Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Anunt concurs post vacant registrator medical- Serviciul Primire Bolnavi

 

 

Nr.19689 din 16.10.2018

Aprobat,                                                                                   Manager,

                                                    Ec.Cumpat Carmen Marinela

 

 

 

ANUNT

 

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post temporar vacant :

Serviciul Primire Bolnavi :

-1 post de registrator medical- pe perioada nedeterminata .

            Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 modificata si completata de H.G. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

Concursul consta in urmatoarele etape succesive :

                        -selectia dosarelor de inscriere ;

                        -proba scrisa;

                        -proba practica ;

                        -interviul.

            Conditii de desfasurare a concursului :

 1. Ultima zi pentru depunerea dosarelor de inscriere este 30 octombrie 2018, ora 15 :00-Serviciul RUNOS ;
 2. Data si ora organizarii probei scrise: 7 noiembrie 2018, ora 9:00-Pavilionul Administrativ ;
 3. Data si ora organizarii probei practice : 12 noiembrie 2018, ora 9:00-Pavilionul Administrativ  ;
 4. Data si ora interviului: 14 noiembrie 2018, ora 9 :00- Pavilionul Administrativ .

Concursul se va desfasura la sediul unitatii, astfel :

-depunerea dosarelor de concurs : 30 octombrie 2018, ora 15 :00 ;

- rezultate selectie dosarelor candidatilor : 2 noiembrie 2018 ;

-rezultate contestatii la selectia dosarelor : 6 noiembrie 2018;

-proba scrisa : 7 noiembrie 2018, ora 9 ;00, Pavilionul Administrativ ;

-afisarea rezultatelor probei scrise : 7 noiembrie 2018, ora 14 :00 ;

-rezultate contestatii la rezultatele probei scrise : 9 noiembrie 2018, ora 14 :00 ;

-proba practica : 12 noiembrie 2018, ora 9 ;00, Pavilionul Administrativ ;

-afisarea rezultatelor probei practice : 12 noiembrie 2018, ora 14 :00 ;

-rezultate contestatii la rezultatele probei practice : 13 noiembrie 2018, ora 14 :00 ;

-proba interviu : 14 noiembrie 2018, ora 9 :00 , Pavilionul Administrativ ;

-afisarea rezultatelor la proba interviu : 14 noiembrie 2018 , ora 14.00 ;

-rezultate contestatii la proba interviu : 15 noiembrie 2018 , ora 14.00 ;

-afisarea rezultatelor finale :   16 noiembrie 2018, ora 14.00.

Conditii generale, conform art. 3 din H.G. NR. 286/2011 :

Poate participa la concurs persoana care indeplineste urmatoarele conditii :

 1. Are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania ;
 2. Cunoaste limba romana, scris si vorbit ;
 3. Are varsta minima reglementata de prevederile legale ;
 4. Are capacitate deplina de exercitiu ;
 5. Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestat pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate ;
 6. Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs ;
 7. Nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de falsori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de registrator medical:

- studii: diplomă de studii medii;

- vechime : minim 6 luni vechime in activitate.

Cei interesati vor depune la Serviciul RUNOS al unitatii, dosar de concurs care sa cuprinda urmatoarele acte :

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copia xerox certificate nastere si casatorie, daca este cazul;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitat ;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în activitate, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau de medicul de medicina muncii din spital care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare (Dr. Munteanu Georgeta –nr. telefon 0788437959, 0740256003) ;
 • curriculum vitae;
 • dosar de carton cu sina.

In cazul in care s-a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, candidatul are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Copiile de pe actele prevazute in dosarul de concurs se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare se obtin de la persoana care asigura secretariatul comisie de concurs, serviciul resurse umane tel. 0232.266044/int. 105.

 

 

Sef Seviciu RUNOS,

            Ec. Axinte Dana

 

AVIZ MANAGER,

                                                                 Ec. Carmen Cumpat

 

          Concurs de ocupare post registrator medical pe perioada nedeterminata Serviciul Primire bolnavi-   Spitalul Clinic Recuperare Iasi

BIBLIOGRAFIE:

1. Legea 95/2006 privind reforma in sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare – Cap.2 Persoane asigurate: Ordin CNAS nr. 617/2007 completat si modificat prin Ordinul CNAS nr. 903/2007;

2. .Normele metodologice de aplicare în anul 2018 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;

3.  Ordin nr.1081/2007 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi.

4. Legea 95/2006 privind reforma in sanatate, cu completarile si modificarile ulterioare – Titlul IX si Ordinul 559/2006;

5. Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;

6. Fisa postului registrator medical;

7. Colectia Microsoft Office Editura Teora;

TEMATICA :

1. Atributii registrator medical conform fisei postului;

2. Persoanele asigurate – dovada calitatii de asigurat;

3. Protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, libera circulatie a acestor date;

4. Foaia de observatie clinica generala si Fisa de spitalizare de zi – instructiuni privind completarea;

5. Cardul national de sanatate;

6. Calculatorul – prezentare generala, parti componente;

7. Sistemul de operare – prezentare generala;

8. Organizarea informatiilor pe disc;

9. Microsoft Office: Word, Excel – descriere si utilizare;

10. Comunicatii de date. Retele de calculatoare;

11. Internet – notiuni generale.

     Jurist                                                                                                       Medic epidemiolog

    Nica Gabriela                                                                                           Dr. Popa Florentina

 

                                                                                                                                APROBAT,

Manager

                                                                                                          Ec. Carmen Cumpat

                                                                                     

 

 

 

 

LISTA DE CONTROL A PAGINILOR REVIZUITE

Nr.

ed./rev.

Pag.

rev.

Obiectul reviziei

0/

   

 

 

 

FISA POSTULUI

OCUPATIA: REGISTRATOR MEDICAL

COD COR: 334401

 

 

 

 

 

 

TITULAR POST:

 

FUNCTIA/POSTUL/SPECIALITATEA:  registrator medical

 

LOC MUNCA: Sectia

 

GRADUL PROFESIONAL : registrator medical

 

NIVELUL POSTULUI: de executie

 

 

 

 

 

Data

Elaborat

Verificat

Aprobat

 

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Ref.de specialitate gr.I

Pricop Mihaela

 

Sef Serv.RUNOS

Ec. Axinte Dana

 

Manager

Ec. Cumpăt Carmen

 

Exemplar nr:

 1.CERINTELE POSTULUI:

 1. Pregătirea profesionala:studii medii;
 2. Experienţa necesara: experienţa in munca si in specialitatea postului; 
 3. Conştiinciozitate fata de sarcinile pe care le are de îndeplinit;
 4. Cunostinte de operare pe calculator, cunoasterea programelor informatice ;
 5. Dificultatea operaţiunilor specifice postului: efectueaza inregistrarea, prelucrarea, validarea si raportarea datelor din actele specifice;
 6. Responsabilitatea implicata de post: responsabilitatea actului medical, responsabilitatea confidenţialităţii activitatii la nivelul sectiei. 

 

2. RELATII

 1. IERARHICE:
 • este subordonat  medicului sef de sectie si asistentului sef;

b) FUNCTIONALE:

 • colaborează cu celelalte secţii/compartimente sau subunitati funcţionale ale spitalului in scopul realizării sarcinilor de serviciu ;

   

 3. PROGRAM DE LUCRU :

- activitate curenta in cadrul sectiei conform programului de lucru stabilit in conformitate cu prevederile legale in vigoare: 8 ore/zi

 

4. SET DE INDICATORI CANTITATIVI/ CALITATIVI ASOCIATI ATINGERII REZULTATELOR PRESTABILITE:

Indicatori  cantitativi: executarea lucrarilor planificate si repartizate, la nivelele cantitative si termenele stabilite, rezolvarea la termen a sarcinilor ordonate de conducere si indeplinirea obiectivelor stabilite prin strategii, programe de actiune si planuri de munca;

Indicatori calitativi: asigura un management performant al activitatii, conform prevederilor legale, cerintelor postului; rezolvarea corecta, completa si viabila a sarcinilor ordonate de conducere precum si a celor stabilite prin strategii, programe de actiune si planuri de munca; asigura realizarea eficienta si la termen a obiectivelor, actiunilor, masurilor stabilite si a lucrarilor, conform prevederilor legale, cerintelor postului, ordinelor si dispozitiilor conducerii spitalului;

Costuri: asigura planificarea, organizarea si desfasurarea activitatilor specifice, cu respectarea si incadrarea stricta in limitele resurselor materiale si financiare aprobate in acest scop; 

Timp: incadrarea in termenele ordonate de conducere, in termenele stabilite de actele normative specifice

Utilizarea resurselor: gestionarea eficienta si rationala a resurselor din dotare in scopul indeplinirii atributiilor;

Mod de realizare: sarcinile se realizeaza individual, in colectiv sau in colaborare cu alte sectii ale spitalului; conduce prin exemplul personal;

 

Nr.

crt.

INDICATORI pondere indic.in standard

Unit.de masura specifica operatiunilor postului

INDICI DE PERFORMANTA

/puncte acordate

 

1.

 

CANTITATE

20%

 • Realizarea în întregime a sarcinilor prevăzute în fişa postului, în vederea bunei desfăşurări a activităţii biroului (vezi cap. VI);
 • Urmărirea şi implicarea în bună derulare a lucrarilor întocmite, (asumate ca sarcină de serviciu)(vezi cap.VI)

- numar mare de bolnavi internati;

95 - 100%/5pct.

90 - 95%/4pct.

85 - 90%/3pct.

80 - 85%/2pct.

80%/1pct.

 

2.

 

CALITATE

20%

 • Desfăşurarea  activităţilor fără disfuncţionalităţi sau erori (vezi cap.VI);
 • Acurateţea documentelor, actelor, materialelor realizate (vezi cap. VI);
 • Gradul de mulţumire al beneficiarilor serviciilor oferite (vezi cap.VI);
 • Implicare pentru realizarea obiectivelor generale stabilite ale compartimentului (vezi cap. VI).

- participarea la diverse forme de pregatire pentru insusirea unor tehnici moderne si eficiente in desfasurarea activitatii;

 

 

95 - 100%/5pct.

90 - 95%/4pct.

85 - 90%/3pct.

80 - 85%/2pct.

80%/1pct.

 

3.

 

COSTURI

10%

 • Optime în raport cu eficienţa acţiunilor solicitate sau propuse.

- utilizarea eficienta a aparaturii, consumabilelor.

 

95 - 100%/5pct.

90 - 95%/4pct.

85 - 90%/3pct.

80 - 85%/2pct.

80%/1pct.

 

4.

 

TIMPUL

20%

 • utilizarea eficientă a programului de lucru prin folosirea timpului de lucru numai in vederea realizarii sarcinilor de serviciu;
 • realizarea sarcinilor de serviciu în timp util, real si oportun pentru buna desfăşurare a activităţii si obtinerea unui grad ridicat de multumire din partea beneficiarilor serviciilor oferite

95 - 100%/5pct.

90 - 95%/4pct.

85 - 90%/3pct.

80 - 85%/2pct.

80%/1pct.

 

5.

UTILIZAREA RESURSELOR

15%

- Foloseste rational resursele umane, materiale si financiare la dispozitie conform principiilor eficientei si economicitatii, în scopul îndeplinirii atribuţiilor.

- capacitate mare in utilizarea resurselor puse la dispozitie: aparatura, materiale consumabile.

 

 

5.1.Bine si5.2.F.Bine/5pct.

5.1.Mediu si5.2.F.Bine/4pct.

5.1.Mediu si5.2.Bine/3pct.

5.1.Mediu si5.2.Mediu/2pct.

5.1.Satisf. şi 5.2.Satisf./1 pct.

 

6.

 

MOD DE REALIZARE

15%

- Isi desfasoara activitatea atat in mod individual cat si in colaborare cu colegii pe care ii coordoneaza in echipa/colectiv, conduce prin exemplul personal, se implica nemijlocit, se dedica serviciului, respecta personalitatea si aspiratiile subordonatilor, simplifica procedura de lucru si conducere.

- grad mare de implicare in realizarea muncii in echipa;

- initiativa pentru formularea de solutii noi;

- grad mare de implicare in realizarea muncii individuale

F.Bine/5pct.

Bine/4pct.

Mediu/3pct.

Satisfacator/2pct.

Nesatisfăcător /1 pct.

 

5.CRITERII DE EVALUARE ALE POSTULUI

Evaluarea activitatii:

 • obiectivele de performanta individuala:
 • modul de indeplinire cantitativa si calitativa a sarcinilor din prezenta Fisa a postului;
 • modul de raspuns la alte solicitari decat cele curente.
 • criterii de evaluare a realizarii acestora (se noteaza cu insufficient, sufficient, bines au foarte bine)
 • rezultatele obtinute:

-cantitatea si calitatea lucrarilor si sarcinilor realizate

- nivelul de indeplinire a sarcinilor si lucrarilor in termenele stabilite;

-eficienta lucrarilor si sarcinilor realizate, in contextual atingerii obiectivelor propuse;

 • adaptarea la complexitatea muncii:

- adaptarea la conceptia de alternative de schimbare sau de solutii noi(creativitate)

-analiza si sinteza riscurilor, influentelor, efectelor si consecintelor evaluate;

            - evaluarea lucrarilor si sarcinilor de rutina (repetitive)

      - asumarea responsabilitatii:

- intensitatea implicarii si rapiditatea interventiei in realizarea atributiilor;

            - evaluarea nivelului riscului decisional;

      - capacitatea relationala si disciplina muncii:

- capacitatea de evitare a starilor conflictuale si respectarea relatiilor ierarhice;

            - adaptabilitatea la situatii neprevazute;

 • Personana care realizeaza evaluarea performantelor profesionale individuale: seful ierarhic sau persoana desemnata de angajator in acest sens.
 • Modalitatea de evaluare: prin observare directa de catre evaluator, in baza rezultatelor obtinute ca urmare a desfasurarii activitatii, prin chestionar sau prin intermediul altor instrumente de evaluare elaborate de angajator
 • Periodicitatea de evaluare a performantelor- Anual

 

6.OBIECTIVE GENERALE SI SPECIFICE POSTULUI DE REGISTRATOR MEDICAL

                

-   Indeplinirea cantitativa si calitativa a sarcinilor din Fisa  postului;

-   Urmareste corectitudinea completarii Setului Minim de Date a Foilor de observatie clinica generala atat la internare cat si la externare.

-  Raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care are acces.

-   Raspunde si  la alte solicitari decat cele curente.

 

7. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI :

I. Atributii registrator medical:

 1. Isi desfasoara activitatea in mod responsabil, conform cerintelor postului;
 2. Inscrie zilnic si opereaza, tinand la zi registrul de evident a bolnavilor internati in sectie;
 3. Participa, la solicitarea asistentei sefe sau in lipsa ei, la intocmirea foii de miscare zilnica a bolnavilor internati in sectie;
 4. Participa la raportul de garda zilnic din sectie;
 5. Dactilografiaza documentele medicale necesare bolnavilor (bilete de iesire din spital, adeverinte medicale etc.) precum si alte documente intocmite in sectie;
 6. Se ocupa de corespondenta sectiei (preluare, distribuire);
 7. Tine evidenta la zi a expertizelor medicale (pensionari, prelungiri de concediu medical prin comisia de expertiza medicala);
 8. Incaseaza taxele stabilite prin hotararile Consiliului de Administratie si preda banii la casieria unitatii in termen de 24 de ore;
 9. Respecta procedura de incasare a serviciilor medicale la cerere;
 10. Aprovizioneaza, tine evidenta si distribuie corect formularele utilizate in sectie (bilete de iesire, bilete de trimitere, retete etc.);
 11. Este obligat sa raporteze factorilor in drept situatiile statistice solicitate de conducerea unitatii (miscarea bolnavilor-zilnic, foaia de masa a bolnavilor-zilnic, consultatiile lunare);
 12. Raspunde si se preocupa pentru o buna si corecta pastrare a arhivei la nivelul sectiei (foi de observatie, acte medico-legale etc.);
 13. Utilizeaza calculatorul in scopul raportarii datelor in stricta concordanta cu programele impuse de conducerea unitatii;
 14. Utilizeaza numai programele informatice licentiate ale spitalului;
 15. Inlesneste legaturile telefonice ale sectiei cu alte servicii sanitare (serviciul de ambulanta, spitale etc.
 16. Nu este abilitata sa dea relatii despre starea sanatatii bolnavilor;
 17. Respecta comportamentul etic fata de bolnavi si fata de personal;
 18. Poarta echipament de protectie care va fi schimbat la timp, pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic personal;
 19. Se preocupa de rezolvarea in termen a sarcinilor stabilite in fisa postului si planul de munca, fara a-si depasi atributiile de serviciu;
 20. Are obligatia de a respecta confidentialitatea datelor, programului informatic, precum si a intregii activitati desfasurate in sectie;
 21. Raspunde solidar, alaturi de personalul sectiei la gestiunea valorica a acesteia ;
 22. Sa fie loial echipei si institutiei respectand ierarhia profesionala, confidentialitatea, secretul profesional si codul de etica ;
 23. Se  preocupa  de  actualizarea  cunostintelor  profesionale, prin  studiu individual sau alte forme  de  educatie  continua  si  conform  cerintelor  postului;
 24. Participa la mentinerea curateniei, ordinii si a conditiilor de igiena din sectie ;
 25. Participa la instructajele inpuse de CPCIN, PSI si protectia muncii ;
 26. Utilizeaza integral timpul de lucru, respectand programul de lucru ;
 27. Respecta prevederile Ordinului nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare, prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor, prevederile Ordinului MSF nr.961/2016 privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare precum si  prevederile Ordinului MS 914/2006 privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea autorizarii .

II. Atributii generale:

 1. Are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de venire si de plecare din serviciu;
 2. Respecta graficul de lucru;
 3. Nu va parasi locul de munca fara aprobarea asisentului sef;
 4. Are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la inceputul anului;
 5. Este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru;
 6. Respecta prevederile ROI si ale ROF ;
 7. Urmareste si asigura folosirea, pastrarea si intretinerea corecta a bunurilor din dotarea sectiei;

III. Atributii  privind securitatea si sanatatea in munca, PSI, colectare deseuri:         

1.Îşi însuşeşte si respecta normele de securitate si sănătate in munca prevăzute in Legea nr. 319/2006 si normele de aplicare ale acesteia;

Art.22-prevede ca fiecare lucrator  trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;

Art.23-prevede obligatiile lucratorilor:

- sa utilizeze corect aparatura, substntele periculoase,echipamentele de transport;

- sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat;

-sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

-sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

-sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

-sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

-sa coopereze atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite engajatorulu sa se asigura ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

-sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare ale acestora;

-sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii santari 

2. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 481/2004 privind situaţii de urgenta;

3. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

4. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deşeurilor in instituţiile publice.

IV. Atributii  privind Sistemul de Management al Calitatii (SMC):

 1. Îşi însuşeşte si respecta cerintele procedurilor SMC ;
 2. Îşi însuşeşte si respecta cerintele Manualului Calitatii ;
 3. Elaboreaza/participa la elaborarea de proceduri de lucru atunci cand este cazul ;

Aceste atributii nu sunt limitative, salariatul avand obligatia de a respecta si duce la indeplinire orice alte sarcini, decizii si dispozitii primite din partea conducerii unitatii, a Directiei de Sanatate Publica sau a Ministerului Sanatatii in baza reglementarilor legale in vigoare.

Raspunde disciplinar, material si penal atunci cand:

     1. nu respecta programul de activitate stabilit de conducerea societatii;

2.nu respecta conduita, etica si deontologia profesiei;

3.nu respecta disciplina muncii si nu utilizeaza corespunzator instalatiile si echipamentele de lucru si cele de protectie ;

4.nu duce la indeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare atributiilor de serviciu si orice sarcini specifice ;

5. comite orice alte abateri sanctionabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate in vigoare.

8.SALARIZARE;

 • Salarizarea este în conformitate cu legislaţia  in vigoare;
 • Salariul de bază este remuneraţia primită in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, cu importanta sociala a muncii.

Fisa postului este valabila pe intreaga perioada de desfasurare a contractului de munca, putand fi reinnoita in cazul aparitiei unor noi reglementari legale  sau ori de cate ori este necesar.

 

Seful locului de munca,

Functia : Medic coordonator

Numele si prenumele :

Semnatura : …………………………………                                                                                                                                           

Luat la cunostinta si primit un exemplar salariat

                                                                        Numele si prenumele:

                                                                        Semnatura: .............................................

                                                                        Data: .................................


 

(0 votes)653 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie