Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Anunt examen intern pentru promovare personal contractual

Nr. 6683/31.03.2016

 

 

                                                                                                          Aprobat,

                                                                                                Manager Ec. Cumpat Carmen

 

                                                          ANUNT

In baza prevederilor H.G. NR. 286/2011 si completata de H.G. nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza examen intern  de promovare pentru urmatoarele functii contractuale :

A.   Functia contractuala pentru care se organizeaza examenul de promovare :

Nr. Crt.

Nume si prenume

Denumirea postului initial

Denumirea postului transformat

Sectie /Compartiment

Vechime minima necesara

1.

Gradinaru Andreea

Economist debutant

Economist II

Serv. Financiar Contabilitate

6 luni

2.

Lupu Alina

Economist  debutant

Economist II

Compartiment Administrativ

6 luni

3.

Neamtu Ionela Elena

Referent de specialitate II

Referent de specialitate I(IA)

Comp. Secretariat si Relatii cu publicul

 6 ani si 6 luni

4.

Besleaga Daniela

Asistent medical debutant(PL)

Asistent medical (PL)

Laborator recuperare, med.fizica si balneologie

6 luni

 

B.   Data, ora si locul organizarii examenului :

·        Examenul va avea loc in data de 14.04.2016, ora 10, la sediul unitatii

C.   Bibliografia si tematica sunt atasate prezentului anunt.

D.Modalitatea de desfasurare a examenului :

1.Examenul de promovare a personalului contractual consta in sustinerea unei probe scrise sau a unei probe practice, dupa caz, stabilite de comisia de examinare.

2. In cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisie de examinare al comisiei de examinare noteaza lucrarea elaborata de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza urmatoarelor criterii :

a)     Cunostinte teoretice necesare functiei evaluate;

b)    Abilitati de comunicare;

c)     Capacitate de sinteza;

d)    Complexitate, initiative, creativitate.

4.Durata examenului  de promovare se stabileste de comisia de examinare in functie de gradul de dificultate si complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depasi 3 ore.

Comunicare rezultatelor la fiecare proba a examenului se face prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii « admis » sau « respins », prin afisare la sediu unitatii a institutiei organizatorice a examenului, in termen de maxim o  zi lucratoare de la data finalizarii probei.

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la proba scrisa si /sau proba practica si interviu, dupa caz, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului probei scrise si/sau probei practice si a interviului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

Rezultatele finale se afiseaza la sediul unitatii, precum si pe pagina de internet in termen maximum o zi lucratoare  de la expirarea termenului prevazut la alineatului anterior pentru proba, prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii «  admis » sau « respins ».

       5.Punctajul maxim de promovare este de 50 de puncte.

                   6.Incadrarea in noua functie ca urmare a promovarii examenului de promovare se face incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care a avut loc promovarea.

            7. Termenul de depunere a contestafiei este de o zi lucrdtoare de la data afisarii rezultatelor, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare la Biroul RUNOS al unitatii tel. 0232.266044/105

 

Sef Serviciu RUNOS,

Ec. Axinte Dana

            Compartimentul Secretariat si Relatii cu Publicul

 

Pentru examinarea si promovarea in functia de referent de specialitate grad I, propunem :

 

 

Bibliografia :

 

1. Alistar, Victor; Popescu-Slăniceanu, Ion . Protocol, Secretariat în Administraţia Publică, Bucureşti: Editura Lumina Lex, 2000;

2. Baldrige, Letiţia. Codul bunelor maniere în afaceri, Bucureşti: Editura Business Tech-Internaţional, 1994;

3. Gatjens, Reuter,Margit; Behrens, Claudia. Manual de secretariat şi asistenţă managerială, Bucureşti: Editura Tehnică, 1999;

4. Maxim, Cornelia; Lazea, Hermiona. Secretariat şi corespondenţă instituţională, Bucureşti: Editura SNSPA, 2001;

5. Sabath, Anne, Marie. Codul bunelor maniere în afaceri, Bucureşti: Editura Vremea, 2000;

6. Stanton, Nicki. Comunicarea, Bucureşti: Editura Stiinţă şi Tehnică, 1995;

7. Vârgolici, Nina. Redactare şi corespondenţă, Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, ediţia 2009;

8. Bonciu C. , Introducere în managementul RU, Editura Credis, 2008

9. Lefter, V., Manolescu, A, Deaconu, Al. – Managementul RU, Editura Economică, Buc.2008.

 10. Zorlenţan T., Burduş, E, Managementul organizaţiei, Editura Holding, Reporter, Buc. 1996.

 

 

Tematica :

 

 

1. Structura şi sistemul de organizare a secretariatelor (activitatea de secretariat în cadrul unei firme; atribuţii, sarcini şi competenţe);

 2. Profesia de asistent manager/secretar – tendinţe de viitor ( planificarea evoluţiei profesionale în domeniul asistenţei manageriale - competenţe profesionale, metodologice şi sociale; calităţile şi etica profesională)

3. Rolul asistentului manager/secretarului în stabilirea relaţiilor interpersonale (relaţiile asistent manager – conducere, relaţiile cu publicul şi cu alte compartimente);

4. Programarea, pregătirea şi desfăşurarea activităţilor colective (organizarea şedinţelor, audienţelor, întâlnirilor de afaceri, a conferinţelor de presă, preluarea si transmiterea informatiilor etc.).

 5. Gestionarea timpului în activitatea de secretariat (planificare şi programarea muncii de secretariat; instrumente specifice de evidenţă şi organizare a activităţilor secretariale);  

6. Comunicarea şi comunicaţie în secretariate (comunicarea verbală şi nonverbală; noţiuni de disciplină interioară; factori hotărâtori în alegerea unui mijloc de comunicarea; mijloacele de comunicare (telefon, telefax, poşta electronică, afişajul, etc.).

7. Corespondenţa ca activitate a secretariatelor: (circulaţia corespondenţei; sisteme de înregistrare a corespondenţei primite şi expediate; factori-cheie în redactarea corespondenţei; clasarea şi păstrarea corespondenţei, arhivarea).

8. Managementul disconfortului în secretariate (lider/manager, stiluri de conducere; managementul conflictului şi al stresului)

 

 

 

 

Manager,

        Ec. Carmen Cumpat

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi

Serviciul Financiar Contabilitate

                                                                                                                        APROBAT,

                                                                                                            Manager,

                                                                                                Ec. Cumpat Carmen Marinela

Pentru examinarea si promovarea in functia de economist grad II , propunem :

 

Bibliografia :

1.  Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice;

2.  Legea 82/1991 - republicată - Legea contabilităţii;

3. Ordinul Nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

4. Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia.

 

Tematica :

1.      Inventarierea patrimoniului.

2.      Casare / scoatere din functiune obiecte de inventar.

3.      Evidenta contabila- stocuri

4.      Evidenta furnizori

5.      Evidentiere in contabilitate garantii de participare si garantii de buna executie

 

                                 

 

 

 

 

Director financiar – contabil,

                                                                                                            Ec. Hutu Daniela

 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI

LABORATORUL DE RECUPERARE, MEDICINA FIZICA, BALNEOLOGIE

 

 

 

 

 

 

 

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE IN FUNCTIA DE ASISTENT BALNEOFIZIOTERAPIE STUDII POSTLICEALE

 

 

 

 

 

1.      Tehnica de aplicare a curentilor de medie frecventa

2.      Tehnica de aplicare a curentilor de joasa frecventa

3.      Tehnica de aplicare a ultrasunetului

4.      Tehnica de aplicare a curentilor de inalta frecventa

5.      Tehnica de aplicare a magnetoterapiei

6.      Tehnica de aplicare a laserterapiei

 

            Bibliografia:

1.      Andrei Radulescu – Electroterapia, Editura Medicala, 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEF SECTIE,

Dr. Cuibaru Irina

 

 

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi

Compartiment Administrativ

 

Pentru examinarea si promovarea in functia de economist grad II, propunem:

 

Bibliografia:

 

 1. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006;
 3. Hotararea Guvernului nr. 1.660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006;

 

 

 

Tematica:

 1. Procedura de negociere fara publicarea unui anunt de participare.
 2. Garantia de participare.
 3. Solutionarea contestatiilor.
 4. Stabilirea ofertei castigatoare.
 5. Stabilirea comisiei de evaluare
 6. Atributiile membrului expert cooptat intr-o comisie de evaluare in cadrul unei proceduri de achizitie publica.

 

 

 

Sef serviciu Administrativ,

Insp. Vladimir Macari

 

 

 

 

 

 

(0 votes)491 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie