Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Anunt concurs post vacant economist spec.IA- Serviciul de Management al calitatii serviciilor medicale, control managerial intern

 

 

Nr. 20466 din 25.10.2018

Aprobat,                                                                                Manager,

                                                    Ec. Cumpat Carmen Marinela

 

ANUNT

 

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post vacant :

Serviciul de Management al calitatii serviciilor medicale, control managerial intern :

-1 post de economist specialist IA- pe perioada nedeterminata .

            Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 modificata si completata de H.G. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

Concursul consta in urmatoarele etape succesive :

                        -selectia dosarelor de inscriere ;

                        -proba scrisa;

                        -interviul.

            Conditii de desfasurare a concursului :

 1. Ultima zi pentru depunerea dosarelor de inscriere este 8 noiembrie 2018, ora 15 :00-Serviciul RUNOS ;
 2. Data si ora organizarii probei scrise : 16 noiembrie 2018, ora 9:00- Pavilionul Administrativ ;
 3. Data si ora interviului : 20 noiembrie 2018, ora 9 :00- Pavilionul Administrativ ;

Concursul se va desfasura la sediul unitatii, astfel :

-depunerea dosarelor de concurs : 8 noiembrie 2018, ora 15 :00 ;

- rezultate selectie dosarelor candidatilor : 12 noiembrie 2018 ;

-rezultate contestatii la selectia dosarelor : 15 noiembrie 2018;

-proba scrisa : 16 noiembrie 2018, ora 9 ;00, Pavilionul Administrativ ;

-afisarea rezultatelor probei scrise : 16 noiembrie 2018, ora 14 :00 ;

-rezultate contestatii la rezultatele probei scrise : 19 noiembrie 2018, ora 15 :00 ;

-proba interviu : 20 noiembrie 2018, ora 9 :00 , Pavilionul Administrativ ;

-afisarea rezultatelor la proba interviu : 20 noiembrie 2018 , ora 14.00 ;

-rezultate contestatii la proba interviu : 21 noiembrie 2018 , ora 14.00 ;

-afisarea rezultatelor finale :   22 noiembrie 2018, ora 14.00.

Conditii generale, conform art. 3 din H.G. NR. 286/2011 :

Poate participa la concurs persoana care indeplineste urmatoarele conditii :

 1. Are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania ;
 2. Cunoaste limba romana, scris si vorbit ;
 3. Are varsta minima reglementata de prevederile legale ;
 4. Are capacitate deplina de exercitiu ;
 5. Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestat pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate ;
 6. Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs ;
 7. Nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de falsori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de economist specialist IA:

            - studii: studii superioare cu diploma de licenta;

            - vechime: 6 ani si 6 luni vechime in specialitate.

Cei interesati vor depune la Serviciul RUNOS al unitatii, dosar de concurs care sa cuprinda urmatoarele acte :

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copia xerox certificate nastere si casatorie, daca este cazul;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice postului solicitat (diploma de licenta) ;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţa care atestă vechimea în specialitate, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau de medicul de medicina muncii din spital care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare (Dr. Munteanu Georgeta –nr. telefon 0788437959, 0740256003) ;
 • curriculum vitae;
 • dosar de carton cu sina.

In cazul in care s-a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, candidatul are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Copiile de pe actele prevazute in dosarul de concurs se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare se obtin de la persoana care asigura secretariatul comisie de concurs, serviciul resurse umane tel. 0232.266044/int. 105.

 

Sef Seviciu RUNOS,

            Ec. Axinte Dana

 

                                                           CF:4541092, Iasi,  Strada Pantelimon Halipa, nr. 14

Cont Trezorerie:RO27TREZ40621F330800XXX

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030, Email: secretariat@scr.ro;   www.scr.ro

Operator de date cu caracter personal nr. 17761
 

                                                                                          Aprobat Manager,

                                                                                                               Ec. Carmen Cumpat

 

TEMATICA  SI BIBLIOGRAFIE

PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ECONOMIST IA IN CADRUL SERVICIULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII SI CONTROL INTERN MANAGERIAL

 

 

Tematica :

 

1. Codul Controlului intern / managerial – Standarde ;

2. Atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de cesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii ;

3. Cap. 7 - Legea 95/2006 cu completarile si modificarile ulterioare ;

4. Codul muncii 53/2003  - sanatatea si securitatea in munca Cap. 1 reguli generale;

 

Bibliografie :

 

 1. Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
 2. Ordin SGG 600/2018 – pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzand standardele de management /control intern la enititătile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial al entitatilor publice ;
 3. Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii ;
 4. Codul muncii 53/2003 ;
 5. Legea 544/2001, actualizata ;

 

 

 

 

                                                                                                          Intocmit,

            Cons. Jr.                                                                                         Insp. Alexandra  Rotaru

Nica Gabriela

 

                                                                                                                                                 APROBAT,

  Manager

                                                                                                                       Ec. Carmen Cumpat

                                                                                     

 

 

 

 

LISTA DE CONTROL A PAGINILOR REVIZUITE

Nr.

ed./rev.

Pag.

rev.

Obiectul reviziei

0/

   

 

 

 

 

 

FISA POSTULUI

OCUPATIA: ECONOMIST

COD COR: 121124

 

 

 

 

 

 

TITULAR POST:

 

FUNCTIA/POSTUL/SPECIALITATEA: economist I A

 

LOC MUNCA: CONTROL INTERN MANAGERIAL

 

GRADUL PROFESIONAL : economist I A

 

NIVELUL POSTULUI: de executie

 

 

 

 

Data

Elaborat

Verificat

Aprobat

 

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Ec. Violetta Canila

 

Sef Serv.RUNOS

Ec.Axinte Dana

 

Manager

Ec. Cumpăt Carmen

 

Exemplar nr:

 

1.CERINTELE POSTULUI:

 1. Pregătirea profesionala: Studii superioare, cu diploma de licenta in domeniul financiar- contabilitate;
 2. Cunostinte de operare pe calculator, programe de contabilitate ;
 3. Conştiinciozitate fata de sarcinile pe care le are de îndeplinit;
 4. Cunoasterea la nivel profesionist a legislatiei in domeniu;
 5. Abilitati de comunicare, capacitate de analiza si sinteza, corectitudine, flexibilitate, capacitatea de a redacta rapoarte din toate domeniile de activitate clare si corecte;
 6. Atitudine pozitiva si abilitati de a se mobiliza si de a-i mobiliza pe altii;
 7. Discernamant si capacitate de a rezolva problemele, capacitate de deductie logica
 8. Putere de decizie si asumarea responsabilitatii;
 9. Rezistenta la efort si stres;
 10. Responsabilitatea implicata de post: responsabilitatea de a organiza, coordona si prelua activitatea de control intern managerial a spitalului, responsabilitatea confidenţialităţii datelor si informatiilor .

2.RELATII

 1. IERARHICE:
 • este subordonat  managerului;

b) FUNCTIONALE:

 • colaborează cu toate sectoarele de activitate din spital si cu autoritatile publice centrale si locale, organele de control financiar ale statului.

3.PROGRAM DE LUCRU :

- activitate curenta in cadrul serviciului conform programului de lucru stabilit in conformitate cu prevederile legale in vigoare: 8 ore/zi.

4.ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI :

- Elaboreaza Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al Spitalului Clinic de Recuparare Iasi, program care cuprinde obiective, actiuni,responsabilitati si termene, precum si alte masuri necesare dezvoltarii acestuia. La elaborarea programului se vor avea in vedere regulile minimale de management continute in standardele de control intern, aprobate prin OSGG nr. 400/2015 cu modificarile si completarile ulterioare cu luarea in considerare a specificului Spitalului Clinic de Recuperare Iasi;

            -Supune spre aprobare Managerului, programul  de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Spitalului Clinic de Recuparare Iasi, si urmareste realizarea acestuia;

-Urmareste elaborarea subsistemelor de control managerial ale structurilor din cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Iasi care trebuie sa respecte si inventarul operatiunilor/activitatilor care se desfasoara in compartimentele respective;

- Este numit, prin decizie, inlocuitor al secretarului Consiliului de etica;

-Este numit, prin decizie, inlocuitor al secretarului Comisiei de etica;

-Inventariaza riscurile si problemele intampinate si informeaza conducerea Spitalului Clinic de Recuperare Iasi referitor la acestea;

-Este numit, prin decizie responsabilul cu Registrul de riscuri in cadrul spitalului, cu urmatoarele atributii:

-preia, centralizeaza si indosariaza formularele de gestiune a riscurilor elaborate in cadrul compartimentelor de specialitate;

-intocmeste, actualizeaza si modifica Registrul riscurilor la nivel de institutie pe baza formularelor de gestiune a riscurilor;

-colaboreaza cu responsabilii de riscuri, presedintele Echipei de gestionare a riscurilor si comisia de monitorizare in vederea aplicarii prezentei proceduri;

-informeaza comisia de monitorizare/directorul/managerul cu privire la aspectele deosebite identificate in procesul de dezvoltare a standardului de control intern “managementul riscurilor”;

-informeaza ordonatorul principal de credite, la solicitarea acestuia, cu privire la aspectele deosebite identificate in procesul de dezvoltare a standardului de control intern “managementul riscurilor”;

-Evalueaza si avizeaza procedurile elaborate in cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Iasi;

-Intocmeste trimestrial sau ori de cate ori este necesar informari referitoare la progresele inregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului/subsistemelor de control intern managerial in raport cu programele adoptate, precum si referitoare la situatiile deosebite si la actiunile de monitorizare, coordonare si indrumare in cadrul acestora. Aceste informari vor fi transmise Managerului si/sau altor institutii abilitate, la solicitarea acestora.

-Analizeaza  sistemul de control managerial existent în cadrul entităţii publice.

-În cadrul acestei prime etape, se va evalua gradul de implementare a sistemului de control intern/managerial în cadrul fiecărui compartiment din structura organizatorică a entităţii publice.

-Constituirea unei structuri (comisie) cu atribuţii privind organizarea, implementarea şi menţinerea sistemului de control intern/managerial.

-În această etapă, se va stabili componenţa comisiei (grupului de lucru), formată din angajaţii entităţii publice, care vor fi responsabili de desfăsurarea activităţilor necesare implementării sistemului de control intern/managerial, prezenţa sefilor de compartimente/departamente din cadrul entităţii publice, fiind obligatorie;

-Stabilirea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare (ROF) al comisiei.

Se va întocmi un regulament de organizare şi funcţionare al comisiei de lucru, care va conţine următoarele capitole: dispoziţii generale, structura organizatorică a comisiei, organizarea şedinţelor şi mecanismul de luare a deciziilor, atrubuţiile comisiei, atribuţiile preşedintelui comisiei, atribuţiile secretariatului comisiei, atribuţiile conducătorilor de compartimente, dispoziţii finale.

Elaboreaza programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial.  Elaborarea se face  împreună cu grupul de lucru, a unui program de dezvoltare   a  sistemului de control intern/managerial, în cadrul căruia se vor preciza obiectivele,  direcţiile de  acţiune, activităţile, responsabilii precum si termenele  până la care trebuiesc  realizate activităţile stabilite în program.

Implementarea sistemului de control intern/managerial. Etapa presupune derularea de către comisia de lucru a activităţilor prevăzute în cadrul programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial, sub atenta coordonare şi îndrumare a managerului.

Etapa se desfăşoară numai împreuna cu membrii comisiei de lucru. Se va avea în vedere conformarea entităţii publice cu toate cerinţele prevăzute de cele 16 de standarde ale OSGG 400/2015, si anume:

STANDARDUL 1 – ETICA, INTEGRITATEA        

Elaborarea unui Cod de Etică alangajaţilor Promovarea/difuzarea acestuia la nivelul entităţii Luarea la cunoştinţă de către toţi angajaţii (la angajare sau cu ocazia fiecărei modificări) Desemnare Consilier de Etică şi monitorizare Constituirea sau definirea în cadrul Codului a unei Comisii special pentru analizarea cazurilor de nereguli/fraudă identificate (Comisie de disciplină existentă, cu extinderea prerogativelor acesteia) Elaborarea unei proceduri privind semnalarea şi tratamentul neregulilor (care să stabilească inclusiv sistemul de monitorizare a respectării normelor de conduită) (este reluată în standardul 9)

STANDARDUL 2 – ATRIBUŢII, FUNCŢII, SARCINI

Elaborarea şi diseminarea unei Strategii, cu includerea misiunii, viziunii şi obiectivelor generale ale enităţii Elaborarea şi actualizarea periodică a ROF; Publicarea pe site-ul instituţiei a ROF-ului pentru a se asigura comunicarea acestuia către angajaţi;

Urmarirea elaborarii şi actualizarii periodice a fişelor de post. Elaborarea şi implementarea unei proceduri privind elaborare/actualizare/revizuire ROF, fişe de post (corelat cu S4).Stabilirea listei cu posturile/atribuţiile care intră în categoria funcţiilor sensibile Analizarea riscurilor associate funcţiilor sensibile şi stabilirea măsurilor de control.Monitorizarea măsurilor de controlşi reevaluarea riscurilor. Adoptarea deciziei de management (plan de rotaţie personal sau stabilire măsuri de control suplimentare-transfer sarcini, în funcţie de costurile implicate).Stabilirea unui Plan de rotaţie a personalului de pe aceste funcţii (având în vedere avantajele şi dezavantajele acestei rotaţii, existenţa resurselor umane suficiente ca număr şi pregătire,etc.). Acest Plan ar trebui revizuit annual

STANDARDUL 3 – COMPETENŢĂ, PERFORMANŢĂ

Identificarea/actualizarea nevoilor de instruire a personalului;Elaborarea/actualizarea planului anual de pregătire profesională a angajaţilor;

 STANDARDUL 4 – STRUCTURA ORGANIZATORICA

Urmareste  definirea structurii organizatorice, competenţele, responsabilităţile, sarcinile, liniile de raportare pentru fiecare componentă structurală şi comunicarea catre salariaţi a  documentelor de formalizare a structurii organizatorice.

Conducătorul entităţii publice stabileşte, în scris, limitele competenţelor şi responsabilităţilor pe care le deleagă.  Structura organizatorică este stabilită astfel încât să corespundă scopului şi misiunii entităţii şi să servească realizării în condiţii de eficienţă, eficacitate şi economicitate a obiectivelor stabilite.  În temeiul actului normativ privind organizarea şi funcţionarea entităţii publice, conducătorul entităţii publice aprobă structura organizatorică: departamente, direcţii generale, direcţii, servicii, birouri, posturi de lucru.  Conducerea entităţii publice analizează şi determină periodic gradul de adaptabilitate a structurii organizatorice la modificările intervenite în interiorul şi/sau exteriorul entităţii, pentru a asigura o permanentă relevanţă şi eficienţă a controlului intern.  În fiecare entitate publică delegarea se realizează, în principal, prin regulamentul de organizare şi funcţionare, fişele posturilor şi, în unele cazuri, prin ordine exprese de a executa anumite operaţiuni.       STANDARDUL 5 – OBIECTIVE

Urmareste elaborarea/actualizarea/inventarierea obiectivelor generale /anuale;

 Urmareste elaborarea/actualizarea/inventarierea obiective specifice SMART la nivelul compartimentelor;elaborarea/actualizarea/inventarierea activităţiilor specifice la nivelul compartimentelor;elaborarea procedurii privind stabilirea obiectivelor.

            STANDARDUL 6 – PLANIFICAREA

 Urmareste  întocmirea de  planuri prin care se pun în concordanţă activităţile necesare pentru atingerea obiectivelor cu resursele maxim posibil de alocat, astfel încât riscurile susceptibile să afecteze realizarea obiectivelor entităţii să fie minime.

Conducerea entităţii publice elaborează planuri/programe de activitate pentru toate obiectivele entităţii, identifică şi repartizează resursele, pornind de la stabilirea nevoilor pentru realizarea obiectivelor, şi organizează procesele de muncă în vederea desfăşurării activităţilor planificate.

Schimbarea obiectivelor, resurselor sau a altor elemente ale procesului de fundamentare impune actualizarea planului/programului.

            STANDARDUL 7 – MONITORIZAREA PERFORMANŢELOR

Definirea pentru fiecare obiectiv a unor indicatori cantitativi şi/sau calitativi relevanţi;Comunicarea angajaţilor a indicatorilor şi a modului de măsurare a performanţelor;Stabilirea unui sistem de monitorizare şi raportare a performanţelor.

            STANDARDUL 8  – MANAGEMENTUL RISCURILOR

Elaboreaza decizie stabilire responsabili de riscuri pentru fiecare compartiment al entităţii;Elaborare procedură privind managementul riscurilor în cadrul organizaţiei;Identificarea şi analiza riscurilor;Gestionarea riscurilor identificate şi evaluate;Elaborarea/actualizarea Registrului de riscuri.

            STANDARDUL 9 - PROCEDURI

Urmareste stabilirea activităţilor procedurabile – procese de muncă cu un grad de complexitate şi omogenitate ridicat, pentru care se pot stabili reguli şi norme de lucru general valabile în vederea îndeplinirii, în condiţii de regularitate, eficacitate, economicitate şi eficienţă a obiectivelor compartimentului/entităţii publice;Elaborare procedură privind elaborarea procedurilor;Elaborarea procedurilor operaţionale formalizate pe activităţi (achiziţii, relaţii publice, resurse umane, juridic, financiar-contabil, economic, audit intern, etc);Comunicarea procedurilor întocmite către personalul entităţii publice.

            STANDARDUL 10  - SUPRAVEGHEREA

  Aplică şi dezvoltă controale adecvate de supraveghere a activităţilor, operaţiunilor şi tranzacţiilor, în scopul realizării eficace a acestora, aprobate de manager.

 Conducerea entităţii publice trebuie să monitorizeze efectuarea controalelor de supraveghere pentru a se asigura că procedurile sunt respectate de către salariaţi în mod efectiv şi continuu.

 Controalele de supraveghere implică revizuiri ale activităţii realizate de salariaţi, rapoarte despre excepţii, testări prin sondaje sau orice alte modalităţi care confirmă respectarea procedurilor.

 Conducătorii compartimentelor verifică şi aprobă activităţile salariaţilor, dau instrucţiunile necesare pentru a asigura minimizarea erorilor şi pierderilor, eliminarea neregulilor şi fraudei, respectarea legislaţiei şi corecta înţelegere şi aplicare a instrucţiunilor.

            STANDARDUL 11 – CONTINUITATEA ACTIVITATII

Conducerea entităţii publice prin CIM  identifică principalele ameninţări cu privire la continuitatea derulării proceselor şi activităţilor şi asigură măsurile corespunzătoare pentru ca activitatea acesteia să poată continua în orice moment, în toate împrejurările şi în toate planurile, indiferent care ar fi natura unei perturbări majore.

  Inventariază situaţiile care pot conduce la discontinuităţi în activitate şi întocmeşte un plan de continuitate a activităţii, care are la bază identificarea şi evaluarea riscurilor care pot afecta continuitatea operaţională.

Situaţii generatoare de discontinuităţi:

- fluctuaţia personalului;

- lipsa de coordonare, rezultat al unui management defectuos;

- fraude;

- dificultăţi şi/sau disfuncţionalităţi în funcţionarea echipamentelor din dotare;

- disfuncţionalităţi produse de unii prestatori de servicii;

- schimbări de proceduri etc.

            STANDARDUL 12 – INFORMAREA SI COMUNICAREA

În entitatea publică sunt stabilite tipurile de informaţii, conţinutul, calitatea, frecvenţa, sursele, destinatarii acestora şi se dezvoltă un sistem eficient de comunicare internă şi externă, astfel încât conducerea şi salariaţii să îşi poată îndeplini în mod eficace şi eficient sarcinile, iar informaţiile să ajungă complete şi la timp la utilizatori.

            STANDARDUL 13 – GESTIONAREA DOCUMENTELOR

Conducătorul entităţii publice organizează şi administrează procesul de creare, revizuire, organizare, stocare, utilizare, identificare şi arhivare a documentelor interne şi a celor provenite din exteriorul organizaţiei, oferind control asupra ciclului complet de viaţă al acestora şi accesibilitate conducerii şi angajaţilor entităţii, precum şi terţilor abilitaţi.

STANDARDUL 14 – RAPORTAREA CONTABILA

Conducătorul entităţii publice asigură buna desfăşurare a proceselor şi exercitarea formelor de control intern adecvate, care garantează că datele şi informaţiile aferente utilizate pentru întocmirea situaţiilor contabile anuale şi a rapoartelor financiare sunt corecte, complete şi furnizate la timp.

 Conducătorul entităţii publice este responsabil de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi de prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrarea sa, precum şi a execuţiei bugetare, în vederea asigurării exactităţii tuturor informaţiilor contabile aflate sub controlul său.

 Conducătorul compartimentului financiar-contabil asigură calitatea informaţiilor şi datelor contabile utilizate la realizarea situaţiilor contabile, care reflectă în mod real activele şi pasivele entităţii publice.

 În entitatea publică sunt elaborate proceduri şi controale contabile documentate în mod corespunzător, vizând corecta aplicare a actelor normative din domeniul financiar- contabil şi al controlului intern.

            STANDARDUL 15 – EVALUAREA SISTEMULUI DE CONTROL MANAGERIAL INTERN

Conducătorul entităţii publice instituie o funcţie de evaluare a controlului intern/managerial, elaborând în acest scop politici, planuri şi programe.

Conducătorul entităţii publice elaborează anual, prin asumarea responsabilităţii manageriale, un raport asupra propriului sistem de control intern/managerial.

 Conducătorul entităţii publice asigură verificarea şi evaluarea în mod continuu a funcţionării sistemului de control intern/managerial şi a componentelor sale, pentru a identifica la timp slăbiciunile/deficienţele controlului intern şi pentru a lua măsuri de corectare/eliminare în timp util a acestora.

 Conducerea entităţii publice efectuează, cel puţin o dată pe an, pe baza unui program/plan de evaluare şi a unei documentaţii adecvate, o verificare şi autoevaluare a propriului sistem de control intern/managerial, pentru a stabili gradul de conformitate a acestuia cu standardele de control intern/managerial.

 Elaborează anual un raport asupra sistemului de control intern/managerial, ca bază pentru un plan de acţiune care să conţină zonele vulnerabile identificate, instrumentele de control necesar a fi implementate, măsuri şi direcţii de acţiune pentru creşterea capacităţii controlului intern/managerial în realizarea obiectivelor entităţii.

            STANDARDUL 16 – AUDITUL INTERN

Îndeplinirea programului de audit şi asigurarea unui număr suficient de auditori interniEfectuarea de misiuni de consiliere pe tema controlului intern/managerial. 

Dupa parcurgerea acestor etape, sistemul de control intern managerial OSGG 400/2015, este conform cu cerintele prevazute in cele 16 de standarde de management / control intern.

Face parte din Comisia de Control inopinat si indeplineste sarcinile prevazute in cadrul programului de control.

Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in realizarea strategiilor pe termen scurt al unitatii in limitele respectarii temeiului legal ;

Realizeaza activitati cu privire la sfera de evidenta, administrare si control a patrimoniului in conformitate cu prevederile legale si cu respectarea PO 02 «  Operarea modificarilor in evidenta patrimoniului public si privat al municipiului » elaborata si aprobata la nivelul fiecarei entitati( care sa cuprinda, in mod detaliat, etapele necesare,persoanele implicate,termenele si responsabilitatile stabilite).

 1. Raspunde de corectitudinea si veridicitatea informatiilor transmise catre superiorul ierarhic si catre personalul unitatii ;
 2. Promoveaza respectul reciproc, colaborarea si transparenta in raporturile din cadrul Serviciilor  precum si in relatiile cu persoanele din exterior ;
 3. Asigura dezvoltarea si imbogatirea permanenta a competentelor proprii de comunicare;
 4. Promoveaza imaginea unitatii prin transparenta, confidentialitate si transmiterea de informatii reale ;
 5. Respecta procedurile interne legate de utilizarea aparaturii din dotare;
 6. Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune in functionarea echipamentului cu care isi desfasoara activitatea;
 7. Raspunde de arhivarea documentelor create intern sau primite de la personalul altor sectoare de activitate ale spitalului;
 8. Raspunde de eficienta, calitatea si corectitudinea lucrarilor executate in cadrul serviciului;
 9. Raspunde de depunerea documentelor la   institutiile in drept;
 10. Raspunde de executarea la termen a atributiilor si a sarcinilor incredintate de conducerea spitalului, daca a respectat prevederile legale, normele si procedurile interne;
 11. Raspunde de utilizarea eficienta a timpului de lucru si disciplina in cadrul serviciului;
 12. Participa la cursurile de instruire a personalului si se  asigura de formarea continua  in concordanata cu legislatia in vigoare;

          13 .Pastreaza confidentialitatea datelor si informatiilor la care are acces.

II. Atributii generale:

 1. Are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de venire si de plecare din serviciu;
 2. Respecta programul de lucru si are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la inceputul anului ;
 3. Nu va parasi locul de munca fara aprobarea persoanei ierarhice superioare ;
 4. Este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru;
 5. Respecta prevederile ROI si ale ROF ;
 6. Urmareste si asigura folosirea, pastrarea si intretinerea corecta a bunurilor din dotarea serviciului.

III. Atributii  privind securitatea si sanatatea in munca, PSI, colectare deseuri:         

 1. Îşi însuşeşte si respecta normele de securitate si sănătate in munca prevăzute in Legea nr. 319/2006 si normele de aplicare ale acesteia;

Art.22-prevede ca fiecare lucrator  trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;

Art.23-prevede obligatiile lucratorilor:

- sa utilizeze corect aparatura, substantele periculoase,echipamentele de transport;

- sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat;

-sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

-sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

-sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

-sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

-sa coopereze atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite engajatorulu sa se asigura ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

-sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare ale acestora;

-sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii santari 

2. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 481/2004 privind situaţii de urgenta;

3. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

4. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deşeurilor in instituţiile publice.

IV. Atributii  privind Sistemul de Management al Calitatii (SMC)

 1. Îşi însuşeşte si respecta cerintele procedurilor SMC ;
 2. Îşi însuşeşte si respecta cerintele Manualului Calitatii ;
 3. Elaboreaza/participa la elaborarea de proceduri de lucru atunci cand este cazul ;

Aceste atributii nu sunt limitative, salariatul avand obligatia de a respecta si duce la indeplinire orice alte sarcini, decizii si dispozitii primite din partea conducerii unitatii, a Directiei de Sanatate Publica sau a Ministerului Sanatatii in baza reglementarilor legale in vigoare.

Raspunde disciplinar, material si penal atunci cand:

     1. nu respecta programul de activitate stabilit de conducerea societatii;

2.nu respecta conduita, etica si deontologia profesiei;

3.nu respecta disciplina muncii si nu utilizeaza corespunzator instalatiile si echipamentele de lucru si cele de protectie ;

4.nu duce la indeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare atributiilor de serviciu si orice sarcini specifice ;

5. comite orice alte abateri sanctionabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate in vigoare.

5.Salarizare:

 • Salarizarea este în conformitate cu legislaţia  in vigoare;
 • Salariul de bază este remuneraţia primită in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, cu importanta sociala a muncii;
 • Fisa postului este valabila pe intreaga perioada de desfasurare a contractului de munca, putand fi reinnoita in cazul aparitiei unor noi reglementari legale  sau ori de cate ori este necesar.

 

Seful locului de munca,

Functia :Manager

Numele si prenumele : Ec.Carmen Cumpat

Semnatura : …………………………………

 

 

                                                                                     Luat la cunostinta si primit un exemplar salariat

                                                                                    Numele si prenumele:

                                                                                         Semnatura: .............................................

                                                                                    Data: .................................

                                                                                                         

(0 votes)190 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie