Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Anunt concurs referent de specialitate grad III - Compartimentul de Secretariat si relatii cu publicul

Nr.  11356   din 13.06.2017

Aprobat,                                                                                                                                                                                Manager,

                                                  Ec. Cumpat Carmen Marinela

 

ANUNT

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post vacant :

Compartimentul Secretariat si relatii cu publicul :

-1 post referent de specialitate grad III- pe perioada nedeterminata

            Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 modificata si completata de H.G. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

            Concursul consta in urmatoarele etape succesive :

                        -selectia dosarelor de inscriere ;

                        -proba scrisa;

                        -interviul.

            Conditii de desfasurare a concursului :

1.      Ultima zi pentru depunerea dosarelor de inscriere este 27 iunie 2017, ora 15 :00-Serviciul RUNOS ;

2.      Data si ora organizarii probei scrise : 5 iulie 2017, ora 9 :00- Pavilionul Administrativ ;

3.      Data si ora interviului : 7 iulie 2017 , ora 9 :00-Pavilionul Administrativ ;

Concursul se va desfasura la sediul unitatii, astfel :

-depunerea dosarelor de concurs : 27 iunie 2017, ora 15 :00 ;

-selectia dosarelor candidatilor : 28 iunie 2017 ;

-contestatii la rezultatele selectiei dosarelor : 29 iunie 2017 ;

-proba scrisa : 5 iulie 2017, ora 9 ;00, Pavilionul Administrativ ;

-afisarea rezultatelor probei scrise : 5 iulie 2017, ora 14 :00 ;

-contestatii la rezultatele probei scrise : 6 iulie 2017, ora 14 :00 ;

-proba interviu : 7 iulie 2017, ora 9 :00 ;

-afisarea rezultatelor la proba interviu : 7 iulie 2017 ;

-contestatii la proba interviu : 10 iulie 2017 ;

-afisarea rezultatelor finale : 10 iulie 2017.

Conditii generale, conform art. 3 din H.G. NR. 286/2011 :

Poate participa la concurs persoana care indeplineste urmatoarele conditii :

a)      Are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania ;

b)      Cunoaste limba romana, scris si vorbit ;

c)      Are varsta minima reglementata de prevederile legale ;

d)      Are capacitate deplina de exercitiu ;

e)      Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestat pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate ;

f)       Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs ;

g)      Nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de falsori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de referent de specialitate grad III:

-studii: diploma de licenta in specialitate juridic sau economic;

-minim 6 luni vechime in specialitate.

Cei interesati vor depune la Serviciul RUNOS al unitatii, dosar de concurs care sa cuprinda urmatoarele acte :

·         Cerere de inscriere la concurs care va cuprinde postul si locul de munca pentru care opteaza concurentul, adresata conducatorului institutiei publice organizatorice ;

·         Copia xerox a actului de indentitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

·         Copia xerox certificate nastere si casatorie daca este cazul ;

·         Copia  carnetului  de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechime in specialitatea postului ;

·         Copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului (diploma de bacalaureat, diploma de licenta);

·         Cazierul judiciar ;

·         Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau de medicul de medicina muncii din spital care sa ateste faptul ca este apt pentru exercitarea profesiei( Dr. Munteanu Georgeta –nr. telefon 0788437959, 0740256003)

·         Curriculum vitae.

·         1 Dosar de carton cu sina.

Copiile de pe actele prevazute la alin(1) se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare se obtin de la persoana care asigura secretariatul comisie de concurs, serviciul resurse umane tel. 0232.266044/int. 105.

 

Sef Seviciu RUNOS,

            Ec. Axinte Dana

                                                                                                            APROBAT,

                                                                                                          Manager

                                                                    Ec. Cumpat Carmen Marinela

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru postul de referent de specialitate III

 

Bibliografia :

1. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

2. Hotararea de Guvern nr.123/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

3. Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica

4. Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii-Titlul VII spitalele

5. Alistar, Victor; Popescu-Slăniceanu, Ion . Protocol, Secretariat în Administraţia Publică, Bucureşti: Editura Lumina Lex, 2000;

6. Gatjens, Reuter,Margit; Behrens, Claudia. Manual de secretariat şi asistenţă managerială, Bucureşti: Editura Tehnică, 1999;

7. Maxim, Cornelia; Lazea, Hermiona. Secretariat şi corespondenţă instituţională, Bucureşti: Editura SNSPA, 2001;

 

Tematica :

1.      Spitalele : organizare si functionare, clasificarea spitalelor, criterii de functionare.

2.      Structura organizatorica a spitalelor documentele care stau la baza functionarii acestora.

3.      Conducerea spitalelor.

4.      Organizarea si asigurarea accesului la informatiile de interes public – dispozitii comune privind accesul la informatiile de interes public si dispozitii speciale privind accesul mijloacelor de informare in masa la informatiile de interes public.

5.      Principiile privind liberul acces la informatiile de interes public.

6.      Procedurile privind accesul liber la informatiile de interes public

7.      Functionarea structurilor responsabile de informare publica directa –organizarea si functionarea punctului de informare- documentare.

8.      Functionarea structurilor responsabile de relatia cu presa- atributii.

9.      Documentele comunicate din oficiu de institutiile publice privind liberul acces la  informatiile de interes public.

10.  Transparenta decizionala in administratia publica : scop, principii.

11.  Proceduri privind participarea cetatenilor si a asociatiilor legal constituite la procesul de elaborare a actelor normative si la procesul de luare a deciziilor- dispozitii privind participarea la procesul de elaborare a actelor normative- dispozitii privind participarea la procesul de luare a deciziilor.

15. Structura şi sistemul de organizare a secretariatelor (activitatea de secretariat în cadrul unei firme; atribuţii, sarcini şi competenţe);

 16. Profesia de asistent manager/secretar – tendinţe de viitor ( planificarea evoluţiei profesionale în domeniul asistenţei manageriale - competenţe profesionale, metodologice şi sociale; calităţile şi etica profesională)

17. Rolul asistentului manager/secretarului în stabilirea relaţiilor interpersonale (relaţiile asistent manager – conducere, relaţiile cu publicul şi cu alte compartimente);

18. Programarea, pregătirea şi desfăşurarea activităţilor colective (organizarea şedinţelor, audienţelor, întâlnirilor de afaceri, a conferinţelor de presă, preluarea si transmiterea informatiilor etc.).

 19. Gestionarea timpului în activitatea de secretariat (planificarea şi programarea muncii de secretariat; instrumente specifice de evidenţă şi organizare a activităţilor secretariale);

 

 

 

           

 

            Jurist,

     Nica Gabriela

 

 

                                                                                                                                                APROBAT,

  Manager

                                                                                                                       Ec. Carmen Cumpat

                                                                                     

 

 

 

 

LISTA DE CONTROL A PAGINILOR REVIZUITE

Nr.

ed./rev.

Pag.

rev.

Obiectul reviziei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FISA POSTULUI

OCUPATIA: REFERENT DE SPECIALITATE

COD COR: 263102

 

 

 

 

 

 

TITULAR POST:

 

FUNCTIA/POSTUL/SPECIALITATEA: referent de specialitate gr.III

 

LOC MUNCA: Compartiment Secretariat si relatii cu publicul

 

GRADUL PROFESIONAL : referent de specialitate gr.III

 

NIVELUL POSTULUI: de executie

 

 

 

 

 

 

Data

Elaborat

Verificat

Aprobat

 

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Ref.de specialitate gr.I

Pricop Mihaela

 

Sef Serv.RUNOS

Ec. Axinte Dana

 

Manager

Ec. Cumpăt Carmen

 

Exemplar nr:

 

1.CERINTELE POSTULUI:

a)    Pregătirea profesionala: Studii superioare, cu diploma de licenta, cursuri de specializare in comunicare;

b)    Cunostinte de operare pe calculator ;

c)    Cunostinte de limbi straine ;

d)    Conştiinciozitate fata de sarcinile pe care le are de îndeplinit;

e)    Abilitati de comunicare, capacitate de analiza si sinteza, corectitudine, flexibilitate, deschidere, usurinta in stabilirea contactelor cu terti;

f)     Asumarea responsabilitatii in indeplinirea sarcinilor ce-i revin;

g)    Claritate si coerenta in exprimarea scrisa si orala, atentie distributiva, rezistenta la stres;

h)    Responsabilitatea implicata de post: responsabilitatea asigurarii in dublu sens a fluxului informational intre institutie si clientii externi, precum si intre departamentele unitatii si responsabilitatea confidenţialităţii datelor si informatiilor .

 

2.RELATII

a)  IERARHICE:

-          este subordonat  managerului;

b) FUNCTIONALE:

-          colaborează cu toate sectoarele de activitate din spital si cu autoritatile publice centrale si locale, organele de control financiar ale statului.

 

3.PROGRAM DE LUCRU :

- activitate curenta in cadrul serviciului conform programului de lucru stabilit in conformitate cu prevederile legale in vigoare: 8 ore/zi.

 

4.ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI :

I. Atributii si responsabilitati ale referentului de specialitate :

1.    Asigura repartizarea informatiilor dinspre manager catre toate compartimentele si sectiile unitatii, precum si in sens invers ;

2.    Asigura transmiterea informatiilor primite din afara unitatii, precum si a celor catre exteriorul unitatii persoanelor carora li se adreseaza ;

3.    Tehnoredacteaza diferite materiale si redacteaza corespondenta zilnica ;

4.    Promoveaza imaginea unitatii prin activitatea pe care o desfasoara ;

5.    Sorteaza si inregistreaza corespondenta primita in registrul de intrari- iesiri (numar, data, denumirea firmei, continutul mesajului, destinatar, alte informatii) ;

6.    Primeste persoanele din afara si informeaza managerul de prezenta acestora si scopul vizitei acestora ;

7.    Mentine evidenta primirii faxurilor, email-urilor, se ocupa de inregistrarea lor, indosarierea lor in bibliorafturi ;

8.    Programeaza interviurile si audientele ;

9.    Copiaza, redacteaza, tehnoredacteaza diferite materiale solicitate de catre managerul unitatii ;

10.  Editeaza comunicate de presa, prezentari ale unitatii ;

11.  Primeste si transmite email-uri ;

12.  Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in realizarea strategiilor pe termen scurt ale unitatii in limitele respectarii temeiului legal ;

13.  Raspunde de corectitudinea si promptitudinea cu care furnizeaza informatiile din domeniul sau de activitate ;

14.  Are o atitudine politicoasa atat fata de colegi, cat si fata de alte persoane cu care vine in contact ;

15.  Raspunde de mentinerea unui climat favorabil indeplinirii sarcinilor de lucru ;

16.  Respecta procedurile interne legate de utilizarea aparaturii din dotare;

17.  Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune in functionarea echipamentului cu care isi desfasoara activitatea;

18.  Asigura o buna comunicare cu toate compartimentele si sectiile unitatii si transmite corect si in timp util informatiile si corespondenta;

19.  Manifesta atentie fata de toate persoanele straine care vin in unitate, indiferent in ce calitate se prezinta acestea;

20.  Raspunde de promovarea imaginii unitatii prin comportamentul adoptat si prin activitatea desfasurata ;

21.  Uramreste in permanenta daca mesajele/corespondenta au fost receptionate si au ajuns la destinatie ;

22.  Se preocupa in permanenta de dezvoltarea si imbogatirea competentelor proprii ;

23.  Raspunde de pastrarea confidentialitatii datelor si informatiilor la care are acces .

II. Atributii generale:

 1. Are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de venire si de plecare din serviciu;
 2. Respecta programul de lucru si are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la inceputul anului ;
 3. Nu va parasi locul de munca fara aprobarea managerului ;;
 4. Este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru;
 5. Respecta prevederile ROI si ale ROF ;
 6. Urmareste si asigura folosirea, pastrarea si intretinerea corecta a bunurilor din dotarea serviciului.

III. Atributii  privind securitatea si sanatatea in munca, PSI, colectare deseuri:         

1.    Îşi însuşeşte si respecta normele de securitate si sănătate in munca prevăzute in Legea nr. 319/2006 si normele de aplicare ale acesteia;

Art.22-prevede ca fiecare lucrator  trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;

Art.23-prevede obligatiile lucratorilor:

- sa utilizeze corect aparatura, substantele periculoase,echipamentele de transport;

- sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat;

-sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

-sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

-sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

-sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

-sa coopereze atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite engajatorulu sa se asigura ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

-sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare ale acestora;

-sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii santari 

2. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 481/2004 privind situaţii de urgenta;

3. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

4. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deşeurilor in instituţiile publice.

IV. Atributii  privind Sistemul de Management al Calitatii (SMC) :

1.    Îşi însuşeşte si respecta cerintele procedurilor SMC ;

2.    Îşi însuşeşte si respecta cerintele Manualului Calitatii ;

3.    Elaboreaza/participa la elaborarea de proceduri de lucru atunci cand este cazul ;

Aceste atributii nu sunt limitative, salariatul avand obligatia de a respecta si duce la indeplinire orice alte sarcini, decizii si dispozitii primite din partea conducerii unitatii, a Directiei de Sanatate Publica sau a Ministerului Sanatatii in baza reglementarilor legale in vigoare.

Raspunde disciplinar, material si penal atunci cand:

     1. nu respecta programul de activitate stabilit de conducerea societatii;

2.nu respecta conduita, etica si deontologia profesiei;

3.nu respecta disciplina muncii si nu utilizeaza corespunzator instalatiile si echipamentele de lucru si cele de protectie ;

4.nu duce la indeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare atributiilor de serviciu si orice sarcini specifice ;

5. comite orice alte abateri sanctionabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate in vigoare.

 

5.Salarizare:

 • Salarizarea este în conformitate cu legislaţia  in vigoare;
 • Salariul de bază este remuneraţia primită in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, cu importanta sociala a muncii;

Fisa postului este valabila pe intreaga perioada de desfasurare a contractului de munca, putand fi reinnoita in cazul aparitiei unor noi reglementari legale  sau ori de cate ori este necesar.

 

Seful locului de munca,

Functia : manager

Numele si prenumele :

Semnatura : …………………………………             Luat la cunostinta si primit un exemplar salariat

                                                                                    Numele si prenumele:

                                                                                    Semnatura: .............................................

                                                                                    Data: .................................

                                                                                                        

 

(0 votes)410 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie