Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Anunt concurs post vacant asistent medical debutant PL-Sectia Cl.Ortopedie- Traumatologie + post vacant asistent medical debutant PL- Serv. Primire Bolnavi

Nr. 23031/07.10.2019                                                                                

Aprobat,                                                                                                                                       Manager,

                                                    Ec.Cumpat Carmen Marinela

 

ANUNT

 

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante:

Sectia Clinica Ortopedie- Traumatolgie :

-1 post de asistent medical debutant cu studii postliceale- pe perioada nedeterminata ;

Serviciul Primire Bolnavi :

-1 post de asistent medical debutant cu studii postliceale- pe perioada nedeterminata .

            Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 modificata si completata de H.G. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

Concursul consta in urmatoarele etape succesive :

                        -selectia dosarelor de inscriere ;

                        -proba scrisa ;

                        -proba practica ;

                        -interviul.

            Conditii de desfasurare a concursului :

 1. Ultima zi pentru depunerea dosarelor de inscriere este 21 octombrie 2019, ora 15 :00-Serviciul RUNOS ;
 2. Data si ora organizarii probei scrise: 29 octombrie 2019, ora 9:00- Pavilionul Administrativ ;
 3. Data si ora organizarii probei practice : 31 octombrie 2019, ora 9:00-Pavilionul Administrativ ;
 4. Data si ora interviului: 4 noiembrie 2019, ora 9 :00- Pavilionul Administrativ.

Concursul se va desfasura la sediul unitatii, astfel :

-depunerea dosarelor de concurs : 21 octombrie 2019, ora 15 :00 ;

- rezultate selectie dosarelor candidatilor : 23 octombrie 2019 ;

-rezultate contestatii la selectia dosarelor : 28 octombrie 2019;

-proba scrisa : 29 octombrie 2019, ora 9 :00, Pavilionul Administrativ ;

-afisarea rezultatelor probei scrise : 29 octombrie 2019, ora 14 :00 ;

-rezultate contestatii la rezultatele probei scrise : 30 octombrie 2019, ora 15 :00 ;

- proba practica: 31 octombrie 2019, ora 9 :00, Pavilionul Administrativ ;

-afisarea rezultatelor probei practice: 31 octombrie 2019, ora 14 :00 ;

-rezultate contestatii la rezultatele probei practice : 1 noiembrie 2019, ora 15 :00 ;

-proba interviu : 4 noiembrie 2019, ora 9 :00 , Pavilionul Administrativ ;

-afisarea rezultatelor la proba interviu : 4 noiembrie 2019, ora 14.00 ;

-rezultate contestatii la proba interviu : 5 noiembrie 2019 , ora 14.00 ;

-afisarea rezultatelor finale :   6 noiembrie 2019, ora 14.00.

Conditii generale, conform art. 3 din H.G. NR. 286/2011 :

Poate participa la concurs persoana care indeplineste urmatoarele conditii :

 1. Are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania ;
 2. Cunoaste limba romana, scris si vorbit ;
 3. Are varsta minima reglementata de prevederile legale ;
 4. Are capacitate deplina de exercitiu ;
 5. Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestat pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate ;
 6. Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs ;
 7. Nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de falsori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de asistent medical debutant cu studii postliceale:

- studii: diplomă de scoala sanitara postliceala sau echivalenta sau diploma de studii postliceale prin echivalare conf.HG nr.797/1997, specialitatea medicina generala;

- vechime : nu se solicita vechime ca asistent medical.

Cei interesati vor depune la Serviciul RUNOS al unitatii, dosar de concurs care sa cuprinda urmatoarele acte :

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copia xerox certificate nastere si casatorie, daca este cazul;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitat (diploma de bacalaureat, diploma de postliceala, certificat de membru si aviz anual in termen de valabilitate) ;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau de medicul de medicina muncii din spital care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare (Dr. Munteanu Georgeta –nr. telefon 0788437959, 0740256003) ;
 • curriculum vitae;
 • dosar de carton cu sina.

In cazul in care s-a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, candidatul are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Copiile de pe actele prevazute in dosarul de concurs se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare se obtin de la persoana care asigura secretariatul comisie de concurs, serviciul resurse umane tel. 0232.266044/int. 105.

 

 

 

Sef Seviciu RUNOS,

 

Ec. Axinte Dana         

 

 SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI

CLINICA DE ORTOPEDIE

       

                                                                                                    AVIZ MANAGER

                                                                          Ec. Carmen Cumpat

                                                                                                                          

Concurs de ocupare post ASISTENT MEDICAL GENERALIST  DEBUTANT PL  – SECTIA CLINICA ORTOPEDIE - TRAUMATOLOGIE

Bibliografie:

1.,,Tehnica ingrijirii bolnavului,,Carol Mozes, ed aVII-a, anul 2007

2.,,Urgente medico-chirurgicale,,Lucretia Titirca, 1989

3. Ordinul Ministerului Sanatatii nr.1101/2016  privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare

4. Ordinul Ministerului Sanatatii nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale

5. Ordinul Ministerului Sanatatii nr.961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si interpretare pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluare a derularii si eficientei procesului de sterilizare

6. OUG 144/2008- privind exercitarea profesiei de asistent medical, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea  Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania.

7. Manual de chirurgie pentru cadre medii- autor Silvian Daschievici, Mihai Mihailescu, 2007- capitolul sterilizare

8. Proceduri de practica pentru asistentii medicali generalist.

 

TEMATICA PENTRU CONCURS ASISTENT MEDICAL GENERALIST

 1. Resuscitarea cardio-respiratorie
 2. Hemoragii
 3. Socul
 4. Administrarea medicamentelor:

          - reguli generale

          - injectiile

5. Fracturi

6.Entorse

7.Luxatii

8. Ordinul M.S. nr.1226/2012-Anexa 1 Norme tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala

9.Ingrijirea pacientului imobilizat la pat

10. Hipertensiunea arteriala

11. Exercitarea profesiei de asistent medical: Capitolul 1-Exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical –Sectiunea 1

12.Pregatirea materialelor pentru sterilizare

13.Etapele prelucrarii instrumentarului inaintea sterilizarii

14.  Ordinul M.S. 1101/ 2016: Anexa 1- Organizarea activitatilor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare publice si private cu paturi-Cap.II: Atributiile unitatii sanitare in activitatea de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale- pct. 13

15.Ordinul M.S. 1101/ 2016- Anexa 3- Metodologia de supraveghere a expunerii accidentale a personalului care lucreaza in sistemul sanitar la produse biologice

16. Ordinul M.S. 1101/ 2016-Anexa4- Precautiunile standard

17. Ordinul M.S. nr.961/2016-Anexa 1 Norme tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private- art.4, Cap.I Definitii,Cap II Curatarea, Cap III Dezinfectia,Cap IV  Sterilizarea

18.Ordinul M. S.nr.961/2016- Anexa 5 Metode de evaluare e derularii si eficientei procesului de sterilizare

19.Fisa postului- asistent medical  generalist - Atributii specifice

 

 

Nota: Fisa postului se poate consulta la Serviciul RUNOS

 

 

Medic sef sectie,                                                             Asistent medical sef                  Prof. Dr. Paul Botez                                                                               Grierosu Carmen

        `

 

Jurist

Nica Gabriela

                                                                                                                                                APROBAT,

  Manager

                                                                                                                       Ec. Carmen Cumpăt

                                                                                     

 

 

 

 

LISTA DE CONTROL A PAGINILOR REVIZUITE

Nr.

ed./rev.

Pag.

rev.

Obiectul reviziei

I/

 

 

 

 

 

 

 

FIȘA POSTULUI

OCUPAȚIA: ASISTENT MEDICAL PL  

COD COR: 222101

 

 

 

 

 

 

 

TITULAR POST:

 

FUNCŢIA/POSTUL/SPECIALITATE: asistent medical deb.PL /asistent medical generalist

 

LOC MUNCӐ: Sectia Clinica Ortopedie-Traumatologie

 

GRADUL PROFESIONAL: asistent medical debutant PL

 

NIVELUL POSTULUI:  de execuție

 

 

 

 

 

Data

Elaborat

Verificat

Aprobat

 

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Ref.de specialitate gr.I

Pricop Mihaela

 

Sef Serv.RUNOS

Ec. Axinte Dana

 

Manager

Ec. Cumpăt Carmen

 

Exemplar nr:

 

1.CERINTELE POSTULUI:

 1. Pregătirea profesionala:studii  postliceale-specializare asistent medical generalist ;
 2. Certificat de membru eliberat de OAMGMAM, in termen de valabilitate;
 3. Experienţa necesara: nu se solicita vechime in specialitate; 
 4. Conştiinciozitate fata de sarcinile pe care le are de îndeplinit;
 5. Dificultatea operaţiunilor specifice postului: privind activitatile medico-chirurgicale din sectie , efortul intelectual si fizic necesar utilizarii procedurilor, gradul de autonomie in luarea unor decizii in caz de urgenta;
 6. Responsabilitatea implicata de post: responsabilitatea actului medical, responsabilitatea confidenţialităţii îngrijirilor medicale acordate pacienţilor spitalului.

 

2.RELATII

 1. IERARHICE:
 • este subordonat: medicului sef de secție, medicului primar/medicului specialist și asistentului medical sef;

b) FUNCTIONALE:

 • colaborează cu celelalte secţii/compartimente sau subunitati funcţionale ale spitalului in scopul realizării sarcinilor de serviciu si in scopul furnizării de servicii medicale in sistemul asigurărilor sociale de sănătate, conform contractului încheiat intre spital si Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi.

 

3.PROGRAM DE LUCRU :

- activitate curenta in cadrul secţiei conform programului de lucru in conformitate cu prevederile legale in vigoare: 8 ore/zi.

 

4. SET DE INDICATORI CANTITATIVI/ CALITATIVI ASOCIATI ATINGERII REZULTATELOR PRESTABILITE:

Indicatori  cantitativi: executarea lucrarilor planificate si repartizate, la nivelele cantitative si termenele stabilite, rezolvarea la termen a sarcinilor ordonate de conducere si indeplinirea obiectivelor stabilite prin strategii, programe de actiune si planuri de munca;

Indicatori calitativi: asigura un management performant al activitatii, conform prevederilor legale, cerintelor postului; rezolvarea corecta, completa si viabila a sarcinilor ordonate de conducere precum si a celor stabilite prin strategii, programe de actiune si planuri de munca; asigura realizarea eficienta si la termen a obiectivelor, actiunilor, masurilor stabilite si a lucrarilor, conform prevederilor legale, cerintelor postului, ordinelor si dispozitiilor conducerii spitalului;

Costuri: asigura planificarea, organizarea si desfasurarea activitatilor specifice, cu respectarea si incadrarea stricta in limitele resurselor materiale si financiare aprobate in acest scop; 

Timp: incadrarea in termenele ordonate de conducere, in termenele stabilite de actele normative specifice

Utilizarea resurselor: gestionarea eficienta si rationala a resurselor din dotare in scopul indeplinirii atributiilor;

Mod de realizare: sarcinile se realizeaza individual, in colectiv sau in colaborare cu alte sectii ale spitalului; conduce prin exemplul personal;

 

5.CRITERII DE EVALUARE ALE POSTULUI

Evaluarea activitatii:

 • obiectivele de performanta individuala:
 • modul de indeplinire cantitativa si calitativa a sarcinilor din prezenta Fisa a Postului;
 • criterii de evaluare a realizarii acestora (se noteaza‘’Nesatisfacator’’’Slab’’’’Satisface cerintele’’

’’Foarte bine’’ si ’’Excelent’’ )

Notă: orice evaluare sub 3 va trebui explicată

-rezultatele obtinute:

-cantitatea si calitatea lucrarilor si sarcinilor realizate

- nivelul de indeplinire a sarcinilor si lucrarilor in termenele stabilite;

-eficienta lucrarilor si sarcinilor realizate, in contextual atingerii obiectivelor propuse;

- adaptarea la complexitatea muncii:

- adaptarea la conceptia de alternative de schimbare sau de solutii noi(creativitate)

-analiza si sinteza riscurilor, influentelor, efectelor si consecintelor evaluate;

            - evaluarea lucrarilor si sarcinilor de rutina (repetitive)

      - asumarea responsabilitatii:

- intensitatea implicarii si rapiditatea interventiei in realizarea atributiilor;

            - evaluarea nivelului riscului decizional;

      - capacitatea relationala si disciplina muncii:

- capacitatea de evitare a starilor conflictuale și respectarea relațiilor ierarhice;

            - adaptabilitatea la situații neprevazute;

 • Personana care realizeaza evaluarea performanțelor profesionale individuale:medicul șef de secție sau asistent șef al Sectiei Ortopedie-Traumatologie
 •  Modalitatea de evaluare: prin observare directa de catre evaluator, in baza rezultatelor obtinute ca urmare a desfasurarii activitatii, prin chestionar sau prin intermediul altor instrumente de evaluare elaborate de angajator
 • Periodicitatea de evaluare a performantelor- Anual

 

Fisa evaluare a performantelor al  asistentului  medical PL – Sectia Clinica Ortopedie-Traumatologie

 

 

Bugetul de timp efectiv

Bugetul de timp planificat

 

 

1

2

3

4

5

N/A

 

 

 Au fost respectate etapele implementarii Planului de Management al Calitatii  , din  cadrul Sectiei Clinice Ortopedie-Traumatologie

 

 

 

 

 

 

 

 

Au fost respectate executarea lucrarilor planificate si repartizate,

 rezolvarea la termen a sarcinilor ordonate si indeplinirea obiectivelor stabilite prin strategii, programe de actiune si planuri de munca din  cadrul Sectiei Clinice Ortopedie-Traumatologie

 

 

 

 

 

 

 

 

Au fost implementate PO specifice managementului calitatii si CIM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Au fost respectate activitatile de management al calitatii si CIM, din Sectia Clinica Ortopedie-Traumatologie

 

 

 

 

 

 

 

 

Au fost respectate ROF,ROI, codul etic, procedurile de lucru?

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizarea obiectivelor individuale de activitate din cadrul  Sectiei Clinice Ortopedie-Traumatologie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indeplinirea sarcinilor si atributiilor de serviciu..

 

 

 

 

 

 

 

 

Cunoaşte tehnicile de lucru, putând aplica orice procedură specifică, a  instrucţiunilor de lucru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cunoaşterea gradului de risc in utilizarea aparaturii medicale din dotare

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigura planificarea, organizarea si desfasurarea activitatilor specifice, cu respectarea si incadrarea stricta in limitele resurselor materiale si financiare aprobate in acest scop

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelul  va fi completat tinând cont de următorul mod de punctare:

1.   ‘’Nesatisfacator’’

2.   ’’Slab’’

3.   ’’Satisface cerintele’’

4.   ’’Foarte bine’’

5.   ’’Excelent’’

Notă: orice evaluare sub 3 va trebui explicată

 

6. OBIECTIVE SPECIFICE/ACTIVITATI:

Obiectivul general: Ridicarea standardelor serviciilor oferite si imbunatatirea performantei spitalului prin oferirea serviciilor medicale de calitate, cu promptitudine, in climat de siguranta,

 incredere, flexibilita.

 

Obiective specifice:

Obiectiv

Monitorizare

indicator de

 evaluare

valoare tinta

perioada de evaluare

responsabil

termen

Creșterea calității îngrijirilor acordate pacienților și eficientizarea activității , prin implementarea Planului de îngrijiri la nivelul Spitalului Clinic de Recuperare, si din cadrul  Sectiei Clinice Ortopedie-Traumatologie

Rapoarte lunare privind pi  

Nr. de PI/ Nr pacienti internati

90%

Semestrial

As sef

 

Final an

Implementarea PI din cadrul  Sectiei Clinice Ortopedie- Traumatologie

 

format letric

 

 

Implementarea planului de pregatire profesionala pentru personalul asistentii medicali din Sectia Clinica Ortopedie-Traumatologie

Plan pregatire profesionala

Nr de participanti /categorii profesionale/nr de cursuri

.

 

90%

Anual

Asistenta sefa   si asistenti medicali sectie

permanent

Creşterea capacităţii de a oferi servicii medicale de calitate, prin conștientizarea și responsabilizarea acestuia referitor la noile cerinte ale standardelor de acreditare (informare, actualizare fișei post, implementare PO).

Nr PO implementate/nr PO existente

Nr.PO implementate/

nr POexistente

 

100%

Trimestrial

SMC si personalul implicat in urmarirea indicatorilor

de acreditare.

Final an

 

7.INDICATORI DE MONITORIZARE:

Indicatori de monitorizare a rezultatelor

Analiza rezultatelor implementarii

DA

NU

Riscuri estimate

Masuri

Risc rezidual

Concluzii

Indicatori de structura

Asigurarea organizarii si functionarii activitatii de management al calitatii serviciilor medicale si CIM din cadrul  Sectiei Clinice Ortopedie-Traumatologie

x

 

Deficiente a resurselor umane,deficiente a aparaturii medicale,

materiale sanitare.

 

Alocarea resurselor umane,aparaturii medicale si materilalelor sanitare.

Transparenţa  în scopul creşterii eficienţei în utilizarea resurselor alocate

1

Existenta structura de management al calitatii CIM functionala aprobata de organul ierarhic superior

Indicatori de proces

Elaborarea  planului anual de management al calitaii din cadrul  Sectiei Clinice Ortopedie-Traumatologie

x

 

Neparticiparea in proportie de min 80% a personalului la planul anual de management al calitatii

Responsabilizarea structurii de management la elaboratrea planului anual de management al calitatii.

2

Plan anual

Procent de pacienţi

satisfăcuţi de tratament.

x

 

Obiective neindeplinite la termen nr de fise  tratamente

Respectarea PO,utilizarea resurselor umane si a aparaturii medicale 

2

Raportare lunara

Cantitatea si calitatea lucrarilor si sarcinilor realizate

x

 

Nerealizarea in procentaj maxim

Identificarea cauzelor si corectarea lor

2

Raportare

lunara

Implementarea procedurilor operationale specifice activitatii de SMC al  Sectiei Clinice Ortopedie-Traumatologie

x

 

Necunoasterea si nerespectarea PO.

Identificarea PO insuficient cunoscute si aplicate.

 

3

Raportare semestriala

 

Indicatori de rezultat

Monitorizare indicatori de acreditare

x

 

Nerespectarea termenelor

Identificarea cauzelor si corectarea lor

2

Raportare lunara

Creșterea calității îngrijirilor acordate pacienților și eficientizarea activității asistenților medicali

x

 

Nerealizarea in procentaj maxim

 

Instruiri interne facute de SMC

2

Raportare lunara

Toate

PO specifice activitatii de management al calitatii sunt cunoscute si implementate,

Punere la dispozitia pacientilor a celui mai nou si de calitate tratament

x

 

Personal nou angajat neinstruit

Identificare persoanelor si instruirea lor

2

Raport de analiza semestriala

 

8.ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI :

I.          Atributii generale specifice  postului:

-           Indeplinirea cantitativa si calitativa a sarcinilor din Fisa  postului;

-           Indeplinirea cu promptitudine si operativitate a sarcinilor trasate;

-           Asigurarea caalitatii lucrarilor executate si a activitatilor desfasurate

-           Asumarea responsabilitatii  - intensificarea  implicarii in realizarea sarcinilor de serviciu si rapiditatea interventiilor , utilizarea echipamentului si materialelor, incadrarea in normativele de         consum utilizate;

-           Perseverenta si disciplina;

-           Asigurarea conditiilor optime pentru buna desfasurare a activitatilor din spital;

-           In raport cu obiectivele postului , raspunde de utilizarea optima a resurselor materiale alocate       pentru atingerea obiectivelor;

-           Este direct raspunzator de pastrarea bunurilor materiale sau de alta natura pe care le are in subgestiune.

II .        Atributii specifice postului: asistent medical generalist

 1. Conform Ord. MS nr.1101/2016 are urmatoarele atributii:

a) implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea limitării infecţiilor;

b) se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi aplicarea practicilor adecvate pe toată durata internării pacienţilor;

c) menţine igiena, conform politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din salon;

d) informează cu promptitudine medicul de gardă/medicul şef de secţie în legătură cu apariţia semnelor de infecţie la unul dintre pacienţii aflaţi în îngrijirea sa;

e) iniţiază izolarea pacientului care prezintă semne ale unei boli transmisibile şi anunţă imediat medicul curant şi serviciul de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;

f) limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul spitalului, alţi pacienţi sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare;

g) semnalează medicului curant existenţa elementelor sugestive de infecţie asociată asistenţei medicale;

h) participă la pregătirea personalului;

i) participă la investigarea focarelor;

 1. Preia pacientul nou internat si insotitorul acestuia (in functie de situatie), verifica toaleta personala, tinuta de spital si il repartizeaza in salon;
 2. Informeaza pacientul cu privire la structura sectiei si asupra obligativitatii respectarii regulamentului de ordine interioara ;
 3. Acorda primul ajutor in situatii de urgenta si cheama medicul;
 4. Participa la asigurarea unui climat optim si de siguranta in salon;
 5. Identifica problemele de ingrijire ale pacientilor, stabileste prioritatile, elaboreaza si implementeaza planul de ingrijire si evalueaza rezultatele obtinute,  pe tot parcursul internarii;
 6. Prezinta medicului de salon pacientul pentru examinare si il informeaza asupra starii acestuia de la internare si pe tot parcursul internarii, observa simptomele si starea pacientului , le inregistreaza in dosarul de ingrijire si informeaza medicul asupra oricaror modificari depistate;
 7. Participa la vizita si executa indicatiile medicului cu privire la efectuarea explorarilor de diagnostic si a tratamentului, regimul alimentar si igiena bolnavilor ;
 8. Pregateste bolnavul prin tehnici specifice pentru investigatii speciale, organizeaza transportul bolnavului pentru investigatii in alte compartimente/laboratoare si supravegheaza starea acestuia pe timpul transportului;
 9. Recolteaza produse biologice de laborator, conform prescriptiei medicului si asigura transportul acestora in conditii optime la laborator;
 10. Raspunde de ingrijirea bolnavilor din salon si supravegheaza efectuarea de catre infirmiera a toaletei, schimbarii lenjeriei de corp si de pat, a crearii conditiilor pentru satisfacerea nevoilor fiziologice , schimbarii pozitiei bolnavului;
 11. Observa apetitul pacientilor, supravegheaza si asigura alimentatia pacientilor dependenti, supravegheaza distribuirea alimentelor conform dietei consemnate in foaia de observatie;
 12. Administreaza personal medicatia, efectueaza tratamentele, imunizarile, testarile biologice, etc. conform prescriptiei medicale;
 13. Participa la organizarea si realizarea activitatilor psihoterapeutice de reducere a stresului si de depasire a momentelor/situatiilor de criza ;
 14. Raspunde cu promptitudine la solicitarile bolnavilor ;
 15. Asigura  monitorizarea  specifica  a  bolnavului  conform  prescriptiei  medicale;
 16. Pregateste  respectand regulile de asepsie si antisepsie  instrumentarul  si materialele in vederea sterilizarii, respectand protocolul din Ordinul MSF 961/2016;
 17. Respecta normele de securitate, manipulare si descarcare a stupefiantelor, precum si a medicamentelor cu regim special;
 18. Participa la acordarea ingrijirilor paliative si instruieste familia sau apartinatorii pentru acordarea acestora;
 19. Supravegheaza modul de desfasurare a vizitelor apartinatorilor cu respectarea normelor de igiena (portul echipamentului de protectie, evitarea aglomerarii), conform regulamentului intern;
 20. Efectueaza verbal si in scris preluarea/predarea fiecarui pacient si a serviciului in cadrul raportului de tura ;
 21. Pregateste pacientul pentru externare;
 22. Asigura si raspunde de ordinea si curatenia din saloane, de intretinerea igienica a patului, de aplicarea tuturor masurilor de igiena si antiepidemice potrivit indicatiilor in vigoare ;
 23. In caz de deces, inventariaza obiectele, identifica cadavrul si organizeaza transportul acestuia la locul stabilit de conducerea spitalului;
 24. Utilizeaza si pastreaza  in bune conditii  echipamentele si instrumentarul din dotare, supravegheaza  colectarea  materialelor si instrumentarul de unica folosinta utilizat si se  asigura de depozitarea  acestora  in  vederea distrugerii conform prevederilor legale;
 25. Poarta echipamentul de protectie prevazut de regulamentul de ordine interioara care va fi schimbat ori de cate ori este nevoie, pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic personal;
 26. Respecta secretul profesional si codul de etica al asistentului medical;
 27. Sa nu-si depaseasca atributiile de serviciu ;Sa fie loial echipei si institutiei respectand ierarhia profesionala, confidentialitatea si secretul profesional ;
 28. Respecta si apara drepturile pacientului;
 29. Se  preocupa  de  actualizarea  cunostintelor  profesionale, prin  studiu individual sau alte forme  de  educatie  medicala  continua  si  conform  cerintelor  postului;
 30. Descarca medicamentele si materiale sanitare individuale prescrise;
 31. Inregistreaza in programul informatic toate procedurile medicale efectuate in sectie si cuprinse in sistemul D.R.G.
 32. Are obligatia de anunta in cel mai scurt timp asistenta sefa in legatura cu orice caz de imbolnavire sau de aparitie a unei boli transmisibile in familie cu situatiile de incapacitate temporara de munca ;
 33. Supravegheaza dezinfectia ciclica; Anunta imediat asistenta sefa asupra deficientelor de igiena (alimentare cu apa, instalatii sanitare incalzire, etc.)
 34. Cunoaste si aplica normele interne și  procedeele de lucru privitoare la postul său
 35. Colaborează și se implică în realizarea indicatorilor pentru îndeplinirea standardelor în vederea acreditătii spitalulu
 36. Are atributii privind administrarea sangelui total sau componentelor sanguine (conf. Ord.MSP nr.1224/2006) :

-ia cunostinta de indicatia sanguina facuta de medicul prescriptor ;

-recolteaza esantioanele pretransfuzionale, completeaza si semneaza formularul « cerere de sange » pentru UTS din spital, in vederea efectuarii probelor pretransfuzionale ;

-efectueaza controlul ultim pretransfuzional la patul bolnavului ;

-efectueaza transfuzia sanguina propriu-zisa si supravegheaza pacientul pe toata durata administrarii si in urmatoarele ore ;

-inregistreaza in foaia de observatie rezultatele controlului ultim pretransfuzional si toate informatiile relevante privind procedura efectuata ;

-in caz de reactii transfuzionale aplica procedurile operatorii standard de urgenta si solicita medicul prescriptor sau de garda ;

-returneaza UTS din spital recipientele de sange total sau componentele sanguine transfuzate, precum si unitatile netransfuzate.

 1. Utilizeaza integral timpul de lucru, respectand programul de lucru ;
 2. Participa la instructajele inpuse de CPCIN, PSI si protectia muncii ;
 3. Respecta  prevederile Ordinului nr. 1226/2012 privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale, prevederile Ordinului nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare, prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor, prevederile Ordinului MSF nr.961/2016 privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare precum si  prevederile Ordinului MS 914/2006 completat de Ordinul MS nr. 1096/2016  privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea autorizarii ;

               Orice dauna adusa pacientilor prin nerespectarea prevederilor Ord.1101/2016 sau a normativelor profesionale privind asigurarea calitatii asistentei medicale acordate pacientilor in scopul prevenirii infectiilor asociate asistentei medicale atrage responsabilitatea individuala sau, dupa caz, institutionala, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare.

III. Atributii generale:

 1. Are obligația de a semna zilnic în condica de prezență cu menționarea orei de venire și de plecare din serviciu;
 2. Respecta graficul de lucru pe tura stabilita;
 3. Nu va parasi locul de munca fara aprobarea asistentului  sef de ortopedie;
 4. Schimbarea turei de lucru se va solicita prin cerere scrisa aprobata de asistentul  sef si cu avizul Directorului de Îngrijiri;
 5. Are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la inceputul anului;
 6. Este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru;
 7. Respecta prevederile ROI si ale ROF ;
 8. Urmareste si asigura folosirea, pastrarea si intretinerea corecta a bunurilor din dotarea clinicii
 9. Are obligatia sa prezinte la serviciul RUNOS certificat de membru eliberat de OAMGMAM, in termen de valabilitate.

IV. Atributii  privind securitatea si sanatatea in munca, PSI, colectare deseuri:         

 1. Îşi însuşeşte si respecta normele de securitate si sănătate in munca prevăzute in Legea nr. 319/2006 si normele de aplicare ale acesteia;

Art.22-prevede ca fiecare lucrator  trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;

Art.23-prevede obligatiile lucratorilor:

- sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat;

- sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

- sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

- sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

- sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

- sa coopereze atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite engajatorulu sa se asigura ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

- sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare ale acestora;

- sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii santari 

2.Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 481/2004 privind situaţii de urgenta;

3.Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

4.Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deşeurilor in instituţiile publice.

V. Atributii  privind Sistemul de Management al Calitatii (SMC):

 1. Îşi însuşeşte si respecta cerintele procedurilor SMC ;
 2. Îşi însuşeşte si respecta cerintele Manualului Calitatii ;
 3. Elaboreaza/participa la elaborarea de proceduri de lucru atunci cand este cazul .

Aceste atributii nu sunt limitative, salariatul avand obligatia de a respecta si duce la indeplinire sarcinile conform fișei de post , decizii si dispozitii primite din partea conducerii unitatii, a Directiei de Sanatate Publica sau a Ministerului Sanatatii in baza reglementarilor legale in vigoare.  

 VI. Atributii in conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulator a acestor date:

1.Sa cunoasca si sa aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal;

2.De a pastra confidentialitatea asupra datelor personale pe care le prelucreaza atat in afara programului normal de lucru cat si dupa incetarea contractului individual de munca cu Spitalul.

3.De a nu dezvalui datele personale pe care le prelucreaza unor alte persoane decat cele in privinta carora ii este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul intern al spitalului, prin contractul individual de munca si fisa postului;

4.De a prelucra datale personale numai pentru aducerea la indeplinire a atributiilor de serviciu prevazute in fisa postului, in contractul individual de munca si in regulamentul intern;

5.Sa informeze de indata conducerea unitatii despre imprejurari de natura a conduce la o diseminare neautorizata de date cu caracter personal  sau despre o situatie in care au fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin incalcarea normelor legale, despre care a luat la cunostinta.

6.Sa nu introduca in retea programe neautorizate care ar putea permite conectarea persoanelor de la distanta.

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul in cauza este autorizat sa lucreze cu acel program).

8.Fisierele care contin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tablet, memorie USB) se cripteaza. Criptarea informatiilor importante inseamna protejarea datelor communicate la distanta, facandu-le neinteligibile pentru orice alte persoane decat cele autorizate a le receptiona.

9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Daca este necesar, se foloseste doar stick USB, pentru salvare de date in forma criptata.

10.Nu este permisa scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, etc.) decat cu aprobarea prealabila din partea conducerii unitatii.

11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure si nu vor deschide mailuri necunoscute, suspecte.

12.In locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter personal, acesta va fi pozitionat astfel incat sa nu poata fi vazut de public.

13.Utilizatorii ies din aplicatie daca parasesc statia, iar daca temporar nu se lucreaza la statie, acestia blocheaza statia cu CTRL+ALT-DEL.

14.Documentele care contin date cu caracter personal sunt tinute in dulapuri inchise cu cheie.

15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de catre utilizator intr-un loc care poate fi accesat de persoane neautorizate. Se prefera memorarea acesteia.

16.Incaperile unde se afla computerele se incuie dupa terminarea programului.
Nerespectarea obligatiilor  mentionate mai sus  atrage raspunderea disciplinara a salariatului in conformitate cu prevederile regulamentului intern si plata de daune interese.

17.Fiecare statie trebuie sa aiba o parola complexa;

18.Parola trebuie sa contina minim 6 caractere sis a fie o combinatie de litere (minuscule si majuscule), cifre si simboluri special. Parola nu trebuie sa fie un nume, substantive, idee sau orice cuvant care poate sa existe intr-un dictionar.

Utilizatorii statiei nu trebuie sa tina o parola  mai mult de cateva luni consecutive, iar la momentul schimbarii nu trebuie ca cea noua sa fi fost folosita in ultimele 3 cicluri.

 

9.SANCTIUNI PENTRU NERESPECTAREA FISEI POSTULUI SAU ANEXELOR ACESTORA :

Titularul postului raspunde dupa caz, civil, disciplinar, material sau penal, in cazul nerespectarii atributiilor, sarcinilor sau lucrarilor ce-i revin, precum si a legislatiei in vigoare.
- raspunde material pentru orice distrugere , degradare, disparitie a tuturor obiectelor de inventar din culpa sa, situatie in care va fi obligat sa repare integral paguba produsa.
- raspunde personal material si disciplinar pentru orice neindeplinire, indeplinire defectuoasa sau cu intarziere a sarcinilor stabilite prin fisa postului, regulamentul de ordine interioara si contractul individual de munca. despre tot ce este in sarcina sa ca obligatie;

-  nu respecta programul de activitate stabilit de conducerea unitatii

- nu respecta conduita, etica si deontologia profesiei;

-.nu respecta disciplina muncii si nu utilizeaza corespunzator instalatiile si echipamentele de lucru si cele de protectie ;

- nu duce la indeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare atributiilor de serviciu din cadrul Ortopedie si Traumatologie.

 

10.SALARIZAREA:

 • Salarizarea este în conformitate cu legislaţia  in vigoare;
 • Salariul de bază este remuneraţia primită in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, cu importanta sociala a muncii;

Fișa postului este valabila pe întreaga perioada de desfăsurare a contractului de munca, putând fi reinnoită în cazul apariției unor noi reglementari legale  sau ori de câte ori este necesar.

 

 

 

Seful locului de munca,

Functia : Medic sef sectie

Numele si prenumele :

Semnatura : …………………………………                     

 

                                

                                                                           

                                                                                         Luat la cunostinta si primit un exemplar salariat

                                                                                    Numele si prenumele:                                                                                                                                        Semnatura: .............................................

                                                                                    Data: .................................       

             

                                                           CF:4541092, Iasi,  Strada Pantelimon Halipa, nr. 14

Cont Trezorerie:RO27TREZ40621F330800XXX

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030, Email: secretariat@scr.ro;   www.scr.ro

Operator de date cu caracter personal nr. 17761


APROBAT

Manager Ec. Carmen Cumpat

 

 

CĂTRE,

D-NA MANAGER EC. CARMEN CUMPAT

 

                        Vă înaintez tematica si bibliografia propusă pentru examenul pe post de asistent medical debutant PL.

Bibliografie

 1. ORDIN Nr. 1142 din 3 octombrie 2013 privind aprobarea procedurilor de practică pentru asistenţi medicali generalişti, Anexa 1Proceduri de practica pentru asistentii medicali generalisti
 2. Urgente medico- chirurgicale- Lucretia Tititrca-Ed Medicala 2011
 3. Urgente medicale:manual- sinteza pentru asistentii medicali-Florian Chiru, Adela Chiru, Crin Marcean, Elena Iancu- RCR editorial 2011
 4. Protocoale şi ghiduri actuale în Medicina de Urgenţă- Coordonator:Conf. Dr. Diana Carmen Preotu-Cimpoeşu Şef Disciplină Medicină de Urgenţă, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi, Editura „Gr. T. Popa”, U.M.F. Iaşi-2011
 5. CODUL DE ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România
 6.  ORDIN nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare
 7. Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare.
 8. Ordinul MSP 1226/2012- Ordinul nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale
 9.  Legea nr. 46/2003 – privind drepturile pacientilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
 10. Cunostinte operare PC- Word, Excell

 

Tematica:

ORDIN Nr. 1142 din 3 octombrie 2013 privind aprobarea procedurilor de practică pentru asistenţi medicali generalişti, Anexa 1Proceduri de practica pentru asistentii medicali generalisti

 1. Măsurarea şi supravegherea funcţiilor vitale şi a altor parametri
 2. Prelevări (recoltări) pentru examene de laborator
 3. Administrarea medicamentelor
 4. Oxigenoterapie
 5. Tehnica generală a pansamentului

Urgente medicale:manual- sinteza pentru asistentii medicali-Florian Chiru, Adela Chiru, Crin Marcean, Elena Iancu- RCR editorial 2011

 1. Astmul bronsic:manifestari, semne si simptome, atitudini si interventii, educatia pentru sanatate
 2. Insuficienta respiratorie acuta: manifestari, semne si simptome, atitudini si interventii
 3. Infarctul miocardic:manifestari, semne si simptome, atitudini si interventii, educatia pentru sanatate
 4. Hemoragia digestiva: manifestari, semne si simptome, atitudini si interventii
 5. Socul anafilactic

Urgente medico- chirurgicale- Lucretia Tititrca-Ed Medicala 2011

 1. Urgentele otorinolaringologice

Protocoale şi ghiduri actuale în Medicina de Urgenţă- Coordonator:Conf. Dr. Diana Carmen Preotu-Cimpoeşu Şef Disciplină Medicină de Urgenţă, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi, Editura „Gr. T. Popa”, U.M.F. Iaşi-2011

 1. Resuscitare cardiopulmonară

Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare

 1. Proceduri recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de risc
 2. Meotde de aplicare a dezinfectantilor chimici, in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat

Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare

 1. PRECAUȚIUNILE STANDARD Măsuri minime obligatorii pentru prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale

 

 Ordinul MSP 1226/2012- Ordinul nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale

                                                                                              

 1. Conditii de colectare prin separare la locul producerii, pe categoriile stabilite, a deșeurilor rezultate din activități medicale

Legea nr. 46/2003 – privind drepturile pacientilor, cu modificarile si completarile ulterioare

 1. Dreptul pacientului la informația medical
 2. Consimțământul pacientului privind intervenția medical
 3. Drepturile pacientului la tratament și îngrijiri medicale

Cunostinte operare PC- Word, Excell

 1. Redactare documente
 2. Creare foldare
 3. Inserare tabele
 4. Excell-denumire sheeturi

 

 Jurist

Gabriela

 Nica

 

                                                                                        Director Ingrijiri

                                                                               As.med.pr.lic. Dana Mihai

           

 

 

                                                                                                                       

 

 

                                                                                                   APROBAT,                       

                                                                                                              Manager

                                                                                                      Ec. Carmen Cumpat

                                                                                   

                       

 

LISTA DE CONTROL A PAGINILOR REVIZUITE

Nr.ed./rev

Pag.rev.

Obiectul reviziei

0 /

 

 

 

 

 

FISA POSTULUI

OCUPATIA: ASISTENT MEDICAL GENERALIST

                                                  COD COR:222101

 

 

TITULAR POST:  

FUNCTIA/POSTUL/SPECIALITATEA: ASISTENT MEDICAL DEB. PL/ASISTENT MEDICAL GENERALIST

LOC MUNCA: SERVICIUL PRIMIRE BOLNAVI

GRADUL PROFESIONAL : ASISTENT MEDICAL DEB. PL

NIVELUL POSTULUI: de executie

 

 

 

 

Data

Elaborat

Verificat

Aprobat

 

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Ref.de specialitate gr.I

Pricop Mihaela

 

Sef Serv.RUNOS

Ec. Axinte Dana

 

Manager

Ec. Cumpăt Carmen

 

 

 

 

 

Exemplar nr.

 

 

1.CERINTELE POSTULUI:

a.Pregătirea profesionala: studii postliceale-specializarea asistent medical generalist

b.Certificat de membru eliberat de OAMGMAMR,in termen de valabilitate;

c.Experienţa necesara: nu se solicita vechime in specialitatea postului; 

d.Conştiinciozitate fata de sarcinile pe care le are de îndeplinit;

e.Cunostinte minime de operare pe calculator ;

f.Dificultatea operaţiunilor specifice postului: cunoaşterea gradului de risc in utilizarea aparaturii medicale din dotare, efortul intelectual si fizic necesar in îngrijirea medicala, gradul de autonomie in luarea unor decizii in caz de urgenta;

g.Responsabilitatea implicata de post: responsabilitatea actului medical, responsabilitatea confidenţialităţii îngrijirilor medicale acordate pacienţilor spitalului;

h.Abilitati de comunicare, capacitate de analiza si sinteza, corectitudine, flexibilitate

i.Rezistenta la stres;

2.RELATII

a.IERARHICE:

 • Director de ingrijiri ;asistent medical coordonator

            b.FUNCTIONALE:

 • colaborează cu celelalte secţii/compartimente sau subunitati funcţionale ale spitalului in scopul realizării sarcinilor de serviciu si in scopul furnizării de servicii medicale in sistemul asigurărilor sociale de sănătate, conform contractului încheiat intre spital si Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi.

3.PROGRAM DE LUCRU :

 • activitate curenta in cadrul secţiei conform programului de lucru in conformitate cu prevederile legale in vigoare: 8 ore/zi.

4. SET DE INDICATORI CANTITATIVI/ CALITATIVI ASOCIATI ATINGERII REZULTATELOR PRESTABILITE:

Indicatori  cantitativi: executarea lucrarilor planificate si repartizate, la nivelele cantitative si termenele stabilite, rezolvarea la termen a sarcinilor ordonate de conducere si indeplinirea obiectivelor stabilite prin strategii, programe de actiune si planuri de munca;

Indicatori calitativi: asigura un management performant al activitatii, conform prevederilor legale, cerintelor postului; rezolvarea corecta, completa si viabila a sarcinilor ordonate de conducere precum si a celor stabilite prin strategii, programe de actiune si planuri de munca; asigura realizarea eficienta si la termen a obiectivelor, actiunilor, masurilor stabilite si a lucrarilor, conform prevederilor legale, cerintelor postului, ordinelor si dispozitiilor conducerii spitalului;

Costuri: asigura planificarea, organizarea si desfasurarea activitatilor specifice, cu respectarea si incadrarea stricta in limitele resurselor materiale si financiare aprobate in acest scop; 

Timp: incadrarea in termenele ordonate de conducere, in termenele stabilite de actele normative specifice

Utilizarea resurselor: gestionarea eficienta si rationala a resurselor din dotare in scopul indeplinirii atributiilor;

Mod de realizare: sarcinile se realizeaza individual, in colectiv sau in colaborare cu alte sectii ale spitalului; conduce prin exemplul personal.

5.CRITERII DE EVALUARE ALE POSTULUI

Evaluarea activitatii:

 • obiectivele de performanta individuala:
 • modul de indeplinire cantitativa si calitativa a sarcinilor din prezenta Fisa a postului;
 • modul de raspuns la alte solicitari decat cele curente.
 • criterii de evaluare a realizarii acestora (se noteaza cu „nesatisfacator”; „slab”;”satisface cerintele” ;”foarte bine;” excelent”)

Nota

 • rezultatele obtinute:

- cantitatea si calitatea lucrarilor si sarcinilor realizate

- nivelul de indeplinire a sarcinilor si lucrarilor in termenele stabilite;

- eficienta lucrarilor si sarcinilor realizate, in contextul atingerii obiectivelor propuse;

 • adaptarea la complexitatea muncii:

- adaptarea la conceptia de alternative de schimbare sau de solutii noi (creativitate)

- analiza si sinteza riscurilor, influentelor, efectelor si consecintelor evaluate;

                - evaluarea lucrarilor si sarcinilor de rutina (repetitive)

 • asumarea responsabilitatii:

- intensitatea implicarii si rapiditatea interventiei in realizarea atributiilor;

                - evaluarea nivelului riscului decizional;

 • capacitatea relationala si disciplina muncii:

                            - capacitatea de evitare a starilor conflictuale si respectarea relatiilor ierarhice;

             -  adaptabilitatea la situatii neprevazute;

 • Personana care realizeaza evaluarea performantelor profesionale individuale: sef ierarhic superior/alte persoane desemnate de conducerea unitatii.
 • Modalitatea de evaluare: prin observare directa de catre evaluator, in baza rezultatelor obtinute ca urmare a desfasurarii activitatii, prin chestionar sau prin intermediul altor instrumente de evaluare elaborate de angajator;
 • Periodicitatea de evaluare a performantelor- Anual

Fisa de evaluare a performantelor  asistentului medical generalist-Serviciu primire bolnavi

                                                       

 

Bugetul de timp efectiv

Bugetul de timp planificat

1

2

3

4

5

N/A

Au fost respectate  procedurile PO si PL specifice ambulatoriului integrat

 

 

 

 

 

 

A existat o bună comunicare între

asistentul medical si celelalte sectoare de activitate

 

 

 

 

 

 

Abilitati de comunicare cu pacientii

 

 

 

 

 

 

Au fost respectate ROF SI ROI codul etic, procedurile de lucru?

 

 

 

 

 

 

Bugetul de timp a fost respectat

 

 

 

 

 

 

Asistentul demonstreaza un inalt nivel de productivitate profesionala

 

 

 

 

 

 

Indeplinirea sarcinilor si atributiilor de serviciu

 

 

 

 

 

 

S-a ocupat de buna organizare a cabinetelor si utilizarea corecta  a aparaturii si instrumentelor  existente

 

 

 

 

 

 

Cunoasterea  gradului de risc in utilizarea aparatelor din dotare

 

 

 

 

 

 

Documentele cerute au fost completate corespunzator si în conformitate cu cerințele standardelor/normelor?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S-a preocupat de curatenia si dezinfectia din cadrul  cabinetelor ambulatoriului integrat

 

 

 

 

 

 

 

Tabelul  va fi completat tinând cont de următorul mod de punctare:

 • 1.   ‘’Nesatisfacator’’
 • 2.   ’’Slab’’
 • 3.   ’’Satisface cerintele’’
 • 4.   ’’Foarte bine’’
 • 5.   ’’Excelent’’
 • Notă: orice evaluare sub 3 va trebui explicată

6. OBIECTIVE SPECIFICE

Obiectivul general: Ridicarea standardelor serviciilor oferite si imbunatatirea performantei spitalului prin oferirea serviciilor medicale de calitate, cu promptitudine, in climat de siguranta si incredere.

Obiective specifice:

Obiectiv

Monitorizare

Indicator de

 evaluare

Valoare tinta

Perioada de evaluare

Responsabil

Termen

Ridicarea standardelor serviciilor oferite si imbunatatirea performantei prin oferirea serviciilor medicale si de calitate, cu promptitudine, in climat de siguranta

si incredere.

Rapoarte semestriale privind instruirea

personalului legat de PO si  PL

Nr. de participant, nr. instruiri

90%

semestrial

Asist.coord

Raportare

anuala

Dezvoltarea unui proces de feedback cu pacientii si asigurarea

satisfactiei acestora

 

 

Analiza gradului de satisfacţie al pacienţilor prin „Chestionarul pacientului”,prin care aceştia îşi pot exprima părerile asupra serviciilor primite

Evaluarea chestionarelor

Nr de sesizari si reclamatii

90%

trimestrial

Asist.coord

 

 

 

 

 

 

 

 

 

permanent

Imbunataţirea nivelului de competente, însuşirea de noi cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi necesare pentru a furniza servicii de calitate pacienţilor

 

 

Plan de pregatire locala

si  cursuri acreditate de

OAMGMAMR

Nr de cursuri la care au participat;

nr. de abonamente la publicaţii ştiinţifice de specialitate creditate; simpozioanele, conferinţele locale; participari la manifestări ştiinţifice nationale si internaţionale creditate

90%

anual

Director de ingrijiri

permanent

Prevenirea  riscului de IAAM prin cunoasterea si respectarea normelor CPIAAM

Participari la instruiri pe tema

Nr. de participanti/ nr cursuri

90%

trimestrial

Asist. med

permanent

Cresterea capacitatii de a  oferi servicii medicale de calitate , prin constientizarea si responsabilizarea asistentului referitor la noile cerinte ale standardelor de acreditare(informare, actualizarea fisei postului, implementare

PO

Nr. PO

implementate/

nr PO existente

Nr. PO

implementate/nr PO existente

100%

trimestrial

SMC si personalul

implicat in urmarirea indicatorilor de acreditare

Final de an

 

 

 

 

 

 

 

7.INDICATORI DE MONITORIZARE:

Indicatori

de monitorizare a rezultatelor

Analiza rezultatelor implementarii

DA

NU

Riscuri estimate

Masuri

Risc rezidual

Concluzii

Indicatori de structura

Asigurarea organizarii si functionarii activitatii ambulatoriului pentru pacientii programati

x

 

Deficiente a resurselor umane, deficiente a aparaturii medicale,

materiale sanitare

Alocarea resurselor umane, aparaturii, materialelor sanitare

Transparenta in scopul cresterii eficientei in utilizarea resurselor alocate

 

 

 

 

 

Existenta graficului de lucru si a repartitiei asist. coord.

Indicatori de proces

Respectarea tuturor PO si PL specifice  ambulatoriului integrat

x

 

Nerespectarea PO si PL

Responsabilizarea asistentilor prin instruiri periodice

 

 

Proces verbal de instruire

Obtinerea satisfactiei pacientilor care au beneficiat se serviciile oferite in ambulator

x

 

Neindeplinirea la termen

Respectarea PO,utilizarea apararturii medicale din dotare si analiza periodica a cauzelor

 

 

 

Raportare anuala

Cantitatea si calitatea  lucrarilor efectuate

x

 

Nerealizarea in procentaj maxim

Identificarea cauzelor si corectarea lor

 

 

Proces verbal

Indicatori de rezultat

Acordarea de servicii calitative utilizând adecvat tehnicile şi procedurile medicale

x

 

Nerealizarea in procentaj maxim

Identificarea persoanelor si instruirea lor

 

 

Proces verbal anual

PO specifice activitatii de management al calitatii sunt cunoscute si implementate

x

 

Personal nou angajat neinstruit

 

 

 

Proces verbal

 

8. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI 

I.ATRIBUTII GENERALE SPECIFICE POSTULUI

1. Indeplinirea cantitativa si calitativa a sarcinilor din fisa postului ;

2. Asigurarea de a raspunde la alte solicitari decat cele curente ;

3. Indeplinirea cu promtitudine si operativitate a sarcinilor trasate ;

4. Asigurarea calitatii lucrarilor executate si activitatilor desfasurate ;

5. Asumarea responsabilitatilor-intensificarea implicarii in realizarea sarcinilor de serviciu si rapiditatea ;  

    interventiilor,utilizarea echipamentului si materialelor,incadrarea in normativele de consum utilizate ;

6. Disponibilitate la efort suplimentar,perseverenta si disciplina ;

7. Asigurarea conditiilor optime pentru buna desfasurare a activitatilor din sector ;

8. In raport cu obiectivele postului,raspunde de utilizarea optima a resurselor materiale alocate pentru atingerea obiectivelor ;

9.Este direct raspunzator de pastrarea bunurilor materiale sau de alta natura pe care le are in gestiune.

II.ATRIBUTII SPECIFICE

1.Isi desfasoara activitatea in mod responsabil, conform cerintelor postului;

2.Participa alaturi de medic la consultatie (initiala, de control, la cerere sau a bolnavilor inclusi în programe de sanatate) ;

3.Cunoaste, respecta si aplica Procedurile de îngrijire a pacientului, generale și specifice ambulatoriului integrat;

4.Se ocupa de programarea pacientilor pentru consultatie si intocmeste liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile,daca este cazul;

5.Afiseaza la loc vizibil programul medicilor din ambulator si a consultatiilor interclinice si il actualizeaza ori de cate ori este nevoie;

6.Comunică cu pacientii si apartinatorii acestora printr-un limbaj adaptat nivelului lor de întelegere în scop psiho-terapeutic;

7.Solicita si utilizeaza cardurile de sanatate respectand prevederile legilor în vigoare;

8.Preia biletul de trimitere, si cartea de identitate a pacientului, verifica calitatea de asigurat, corectitudinea datelor inscrise pe bilet respectiv daca medicul care a trimis pacientul se afla pe lista medicilor de familie în relatie contractuală cu CAS sau pe lista medicilor specialisti care isi desfasoara activitatea în sistem ambulator în relatie contractuala cu CAS;

9.In cazul pacientului care se prezinta la consultatie la cerere, verifica dovada de plata a consultatiei;

10.Prezinta biletul de trimitere medicului din ambulator, iar în cazul consultatiei de control pune la dispozitie si rezultatul examenelor anterioare  dacă este cazul;

11.Organizeaza mediul ambiant pentru examinare:luminozitate, temperatură,  intimitatea pacientului;

12.Deserveste medicul cu materiale necesare in vederea consultatiei si ajuta la manoperele care necesita asistenta;

13.Pune la dispozitie documentul de observatie clinică medicala (Fisa de consultatie medicala), registrul de consultatii, concedierul medical, retetarul, formularele de bilete de trimitere speciale si formularele de scrisoare medicala (documente tipizate) în vederea finalizarii actului medical de consultatie si ajuta la raportarea lunara a consultatiilor;

14.Schimba lenjeria de unica folosinta  după fiecare pacient ;

15.Utilizează sistemul informatic instalat în cabinetul ambulator, introducand datele culese din registrul de consultatie in aplicatiile informatice utilizate în spital;

16.Efectueaza tratamente (per os, injectabil, percutanat, pansamente etc),recolteaza produse biologice si patologice pentru examene de laborator,efectueaza Ekg la recomandarea medicului  si le consemneaza in registrul de tratamente sau in registrul de pansamente, dupa caz si raporteaza lunar numarul de tratamente in dosarul statistic;

17.Consemneaza, eticheteaza, transporta probele biologice şi patologice la laborator;

18.Utilizeaza tehnici de evaluare a parametrilor vitali cu aprecierea rezultatelor;

19.Pregateste psihic  si fizic pacientii pentru examinare sau eventuale explorari paraclinice, insoteste pacientul la investigatii in conditii de securitate adaptate la starea acestuia;

20. Inregistreaza rezultatele conform competentelor profesionale in registrul de consultatie;

21.Cunoaste medicamentele de la aparatul de urgenta, le utilizeaza la indicatia medicului, verifica si descarca in condica de medicamente si registrul de consultatie, le inlocuieste in timp util;

22.Monitorizeaza ,consemneaza şi raporteaza medicului aparitia manifestarilor patologice, reactii secundare ale substantei medicamentoase administrate;

23.Efectueaza întreaga activitate terapeutica în conditii de igiena, asepsie, dezinfectie, sterilizare ,cu mentinerea masurilor de prevenire, supraveghere şi control al infectiilor asociate asistentei medicale;

24.Poarta responsabilitatea calitatii actului medical efectuat; raspunde de actele pe care le intreprinde si de deciziile luate, conform pregatirii si in limitele competentei profesionale;

25.Raspunde de corectitudinea datelor pe care le inregistreaza in registrul de consultatii sau în alte documente;

26.Verifica buteliile de oxigen impreuna cu responsabilul de incarcare cu oxigen a buteliilor, iar cele goale le va trimite la statia de oxigen, mentionand in registrul destinat acestui scop;

27.Pentru a fi supus la metode de diagnostic si tratament cu potential de risc,pacientului i se solicita acordul scris;

28.Pentru obtinerea acordului scris,asistenta medicala ,prezinta pacientului informatii la un nivel rezonabil pentru puterea de intelegere a acestuia;

29.Acorda servicii medicale asiguratilor fara nici o discriminare,folosind formele , cele mai eficiente de tratament, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care este luat in evidenta asiguratul;

30.Acorda cu prioritate asistenta medicala femeii gravide si copiilor;

31.Aplica primele masuri terapeutice de urgenta în caz de necesitate, în limita competentelor profesionale;

32.La indicatia medicului anunta salvarea si organizeaza transportul pacientului la domiciliu sau alt spital;

33.Promoveaza masuri de preventie efectuand educatia pentru sanatate a pacientilor (dieta, regim de viata, automedicatia, importanta respectatii graficului de control);

34.Confectioneaza materialul moale (tampoane, comprese, ata etc) si il pregateste pentru sterilizare;

35.Raspunde de prezenta sigiliului (banda de sterilizare care sa contina numele si prenumele persoanei care a efectuat sterilizarea, data si ora efectuarii ei) pe  casoletele cu instrumentar si material moale;

36.Aprovizioneaza cabinetul medical cu materiale consumabile  si instrumentar in concordanta cu necesarul din punct de vedere cantitativ,calitativ si sortimental; raspunde de materialele sanitare si materialele consumabile prin utilizare judicioasa, consemnata in registrul de evidenţa a acestora;

37. Asigura si raspunde de pastrarea si utilizarea instrumentarului, a aparaturii din dotare, a inventarului moale si mobilierului existent;

38.Asigură curăţenia şi dezinfecţia aparaturii pe care o are în dotare;

39.Gestioneaza  deseurile rezultate din activitatea medicala pentru colectare, ambalare, etichetare şi transport la punctul de colectare;

40.Raspunde de aplicarea regulilor generale de curatenie si dezinfectie,urmareste realizarea igienizarii in spatiul de lucru si verifica respectarea planului de curatenie al personalului abilitat; dispune dezinfecţia periodică acestuia;

41.Respecta circuitele functionale in cadrul spitalului (personal sanitar/bolnavi/apartinatori/lenjerie/ materiale sanitare/ deseuri) ;

42.Se preocupa de actualizarea cunostintelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educatie medicala continua;

43.Răspunde de pregătirea practica a elevilor din scolile postliceale, în timpul stagiilor de practica;

44.Pastreaza confidentialitatea fata de terti privind datele de identificare, afectiunile si serviciile oferite fiecarui pacient;

45.Aduce la cunostinta sefului de compartiment a oricaror situatii speciale, incalcari ale normelor legale despre care a luat cunostinta direct sau indirect, facand dupa caz, propuneri in vederea prevenirii acestora;

46.Anunta in cel mai scurt timp asistentul coordonator in legatura cu orice caz de imbolnavire sau aparitie a unei boli transmisibile in familie, cu situatii de incapacitate temporara de munca.

47.Anunta imediat asistentul coordonator asupra deficientelor de igiena(alimentare cu apa, instalatii sanitare, incalzire etc.

48.Respecta secretul profesional;

49.Respecta normele de Securitatea si Sanatatea Muncii si de PSI;

50.Participa la instructajele organizate, referitoare la Securitatea si Sanatatea Muncii / PSI, pentru a evita producerea de accidente;

51.Respectă prevederile Regulamentulului  (UE) 679/ 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date;

52.Are atributii privind administrarea sangelui total sau componentelor sanguine (conf. Ord.MSP nr.1224/2006) :

-ia cunostinta de indicatia sanguina facuta de medicul prescriptor ;

-recolteaza esantioanele pretransfuzionale, completeaza si semneaza formularul « cerere de sange »   

 pentru UTS din spital, in vederea efectuarii probelor pretransfuzionale ;

-efectueaza controlul ultim pretransfuzional la patul bolnavului ;

-efectueaza transfuzia sanguina propriu-zisa si supravegheaza pacientul pe toata durata administrarii si in urmatoarele ore ;

-inregistreaza in foaia de observatie rezultatele controlului ultim pretransfuzional si toate informatiile relevante privind procedura efectuata ;

-in caz de reactii transfuzionale aplica procedurile operatorii standard de urgenta si solicita medicul prescriptor sau de garda ;

53.Respecta  prevederile H.G. nr.1103/2014 privind realizarea obligatiilor ce revin autoritatilor administratiei publice locale, institutiilor si profesionistilor implicit in prevenirea si interventia in cazurile de copii aflati in situatia de risc de parasire sau parasiti in unitatile sanitare ; in acest sens, are urmatoarele atributii :

-la internarea copilului solicita parintelui/ocrotitorului legal/insotitorului atat actul de identitate al acestuia cat si CN al copilului, realizeaza copii ale acestora pe care le ataseaza la FOCG ;

-completeza in FOCG sintagma « in atentia asistentului social » atunci cand parintele nu prezinta CI, dupa caz CN copil ;

-Informeaza asistentul social/persoana desemnata despre internarea unui copil cu semne de abuz, neglijare sau exploatare si consemneaza in FOCG sintagma »in atentia asistentului social- copil victima a abuzului, neglijarii sau exploatarii ;

54.Respecta Ordinului nr. 1226/2012 privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale ;

55.Respecta Ordinul nr. 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare;

56.Respecta Ordinul Nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2016  privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infectiilor asociate asistentei medicale în unitatile sanitare ;

57.Cunoaste si respecta drepturile si obligatiile pacientului prevazute in Ordinul nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003;

58.Cunoaste, respectă și aplică Codul de Etica si Deontologie Medicala al asistentului medical;

59.Cunoaste și respectă Legea nr. 487/2002 legea sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice;

60.Cunoaste și respectă Legea 15/2016 privind modificarea si completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun si alcool;

61.Respecta prevederile regulamentului ( UE 679/201)6 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date);

62.Respecta   Ordinul MS nr. 1096/2016  privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea autorizarii ; 

63.In situatia în care la cabinetul din ambulatorul integrat al spitalului solicitarea este redusa, nu este program de consultatie sau medicul lipseste pentru o anumita perioada, personalul sanitar mediu va continua activitatea în sectie, contribuind astfel la cresterea rapiditatii si calitatii actului medical;

III.ATRIBUTII GENERALE

1.Are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de venire si de plecare din serviciu;

2.Respecta programul de lucru si are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la inceputul anului ;

3.Nu va parasi locul de munca fara aprobarea sefului de compartiment;

4.Este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru;

5.Respecta prevederile ROI si ale ROF ;

6.Respecta prevederile legale privind confidentialitatea datelor pacientului ;

7.Urmareste si asigura folosirea, pastrarea si intretinerea corecta a bunurilor din dotarea serviciului ;

8.Are obligatia  sa prezinte biroului Runos certificat de membru eliberat de OAMGMAMR in termen de valabilitate.

 

IV.ATRIBUTII  PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA, PSI, COLECTARE DESEUR1.

Isi insuseste si respecta normele de securitate si sanatate in munca prevazute in Legea nr. 319/2006 si normele de aplicare ale acesteia;

 Art.22-prevede ca fiecare lucrator  trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;

 Art.23-prevede obligatiile lucratorilor:

-  sa utilizeze corect aparatura, substantele periculoase,echipamentele de transport;

-  sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat;

-  sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

- sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

- sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

- sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor ;

- sa coopereze atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigura ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

-sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare ale acestora;

- sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii santari ;

2. Isi insuseste si respecta prevederile Legii nr. 481/2004 privind situaţii de urgenta;

3. Isi insuseste si respecta prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

4. Isi insuseste si respecta prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile    

    publice.

 

V.ATRIBUTII PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII(SMC)

1.Isi insuseste si respecta cerintele procedurilor SMC ;

2.Isi insuseste si respecta cerintele Manualului calitatii ;

3.Elaboreaza/participa la elaborarea de proceduri de lucru cand este cazul ;

    Aceste atributii nu sunt limitative, salariatul avand obligatia de a respecta si duce la indeplinire orice alte sarcini, decizii si dispozitii primite din partea conducerii unitatii, a Directiei de Sanatate Publica sau a Ministerului Sanatatii in baza reglementarilor legale in vigoare.

 

VI.ATRIBUTII IN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL UE NR. 679 DIN 27 APRILIE 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date:

1.Sa cunoasca si sa aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal;

2.De a pastra confidentialitatea asupra datelor personale pe care le prelucreaza atat in afara programului normal de lucru cat si dupa incetarea contractului individual de munca cu Spitalul.

3.De a nu dezvalui datele personale pe care le prelucreaza unor alte persoane decat cele in privinta carora ii este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul intern al spitalului, prin contractul individual de munca si fisa postului;

4.De a prelucra datale personale numai pentru aducerea la indeplinire a atributiilor de serviciu prevazute in fisa postului, in contractul individual de munca si in regulamentul intern;

5.Sa informeze de indata conducerea unitatii despre imprejurari de natura a conduce la o diseminare neautorizata de date cu caracter personal  sau despre o situatie in care au fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin incalcarea normelor legale, despre care a luat la cunostinta;

 6.Sa nu introduca in retea programe neautorizate care ar putea permite conectarea persoanelor de la distanta;

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul in cauza este autorizat sa lucreze cu acel program);

8.Fisierele care contin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tablet, memorie USB) se cripteaza. Criptarea informatiilor importante inseamna protejarea datelor communicate la distanta, facandu-le neinteligibile pentru orice alte persoane decat cele autorizate a le receptiona;

9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Daca este necesar, se foloseste doar stick USB, pentru salvare de date in forma criptata;

10.Nu este permisa scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, etc.) decat cu aprobarea prealabila din partea conducerii unitatii;

11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure si nu vor deschide mailuri necunoscute, suspecte;

12.In locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter personal, acesta va fi pozitionat astfel incat sa nu poata fi vazut de public;

13.Utilizatorii ies din aplicatie daca parasesc statia, iar daca temporar nu se lucreaza la statie, acestia blocheaza statia cu CTRL+ALT-DEL;

14.Documentele care contin date cu caracter personal sunt tinute in dulapuri inchise cu cheie;

15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de catre utilizator intr-un loc care poate fi accesat de persoane neautorizate. Se prefera memorarea acesteia;

16.Incaperile unde se afla computerele se incuie dupa terminarea programului; Nerespectarea obligatiilor mentionate mai sus atrage raspunderea disciplinara a salariatului in conformitate  cu prevederile regulamentului intern  si plata de daune interese;

17.Fiecare statie trebuie sa aiba o parola complexa;

18.Parola trebuie sa contina 6 caractere si sa fie o combinatie de litere(minuscule si majuscule), cifre si simboluri speciale. Parola nu trebuie sa fie un nume, substantive, idée sau orice cuvant care poate exista intr-un dictionar;

19.Utilizatorii statiei nu trebuie sa tina o parola mai mult de cateva luni consecutive, iar la momentul schimbarii nu trebuie ca cea noua sa fi fost folosita in ultimile 3 cicluri.

 

9.SANCTIUNI PENTRU NERESPECTAREA FISIE POSTULUI SAU ANEXELOR ACESTORA :

   Titularul postului raspunde dupa caz, civil, disciplinar, material sau penal, in cazul nerespectarii atributiilor, sarcinilor sau lucrarilor ce-i revin, precum si a legislatiei in vigoare;

a. raspunde material pentru orice distrugere , degradare, disparitie a tuturor obiectelor de inventar din culpa sa, situatie in care va fi obligat sa repare integral paguba produsa;

b.raspunde personal material si disciplinar pentru orice neindeplinire, indeplinire defectuoasa sau cu intarziere a sarcinilor stabilite prin fisa postului, regulamentul de ordine interioara si contractul individual de munca despre tot ce este in sarcina sa ca obligatie;

c.nu respecta programul de activitate stabilit de conducerea unitatii;

d.nu respecta conduita, etica si deontologia profesiei de asistent medical;

e.nu respecta disciplina muncii si nu utilizeaza corespunzator instalatiile si echipamentele de lucru si cele de protectie ;

f.nu duce la indeplinire sau indeplinire necorespunzatoare a atributiilor de serviciu si orice sarcini specifice din cadrul ambulatoriului integrat ;

g.comite orice alte abateri sanctionabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate in vigoare.

 

10.SALARIZARE:

 • Salarizarea este în conformitate cu legislaţia  in vigoare;
 • Salariul de bază este remuneraţia primită in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, cu importanta sociala a muncii;

Fisa postului este valabila pe intreaga perioada de desfasurare a contractului de munca, putand fi reinoita in cazul aparitiei unor noi reglementari legale sau ori de cate ori este necesar.

11.SEMNATURI :

 

Functia :DIRECTOR INGRIJIRI

Numele si prenumele:DANA MIHAI

SEMNATURA

 

 

                                                                             Luat la cunostinta si primit un exemplar:salariat

                                                                             Numele si prenumele________________________                                                                                                                                                            

                                                                             Semnatura: _______________________________

                                                                             Data: ____________________________________                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0 votes)1726 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie