normelor privind radioprotectia persoanelor in cazul expunerilor medicale la radiatii ionizate;

7. LEGEA 111/1996- republicata-  privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare;

8.Norme fundamentale de securitate radiologica NSR-01 aprobat prin Ordinul presedintelui   Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr.14 din 24.01.2000;

9. Ordinul 293/30.08.2004 pentru modificarea si completarea Normelor de securitate radiologica in practica de radioterapie, aprobat prin Ordinul presedintelui   Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 94 din 14.04.2004;

10.  Ordinul M.S. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare;

11.   Ordonanţa de Urgenţă Nr. 144 din 28.10.2008, aprobata prin Legea 53/2014 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;

12.  Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al aistentului medical din Romania/2009;

 

 

 

 

 

 

 

 

Sef serviciu radiologie si imagistica medicala

Dr. OANA ARHIRE

 

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi

                                                                                      Aprobat,

                                                                   Manager,

                                                                             Ec. Cumpat Carmen Marinela

 

TEMATICA

pentru postul de asistent medical principal de laborator

 

I. BIOCHIMIE

1. Biochimia sangelui:

- Dozarea: proteine totale, urea, creatinina, acidul uric, bilirubina, albumina, glicemia (hipo si hiperglicemia, diabetul zaharat - metode de explorare in laborator).

- Explorarea metabolismului lipidic: colesterol, trigliceride, HDL-colesterol si LDLcolesterol

-Determinarea enzimelor: GOT, GPT, GGT, amilaza, CPK, CK-MB, fosfataza alcalina

-Determinarea ionilor: calciu seric total, calciu ionic, magneziu, fier, sodiu, potasiu, clor

Pentru toate analizele enumerate: recoltare, principiul metodei, tehnica de lucru , intervale de referinta, semnificatie clinica

 

2. Biochimia urinii:

- componentii normali si patologici ai urinii

- examenul de laborator al urinii (recoltare, prepararea probelor, examenul fizico-chimic si al

sedimentului urinar)

- intervale de referinta, semnificatie clinica

 

3. Biochimia LCR-ului:

- compozitia chimica a LCR, explorarea de laborator a LCR

 

II. HEMATOLOGIE

1. VSH-ul:

Principiu, semnificatie, surse de erori.

2. Reticulocitul:

- tehnica de determinare (coloratia).

3. Hemograma completa ( cu formula leucocitara):

Recoltare, executie, intervale de referinta, interpretare, erori.

4. Coloranti si coloratii folosite curent in laboratorul de hematologie

5. Teste de explorare a hemostazei si coagularii (TS, TC, PT, APTT)

6.Grupele sanguine: sistemul OAB, Rh

7. Determinarea fibrinogenului, INR, APTT

8. Principii de protectia muncii in activitatea asistentului de laborator, profilaxia

imbolnavirilor cu HIV sau hepatite.

 

 

III. MICROBIOLOGIE si PARAZITOLOGIE

1. Executarea unor frotiuri

2. Coloratia simpla cu albastru de metilen

3. Coloratii pentru metode de diferentiere: Gram, May-Grumwald, Giemsa.

4.Antibiograma: definitie, tehnici de executarem principiu, interpretare, importanta

5. Metode de recoltare si insamantare a produselor patologice: urina,sange,

(hemocultura), secretii si lichide de punctie, secretia laringotraheala, materii fecale,exsudatele (faringian, nasal) si sputa.

6. Examenul materiilor fecale :

- recoltarea si examinarea probelor in laborator pentru evidentierea parazitilor

7. Principii de protectia muncii in laboratorul de microbiologie si parazitologie.

 

IV. IMUNOLOGIE

-Determinarea: ASLO, CRP, FR, AgHBs, AcHCV–principii, mod de lucru, semnificatie clinica.

 

V. RECOLTAREA PROBELOR DE SANGE:

-tehnici de recoltare: sistem de recoltare cu vacuum, punctia venoasa, punctia capilara.

 

Bibliografia pentru examenul de asistenti medicali de laborator

· Metode de laborator de uz curent- Editura Medicala Bucuresti 1977

· Biochimie Clinica-Mircea Cucuianu -Editura Dacia Cluj Napoca-1998

· Biochimie clinica –Denisa Mihele-Editura Medicala Bucuresti 2003

· Biochimie clinica-metode de laborator - Editura Medicala Bucuresti 2002

· Laborator clinic-Hematologie-Kondi Vanghel-Editura Medicala 1981

· Biochimie clinica Eugen Mody –Editura ALL-2000

· Hematologie clinica Delia Mut Popescu- Editura Medicala Bucuresti 2001

· Microbiologie – Lucia Debeleac – Editura Amaltea 2003

· Microbiologie si parazitologie medicala-Gheorghe Dimache-Editura Uranus Bucuresti 1994

· Parazitologie medicala Simona Radulescu- Editura ALL-2000

· Analize de laborator si alte explorari diagnostice-Editura Medicart 2007

 

 

Intocmit,

Sef laborator

Dr. Sarmasanu Chihai Veronica

                                                                                                                                     APROBAT,

      Manager

                                                                                                          Ec. Carmen Cumpat

                  

 

 

 

LISTA DE CONTROL A PAGINILOR REVIZUITE

Nr.

ed./rev.

Pag.

rev.

Obiectul reviziei

0/

 

 

 

 

 

FISA POSTULUI

OCUPATIA: ASISTENT MEDICAL GENERALIST

COD COR: 222101

 

 

 

 

 

TITULAR POST:

 

FUNCTIA/POSTUL/SPECIALITATEA: asistent medical PL / asistent medical generalist /

                                                                                                                        asistent radiologie    

LOC MUNCA: Laboratorul de Radiologie si Imagistica Medicala

 

GRADUL PROFESIONAL : asistent medical PL

 

NIVELUL POSTULUI: de executie

 

 

 

 

 

 

 

 

Data

Elaborat

Verificat

Aprobat

 

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Ref.de specialitate gr.I

Pricop Mihaela

 

Sef Serv.RUNOS

Ec. Axinte Dana

 

Manager

Ec. Cumpăt Carmen

 

Exemplar nr:

 

1.CERINTELE POSTULUI:

a)    Pregătirea profesionala : Şcoala postliceala sanitara;

b)    Studii de specialitate : Curs protecţie radiologică; perioada de la absolvire: nu mai mare de 54 luni (4 ani şi 6 luni)

c)    Autorizaţii : Permis de exercitare a lucrului în mediul cu radiaţii niv.1, Domeniul RDG ; Specialitatea RTG

     Certificat de membru eliberat de OAMGMAM, in termen de valabilitate;

d)    Experienţa necesara : - experienţa in munca si in specialitatea postului; cel puţin 3 luni în activitatea de radiologie ;

-           cunoaşterea modului de pregătire a pacienţilor pentru diverse protocoale de explorare cu radiaţii X pe regiuni şi tipuri de afecţiuni;

-           cunoaşterea modului de operare a datelor pacienţilor ; utilizarea PC-ului

e)    Conştiinciozitate fata de sarcinile pe care le are de îndeplinit;

f)     Dificultatea operaţiunilor specifice postului: cunoaşterea gradului de risc in utilizarea aparaturii medicale din dotare, efortul intelectual si fizic necesar in îngrijirea medicala, gradul de autonomie in luarea unor decizii in caz de urgenta;

g)    Responsabilitatea implicata de post: responsabilitatea actului medical, responsabilitatea confidenţialităţii îngrijirilor medicale acordate pacienţilor spitalului;

2.RELATII

a)  IERARHICE:

       -   este direct subordonat Responsabilului cu securitatea radiologică

-          este subordonat  medicului sef de laborator, medicului primar/specialist si asistentului sef de laborator ;

b) FUNCTIONALE:

-          colaborează cu celelalte secţii/compartimente sau subunitati funcţionale ale spitalului in scopul realizării sarcinilor de serviciu si in scopul furnizării de servicii medicale in sistemul asigurărilor sociale de sănătate, conform contractului încheiat intre spital si Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi.

3.PROGRAM DE LUCRU :

- activitate curenta in cadrul secţiei conform programului de lucru stabilit in conformitate cu prevederile legale in vigoare: 6 ore/zi.

4.ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI :

I. Atributii asistent medical radiologie:

 1. Utilizează în timpul programului de lucru, echipamentul de protecţie şi lucru (halat, mănuşi,  etc).
 2. Utilizează echipamentul individual de protecţie la radiaţii şi sistemul de supraveghere dozimetrică individuală (caseta cu filmul fotodozimetric) în conformitate cu instrucţiunile din Manualul de management al calităţii, cod MMC - IM şi procedura Monitorizarea radiologică, cod P-6.2-01R.
 3. Participă la activitatea de primire a pacienţilor şi de pregătire a acestora în vederea realizării explorării imagistice.
 4. Informează pacienţii despre protocolul ce va fi aplicat,
 5. Aplică întocmai prevederile procedurilor Sistemului de Management al Calităţii, a protocoalelor de examinare (proceduri specifice de lucru) stabilite de medicul imagist
 6. Efectuează verificările zilnice şi săptămânale ale instalaţiei radiologice şi a celei de developare, în conformitate cu procedura cod P-8.2.4-01R Controlul de calitate în imagistica medicală,
 7. Efectuează înregistrările în Registrul de înregistrare a pacienţilor, cod F-7.1-01R
 8. Asistă medicul în executarea protocolului de explorare efectuând, cu respectarea instrucţiunilor din Manualul de utilizare al instalaţiei radiologice utilizate, operaţiunile:

a)    poziţionarea pacientului,

b)    centrarea şi diafragmarea fasciculul de radiaţii strict pe zona de examinat, la dimensiunea minimă cerută de explorarea de efectuat,

c)    încărcarea casetelor cu filme radiografice,

d)    poziţionarea casetelor,

e)    fixarea parametrilor de expunere (distanţa focală, tensiunea în tub, intensitatea curentului în tub, timpul de expunere) care generează doza la pacient  minimă care să asigure o calitate a imaginii radiologice corespunzătoare diagnosticării

f)     toate aceste etape se vor desfasura si pentru aparatul digital care utilizeaza preluarea si prelucrarea datelor pe calculator , utilizarea acestuia fiind in proportie de 100%.

 1. la finalizarea explorării efectuează: însoţirea pacientului în sala de aşteptare, preluarea casetelor cu filme radiografice şi developarea acestora (în ordinea urgenţelor).
 2. Înregistrează datele referitoare la explorare/investigaţie în baza de date electronică cu respectarea regulilor de confidenţialitate a datelor.
 3. Intervine şi acordă primul ajutor în caz de urgenţă medicală.
 4. Menţine evidenţa stocurilor şi consumurilor de filme radiografice, substanţe de developare materiale sanitare, a imprimatelor şi rechizitelor; întocmeşte necesarul de materiale consumabile la atingerea stocului de siguranţă.
 5. Asigură protecţia informaţiei şi a suportului acesteia împotriva pierderii, degradării şi utilizării de către persoane neautorizate (se va tine cont de prevederile Legii arhivelor naţionale nr. 16/1996 si ale Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora.)
 6. Efectuează colectarea, depozitarea şi predarea materialelor de unică folosinţă în vederea distrugerii
 7. Se preocupă în mod continuu de aprofundarea cunoştinţelor profesionale prin studiu individual sau participând la alte forme de instruire profesională.
 8. Clauză de flexibilitate: poate fi chemat să îndeplinească şi alte sarcini de serviciu dacă acest lucru este cerut de managementul societăţii.
 9. Poarta echipamentul de protectie prevazut de regulamentul de ordine interioara, care va fi schimbat ori de cate ori este nevoie, pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic personal.
 10. Pregateste  respectand regulile de asepsie si antisepsie  instrumentarul  si materialele in vederea sterilizarii, respectand protocolul din Ordinul MSF261/2006;
 11. Utilizeaza si pastreaza  in bune conditii  echipamentele si instrumentarul din dotare, supravegheaza  colectarea  materialelor si instrumentarul de unica folosinta utilizat si se  asigura de depozitarea  acestora  in  vederea distrugerii conform prevederilor legale;
 12. Respecta secretul profesional si codul de etica al asistentului medical;
 13. Are obligatia de a nu-si depasi atributiile de serviciu ;
 14. Are obligatia sa fie loial echipei si institutiei respectand ierarhia profesionala,
 15. Respecta si apara drepturile pacientului;
 16. Raporteaza lunar documentele catre biroul statistica conform reglementarilor in vigoare si in termenele legale;
 17. Inregistreaza in programul informatic toate procedurile efectuate in sectie si cuprinse in sistemul D.R.G.
 18. Are obligatia de anunta in cel mai scurt timp asistenta sefa in legatura cu orice caz de imbolnavire sau de aparitie a unei boli transmisibile in familie cu situatiile de incapacitate temporara de munca ;
 19. Participa la instructajele inpuse de CSPAN, PSI si protectia muncii ;
 20. Utilizeaza integral timpul de lucru, respectand programul de lucru ;
 21. Respecta  prevederile Ordinului nr. 1226/2012 privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale, prevederile Ordinului nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare, prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor, prevederile Ordinului MSF nr.261/2006 privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare precum si  prevederile Ordinului MS 914/2006 privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea autorizarii ;
 22. Respecta dispoziţiile persoanelor care deţin permis de exercitare a lucrului în mediul cu radiaţii ionizante, nivel 2 sau 3 şi a Responsabilului cu securitatea radiologică sub supravegherea cărora îşi desfăşoară activitatea
 23. Se prezinta la controlul medical periodic la termenul planificat
 24. Işi însuşeste prevederile legale şi de reglementare în domeniul radiologiei de diagnostic
 25. Işi însuşeste prevederile documentelor Sistemului de Management al Calităţii şi a instrucţiunilor din Manualele de utilizare ale instalaţiilor (operare şi întreţinere curentă)
 26. Anunţa imediat Responsabilul cu securitatea radiologică despre orice incident radiologic care a survenit la locul de muncă şi participa la localizarea sau lichidarea acestuia, conform sarcinilor ce-i revin din Planul de Urgenţă în Caz de Incident Radiologic, cod P-8.2.3-02R.
 27. Anunţa imediat Responsabilul cu securitatea radiologică despre orice furt sau deteriorare a instalaţiilor radiologice şi a dozimetrelor individuale (casete cu filme fotodozimetrice)
 28. Anunţa imediat compartimentul tehnic cu privire la orice deteriorare a instalaţiei de developare;
 29. Informeaza Responsabilul cu securitatea radiologică imediat ce s-a confirmat că este gravidă;
 30. Respecta secretul profesional, confidenţialitatea cu privire la informaţiile despre pacient, inclusiv a  rezultatelor examinărilor radiologice şi a investigaţiilor prin ecografie; declaraţia de confidenţialitate anexată, face parte integrantă din fişa postului;
 31. Are obligatia de a depozita corespunzător, (conform specificaţiilor producătorului şi regulilor specifice cabinetului), medicamentele, materialele sanitare şi materialele specifice activităţii de radiologie: filme radiografice, substanţe de developare;
 32. Anunta imediat asistenta sefa asupra deficientelor de igiena (alimentare cu apa, instalatii sanitare, incalzire, etc)
 33. Are obligatia de a respecta regulile de pază şi protecţie ale cabinetului: încuierea camerelor de expunere şi a intrării principale a cabinetului la sfârşitul programului zilnic de lucru,
 34. Are obligatia de a respecta instrucţiunile proprii de securitate în muncă şi în caz de urgenţă;
 35. Are obligatia de a respecta codul de etică al asistentului medical.

II. Atributii generale:

 1. Are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de venire si de plecare din serviciu;
 2. Respecta graficul de lucru pe tura stabilita;
 3. Nu va parasi locul de munca fara aprobarea medicului;
 4. Schimbarea turei de lucru se va solicita prin cerere scrisa aprobata de medicul coordonator si cu avizul managerului unitatii;
 5. Are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la inceputul anului;
 6. Este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru;
 7. Respecta prevederile ROI si ale ROF ;
 8. Urmareste si asigura folosirea, pastrarea si intretinerea corecta a bunurilor din dotarea sectiei;
 9. Are obligatia sa prezinte la serviciul RUNOS certificat de membru eliberat de OAMGMAM, in termen de valabilitate, precum si asigurarea malpraxis anuala.

III. Atributii  privind securitatea si sanatatea in munca, PSI, colectare deseuri:

1. Îşi însuşeşte si respecta normele de securitate si sănătate in munca prevăzute in Legea nr. 319/2006 si normele de aplicare ale acesteia;

Art.22-prevede ca fiecare lucrator  trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;

Art.23-prevede obligatiile lucratorilor:

-  sa utilizeze corect aparatura, substantele periculoase,echipamentele de transport;

-  sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat;

- sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

- sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

- sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

- sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

- sa coopereze atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigura ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

- sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare ale acestora;

- sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii santari  .

2. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 481/2004 privind situaţii de urgenta;

3. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

4. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deşeurilor in instituţiile publice.

IV. Atributii  privind Sistemul de Management al Calitatii (SMC):

1. Îşi însuşeşte si respecta cerintele procedurilor SMC ;

2. Îşi însuşeşte si respecta cerintele Manualului Calitatii ;

3.Elaboreaza/participa la elaborarea de proceduri de lucru atunci cand este cazul ;

Aceste atributii nu sunt limitative, salariatul avand obligatia de a respecta si duce la indeplinire orice alte sarcini, decizii si dispozitii primite din partea conducerii unitatii, a Directiei de Sanatate Publica sau a Ministerului Sanatatii in baza reglementarilor legale in vigoare.

V. Raspunde disciplinar, material si penal atunci cand:

1. nu respecta programul de activitate stabilit de conducerea societatii;

2. nu respecta conduita, etica si deontologia profesiei de asistent medical;

3. nu respecta disciplina muncii si nu utilizeaza corespunzator instalatiile si echipamentele de lucru si cele de protectie ;

4. nu duce la indeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare atributiilor de serviciu si orice sarcini specifice ;

5. comite orice alte abateri sanctionabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate in vigoare.

VI. Salarizare:

 • Salarizarea este în conformitate cu legislaţia  in vigoare;
 • Salariul de bază este remuneraţia primită in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, cu importanta sociala a muncii;

Fisa postului este valabila pe intreaga perioada de desfasurare a contractului de munca, putand fi reinnoita in cazul aparitiei unor noi reglementari legale  sau ori de cate ori este necesar.

 

Seful locului de munca ,

Functia : Medic sef Laborator radiologie si imagistica medicala

Numele si prenumele : Dr.Arhire Elena-Oana

Semnatura : …………………………………                                                                         

                                                              

 Luat la cunostinta si primit un exemplar salariat,

                                                                        Numele si prenumele:                                                                                                                                     Semnatura: .............................................

                                                                                    Data: .................................

                                                                                                                                                APROBAT,

  Manager

                                                                                                                       Ec. Carmen Cumpat

                                                                                     

 

 

 

 

LISTA DE CONTROL A PAGINILOR REVIZUITE

Nr.

ed./rev.

Pag.

rev.

Obiectul reviziei

0/

 

 

 

 

 

 

 

FISA POSTULUI

OCUPATIA: ASISTENT MEDICAL

COD COR: 222101

 

 

 

 

 

 

TITULAR POST:

 

FUNCTIA/POSTUL/SPECIALITATEA: asistent medical pr.PL/ asistent medical laborator

 

LOC MUNCA: Laboratorul de analize medicale

 

GRADUL PROFESIONAL : asistent medical pr. PL

 

NIVELUL POSTULUI: de executie

 

 

 

 

 

Data

Elaborat

Verificat

Aprobat

 

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Ref.de specialitate gr.I

Pricop Mihaela

 

Sef Serv.RUNOS

Ec. Toma Mirela

 

Manager

Ec. Cumpăt Carmen

 

Exemplar nr:

 

1.CERINTELE POSTULUI:

a)    Pregătirea profesionala: Şcoala postliceala sanitara, examen de grad principal;

b)    Certificat de membru eliberat de OAMGMAM,in termen de valabilitate;

c)    Experienţa necesara: experienţa in munca si in specialitatea postului;  

d)    Conştiinciozitate fata de sarcinile pe care le are de îndeplinit;

e)    Cunostinte minime de operare pe calculator ;

f)     Dificultatea operaţiunilor specifice postului: cunoaşterea gradului de risc in utilizarea aparaturii medicale din dotare, efortul intelectual si fizic necesar in desfasurarea activitatii, gradul de autonomie in luarea unor decizii in caz de urgenta;

g)    Responsabilitatea implicata de post: responsabilitatea actului medical, responsabilitatea confidenţialităţii datelor medicale;

 

2.RELATII

a)  IERARHICE:

-          este subordonat  medicului sef de laborator, responsabilului de analize si asistentului sef al laboratorului ;

b) FUNCTIONALE:

-          colaborează cu celelalte secţii/compartimente sau subunitati funcţionale ale spitalului in scopul realizării sarcinilor de serviciu si in scopul furnizării de servicii medicale in sistemul asigurărilor sociale de sănătate, conform contractului încheiat intre spital si Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi.

 

3.PROGRAM DE LUCRU :

- activitate curenta in cadrul laboratorului conform programului de lucru stabilit in conformitate cu prevederile legale in vigoare: 7 ore/zi.

 

4.ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI :

I. Atributii asistent medical:

1.    Receptioneaza probele la camera de primire a probelor

2.    Lucreaza in mod curent in sectorul de biochimie urinara al laboratorului si, in functie de necesitati, in sectorul de biochimie serica;

3.    Inregistreaza probele si rezultatele analizelor, in sistemul informatic al laboratorului;

4.    Verifică starea echipamentelor din sectoarele unde lucreaza: cititor de stripuri urinare, centrifugi, automatele de biochimie Pentra 400, Flexor XL, Flexor E, Cobas Mira, ABL80Flex;

5.    Răspunde de corecta utilizare a echipamentelor de analiză;

6.    Gestionează corect reactivii pe care îi foloseşte la locul de muncă;

7.    Cunoaşte tehnicile de lucru ale sectoarelor, putând aplica orice procedură specifică, instrucţiune de lucru;

8.    Execută analize de biochimie urinara si biochimie serica, conform Procedurilor Specifice de analize şi răspunde de exactitatea şi promptitudinea analizelor efectuate;

9.    Sesizează operativ responsabililor de analize orice deficienţă constatată la echipamentele de măsurare şi/sau analiză;

10.  La sfarşitul turei de lucru, efectuează o curăţenie riguroasă a meselor de muncă, cu dezinfecţia acestora;

11.  Efectuează / supraveghează sterilizarea unor materiale care se refolosesc in laborator;

12.  Inregistrează datele rezultate din măsurători în caietele de lucru si in sistemul informatic;

13.  In sistemul informatic al laboratorului are acces numai la analizele din sectoarele unde lucreaza, cu urmatoarele drepturi: creare set nou de analize, scriere rezultate, creare cerere de analize, anulare cerere de analize fara rezultate. NU are drept de validare si modificare a rezultatelor analizelor;

14.  Gestionează corect dosarele sectorului (completează la zi înregistrari ale sectorului respectiv -fisa de mentenanţă, fişe de temperatură, etc.);

15.  Colaborează cu Managerul calitatii în vederea menţinerii Sistemului de Management al Calitatii în laborator;

16.  Participă la activităţile de instruire în laborator, pentru însuşirea metodelor de analiză şi a instrucţiunilor echipamentelor de analiză;

17.  Pastreaza confidenţialitatea îngrijirilor medicale si datelor medicale

18.  Respectă confidenţialitatea aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura acestora;

19.  Poarta echipamentul de protectie prevazut de regulamentul de ordine interioara care va fi schimbat ori de cate ori este nevoie, pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic personal;

20.  Respecta secretul profesional si codul de etica al asistentului medical;

21.  Se  preocupa  de  actualizarea  cunostintelor  profesionale, prin  studiu individual sau alte forme  de  educatie  medicala  continua  si  conform  cerintelor  postului;

22.  Participa la instructajele impuse de CSPAN, PSI si protectia muncii ;

23.  Utilizeaza integral timpul de lucru, respectand programul de lucru ;

24.  Respecta  prevederile Ordinului nr. 1226/2012  privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale, prevederile Ordinului nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare, prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor, prevederile Ordinului MSF nr.261/2006 privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare precum si  prevederile Ordinului MS 914/2006 privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea autorizarii ;

II. Atributii generale:

 1. Are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de venire si de plecare din serviciu;
 2. Respecta graficul de lucru al laboratorului de analize medicale ;
 3. Nu va parasi locul de munca fara aprobarea sefului de laborator ;
 4. Are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la inceputul anului;
 5. Sunt interzise fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru;
 6. Respecta prevederile ROI si ale ROF ;
 7. Urmareste si asigura folosirea, pastrarea si intretinerea corecta a bunurilor din dotarea sectiei;
 8. Are obligatia sa prezinte la serviciul RUNOS certificat de membru eliberat de OAMGMAM, in termen de valabilitate, precum si asigurarea malpraxis anuala.

III. Atributii  privind securitatea si sanatatea in munca, PSI, colectare deseuri:         

1.Îşi însuşeşte si respecta normele de securitate si sănătate in munca prevăzute in Legea nr. 319/2006 si normele de aplicare ale acesteia;

Art.22-prevede ca fiecare lucrator  trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;

Art.23-prevede obligatiile lucratorilor:

- sa utilizeze corect aparatura, substntele periculoase,echipamentele de transport;

- sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat;

-sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

-sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

-sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

-sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

-sa coopereze atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite engajatorulu sa se asigura ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

-sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare ale acestora;

-sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii santari 

2. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 481/2004 privind situaţii de urgenta;

3. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

4. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deşeurilor in instituţiile publice.

V. Atributii  privind Sistemul de Management al Calitatii (SMC):

1.    Îşi însuşeşte si respecta cerintele procedurilor SMC ;

2.    Îşi însuşeşte si respecta cerintele Manualului Calitatii ;

3.    Elaboreaza/participa la elaborarea de proceduri de lucru atunci cand este cazul .

Aceste atributii nu sunt limitative, salariatul avand obligatia de a respecta si duce la indeplinire orice alte sarcini, decizii si dispozitii primite din partea conducerii unitatii, a Directiei de Sanatate Publica sau a Ministerului Sanatatii in baza reglementarilor legale in vigoare.

Raspunde disciplinar, material si penal atunci cand:

     1. nu respecta programul de activitate stabilit de conducerea societatii;

2. nu respecta conduita, etica si deontologia profesiei de asistent medical;

3.nu respecta disciplina muncii si nu utilizeaza corespunzator instalatiile si echipamentele de lucru si cele de protectie ;

4.nu duce la indeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare atributiilor de serviciu si orice sarcini specifice ;

5. comite orice alte abateri sanctionabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate in vigoare.

 

5.Salarizare:

 • Salarizarea este în conformitate cu legislaţia  in vigoare;
 • Salariul de bază este remuneraţia primită in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, cu importanta sociala a muncii;

Fisa postului este valabila pe intreaga perioada de desfasurare a contractului de munca, putand fi reinnoita in cazul aparitiei unor noi reglementari legale  sau ori de cate ori este necesar.

 

Seful locului de munca,

Functia : Medic sef laborator

Numele si prenumele :Dr. Sarmasanu-Chihai Veronica

Semnatura : …………………………………              

                                                           

                                                                        Luat la cunostinta si primit un exemplar salariat

                                                                        Numele si prenumele:                                                                                                                                     Semnatura: .............................................

                                                                        Data: .................................

                        

(0 votes)572 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie