Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Anunt concurs registrator medical, Clinica Reumatologie, perioada nedeterminata

Nr.  11205  din  02.06.2015

                                                          ANUNT

 

In baza aprobari nr. 44945/18.05.2015 emisa de Cosiliul Local Iasi,Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza concurs pentru ocuparea  urmatoarelor posturi :

-1 post de registrator medical, pe perioada nedeterminata,  in cadrul Sectiei Clinice Reumatologie I.

          Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 modificata si completata de H.G. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

          Concursul consta in urmatoarele etape succesive :

                   -selectia dosarelor de inscriere ;

                   -proba scrisa;

                   -proba practica ;

                   -interviul.

             Conditii de desfasurare a concursului :

1.     Ultima zi pentru depunerea dosarelor de inscriere este 15 iunie 2015, ora 15 :00.

2.     Data si ora organizarii probei scrise : 23 iunie 2015, ora 9 :00.

3.     Data si ora probei practice : 23 iunie  2015, ora 13 :00.

4.     Data si ora interviului : 23 iunie 2015 , ora 16 :00.

5.     Locul depunerii dosarelor si al organizarii probelor de concurs : Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, str. P. Halipa nr. 14.

Comunicare rezultatelor la fiecare proba a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii « admis » sau « respins », prin afisare la sediu unitatii a institutiei organizatorice a concursului, in termen de maxim o  zi lucratoare de la data finalizarii probei.

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba scrisa si /sau proba practica si interviu, dupa caz, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afisarii rezultatului probei scrise si/sau probei practice si ainterviului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

In situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul selectiei dosarelor, comisia de solutionare a contestatiilor va verifica indeplinirea de catre candidatul contestator a conditiilor pentru participare la concurs in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

In situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul probei scrise, probei practice sau a interviului comisia de solutionare a contestatiilor va analiza lucrarea sau consemnarea raspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

Rezultatele finale se afiseaza la sediul unitatii, precum si pe pagina de internet in termen maximum o zi lucratoare  de la expirarea termenului prevazut la alineatului anterior pentru proba, prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii «  admis » sau « respins ».

Conditii generale, conform art. 3 din H.G. NR. 286/2011 :

Poate participa la concurs persoana care indeplineste urmatoarele conditii :

a)     Are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania ;

b)    Cunoaste limba romana, scris si vorbit ;

c)     Are varsta minima reglementata de prevederile legale ;

d)    Are capacitate deplina de exercitiu ;

e)     Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atesta pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate ;

f)      Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs ;

g)     Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptie situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii  specifice de participare la concurs :

-studii: diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii

- vechime in munca minim 6 luni

Cei interesati vor depune la Biroul RUNOS al unitatii, dosar de concurs care sa cuprinda urmatoarele acte :

·        Cerere de inscriere la concurs care va cuprinde postul si locul de munca pentru care opteaza concurentul, adresata conducatorului institutiei publice organizatorice ;

·        Copia xerox actului de indentitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii,dupa caz;

·        Copia xerox certificate nastere si casatorie daca este cazul ;

·        Copia  carnetului  de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechime in munca ;

·        Copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului ;

·        Cazierul judiciar ;

·        Adeverinta  medicala  eliberata de medicul de familie sau de medicul  de medicina muncii din spital care sa ateste faptul ca este apt pentru exercitarea profesiei ( Dr. Munteanu Georgeta –nr. telefon 0788437959,0740256003)

·        Copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau  recomandare de la ultimul loc de munca privind profilul moral si profesional al candidatului ;

·        Curriculum vitae.

·        1 Dosar de carton cu sina.

Copiile de pe actele prevazute la alin(1) se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare la Biroul Personal al unitatii tel. 0232.266044/105

 

                                                            Manager,

         Ec.Cumpat Carmen Marinela

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI                                                             Aviz Manager,

CLINICA I REUMATOLOGIE                                                                           Ec. Carmen Cumpat

 

 

TEMATICA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A  POSTULUI DE  REGISTRATOR MEDICAL -  CLINICA I REUMATOLOGIE

1.      Atributiile registratorului medical in sectia de spital

2.      Asigurarea evidentei si miscarii bolnavilor in sectie

–        Documente de evidenta si miscare;

-          Intocmirea scrisorii medicale la externare, transferal in alte sectii ale spitalului, transferul in alte spitale;

-          Foaia zilnica de miscare a bolnavilor internati/externati.

3.      Sursa de date pentru completarea biletului de iesire din spital- cand si cum se completeaza

4.      Circuitul foii de observatie a pacientului

5.      Arhivarea foilor de observatie

6.      Indicatorii de performanta ai managementului spitalului: indicatorii de utilizare  a serviciilor

7.      Instructiuni privind activitatea de arhiva la creatorii si detinatorii de documente

8.      Notiuni de utilizare PC.

Bibliografie

1.      Fisa postului pentru registrator medical

2.      Legea nr.95/ 2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare

3.      Ordinal nr. 217/23.05.1992 privind activitatea de arhiva la creatorii si detinatorii de documente

4.      Adresa MS 141/2003 privind miscarea zilnica in spital

5.      Adresa MS 207/2003 privind  FOAIA ZILNICA DE MISCARE A BOLNAVILOR INTERNATI SI CENTRALIZATORUL LUNAR

6.      Adresa MS 208/2003 privind problema spitalizarii pacientilor care sunt transferati in sectia/compartimentul de ATI

7.      Contract cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari  sociale de sanatate pentru anii 2012-2013 si normele metodologice de aplicare a contractului cadru pe 2013

8.      Ordin nr. 1081/2007 pentru modificarea si completarea Ord. MS si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1782/576/2006 privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor  care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi

9.      Tehnica ingrijirii bolnavului vol. I – carol Mozes – Ed. Medicala, 1999

10.  Tehnici de ingrijire generala a bolnavilor vol. I – Georgeta Balta – ed. Didactica si pedagogica – 1983.

 

SEF CLINICA,

CONF. DR. REZUS ELENA

                                                                                                                               APROBAT,

Manager

                                                                                                          Ec. Carmen Cumpat

                                                                                     

 

 

 

 

LISTA DE CONTROL A PAGINILOR REVIZUITE

Nr.

ed./rev.

Pag.

rev.

Obiectul reviziei

0/

   

 

 

 

FISA POSTULUI

OCUPATIA: REGISTRATOR MEDICAL

COD COR: 334401

 

 

 

 

 

 

TITULAR POST:

 

FUNCTIA/POSTUL/SPECIALITATEA:  registrator medical

 

LOC MUNCA: Sectia

 

GRADUL PROFESIONAL : registrator medical

 

NIVELUL POSTULUI: de executie

 

 

 

 

 

Data

Elaborat

Verificat

Aprobat

 

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Ref.de specialitate gr.II

Pricop Mihaela

 

RC

Ec. Toma Mirela

 

Manager

Ec. Cumpăt Carmen

 

Exemplar nr:

 1.CERINTELE POSTULUI:

a)    Pregătirea profesionala:studii medii;

b)    Experienţa necesara: experienţa in munca si in specialitatea postului; 

c)    Conştiinciozitate fata de sarcinile pe care le are de îndeplinit;

d)    Cunostinte de operare pe calculator, cunoasterea programelor informatice ;

e)    Dificultatea operaţiunilor specifice postului: efectueaza inregistrarea, prelucrarea, validarea si raportarea datelor din actele specifice;

f)     Responsabilitatea implicata de post: responsabilitatea actului medical, responsabilitatea confidenţialităţii activitatii la nivelul sectiei. 

 

2. RELATII

a)  IERARHICE:

-          este subordonat  medicului sef de sectie si asistentului sef;

b) FUNCTIONALE:

-          colaborează cu celelalte secţii/compartimente sau subunitati funcţionale ale spitalului in scopul realizării sarcinilor de serviciu ;

   

 3. PROGRAM DE LUCRU :

- activitate curenta in cadrul sectiei conform programului de lucru stabilit in conformitate cu prevederile legale in vigoare: 8 ore/zi

 

4. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI :

I. Atributii registrator medical:

1.    Isi desfasoara activitatea in mod responsabil, conform cerintelor postului;

2.    Inscrie zilnic si opereaza, tinand la zi registrul de evident a bolnavilor internati in sectie;

3.    Participa, la solicitarea asistentei sefe sau in lipsa ei, la intocmirea foii de miscare zilnica a bolnavilor internati in sectie;

4.    Participa la raportul de garda zilnic din sectie;

5.    Dactilografiaza documentele medicale necesare bolnavilor (bilete de iesire din spital, adeverinte medicale etc.) precum si alte documente intocmite in sectie;

6.    Se ocupa de corespondenta sectiei (preluare, distribuire);

7.    Tine evidenta la zi a expertizelor medicale (pensionari, prelungiri de concediu medical prin comisia de expertiza medicala);

8.    Incaseaza taxele stabilite prin hotararile Consiliului de Administratie si preda banii la casieria unitatii in termen de 24 de ore;

9.    Respecta procedura de incasare a serviciilor medicale la cerere;

10.  Aprovizioneaza, tine evidenta si distribuie corect formularele utilizate in sectie (bilete de iesire, bilete de trimitere, retete etc.);

11.  Este obligat sa raporteze factorilor in drept situatiile statistice solicitate de conducerea unitatii (miscarea bolnavilor-zilnic, foaia de masa a bolnavilor-zilnic, consultatiile lunare);

12.  Raspunde si se preocupa pentru o buna si corecta pastrare a arhivei la nivelul sectiei (foi de observatie, acte medico-legale etc.);

13.  Utilizeaza calculatorul in scopul raportarii datelor in stricta concordanta cu programele impuse de conducerea unitatii;

14.  Utilizeaza numai programele informatice licentiate ale spitalului;

15.  Inlesneste legaturile telefonice ale sectiei cu alte servicii sanitare (serviciul de ambulanta, spitale etc.

16.  Nu este abilitata sa dea relatii despre starea sanatatii bolnavilor;

17.  Respecta comportamentul etic fata de bolnavi si fata de personal;

18.  Poarta echipament de protectie care va fi schimbat la timp, pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic personal;

19.  Se preocupa de rezolvarea in termen a sarcinilor stabilite in fisa postului si planul de munca, fara a-si depasi atributiile de serviciu;

20.  Are obligatia de a respecta confidentialitatea datelor, programului informatic, precum si a intregii activitati desfasurate in sectie;

21.  Raspunde solidar, alaturi de personalul sectiei la gestiunea valorica a acesteia ;

22.  Sa fie loial echipei si institutiei respectand ierarhia profesionala, confidentialitatea, secretul profesional si codul de etica ;

23.  Se  preocupa  de  actualizarea  cunostintelor  profesionale, prin  studiu individual sau alte forme  de  educatie  continua  si  conform  cerintelor  postului;

24.  Participa la mentinerea curateniei, ordinii si a conditiilor de igiena din sectie ;

25.  Participa la instructajele inpuse de CPCIN, PSI si protectia muncii ;

26.  Utilizeaza integral timpul de lucru, respectand programul de lucru ;

27.  Respecta prevederile Ordinului nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare, prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor, prevederile Ordinului MSF nr.261/2006 privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare precum si  prevederile Ordinului MS 914/2006 privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea autorizarii .

II. Atributii generale:

 1. Are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de venire si de plecare din serviciu;
 2. Respecta graficul de lucru;
 3. Nu va parasi locul de munca fara aprobarea asisentului sef;
 4. Are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la inceputul anului;
 5. Este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru;
 6. Respecta prevederile ROI si ale ROF ;
 7. Urmareste si asigura folosirea, pastrarea si intretinerea corecta a bunurilor din dotarea sectiei;

III. Atributii  privind securitatea si sanatatea in munca, PSI, colectare deseuri:         

1.Îşi însuşeşte si respecta normele de securitate si sănătate in munca prevăzute in Legea nr. 319/2006 si normele de aplicare ale acesteia;

Art.22-prevede ca fiecare lucrator  trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;

Art.23-prevede obligatiile lucratorilor:

- sa utilizeze corect aparatura, substntele periculoase,echipamentele de transport;

- sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat;

-sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

-sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

-sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

-sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

-sa coopereze atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite engajatorulu sa se asigura ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

-sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare ale acestora;

-sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii santari 

2. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 481/2004 privind situaţii de urgenta;

3. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

4. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deşeurilor in instituţiile publice.

IV. Atributii  privind Sistemul de Management al Calitatii (SMC):

1.    Îşi însuşeşte si respecta cerintele procedurilor SMC ;

2.    Îşi însuşeşte si respecta cerintele Manualului Calitatii ;

3.    Elaboreaza/participa la elaborarea de proceduri de lucru atunci cand este cazul ;

Aceste atributii nu sunt limitative, salariatul avand obligatia de a respecta si duce la indeplinire orice alte sarcini, decizii si dispozitii primite din partea conducerii unitatii, a Directiei de Sanatate Publica sau a Ministerului Sanatatii in baza reglementarilor legale in vigoare.

Raspunde disciplinar, material si penal atunci cand:

     1. nu respecta programul de activitate stabilit de conducerea societatii;

2.nu respecta conduita, etica si deontologia profesiei;

3.nu respecta disciplina muncii si nu utilizeaza corespunzator instalatiile si echipamentele de lucru si cele de protectie ;

4.nu duce la indeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare atributiilor de serviciu si orice sarcini specifice ;

5. comite orice alte abateri sanctionabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate in vigoare.

 

5.SALARIZARE;

 • Salarizarea este în conformitate cu legislaţia  in vigoare;
 • Salariul de bază este remuneraţia primită in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, cu importanta sociala a muncii.

Fisa postului este valabila pe intreaga perioada de desfasurare a contractului de munca, putand fi reinnoita in cazul aparitiei unor noi reglementari legale  sau ori de cate ori este necesar.

 

 

Seful locului de munca,

Functia : Medic sef sectie

Numele si prenumele :

Semnatura : …………………………………                                                          

                                                           

                                                               

Luat la cunostinta si primit un exemplar salariat

                                                                        Numele si prenumele:

                                                                        Semnatura: .............................................

                                                                        Data: .................................

     

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi

 

Serviciu RUNOS

 
     
     
     
     
     

             REZULTATE SELECTIE DOSARE CONCURS DIN DATA DE 23.06.2015

              PENTRU OCUPAREA UNUI  POST  VACANT DE REGISTRATOR MEDICAL

 IN CADRUL SECTIEI CLINICE REUMATOLOGIE

     
     
     
     

Nr. crt.

Nume, prenume candidat

Mentiuni

1

ANTON ALEXANDRA

Admis

2

DASCALU CRISTINA

Admis

3

GHIOC PETRONELA

Admis

4

NECHIFOR IONELA VIOLETA

Admis

     
     
     
 

 Conf. dr. Rezus Elena

 
     
 

As. Med. Sef Salariu Liliana

 
     
 

Statistician med. Filip Cristina

 
     

        Manager,

Sef Serviciu RUNOS,

Ec. Carmen Cumpat

  Ec. Dana Axinte

     

 

Nr. ________/________

 

 

 

 

 

Rezultate concurs din data de 23.06.2015 pentru ocuparea unui post vacant

 de registrator medical in cadrul Sectiei Clinice Reumatologie

 

 

 

Nr.crt.

Nume, prenume

Lucrare scrisa

Interviu

Pr.practica

Media

Mentiuni

1

ANTON ALEXANDRA

95 pct.

100 pct.

89 pct.

94.66 pct.

admis

2

DASCALU CRISTINA

85 pct.

absent

20 pct.

35 pct.

respins

3

GHIOC PETRONELA

60 pct.

70 pct.

17 pct.

49 pct.

respins

4

NECHIFOR IONELA

absent

 

 

 

respins

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conf.dr.Rezus Elena

 

As.med.Salariu Liliana

 

Statistician pr.Filip Cristina

 

 

 

            Manager,                                                                                             Sef Serv.RUNOS,

   Ec. Carmen Cumpat                                                                                     Ec.Axinte Dana

(0 votes)1473 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie