Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

ANUNT POST ASISTENT MEDICAL REUMATOLOGIE si PUNCT TRANSFUZII

 

 

Nr. 9644  din 11.05.2015

                                                          ANUNT

 

In baza aprobari nr. 17876/25.02.2014 emisa de Cosiliul Local Iasi,Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza concurs pentru ocuparea  urmatoarelor posturi :

-1 post de asistent medical studii postliceale, medicina generala, pe perioada nedeterminata,  in cadrul Sectiei Clinice Reumatologie II.

-1 post de asistent medical studii postliceale, medicina generala, pe perioada nedeterminata,  in cadrul Punctului de Transfuzii.

          Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 modificata si completata de H.G. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

          Concursul consta in urmatoarele etape succesive :

                   -selectia dosarelor de inscriere ;

                   -proba scrisa;

                   -proba practica ;

                   -interviul.

             Conditii de desfasurare a concursului :

1.     Ultima zi pentru depunerea dosarelor de inscriere este 25 mai 2015, ora 15 :00.

2.     Data si ora organizarii probei scrise : 2 iunie 2015, ora 9 :00.

3.     Data si ora probei practice : 2 iunie  2015, ora 12 :00.

4.     Data si ora interviului : 2 iunie 2015 , ora 15 :00.

5.     Locul depunerii dosarelor si al organizarii probelor de concurs : Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, str. P. Halipa nr. 14.

Comunicare rezultatelor la fiecare proba a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii « admis » sau « respins », prin afisare la sediu unitatii a institutiei organizatorice a concursului, in termen de maxim o  zi lucratoare de la data finalizarii probei.

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba scrisa si /sau proba practica si interviu, dupa caz, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afisarii rezultatului probei scrise si/sau probei practice si ainterviului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

In situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul selectiei dosarelor, comisia de solutionare a contestatiilor va verifica indeplinirea de catre candidatul contestator a conditiilor pentru participare la concurs in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

In situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul probei scrise, probei practice sau a interviului comisia de solutionare a contestatiilor va analiza lucrarea sau consemnarea raspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

Rezultatele finale se afiseaza la sediul unitatii, precum si pe pagina de internet in termen maximum o zi lucratoare  de la expirarea termenului prevazut la alineatului anterior pentru proba, prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii «  admis » sau « respins ».

Conditii generale, conform art. 3 din H.G. NR. 286/2011 :

Poate participa la concurs persoana care indeplineste urmatoarele conditii :

a)     Are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania ;

b)    Cunoaste limba romana, scris si vorbit ;

c)     Are varsta minima reglementata de prevederile legale ;

d)    Are capacitate deplina de exercitiu ;

e)     Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atesta pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate ;

f)      Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs ;

g)     Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptie situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii  specifice de participare la concurs :

- Studii : diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta sau diploma de studii postliceale prin echivalare conf. Hot. Guv. Nr.797/1997

-vechime in munca : minim 6 luni vechime in specialitate medicina generala, in sectorul sanitar

Cei interesati vor depune la Biroul RUNOS al unitatii, dosar de concurs care sa cuprinda urmatoarele acte :

·        Cerere de inscriere la concurs care va cuprinde postul si locul de munca pentru care opteaza concurentul, adresata conducatorului institutiei publice organizatorice ;

·        Copia xerox actului de indentitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii,dupa caz;

·        Copia xerox certificate nastere si casatorie daca este cazul ;

·        Copia  carnetului  de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechime in specialitate ;

·        Copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului ;

·        Copie xerox a Certificatului de membru eliberat de OAMMR, vizat pentru anul 2015 ;

·        Cazierul judiciar ;

·        Adeverinta  medicala  eliberata de medicul de familie sau de medicul  de medicina muncii din spital care sa ateste faptul ca este apt pentru exercitarea profesiei ( Dr. Munteanu Georgeta –nr. telefon 0788437959,0740256003)

·        Copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau  recomandare de la ultimul loc de munca privind profilul moral si profesional al candidatului ;

·        Curriculum vitae.

·        1 Dosar de carton cu sina.

Copiile de pe actele prevazute la alin(1) se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare la Biroul Personal al unitatii tel. 0232.266044/105

 

                                                            Manager,

         Ec.Cumpat Carmen Marinela

 

                                                                                                                              APROBAT,

Manager

                                                                                                          Ec. Carmen Cumpat

                                                                                     

 

 

 

 

LISTA DE CONTROL A PAGINILOR REVIZUITE

Nr.

ed./rev.

Pag.

rev.

Obiectul reviziei

0/1

1

Modificare cod COR

 

 

 

FISA POSTULUI

OCUPATIA: ASISTENT MEDICAL GENERALIST

COD COR: 226905

 

 

 

 

 

 

TITULAR POST:

FUNCTIA/POSTUL/SPECIALITATEA: asistent medical  generalist PL     

 

LOC MUNCA:

GRADUL PROFESIONAL : asistent medical  generalist PL

 

NIVELUL POSTULUI: de executie

 

 

 

 

 

Data

Elaborat

Verificat

Aprobat

 

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Ref.de specialitate gr.II

Pricop Mihaela

 

RC

Ec. Toma Mirela

 

Manager

Ec. Cumpăt Carmen

 

Exemplar nr:

1.CERINTELE POSTULUI:

a)    Pregătirea profesionala: Şcoala postliceala sanitara;

b)    Certificat de membru eliberat de OAMGMAMR,in termen de valabilitate;

c)    Experienţa necesara: experienţa in munca si in specialitatea postului; 

d)    Conştiinciozitate fata de sarcinile pe care le are de îndeplinit;

e)    Cunostinte minime de operare pe calculator ;

f)     Dificultatea operaţiunilor specifice postului: cunoaşterea gradului de risc in utilizarea aparaturii medicale din dotare, efortul intelectual si fizic necesar in îngrijirea medicala, gradul de autonomie in luarea unor decizii in caz de urgenta;

g)    Responsabilitatea implicata de post: responsabilitatea actului medical, responsabilitatea confidenţialităţii îngrijirilor medicale acordate pacienţilor spitalului;

2.RELATII

a)  IERARHICE:

-          este subordonat  medicului sef sectie, medicului specialist/medic primar si asistentului sef pe secţie ;

b) FUNCTIONALE:

-          colaborează cu celelalte secţii/compartimente sau subunitati funcţionale ale spitalului in scopul realizării sarcinilor de serviciu si in scopul furnizării de servicii medicale in sistemul asigurărilor sociale de sănătate, conform contractului încheiat intre spital si Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi.

3.PROGRAM DE LUCRU :

- activitate curenta in cadrul secţiei conform programului de lucru stabilit in conformitate cu prevederile legale in vigoare: 8 ore/zi.

4.ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI :

I. Atributii asistent medical:

1.    Preia pacientul nou internat si insotitorul acestuia (in functie de situatie), verifica toaleta personala, tinuta de spital si il repartizeaza in salon;

2.    Informeaza pacientul cu privire la structura sectiei si asupra obligativitatii respectarii regulamentului de ordine interioara ;

3.    Acorda primul ajutor in situatii de urgenta si cheama medicul;

4.    Participa la asigurarea unui climat optim si de siguranta in salon;

5.    Identifica problemele de ingrijire ale pacientilor, stabileste prioritatile, elaboreaza si implementeaza planul de ingrijire si evalueaza rezultatele obtinute,  pe tot parcursul internarii;

6.    Prezinta medicului de salon pacientul pentru examinare si il informeaza asupra starii acestuia de la internare si pe tot parcursul internarii, observa simptomele si starea pacientului , le inregistreaza in dosarul de ingrijire si informeaza medicul asupra oricaror modificari depistate;

7.    Participa la vizita si executa indicatiile medicului cu privire la efectuarea explorarilor de diagnostic si a tratamentului, regimul alimentar si igiena bolnavilor ;

8.    Pregateste bolnavul prin tehnici specifice pentru investigatii speciale, organizeaza transportul bolnavului pentru investigatii in alte compartimente/laboratoare si supravegheaza starea acestuia pe timpul transportului;

9.    Recolteaza produse biologice de laborator, conform prescriptiei medicului si asigura transportul acestora in conditii optime la laborator;

10.  Raspunde de ingrijirea bolnavilor din salon si supravegheaza efectuarea de catre infirmiera a toaletei, schimbarii lenjeriei de corp si de pat, crearii conditiilor pentru satisfacerea nevoilor fiziologice , schimbarii pozitiei bolnavului;

11.  Observa apetitul pacientilor, supravegheaza si asigura alimentatia pacientilor dependenti, supravegheaza distribuirea alimentelor conform dietei consemnate in foaia de observatie;

12.  Administreaza personal medicatia, efectueaza tratamentele, imunizarile, testarile biologice, etc. conform prescriptiei medicale;

13.  Participa la organizarea si realizarea activitatilor psihoterapeutice de reducere a stresului si de depasire a momentelor/situatiilor de criza ;

14.  Raspunde cu promptitudine la solicitarile bolnavilor ;

15.  Asigura  monitorizarea  specifica  a  bolnavului  conform  prescriptiei  medicale;

16.  Pregateste  respectand regulile de asepsie si antisepsie  instrumentarul  si materialele in vederea sterilizarii, respectand protocolul din Ordinul MSF261/2006;

17.  Respecta normele de securitate, manipulare si descarcare a stupefiantelor, precum si a medicamentelor cu regim special;

18.  Participa la acordarea ingrijirilor paliative si instruieste familia sau apartinatorii pentru acordarea acestora;

19.  Supravegheaza modul de desfasurare a vizitelor apartinatorilor cu respectarea normelor de igiena (portul echipamentului de protectie, evitarea aglomerarii), conform regulamentului intern;

20.  Efectueaza verbal si in scris preluarea/predarea fiecarui pacient si a serviciului in cadrul raportului de tura ;

21.  Pregateste pacientul pentru externare;

22.  Asigura si raspunde de ordinea si curatenia din saloane, de intretinerea igienica a patului, de aplicarea tuturor masurilor de igiena si antiepidemice potrivit indicatiilor in vigoare ;

23.  In caz de deces, inventariaza obiectele, identifica cadavrul si organizeaza transportul acestuia la locul stabilit de conducerea spitalului;

24.  Utilizeaza si pastreaza  in bune conditii  echipamentele si instrumentarul din dotare, supravegheaza  colectarea  materialelor si instrumentarul de unica folosinta utilizat si se  asigura de depozitarea  acestora  in  vederea distrugerii conform prevederilor legale;

25.  Poarta echipamentul de protectie prevazut de regulamentul de ordine interioara care va fi schimbat ori de cate ori este nevoie, pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic personal;

26.  Respecta secretul profesional si codul de etica al asistentului medical;

27.  Sa nu-si depaseasca atributiile de serviciu ;Sa fie loiala echipei si institutiei respectand ierarhia profesionala, confidentialitatea si secretul profesional ;

28.  Respecta si apara drepturile pacientului;

29.  Se  preocupa  de  actualizarea  cunostintelor  profesionale, prin  studiu individual sau alte forme  de  educatie  medicala  continua  si  conform  cerintelor  postului;

30.  Raporteaza lunar Foile de observatie si alte documente catre biroul statistica conform reglementarilor in vigoare si in termenele legale;

31.  Intocmeste   situatia   zilnica   a   miscarii  bolnavilor  si  o  preda  la  biroul  de  internari;

32.  Descarca medicamentele si materiale sanitare individuale prescrise;

33.  Inregistreaza in programul informatic toate procedurile medicale efectuate in sectie si

cuprinse in sistemul D.R.G.

34.  Are obligatia de anunta in cel mai scurt timp asistenta sefa in legatura cu orice caz de imbolnavire sau de aparitie a unei boli transmisibile in familie cu situatiile de incapacitate temporara de munca ;

35.  Supravegheaza dezinfectia ciclica; Anunta imediat asistenta sefa asupra deficientelor de igiena (alimentare cu apa, instalatii sanitare incalzire, etc.)

36.  Participa la instructajele inpuse de CPCIN, PSI si protectia muncii ;

37.  Utilizeaza integral timpul de lucru, respectand programul de lucru ;

38.  Respecta  prevederile Ordinului nr. 219/2002 (cu completarile ulterioare) privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale, prevederile Ordinului nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare, prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor, prevederile Ordinului MSF nr.261/2006 privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare precum si  prevederile Ordinului MS 914/2006 privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea autorizarii ;

 

II. Atributii generale:

 1. Are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de venire si de plecare din serviciu;
 2. Respecta graficul de lucru pe tura stabilita si preda verbal si in scris la iesirea din tura, situatia si planul de investigatie si tratament al bolnavilor asistentei care preia serviciul;
 3. Nu va parasi locul de munca fara aprobarea medicului;
 4. Schimbarea turei de lucru se va solicita prin cerere scrisa aprobata de medicul coordonator si cu avizul managerului unitatii;
 5. Are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la inceputul anului;
 6. Este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru;
 7. Respecta prevederile ROI si ale ROF ;
 8. Urmareste si asigura folosirea, pastrarea si intretinerea corecta a bunurilor din dotarea sectiei;
 9. Are obligatia sa prezinte la serviciul RUNOS certificat de membru eliberat de OAMGMAMR, in termen de valabilitate, precum si asigurarea malpraxis anuala.

III. Atributii  privind securitatea si sanatatea in munca, PSI, colectare deseuri:           

1.Îşi însuşeşte si respecta normele de securitate si sănătate in munca prevăzute in Legea nr. 319/2006 si normele de aplicare ale acesteia;

Art.22-prevede ca fiecare lucrator  trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;

Art.23-prevede obligatiile lucratorilor:

- sa utilizeze corect aparatura, substntele periculoase,echipamentele de transport;

- sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat;

-sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

-sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

-sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

-sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

-sa coopereze atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite engajatorulu sa se asigura ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

-sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare ale acestora;

-sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii santari 

2. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 481/2004 privind situaţii de urgenta;

3. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

4. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deşeurilor in instituţiile publice.

IV. Atributii  privind Sistemul de Management al Calitatii (SMC):

1.Îşi însuşeşte si respecta cerintele procedurilor SMC ;

2.Îşi însuşeşte si respecta cerintele Manualului Calitatii ;

3.Elaboreaza/participa la elaborarea de proceduri de lucru atunci cand este cazul ;

Aceste atributii nu sunt limitative, salariatul avand obligatia de a respecta si duce la indeplinire orice alte sarcini, decizii si dispozitii primite din partea conducerii unitatii, a Directiei de Sanatate Publica sau a Ministerului Sanatatii in baza reglementarilor legale in vigoare.

Raspunde disciplinar, material si penal atunci cand:

1. nu respecta programul de activitate stabilit de conducerea societatii;

2.nu respecta conduita, etica si deontologia profesiei de asistent medical;

3.nu respecta disciplina muncii si nu utilizeaza corespunzator instalatiile si echipamentele de lucru si cele de protectie ;

4.nu duce la indeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare atributiilor de serviciu si orice sarcini specifice ;

5. comite orice alte abateri sanctionabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate in vigoare.

5.Salarizare:

 • Salarizarea este în conformitate cu legislaţia  in vigoare;
 • Salariul de bază este remuneraţia primită in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, cu importanta sociala a muncii;

Fisa postului este valabila pe intreaga perioada de desfasurare a contractului de munca, putand fi reinnoita in cazul aparitiei unor noi reglementari legale  sau ori de cate ori este necesar

 

 

 

Seful locului de munca,                                             

Functia : Medic sef sectie                                                      

Numele si prenumele :                       

Semnatura : …………………………………                                                             

                                                                                    Luat la cunostinta si primit un exemplar salariat,

                                                                                    Numele si prenumele:

                                                                                    Semnatura: .........................

                                                                                    Data :                                                  

 

 

                                                                                                                               APROBAT,

Manager

                                                                                                          Ec. Carmen Cumpat

                                                                                     

 

 

 

 

LISTA DE CONTROL A PAGINILOR REVIZUITE

Nr.

ed./rev.

Pag.

rev.

Obiectul reviziei

0/

   

 

 

 

FISA POSTULUI

OCUPATIA: ASISTENT MEDICAL GENERALIST

COD COR: 222101

 

 

 

 

 

 

TITULAR POST:

 

FUNCTIA/POSTUL/SPECIALITATEA: asistent medical generalist  PL

 

LOC MUNCA: Unitatea de transfuzie

 

GRADUL PROFESIONAL : asistent medical PL

 

NIVELUL POSTULUI: de executie

 

 

 

 

 

Data

Elaborat

Verificat

Aprobat

 

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Ref.de specialitate gr.I

Pricop Mihaela

 

Sef Serv.RUNOS

Ec. Axinte Dana

 

Manager

Ec. Cumpăt Carmen

 

Exemplar nr:

1.CERINTELE POSTULUI:

a)    Pregătirea profesionala: Şcoala postliceala sanitara;

b)    Certificat de membru eliberat de OAMGMAMR,in termen de valabilitate;

c)    Experienţa necesara: experienţa in munca si in specialitatea postului; 

d)    Conştiinciozitate fata de sarcinile pe care le are de îndeplinit;

e)    Cunostinte minime de operare pe calculator ;

f)     Dificultatea operaţiunilor specifice postului: cunoaşterea gradului de risc in utilizarea aparaturii medicale din dotare, efortul intelectual si fizic necesar in îngrijirea medicala, gradul de autonomie in luarea unor decizii in caz de urgenta;

g)    Responsabilitatea implicata de post: responsabilitatea actului medical, responsabilitatea confidenţialităţii îngrijirilor medicale acordate pacienţilor spitalului;

2.RELATII

a)  IERARHICE:

-          este subordonat  medicului coordonator al unitatii de transfuzie;

b) FUNCTIONALE:

-          colaborează cu celelalte secţii/compartimente sau subunitati funcţionale ale spitalului in scopul realizării sarcinilor de serviciu si in scopul furnizării de servicii medicale in sistemul asigurărilor sociale de sănătate, conform contractului încheiat intre spital si Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi, colaboreaza cu CRTS Iasi.

3.PROGRAM DE LUCRU :

- activitate curenta in cadrul unitatii de transfuzii conform programului de lucru stabilit in conformitate cu prevederile legale in vigoare: 8 ore/zi.

4.ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI :

I. Atributii asistent medical la unitatea de tansfuzii ;

1.    Intocmeste zilnic NOTA DE COMANDA pentru aprovizionarea cu produse si derivate de sange si plasma, nota avizata de catre conducerea spitalului (biroul de aprovizionare) si inregistrata la compartimentul de secretariat si relatii cu publicul ;

2.    Intocmeste NOTA DE COMANDA si in situatia aprovizionarii cu sange din alte judete ;

3.    Intocmeste bilunar bonuri de consum avizate si semnate de seful de sectie si biroul de aprovizionare ;

4.    Intocmeste planificarea de seruri test, materiale si aparatura necesara unei bune activitati la punctul de transfuzii ;

5.    Gestioneaza produsele primite de la Centrul de transfuzii ;

6.    Tine evidenta permanenta la punctul de transfuzie si completeaza zilnic bonurile de sange si plasma in registrul de primire- livrare, precum si a reactivilor utilizati (certificat calitate producator) ;

7.    Intocmeste lunar si anual statistica unitatii de transfuzie, numarul bolnavilor transfuzati, numarul de grupe efectuate si al accidentelor posttransfuzionale ;

8.    Determina grupa sanguina si factorul Rh, efectueaza probele de compatibilitate la salile de operatie, reanimare si la toate celelalte clinici si completeaza repertoarul cu pacientii testati ABO/Rh si cu depistaj specificitate anticorpi;

9.    Efectueaza timpul de sangerare si timpul de coagulare la pacientii programati la interventii chirurgicale ;

10.  Descarca serurile hemotest si anti Rh, produse sanguine in foile de observatie ale pacientilor ;

11.  Inscrie grupele sanguine foarte clar pe foile de observatie ale pacientilor si in registrele de evidenta ;

12.  Comunica Serviciului financiar- contabilitate cantitatea de produse si derivate din sange ;

13.  Raspunde de functionarea corecta a frigiderelor, termostatului, citeste temperatura frigiderului care se completeaza in termograma ;

14.  Tine evidenta bolnavilor la care sunt donatori de sange ;

15.  Asigura spalarea si sterilizarea recipientelor si lamelor folosite pentru determinarea grupelor si probelor de compatibilitate ;

16.  Acorda primul ajutor in situatii de urgenta si cheama medicul;

17.  Pregateste  respectand regulile de asepsie si antisepsie  instrumentarul  si materialele in vederea sterilizarii, respectand protocolul din Ordinul MSF261/2006;

18.  Utilizeaza si pastreaza  in bune conditii  echipamentele si instrumentarul din dotare, supravegheaza  colectarea  materialelor si instrumentarul de unica folosinta utilizat si se  asigura de depozitarea  acestora  in  vederea distrugerii conform prevederilor legale;

19.  Poarta echipamentul de protectie prevazut de regulamentul de ordine interioara care va fi schimbat ori de cate ori este nevoie, pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic personal;

20.  Respecta secretul profesional si codul de etica al asistentului medical;

21.  Sa nu-si depaseasca atributiile de serviciu ;Sa fie loiala echipei si institutiei respectand ierarhia profesionala, confidentialitatea si secretul profesional ;

22.  Respecta si apara drepturile pacientului;

23.  Se  preocupa  de  actualizarea  cunostintelor  profesionale, prin  studiu individual sau alte forme  de  educatie  medicala  continua  si  conform  cerintelor  postului;

24.  Inregistreaza in programul informatic toate procedurile medicale efectuate in  cadrul unitatii de transfuzie: registrul de intrari- iesiri sange sau produse sanguine, evidente probelor de compatiblitate, a rezultatelor, aprocedurilor transfuzionale si reactiile secundare, testarile grupului sanguin ABO/Rh;

25.  Are obligatia de anunta in cel mai scurt timp seful ierarhic in legatura cu orice caz de imbolnavire sau de aparitie a unei boli transmisibile in familie cu situatiile de incapacitate temporara de munca ;

26.  Supravegheaza dezinfectia ciclica; Anunta imediat seful ierarhic asupra deficientelor de igiena (alimentare cu apa, instalatii sanitare incalzire, etc.)

27.  Participa la instructajele inpuse de CPCIN, PSI si protectia muncii ;

28.  Utilizeaza integral timpul de lucru, respectand programul de lucru ;

29.  Respecta  prevederile Ordinului nr. 1226/2012 privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale, prevederile Ordinului nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare, prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor, prevederile Ordinului MSF nr.261/2006 privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare precum si  prevederile Ordinului MS 914/2006 privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea autorizarii ;

II. Atributii generale:

 1. Are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de venire si de plecare din serviciu;
 2. Nu va parasi locul de munca fara aprobarea medicului;
 3. Are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la inceputul anului;
 4. Este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru;
 5. Respecta prevederile ROI si ale ROF ;
 6. Urmareste si asigura folosirea, pastrarea si intretinerea corecta a bunurilor din dotarea sectiei;
 7. Are obligatia sa prezinte la serviciul RUNOS certificat de membru eliberat de OAMGMAMR, in termen de valabilitate, precum si asigurarea malpraxis anuala.

III. Atributii  privind securitatea si sanatatea in munca, PSI, colectare deseuri:

1.Îşi însuşeşte si respecta normele de securitate si sănătate in munca prevăzute in Legea nr. 319/2006 si normele de aplicare ale acesteia;

Art.22-prevede ca fiecare lucrator  trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;

Art.23-prevede obligatiile lucratorilor:

- sa utilizeze corect aparatura, substntele periculoase,echipamentele de transport;

- sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat;

-sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

-sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

-sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

-sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

-sa coopereze atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite engajatorulu sa se asigura ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

-sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare ale acestora;

-sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii santari 

2. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 481/2004 privind situaţii de urgenta;

3. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

4. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deşeurilor in instituţiile publice.

IV. Atributii  privind Sistemul de Management al Calitatii (SMC):

1.Îşi însuşeşte si respecta cerintele procedurilor SMC ;

2.Îşi însuşeşte si respecta cerintele Manualului Calitatii ;

3.Elaboreaza/participa la elaborarea de proceduri de lucru atunci cand este cazul ;

Aceste atributii nu sunt limitative, salariatul avand obligatia de a respecta si duce la indeplinire orice alte sarcini, decizii si dispozitii primite din partea conducerii unitatii, a Directiei de Sanatate Publica sau a Ministerului Sanatatii in baza reglementarilor legale in vigoare.

Raspunde disciplinar, material si penal atunci cand:

1. nu respecta programul de activitate stabilit de conducerea societatii;

2.nu respecta conduita, etica si deontologia profesiei de asistent medical;

3.nu respecta disciplina muncii si nu utilizeaza corespunzator instalatiile si echipamentele de lucru si cele de protectie ;

4.nu duce la indeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare atributiilor de serviciu si orice sarcini specifice ;

5. comite orice alte abateri sanctionabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate in vigoare.

5.Salarizare:

 • Salarizarea este în conformitate cu legislaţia  in vigoare;
 • Salariul de bază este remuneraţia primită in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, cu importanta sociala a muncii;

Fisa postului este valabila pe intreaga perioada de desfasurare a contractului de munca, putand fi reinnoita in cazul aparitiei unor noi reglementari legale  sau ori de cate ori este necesar.

 

Seful locului de munca,                                             

Functia : Medic coordonator                                      

Numele si prenumele :Dr. Ursu Irina             

Semnatura : …………………………………              Luat la cunostinta si primit un exemplar salariat,

                                                                                    Numele si prenumele:                                                                                                                                     Semnatura: .........................

                                                                                    Data :                                              

 

 

 

                                                                                                                         AVIZ MANAGER

                                                                                                     Ec. Carmen Cumpat

                                                                                                                          

Concurs de ocupare post ASISTENT MEDICAL GENERALIST – SECTIA CLINICA REUMATOLOGIE II

Bibliografie:

1.,,Tehnica ingrijirii bolnavului,,Carol Mozes, ed aVII-a, anul 2007

2.,,Urgente medico-chirurgicale,,Lucretia Titirca, 1989

3. Ordinul Ministerului Sanatatii 916/2006- Norme de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile medicale-Anexa 4  si 5

4. Ordinul Ministerului Sanatatii 1226/2012- Norme tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala-CAPITOLUL 3, 5 si 6

 

TEMATICA PENTRU CONCURS ASISTENT MEDICAL GENERALIST

1.   Resuscitarea cardio-respiratorie

2.   Hemoragii

3.   Socul

4.   Accidentele vasculare cerebrale

5.   Sarcinile asistentei medicale

6.   Administrarea medicamentelor:

- reguli generale

-injectiile

7. Circuitul  pacientului la internare

8.Tipuri de deseuri rezultate din activitatea medicale

9.Colectarea si ambalarea deseurilor medicale

10.Ingrijirea pacientului imobilizat la pat

11. Hipertensiunea arteriala

12. Precautiuni universal

13.Masuri in caz de accident prin expunere la produsele biologice

 

 

Medic sef sectie,                                                            Director ingrijiri

Conf. dr.Ancuta Codrina                                             Dr. Popa Florentina

 

 

                                                                                                                                                                                 AVIZ MANAGER

                                                                    Ec. Carmen Cumpat       

Concurs de ocupare post ASISTENT MEDICAL GENERALIST – PUNCT TRANSFUZII

Bibliografie:

1.,,Tehnica ingrijirii bolnavului,,Carol Mozes, ed aVII-a, anul 2007

2.,,Urgente medico-chirurgicale,,Lucretia Titirca, 1989

3. Ordinul Ministerului Sanatatii 916/2006- Norme de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile medicale-Anexa 4  si 5

4. Ordinul Ministerului Sanatatii 1226/2012- Norme tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala-CAPITOLUL 3, 5 si 6

 

TEMATICA PENTRU CONCURS ASISTENT MEDICAL GENERALIST

1.   Resuscitarea cardio-respiratorie

2.   Hemoragii

3.   Socul

4.   Accidentele vasculare cerebrale

5.   Sarcinile asistentei medicale

6.   Administrarea medicamentelor:

            - reguli generale

         -injectiile

7. Circuitul  pacientului la internare

8.Tipuri de deseuri rezultate din activitatea medicale

9.Colectarea si ambalarea deseurilor medicale

10.Transfuzia de sange

11.Determinarea grupelor sanguine

12. Hipertensiunea arteriala

13. Precautiuni universale

14.Masuri in caz de accident prin expunere la produsele biologice

 

 

Director medical,                                                           Director ingrijiri

Dr. Baltag Doru                                                               Dr. Popa Florentina

Nr.11242/02.06.2015

Serv.RUNOS

 

 

Rezultate concurs asistent medical generalist PL in cadrul Punctului de Transfuzii

 din data de 02.06.2015

 

 

Nr.crt.

Nume, prenume candidat

Lucrare scrisa

Interviu

Pr.practica

Media

Mentiuni

1

APETROAEI CLAUDIA

90 p.

96 p.

100 p.

95.33 p.

admis

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Contestatiile la rezultate se primesc la secretariatul unitatii in termen de 24 de ore

         

de la afisare.

             
 

Ora afisarii: 14,30

         
             
 

Dir.Med.dr. Baltag Doru

         
             
 

Dir.Ingrij. Popa Florentina

         
             
 

As.med.lic.- Nitica Cristina

         
             
             
             
             
             
 

              Manager,

     

Sef Serv.RUNOS,

 
 

      Ec. Carmen Cumpat

     

Ec. Dana Axinte

 

 

Nr.11241/02.06.2015

Serv.RUNOS

 

Rezultate concurs asistent medical generalist PL (per.determinata) in cadrul Sectiei Cl. Reumatologie II din data de 02.06.2015

 

Nr.crt.

Nume, prenume candidat

Lucrare scrisa

Interviu

Pr.practica

Media

Mentiuni

1

PETRICA LOREDANA- MIHAELA

absent

-

-

-

respins

2

PRUTEANU IRINA- ELENA

71.10 p.

95 p.

90 p.

85.36 p.

admis

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Contestatiile la rezultate se primesc la secretariatul unitatii in termen de 24 de ore

         

de la afisare.

             
 

Ora afisarii: 14,30

         
             
 

Conf.dr.Ancuta Codrina Irena Mihaela

       
             
 

As.med.lic. Hira Luminita

         
             
 

As.med.lic. Nitica Cristina

         
             
             
             
             
             
 

              Manager,

     

Sef Serv.RUNOS,

 
 

      Ec. Carmen Cumpat

     

Ec. Dana Axinte

 

 

Nr.11240/02.06.2015

Serv.RUNOS

 

Rezultate concurs asistent medical generalist PL (per.nedeterminata) in cadrul Sectiei Clinice Reumatologie II din data de 02.06.2015

 

Nr.crt.

Nume, prenume candidat

Lucrare scrisa

Interviu

Pr.practica

Media

Mentiuni

1

CHIRITOIU ANA- DIANA

84.44 p.

95 p.

90 p.

89.81 p.

admis

2

CRACANA CRISTINA

77.77 p.

95 p.

80 p.

84.26 p.

respins

3

IACOB IONELA- NICOLETA

18.88 p.

 

 

 

respins

4

LEAHU GHEORGHITA- ELENA

75.55 p.

95 p.

95 p.

8.52 p.

respins

5

PETRICA LOREDANA- MIHAELA

absent

 

 

 

respins

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Contestatiile la rezultate se primesc la secretariatul unitatii in termen de 24 de ore

         

de la afisare.

             
 

Ora afisarii: 14,30

         
             
 

Conf.dr.Ancuta Codrina Irena Mihaela

       
             
 

As.med.lic. Hira Luminita

         
             
 

As.med.lic. Nitica Cristina

         
             
             
             
             
             
 

              Manager,

     

Sef Serv.RUNOS,

 
 

      Ec. Carmen Cumpat

     

Ec. Dana Axinte

 

 

(0 votes)581 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie