Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Anunt post asistent medical sef Sectia Cl. Recuperare Neurologica

Nr.  25575/15.12.2016

                                                                                                                        Aprobat,                                                                                                                                                Manager,

                                                   Ec.Cumpat Carmen Marinela

 

 

    ANUNT

 Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str. Pantelimon Halipa, nr. 14, organizeaza concurs pentru ocuparea  urmatorului  post vacant :

1. Sectia Clinica Recuperare Medicala Neurologie

- 1  post asistent medical sef  - pe perioada nedeterminata

            Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 modificata si completata de H.G. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

            Concursul consta in urmatoarele etape succesive :

                        - selectia dosarelor de inscriere;

                        - proba scrisa;

                        - interviul.

               Conditii de desfasurare a concursului:

1.      Ultima zi pentru depunerea dosarelor de inscriere este 30 decembrie 2016, ora 12:00.

2.      Data si ora organizarii probei scrise: 10 ianuarie  2017, ora 10:00.

3. Data si ora interviului : 10 ianuarie  2017, ora 14:00.

 1. Locul depunerii dosarelor si al organizarii probelor de concurs: Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, str. P. Halipa, nr. 14

Comunicarea rezultatelor la fiecare proba a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii « admis » sau « respins », prin afisare la sediul unitatii a institutiei organizatorice a concursului, in termen de maxim o  zi lucratoare de la data finalizarii probei.

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba scrisa si/sau proba practica si interviul, dupa caz, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afisarii rezultatului probei scrise si/sau probei practice si ainterviului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

In situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul selectiei dosarelor, comisia de solutionare a contestatiilor va verifica indeplinirea de catre candidatul contestator a conditiilor pentru participare la concurs in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

In situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul probei scrise, probei practice sau a interviului comisia de solutionare a contestatiilor va analiza lucrarea sau consemnarea raspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

Rezultatele finale se afiseaza la sediul unitatii, precum si pe pagina de internet in termen maximum o zi lucratoare  de la expirarea termenului prevazut la alineatul anterior pentru proba, prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii «  admis » sau « respins ».

Conditii generale, conform art. 3 din H.G. NR. 286/2011:

Poate participa la concurs persoana care indeplineste urmatoarele conditii:

a)      Are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b)      Cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c)      Are varsta minima reglementata de prevederile legale;

d)     Are capacitate deplina de exercitiu;

e)      Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atesta pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

f)       Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

g)      Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptie situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de asistent medical sef Clinica Recuperare Medicala Neurologie:

            -diploma de licenta in domeniul sanitar

            -diploma de absolvire a invatamantului de scurta durata in domeniul medical

            sau

- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare

- examen grad principal

 -3 ani vechime in functia de asistent medical

- 5 ani vechime in functia de  asistent medical

Cei interesati vor depune la Serviciul RUNOS al unitatii, dosar de concurs care sa cuprinda urmatoarele acte:

·         Cerere de inscriere la concurs care va cuprinde postul si locul de munca pentru care opteaza concurentul, adresata conducatorului institutiei publice organizatorice;

·         Copia xerox actului de indentitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii,dupa caz;

·         Copia xerox certificate nastere si casatorie daca este cazul;

·         Copiile documentelor care atesta nivelul studiilor (diploma de licenta in specialitate, diploma scoala postliceala ,diploma de bacalaureat) si ale altor acte care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului( adeverinta grad principal);

·         Certificat membru O.A.M.G.MA.M.vizat pe anul 2016 , insotit de  adeverinta pentru participare la concurs, de la Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania

·         Copia carnetului de munca, conform cu originalul,sau, dupa caz o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si /sau in specialitatea studiilor dupa data de 01.01.2011 in copie si raportul REVISAL

·         Cazierul judiciar ;

·         Adeverinta  medicala  eliberata de medicul de familie sau de medicul  de medicina muncii din spital care sa ateste faptul ca este apt pentru exercitarea profesiei (Dr. Munteanu Georgeta – nr. telefon 0788437959, 0740256003)

·         Copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau  recomandare de la ultimul loc de munca privind profilul moral si profesional al candidatului;

·         Curriculum vitae.

·         1 Dosar de carton cu sina.

Copiile de pe actele prevazute la alin(1) se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare la Biroul RUNOS al unitatii tel. 0232.266044/105

 

Sef seviciu  RUNOS,

                        Ec. Axinte Dana

 

 

                                                                                             AVIZ MANAGER

                                                                              Ec. Carmen Cumpat                                                                                                                            

                                                                                                                          

Concurs de ocupare post ASISTENT MEDICAL SEF SECTIA NEUROLOGIE

Bibliografie:

1.Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare

2.Legea nr. 53/2003 Codul Muncii cu modificarile si completarile din Legea nr. 40/2011

3.Legea 319/2006 Securitatea si sanatatea in munca

4.Legea 307/2004 priivnd exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasa; Organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania

5.Ordinul Ministerului Sanatatii nr.1101/2016 –privind aprobarea normelor  de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nozocomiale in unitatile sanitare

6. Ordinul Ministerului Sanatatii nr.961/2007, pentru aprobarea normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare

7.Ordinul nr.1224/16.09.2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenta medicala spitaliceasca, precum si pentru modificarea si completarea Ordinul Ministerului Sanatatii nr.1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal

8.Ordinul nr. 1229/01.08.2011 privind aprobarea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale si a modelului fisei de evaluare de evaluare a performantelor profesionale individuale

9.  Ordinul Ministerului Sanatatii nr.1226/2012 pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitatile medicale

10. . Ordinul Ministerului Sanatatii nr.914/2006, completat de Ord.MS nr.1096/2016 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare

11.Regulamentul de ordine interioara

12. Fisa postului – Asistent medical principal generalist sef sectie

 

TEMATICA

1.Titlul VII din Legea 95/2006- Spitalele

2.Normele de supraveghere, prevenire si control a infectiilor nozocomiale in unitatile sanitare

3.Securitatea si sanatatea in munca

4.Organizarea sectiilor medicale (Cap I- Ord.MS 914)

5.Organizarea spitalizarii de zi (Cap.II,art. 38,39,40-Ord.MS 914)

6.Normativele de personal pentru asistenta medicala spitaliceasca si metodologia de aplicare a personalului medical

7.Drepturile si obligatiile angajatilor din spital

8.Organizarea timpului de lucru

9.Criteriile de evaluare a performantelor profesionale a angajatilor si procedura de evaluare

10.Timpul de munca, timpul de odihna si concediile

11. Raspunderea juridical a salariatului

12.Normele tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare

13.Organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor medicali si Moaselor din Romania

14.Norme tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala

15.Fisa postului- asistent medical principal generalist sef sectie- Atributii specifice

 

 

Nota: Fisa postului se poate consulta la Serviciul RUNOS

 

 

 

 

 

Director medical

Dr. Baltag Doru

 

                                                                                                                                            APROBAT,

  Manager

                                                                                                                       Ec. Carmen Cumpat

                                                                                     

 

 

 

 

LISTA DE CONTROL A PAGINILOR REVIZUITE

Nr.

ed./rev.

Pag.

rev.

Obiectul reviziei

0/1

   

 

 

 

 

FISA POSTULUI

OCUPATIA: ASISTENT MEDICAL SEF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULAR POST:

 

FUNCTIA/POSTUL/SPECIALITATEA: asistent medical sef/as.med.generalist PL,sau SSD sau S

 

LOC MUNCA: Sectia Clinica Recuperare Medicala Neurologie

 

GRADUL PROFESIONAL : asistent medical principal PL sau SSD sau S

 

NIVELUL POSTULUI: de executie, cu responsabilităţi suplimentare funcţiei de baza

 

 

 

 

 

 

Data

Elaborat

Verificat

Aprobat

 

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Ref.de specialitate gr.I

Pricop Mihaela

 

Sef Serv.RUNOS

Ec. Axinte Dana

 

Manager

Ec. Cumpăt Carmen

 

Exemplar nr:

1.CERINTELE POSTULUI:

a)    Pregătirea profesionala: Şcoala postliceala sanitara, examen de grad principal;

b)    Certificat de membru eliberat de OAMGMAMR,in termen de valabilitate;

c)    Experienţa necesara: experienţa in munca si in specialitatea postului ;

d)    Conştiinciozitate fata de sarcinile pe care le are de îndeplinit;

e)    Cunostinte minime de operare pe calculator ;

f)     Dificultatea operaţiunilor specifice postului: cunoaşterea gradului de risc in utilizarea aparaturii medicale din dotare, efortul intelectual si fizic necesar in îngrijirea medicala, gradul de autonomie in luarea unor decizii in caz de urgenta;

g)    Responsabilitatea implicata de post: responsabilitatea actului medical, responsabilitatea confidenţialităţii îngrijirilor medicale acordate pacienţilor spitalului.

2.RELATII

a)  IERARHICE:

-          este subordonat managerului, directorului medical, medicului sef sectie, medicului specialist/medic primar;

-          are in subordine asistentii medicali si personalul auxiliar din sectie;

-          inlocuieste si/sau este inlocuit de un alt asistent principal din cadrul secţiei.

b) FUNCTIONALE:

-          colaborează cu celelalte secţii/compartimente sau subunitati funcţionale ale spitalului in scopul realizării sarcinilor de serviciu si in scopul furnizării de servicii medicale in sistemul asigurărilor sociale de sănătate, conform contractului încheiat intre spital si Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi.

3.PROGRAM DE LUCRU :

- activitate curenta in cadrul secţiei conform programului de lucru stabilit in conformitate cu prevederile legale in vigoare: 8 ore/zi.

4. SET DE INDICATORI CANTITATIVI/ CALITATIVI ASOCIATI ATINGERII REZULTATELOR PRESTABILITE:

Indicatori  cantitativi: executarea lucrarilor planificate si repartizate, la nivelele cantitative si termenele stabilite, rezolvarea la termen a sarcinilor ordonate de conducere si indeplinirea obiectivelor stabilite prin strategii, programe de actiune si planuri de munca;

Indicatori calitativi: asigura un management performant al activitatii, conform prevederilor legale, cerintelor postului; rezolvarea corecta, completa si viabila a sarcinilor ordonate de conducere precum si a celor stabilite prin strategii, programe de actiune si planuri de munca; asigura realizarea eficienta si la termen a obiectivelor, actiunilor, masurilor stabilite si a lucrarilor, conform prevederilor legale, cerintelor postului, ordinelor si dispozitiilor conducerii spitalului;

Costuri: asigura planificarea, organizarea si desfasurarea activitatilor specifice, cu respectarea si incadrarea stricta in limitele resurselor materiale si financiare aprobate in acest scop; 

Timp: incadrarea in termenele ordonate de conducere, in termenele stabilite de actele normative specifice

Utilizarea resurselor: gestionarea eficienta si rationala a resurselor din dotare in scopul indeplinirii atributiilor;

Mod de realizare: sarcinile se realizeaza individual, in colectiv sau in colaborare cu alte sectii ale spitalului; conduce prin exemplul personal;

 

Nr.

crt.

INDICATORI pondere indic.in standard

Unit.de masura specifica operatiunilor postului

INDICI DE PERFORMANTA

/puncte acordate

 

1.

 

CANTITATE

20%

·         Realizarea în întregime a sarcinilor prevăzute în fişa postului, în vederea bunei desfăşurări a activităţii biroului (vezi cap. VI);

·         Urmărirea şi implicarea în bună derulare a lucrarilor întocmite, (asumate ca sarcină de serviciu)  (vezi cap.VI)

- numar mare de bolnavi internati;

- numar mare de tratamente parenterale, recoltari de produse patologice si un numar  relativ mic de toaleta plagii si pansament, etc.

- numar mare de bolnavi asistati;

 

95 - 100%/5pct.

90 - 95%/4pct.

85 - 90%/3pct.

80 - 85%/2pct.

80%/1pct.

 

2.

 

CALITATE

20%

·         Desfăşurarea  activităţilor fără disfuncţionalităţi sau erori (vezi cap.VI);

·         Acurateţea documentelor, actelor, materialelor realizate (vezi cap. VI);

·         Gradul de mulţumire al beneficiarilor serviciilor oferite (vezi cap.VI);

·         Implicare pentru realizarea obiectivelor generale stabilite ale compartimentului (vezi cap. VI).

- supravegherea atenta a bolnavilor cu forme severe de boli infecto-contagioase  in vederea restabilirii si mentinerii functiilor vitale ale organismului;

- participarea la diverse forme de pregatire pentru insusirea unor tehnici moderne si eficiente in ingrijirea bolnavilor;

 

95 - 100%/5pct.

90 - 95%/4pct.

85 - 90%/3pct.

80 - 85%/2pct.

80%/1pct.

 

3.

 

COSTURI

10%

·         Optime în raport cu eficienţa acţiunilor solicitate sau propuse.

- utilizarea eficienta a aparaturii, materialelor sanitare, si medicamente

 

95 - 100%/5pct.

90 - 95%/4pct.

85 - 90%/3pct.

80 - 85%/2pct.

80%/1pct.

 

4.

 

TIMPUL

20%

·         utilizarea eficientă a programului de lucru prin folosirea timpului de lucru numai in vederea realizarii sarcinilor de serviciu;

·         realizarea sarcinilor de serviciu în timp util, real si oportun pentru buna desfăşurare a activităţii si obtinerea unui grad ridicat de multumire din partea beneficiarilor serviciilor oferite

- reducerea timpului necesar de recuperare a functiilor vitale printr-o ingrijire profesionala

95 - 100%/5pct.

90 - 95%/4pct.

85 - 90%/3pct.

80 - 85%/2pct.

80%/1pct.

 

5.

UTILIZAREA RESURSELOR

15%

- Foloseste rational resursele umane, materiale si financiare la dispozitie conform principiilor eficientei si economicitatii, în scopul îndeplinirii atribuţiilor.

- capacitate mare in utilizarea resurselor puse la dispozitie: aparatura, materiale sanitare,medicamente.

 

 

5.1.Bine si5.2.F.Bine/5pct.

5.1.Mediu si5.2.F.Bine/4pct.

5.1.Mediu si5.2.Bine/3pct.

5.1.Mediu si5.2.Mediu/2pct.

5.1.Satisf. şi 5.2.Satisf./1 pct.

 

6.

 

MOD DE REALIZARE

15%

- Isi desfasoara activitatea atat in mod individual cat si in colaborare cu colegii pe care ii coordoneaza in echipa/colectiv, conduce prin exemplul personal, se implica nemijlocit, se dedica serviciului, respecta personalitatea si aspiratiile subordonatilor, simplifica procedura de lucru si conducere.

- grad mare de implicare in realizarea muncii in echipa;

- initiativa pentru formularea de solutii noi;

- grad mare de implicare in realizarea muncii individuale

F.Bine/5pct.

Bine/4pct.

Mediu/3pct.

Satisfacator/2pct.

Nesatisfăcător /1 pct.

 

5.CRITERII DE EVALUARE ALE POSTULUI

Evaluarea activitatii:

·        obiectivele de performanta individuala:

-          modul de indeplinire cantitativa si calitativa a sarcinilor din prezenta Fisa a postului;

-          modul de raspuns la alte solicitari decat cele curente.

·        criterii de evaluare a realizarii acestora (se noteaza cu insufficient, sufficient, bines au foarte bine)

-          rezultatele obtinute:

-cantitatea si calitatea lucrarilor si sarcinilor realizate

- nivelul de indeplinire a sarcinilor si lucrarilor in termenele stabilite;

-eficienta lucrarilor si sarcinilor realizate, in contextual atingerii obiectivelor propuse;

-          adaptarea la complexitatea muncii:

- adaptarea la conceptia de alternative de schimbare sau de solutii noi(creativitate)

-analiza si sinteza riscurilor, influentelor, efectelor si consecintelor evaluate;

            - evaluarea lucrarilor si sarcinilor de rutina (repetitive)

      - asumarea responsabilitatii:

- intensitatea implicarii si rapiditatea interventiei in realizarea atributiilor;

            - evaluarea nivelului riscului decisional;

      - capacitatea relationala si disciplina muncii:

- capacitatea de evitare a starilor conflictuale si respectarea relatiilor ierarhice;

            - adaptabilitatea la situatii neprevazute;

·        Personana care realizeaza evaluarea performantelor profesionale individuale: seful ierarhic sau persoana desemnata de angajator in acest sens.

·        Modalitatea de evaluare: prin observare directa de catre evaluator, in baza rezultatelor obtinute ca urmare a desfasurarii activitatii, prin chestionar sau prin intermediul altor instrumente de evaluare elaborate de angajator

·        Periodicitatea de evaluare a performantelor- Anual

 

DESCRIEREA POSTULUI:

Criterii de evaluare conditiile pentru ocuparea postului

Nr.

CRITERIUL

Calificativul

crt.

 

MINIM

MAXIM

1.

Cunostinte si experienta profesionala- Competenta profesionala

4

5

1.1.

Pregatirea de baza – absolvent al invatamantului superior, postliceal sau liceu sanitar si examen de echivalare. Are cunostinte si abilitati profesionale specificate in fisa postului

3

4

1.2.

Are pregatire superioara cerintelor postului.Pregatirea de specialitate, specializari, cursuri –

1

1

2.

Promptitudine si operativitate in realizarea atributiilor de serviciu prevazute in fisa postului

4

5

2.1.

Realizarea obiectivelor individuale de activitate

3

4

2.2.

Indeplinirea sarcinilor si atributiilor de serviciu

1

1

3.

Calitatea lucrarilor executate si a activitatilor desfasurate -Calitatea muncii- influenta, coordonare si supervizare

3

4

3.1.

Realizeaza sarcinile si atributiile din fisa postului

2

3

3.2.

Asumarea responsabilitatii pentru lucrul efectuat

1

2

4.

Asumarea responsabilitatilor prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, perseverenta, obiectivitate, disciplina

4

5

4.1

Receptivitate

1

1

4.2

Disponibilitate la efort suplimentar

0

1

4.3

Perseverenta

1

1

4.4

Obiectivitate

1

1

4.5

Disciplina in munca

1

1

5.

Intensitatea implicarii in utilizarea echipamentelor si a materialelor cu incadrarea in normative de consum

3

4

5.1

Utilizarea rationala si eficienta a resurselor disponibile in vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu

3

4

6.

Adaptarea la complexitatea muncii, initiativa si creativitate

3

4

6.1.

Complexitatea postului-diversitatea operatiunilor, asumarea responsabilitatii

1

1

6.2.

Gradul de autonomie, initiative si creativitate

1

1

6.3.

Efortul intelectual

1

1

6.4.

Aptitudini deosebite

0

1

6.5.

Tehnologii speciale

0

0

7.

Conditii de munca

3

4

7.1

Respectarea programului de lucru

1

2

7.2

Utilizarea resurselor puse la dispozitie

1

1

7.3

Lucru in echipa.Colaboreaza cu colegii de serviciu, isi aduce contributia proprie cand este necesar, are o participare eficienta la realizarea obiectivelor acesteia.

1

1

 

6.OBIECTIVELE GENERALE SI SPECIFICE POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL

A.   Obiective generale ale postului

Domeniile de competenta                Unitatile de competenta      

Administrarea tratamentelor               Administrarea tratamentelor

                                                            Interventii in situatii de urgenta

                                                            Monitorizarea pacientului

Administratie                                       Completarea documentelor de evidenta a medicamentelor

                                                            Completarea documentelor de evidenta a pacientilor

                                                            Completarea documentelor de observatie clinica medicala

Competente gen. la locul de munca   Asigurarea conditiilor igienico- sanitare generale la locul de                                                                                                                         munca

                                                            Comunicarea cu pacientii

                                                            Comunicarea interactiva la locul de munca

                                                            Dezvoltarea profesionala

                                                            Munca in echipa

                                                            Prevenirea crearii focarelor de infectie

                                                            Respectarea NPM si PSI

                                                            Sterilizarea instrumentelor si a materialelor

 

Investigatii clinice si paraclinice          Asistarea medicului la efectuarea investigatiilor clinice

                                                            Efectuarea explorarilor functionale

                                                            Realizarea investigatiilor paraclinice uzuale

Planificare                                           Administrarea medicamentelor si a materialelor consumabile

                                                            Asigurarea conditiilor necesare desfasurarii tratamentelor si

                                                                                                                                    recoltarilor

                                                            Planificarea activitatii proprii

                                                            Programarea pacientilor pentru investigatii de specialitate               

B.Obiective specifice ale postului:

-          In raport cu obiectivele postului raspunde de utilizarea optima a resurselor materiale, financiare, patrimoniale alocate  pentru atingerea obiectivelor spitalului.

-          Raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care are acces.

 

7.ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI :

I. Atributii asistent medical sef:

1.    Conf.Ord.1101/2016 are urmatoarele atributii:

a) prelucrează procedurile şi protocoalele de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale elaborate de serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale cu personalul mediu şi auxiliar din secţie şi răspunde de aplicarea acestora;

b) răspunde de aplicarea precauţiunilor standard şi specifice de către personalul secţiei;

c) răspunde de comportamentul igienic al personalului din subordine, de respectarea regulilor de tehnică aseptică de către acesta;

d) controlează respectarea circuitelor funcţionale din secţie;

e) răspunde de starea de curăţenie din secţie;

f) transmite directorului de îngrijiri necesarul de materiale de curăţenie, consumabile, dezinfectanţi, elaborat în concordanţă cu recomandările serviciului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;

g) controlează respectarea măsurilor de asepsie şi antisepsie;

h) supraveghează şi controlează activitatea în oficiul alimentar privind depozitarea, prepararea şi distribuirea alimentelor, în special la bucătăria dietetică, lactariu, biberonerie etc.;

i) supraveghează calitatea prestaţiilor efectuate la spălătorie şi sesizează directorului de îngrijiri orice deficienţe constatate;

j) verifică igiena bolnavilor şi a însoţitorilor şi face educaţia sanitară a acestora;

k) urmăreşte efectuarea examenului organoleptic al alimentelor distribuite bolnavilor şi însoţitorilor şi le îndepărtează pe cele necorespunzătoare, situaţie pe care o aduce la cunoştinţa directorului de îngrijiri;

l) constată şi raportează directorului de îngrijiri deficienţe de igienă (alimentare cu apă, instalaţii sanitare, încălzire);

m) coordonează şi supraveghează operaţiunile de curăţenie şi dezinfecţie;

n) participă la recoltarea probelor de evaluare a eficienţei curăţeniei, dezinfecţiei şi sterilizării împreună cu echipa serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;

o) asigură necesarul de materiale (săpun, dezinfectant, prosoape de hârtie, echipament de unică folosinţă) şi coordonează în permanenţă respectarea de către personal şi însoţitori a măsurilor de izolare şi controlează prelucrarea bolnavilor la internare;

p) anunţă la serviciul de internări locurile disponibile, urmăreşte internarea corectă a bolnavilor în funcţie de infecţiozitate sau receptivitate;

q) coordonează şi verifică aplicarea măsurilor de izolare a bolnavilor cu caracter infecţios şi a măsurilor pentru supravegherea contacţilor, în conformitate cu ghidul de izolare elaborat de şeful serviciului/coordonatorul compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate îngrijirilor medicale;

r) instruieşte personalul din subordine privind autodeclararea îmbolnăvirilor şi urmăreşte aplicarea acestor măsuri;

s) semnalează medicului şef de secţie şi/sau directorului de îngrijiri cazurile de boli transmisibile pe care le suspicionează în rândul personalului;

t) instruieşte şi supraveghează personalul din subordine asupra măsurilor de igienă care trebuie respectate de vizitatori şi personalul spitalului (portul echipamentului, evitarea aglomerării în saloane);

u) verifică şi răspunde de modul de manipulare a lenjeriei bolnavilor, colectarea şi păstrarea lenjeriei murdare, dezinfecţia lenjeriei de la bolnavii infecţioşi, transportul lenjeriei murdare, transportul şi păstrarea lenjeriei curate;

v) verifică şi răspunde de modul de colectare a deşeurilor infecţioase şi neinfecţioase, de depozitare a lor pe secţie, de modul de transport la depozitul central;

w) controlează şi instruieşte personalul din subordine asupra echipamentului de protecţie şi comportamentului igienic, precum şi asupra respectării

normelor de tehnică aseptică şi propune directorului de îngrijiri măsuri disciplinare în cazurile de abateri;

x) răspunde de elaborarea procedurilor şi protocoalelor de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale pe secţie, în funcţie de

manevrele şi procedurile medicale identificate cu risc pentru pacienţi, şi se asigură de implementarea acestora;

y) răspunde de întocmirea şi completarea registrului de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale pe secţie;

z) răspunde de întocmirea şi completarea registrului de expunere accidentală la produse biologice pe secţie.

2.    Organizeaza activitatea de tratament, explorari functionale si ingrijire din sectie, asigura si raspunde de calitatea acestora;

3.    Coordoneaza, controleaza si raspunde de calitatea activitatii desfasurate de personalul din subordine;

4.    Asigura primirea bolnavilor in sectie precum si informarea acestora asupra prevederilor referitoare la drepturile si obligatiile pacientilor internati ;

5.    Informeaza medicul sef de sectie  si dupa caz asistentul sef pe spital despre evenimentele deosebite petrecute in timpul turelor precum si aspectele deosebite cu privire la evolutia si ingrijirea bolnavilor;

6.    Organizeaza impreuna cu asistentul sef al spitalului si cu consultarea reprezentantului colegiului asistentilor medicali, testari profesionale periodice pentru asistentii medicali si personalul auxiliar din cadrul sectiei ;

7.    Se preocupa de  ridicarea continua a nivelului profesional al personalului din subordine ;

8.    Propune necesarul de achizitii materiale sanitare, echipamente de lucru si alte obiecte de inventar pentru anul urmator;

9.    Aduce la cunostinta asistentului sef pe spital absenta temporara a personalului in vederea suplinirii acestuia potrivit reglementarilor legale in vigoare;

10.  Coordoneaza si raspunde de aplicarea si respectarea normelor de prevenire si combatere a infectiilor nosocomiale;

11.  Raspunde de aprovizionarea sectiei cu instrumentar, lenjerie si alte materiale sanitare necesare si de intretinere si inlocuirea acestora conform normelor stabilite in unitate;

12.  Asigura procurarea medicamentelor si materialelor sanitare curente pentru aparatul de urgenta al sectiei, controleaza modul in care medicatia este preluata din farmacie, pastrata, distribuita si administrata de catre asistentele si surorile medicale din sectie, asigura justificarea la zi a medicamentelor din aparat ;

13.  Realizeaza autoinventarierea periodica a dotarii sectiei  conform normelor stabilite in colaborare cu asistentul sef pe spital si delega persoana care raspunde de aceasta (daca este cazul), fata de administratia unitatii ;

14.  Controleaza zilnic condica de prezenta a personalului si contrasemneaza ;

15.  Raspunde de intocmirea situatiei zilnice a miscarii bolnavilor si asigura predarea acesteia la biroul de internari;

16.  Intocmeste zilnic necesarul de portii de mancare cu tipuri de regim pentru sectie, organizeaza si asista la distribuirea mesei ;

17.  Este responsabil cu alcatuirea anexei pentru hrana pacientilor nou internati ;

18.  Asigura trimiterea condicilor de medicamente la farmacie si administrarea tratamentelor potrivit indicatiilor medicale ;

19.  Controleaza si raspunde de asigurarea sterilizarii instrumentarului si a tuturor masurilor de asepsie si antisepsie necesare prevenirii transmiterii infectiilor interioare ;

20.  Analizeaza si propune nevoile de perfectionare pentru categoriile de personal din subordine si le comunica asistentului sef pe spital;

21.  Insoteste medicul sef de sectie la vizita, consemneaza si asigura indeplinirea de catre personalul din subordine a tuturor indicatiilor date de acesta;

22.  Participa zilnic la raportul de garda si saptamanal la raportul asistentelor sefe;

23.  Organizeaza instruirile periodice ale intregului personal din subordine privind respectarea normelor de protectia muncii si PSI;

24.  Este desemnat indrumator pentru monitorizarea noilor angajati subordonati ierarhic ; Supraveghează şi asigură acomodarea şi integrarea personalului nou-încadrat în vederea respectării sarcinilor din fişa postului, a ROI si a ROF;

25.  Se preocupa de asigurarea unui climat etic fata de bolnavi, a personalului din subordine;

26.  Asigura pastrarea secretului profesional si ofera informatii apartinatorilor numai in interesul pacientilor si asigura confidentialitatea si anonimatul pacientilor ;

27.  In cazul constatarii unor acte de indisciplina la personalul din subordine, informeaza in scris medicul coordonator, asistentul sef pe spital si conducerea unitatii ;

28.  Raporteaza sefului Serv.administrativ (prin referate scrise) orice defectiune la instalatii si la aparatura medicala si se asigura ca remedierea acestora se face in cel mai scurt timp, pentru a nu periclita activitatea medicala ;

29.  Organizeaza si controleaza folosirea integrala a timpului de munca al personalului din subordine, intocmeste graficul de lucru si pontajul lunar al acestuia si raspunde de respectarea lor;

30.  Programeaza graficul concediilor de odihna conform legislatiei si contractului colectiv de munca, de comun acord cu angajatul, cu avizul sindicatului si raspunde de respectarea acestuia fara a periclita activitatea medicala ;

31.  Respecta  prevederile Ordinului nr. 1226/2012 privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale, prevederile Ordinului nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare, prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor, prevederile Ordinului MSF nr.961/2016 privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare precum si  prevederile Ordinului MS 914/2006 completat de Ordinul MS nr. 1096/2016  privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea autorizarii ;    

            Orice dauna adusa pacientilor prin nerespectarea prevederilor Ord.1101/2016 sau a normativelor profesionale privind asigurarea calitatii asistentei medicale acordate pacientilor in scopul prevenirii infectiilor asociate asistentei medicale atrage responsabilitatea individuala sau, dupa caz, institutionala, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare.

32.  Coordoneaza organizarea si realizarea instruirii a elevilor scolilor postliceale sanitare insotiti de instructorul de practica, conform stagiilor stabilite de comun acord cu scoala ;

32.  Utilizeaza calculatorul in scopul raportarii datelor in stricta concordanta cu programele impuse de conducerea unitatii;

33.  Participa zilnic la raportul de garda impreuna cu medicii;

34.  Utilizeaza numai programele informatice licentiate ale spitalului;

II. Atributii asistent medical:

1.    Conform Ord. MS nr.1101/2016 are urmatoarele atributii:

a) implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea limitării infecţiilor;

b) se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi aplicarea practicilor adecvate pe toată durata internării pacienţilor;

c) menţine igiena, conform politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din salon;

d) informează cu promptitudine medicul de gardă/medicul şef de secţie în legătură cu apariţia semnelor de infecţie la unul dintre pacienţii aflaţi în îngrijirea sa;

e) iniţiază izolarea pacientului care prezintă semne ale unei boli transmisibile şi anunţă imediat medicul curant şi serviciul de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;

f) limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul spitalului, alţi pacienţi sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare;

g) semnalează medicului curant existenţa elementelor sugestive de infecţie asociată asistenţei medicale;

h) participă la pregătirea personalului;

i) participă la investigarea focarelor;

2.    Preia pacientul nou internat si insotitorul acestuia (in functie de situatie), verifica toaleta personala, tinuta de spital si il repartizeaza in salon;

3.    Informeaza pacientul cu privire la structura sectiei si asupra obligativitatii respectarii regulamentului de ordine interioara ;

4.    Acorda primul ajutor in situatii de urgenta si cheama medicul;

5.    Participa la asigurarea unui climat optim si de siguranta in salon;

6.    Identifica problemele de ingrijire ale pacientilor, stabileste prioritatile, elaboreaza si implementeaza planul de ingrijire si evalueaza rezultatele obtinute,  pe tot parcursul internarii;

7.    Prezinta medicului de salon pacientul pentru examinare si il informeaza asupra starii acestuia de la internare si pe tot parcursul internarii, observa simptomele si starea pacientului , le inregistreaza in dosarul de ingrijire si informeaza medicul asupra oricaror modificari depistate;

8.    Pregateste bolnavul si ajuta medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigatii si tratament;

9.    Pregateste bolnavul prin tehnici specifice pentru investigatii speciale, organizeaza transportul bolnavului pentru investigatii in alte compartimente/laboratoare si supravegheaza starea acestuia pe timpul transportului;

10.  Recolteaza produse biologice de laborator, conform prescriptiei medicului si asigura transportul acestora in conditii optime la laborator;

11.  Raspunde de ingrijirea bolnavilor din salon si supravegheaza efectuarea de catre infirmiera a toaletei, schimbarii lenjeriei de corp si de pat, creerii conditiilor pentru satisfacerea nevoilor fiziologice , schimbarii pozitiei bolnavului;

12.  Observa apetitul pacientilor, supravegheaza si asigura alimentatia pacientilor dependenti, supravegheaza distribuirea alimentelor conform dietei consemnate in foaia de observatie;

13.  Administreaza personal medicatia, efectueaza tratamentele, imunizarile, testarile biologice, etc. conform prescriptiei medicale;

14.  Asigura monitorizarea specifica a bolnavului conform prescriptiei medicale;

15.  Pregateste materialele si instrumentarul in vederea sterilizarii;

16.  Respecta normele de securitate, manipulare si descarcare a stupefiantelor, precum si a medicamentelor cu regim special;

17.  Participa la acordarea ingrijirilor paliative si instruieste familia sau apartinatorii pentru acordarea acestora;

18.  Supravegheaza modul de desfasurare a vizitelor apartinatorilor cu respectarea normelor de igiena (portul echipamentului de protectie, evitarea aglomerarii), conform regulamentului intern;

19.  Efectueaza verbal si in scris preluarea/predarea fiecarui pacient si a serviciului in cadrul raportului de tura ;

20.  Pregateste pacientul pentru externare;

21.  In caz de deces, inventariaza obiectele, identifica cadavrul si organizeaza transportul acestuia la locul stabilit de conducerea spitalului;

22.  Utilizeaza si pastreaza  in bune conditii  echipamentele si instrumentarul din dotare, supravegheaza colectarea materialelor si instrumentarul de unica folosinta utilizat si se asigura de depozitarea acestora in vederea distrugerii conform prevederilor legale;

23.  Poarta echipamentul de protectie prevazut de regulamentul de ordine interioara care va fi schimbat ori de cate ori este nevoie, pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic personal;

24.  Respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea infectiilor nosocomiale;

25.  Respecta secretul profesional si codul de etica al asistentului medical;

26.  Respecta si apara drepturile pacientului;

27.  Se preocupa de actualizarea cunostintelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educatie medicala continua si conform cerintelor postului;

28.  Raporteaza lunar Foile de observatie si alte documente catre biroul statistica conform reglementarilor in vigoare si in termenele legale;

29.  Intocmeste situatia zilnica a miscarii bolnavilor si o preda la biroul de internari;

30.  Descarca medicamentele si materiale sanitare individuale prescrise;

31.  Inregistreaza in programul informatic toate procedurile medicale efectuate in sectie si cuprinse in sistemul D.R.G.

32.  Are atributii privind administrarea sangelui total sau componentelor sanguine (conf. Ord.MSP nr.1224/2006) :

-ia cunostinta de indicatia sanguina facuta de medicul prescriptor ;

-recolteaza esantioanele pretransfuzionale, completeaza si semneaza formularul « cerere de sange » pentru UTS din spital, in vederea efectuarii probelor pretransfuzionale ;

-efectueaza controlul ultim pretransfuzional la patul bolnavului ;

-efectueaza transfuzia sanguina propriu-zisa si supravegheaza pacientul pe toata durata administrarii si in urmatoarele ore ;

-inregistreaza in foaia de obdervatie rezultatele controlului ultim pretransfuzional si toate informatiile relevante privind procedura efectuata ;

-in caz de reactii transfuzionale aplica procedurile operatorii standard de urgenta si solicita medicul prescriptor sau de garda ;

-returneaza UTS din spital recipientele de sange total sau componentele sanguine transfuzate, precum si unitatile netransfuzate ;

33.  Participa la instructajele impuse de CPCIN, PSI si protectia muncii ;

34.  Supravegheaza dezinfectia ciclica;

III. Atributii generale:

1.    Are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de venire si de plecare din serviciu;

2.    Respecta graficul de lucru pe tura stabilita si preda verbal si in scris la iesirea din tura, situatia si planul de investigatie si tratament al bolnavilor asistentei care preia serviciul;

3.    Nu va parasi locul de munca fara aprobarea medicului;

4.    Schimbarea turei de lucru se va solicita prin cerere scrisa aprobata de medicul coordonator si cu avizul managerului unitatii;

5.    Are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la inceputul anului;

6.    Este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru;

7.    Respecta prevederile Regulamentului intern si ale ROF ;

8.    Urmareste si asigura folosirea, pastrarea si intretinerea corecta a bunurilor din dotarea sectiei; Are obligatia sa prezinte la serviciul RUNOS certificat de membru eliberat de OAMGMAMR, in termen de valabilitate, precum si asigurarea malpraxis anuala.

IV. Atributii  privind securitatea si sanatatea in munca, PSI, colectare deseuri:           

1.Îşi însuşeşte si respecta normele de securitate si sănătate in munca prevăzute in Legea nr. 319/2006 si normele de aplicare a acesteia;

Art.22-prevede ca fiecare lucrator  trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;

Art.23-prevede obligatiile lucratorilor:

- sa utilizeze corect aparatura, substntele periculoase,echipamentele de transport;

- sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat;

-sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

-sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

-sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

-sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

-sa coopereze atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite engajatorulu sa se asigura ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

-sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare ale acestora;

-sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii santari 

2. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 481/2004 privind situaţii de urgenta si prevederile Ordinului nr.712/2005 privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta;

3. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

4. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deşeurilor in instituţiile publice.

V. Atributii  privind Sistemul de Management al Calitatii (SMC):

1.    Îşi însuşeşte si respecta cerintele procedurilor SMC ;

2.    Îşi însuşeşte si respecta cerintele Manualului Calitatii ;

3.    Elaboreaza/participa la elaborarea de proceduri de lucru atunci cand este cazul ;

Aceste atributii nu sunt limitative, salariatul avand obligatia de a respecta si duce la indeplinire orice alte sarcini, decizii si dispozitii primite din partea conducerii unitatii, a Directiei de Sanatate Publica sau a Ministerului Sanatatii in baza reglementarilor legale in vigoare.

Raspunde disciplinar, material si penal atunci cand:

     1. nu respecta programul de activitate stabilit de conducerea societatii;

2.nu respecta conduita, etica si deontologia profesiei de asistent medical;

3.nu respecta disciplina muncii si nu utilizeaza corespunzator instalatiile si echipamentele de lucru si cele de protectie ;

4.nu duce la indeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare atributiilor de serviciu si orice sarcini specifice ;

5. comite orice alte abateri sanctionabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate in vigoare.

 

8.Salarizare:

 • Salarizarea este în conformitate cu legislaţia  in vigoare;
 • Salariul de bază este remuneraţia primită in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, cu importanta sociala a muncii;

Fisa postului este valabila pe intreaga perioada de desfasurare a contractului de munca, putand fi reinnoita in cazul aparitiei unor noi reglementari legale  sau ori de cate ori este necesar.

           

  

Seful locului de munca,

Functia : Medic sef sectie

Numele si prenumele : Prof.dr.Popescu Dinu- Cristian

Semnatura :…………………………………                                                                                                                                   

 Luat la cunostinta si primit un exemplar salariat

                                                                                    Numele si prenumele:                                                                                                                                     Semnatura: .............................................

                                                                                    Data: .................................

 

(0 votes)553 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie