Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

ANUNT POST BIOCHIMIST

Nr. 21918  din  19.10.2015

                                                          ANUNT

 

In baza aprobari nr. 89964/01.10.2015 emisa de Cosiliul Local Iasi,Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza concurs pentru ocuparea  urmatorului post vacant :

-1 post de biochimist, pe perioada nedeterminata,  in cadrul Laboratorului de analize medicale

          Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile Ordinul Ministerului sanatatii nr. 869/2015, cu completarile si modificarile ulterioare.

          Concursul va consta dintr-o proba scrisa si practica.

          Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte :

Ø  Cererea in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;

Ø  Copie xerox de pe  diploma de biochimist si adeverinta/certificat de confirmare in gradul profesional;

Ø  Copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs.         

Ø  Dovada/inscrisul din care sa rezulte  ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog si chimist, infintarea , organizarea si functionarea OBBCSSR;

Ø  Cazier judiciar;

Ø  Certificat medical  din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;

Ø  Chitanta de plata a taxei de concurs.

Taxa de concurs este de 150 lei.

Inscrierile se fac la sediul Spitalului Clinic de Recuperare Iasi din Str. P. Halipa nr. 14,  pana la data de 30.10.2015, ora 15:00.

In data de 2 noiembrie 2015 se va afisa cu admis sau respins rezultatul selectiei dosarelor de inscriere, pe baza indeplinirii conditiilor de participare la concurs. In termen de doua zile lucratoare din momentul afisarii, candidatii respinsi au dreptul sa depuna contestatie.

Concursul va consta dintr-o proba scrisa si practica, , candidatii care la proba scrisa a examenului nu au obtinut minimum 60 puncte vor fi declarati respinsi si nu vor putea continua concursul.

In urma sustinerii tuturor probelor vor fi declarati promovati candidati care au realizat un punctaj minim de 120 puncte.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare la Biroul Personal al unitatii tel. 0232.266044/105

 

                                                            Manager,

         Ec.Cumpat Carmen Marinela

 

 

TEMATICA PENTRU POSTUL DE BIOCHIMIST LA LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE

 

 

 

. PROBA SCRISA

 

              Antigenele (definitie, proprietati clasificare)

 

.              Anticorpii, imunoglobulinele (structura, clasificare, pr ce si biologice).oprietati fizico-chimice

 

        Raspunsul imun umoral (definitie, structuri moleculare care participa la elaborarea raspunsului imun umoral, mecanisme).

 

       Investigatii imunologice in laboratorul clinic (metode si tehnici de imunochimie si serologie – generalitati).

 

        Valoarea diagnostica a determinarilor serologice cu evidentierea anticorpilor umorali specifici

 

             Enzime

- clasificare si nomenclatura

- structura generala

- notiuni de cinetica enzimatica

- activitatea enzimatica – definitie; modalitati de exprimare

 

 Metabolismul glucidic

               

 - Digestia si absorbtia glucidelor

 

 - Glicoliza

      

 -  Gluconeogeneza

 

 -   Glicogenogeneza

  

      

Metabolismul lipidic

 

-  definitie; clasificare; rol biologic

 

-  Colesterlul: clasificare; structura; rol

-  Metabolismul colesterolului

 -  Biosinteza colesterolului

-  Utilizarea colesterolului

-  Degradarea colesterolului

 

 

Tulburari ale metabolismului sodiului : hipo-  si hipernatremia

 

Tulburari ale metabolismului potasiului : hipo-  si hiperpotasemia

 

Tulburari ale metabolismului calciului : hipo-  si hipercalcemia

 

Tulburari ale metabolismului magneziului : hipo-  si hipermagnezemia

 

Tulburari ale metabolismului fierului : hipo-  si hipersideremia

 

PROBA PRACTICA

 

 

 

Metode de lucru utilizate in imunochimie si serologie de diagnostic clinic (generalitati privind tehnicile de lucru, interpretarea si aplicatiile practice)

 

Evidentierea proteinelor patologice: proteina C-reactiva, factorul reumatoid, alfa-feto-proteina (tehnica si interpretarea rezultatelor).

 

Tehnici serologice prin reactii de neutralizare (reactia ASLO, testul Latex, testul Waaler-Rose) (tehnica si interpretarea rezultatelor).

Investigatii biochimice in patologia hepatica: GOT; GPT; GGT; LDH; fosfataza alcalina;  bilirubina

. Investigatii biochimice in patologia renala:

     - uree;

     - creatinina;

      - acidul uric

      - biochimia urinei : examenul de urina – calitativ si cantitativ; examenul microscopic al sedimentului urinar

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

 

1Maria Greabu, Alexandra Totan, Maria Mohora, Anica Dricu, Alina Elena Pârvu, Liliana Foia, Marilena Motoc, „Ghid de Biochimie Medicală”, Ed. Curtea Veche, Bucureşti, 2014;

2Virgil Darie, Margareta Grigorescu, Dănuţ  Firu, Ana Maria Bugă, Ştefana Oana Popescu “Biochimie Medicală. Mic Tratat”vol. II. Editura SITECH. Craiova,2006;

3. Virgil Darie, Margareta Grigorescu, Dănuţ Firu, Ana Maria Bugă, Ştefana Oana PopescuBiochimie Medicală. Mic Tratat”vol. I. Editura SITECH. Craiova. 2005;

4. Corneliu Zeana   Imunologie clinica Ed. Medicala  1980

5. Natalia Mitrica Kondi  : Laborator clinic Biochimie  1981.

6  M. Cucuianu, I. Manta :   Metode biochimice in laboratorul clinic

 

 

 

 

 

 

Dr. Sarmasanu –Chihai Veronica

 

(0 votes)672 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie