Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Anunt concurs post temporar vacant operator date I- Farmacie

 

 

Nr.22804 din 19.11.2018

Aprobat,                                                                                   Manager,

                                                    Ec.Cumpat Carmen Marinela

 

 

 

ANUNT

 

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post temporar vacant :

Farmacie:

-1 post de operator date I- pe perioada determinata .

            Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 modificata si completata de H.G. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

Concursul consta in urmatoarele etape succesive :

                        -selectia dosarelor de inscriere ;

                        -proba scrisa;

                        -proba practica ;

                        -interviul.

            Conditii de desfasurare a concursului :

 1. Ultima zi pentru depunerea dosarelor de inscriere este 26 noiembrie 2018, ora 15 :00-Serviciul RUNOS ;
 2. Data si ora organizarii probei scrise: 5 decembrie 2018, ora 9:00-Pavilionul Administrativ ;
 3. Data si ora organizarii probei practice : 7 decembrie 2018, ora 9:00-Farmacie ;
 4. Data si ora interviului: 11 decembrie 2018, ora 9 :00- Farmacie .

Concursul se va desfasura la sediul unitatii, astfel :

-depunerea dosarelor de concurs : 26 noiembrie 2018, ora 15 :00 ;

- rezultate selectie dosarelor candidatilor :28 noiembrie 2018 ;

-rezultate contestatii la selectia dosarelor : 4 decembrie 2018;

-proba scrisa : 5 decembrie 2018, ora 9 ;00, Pavilionul Administrativ ;

-afisarea rezultatelor probei scrise : 5 decembrie 2018, ora 14 :00 ;

-rezultate contestatii la rezultatele probei scrise : 6 decembrie 2018, ora 15 :00 ;

-proba practica : 7 decembrie 2018, ora 9 ;00, Farmacie ;

-afisarea rezultatelor probei practice : 7 decembrie 2018, ora 14 :00 ;

-rezultate contestatii la rezultatele probei practice : 10 decembrie 2018, ora 14 :00 ;

-proba interviu : 11 decembrie 2018, ora 9 :00 , Farmacie ;

-afisarea rezultatelor la proba interviu : 11 decembrie 2018 , ora 14.00 ;

-rezultate contestatii la proba interviu : 12 decembrie 2018 , ora 14.00 ;

-afisarea rezultatelor finale :   13 decembrie 2018, ora 14.00.

Conditii generale, conform art. 3 din H.G. NR. 286/2011 :

Poate participa la concurs persoana care indeplineste urmatoarele conditii :

 1. Are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania ;
 2. Cunoaste limba romana, scris si vorbit ;
 3. Are varsta minima reglementata de prevederile legale ;
 4. Are capacitate deplina de exercitiu ;
 5. Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestat pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate ;
 6. Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs ;
 7. Nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de falsori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de operator date I:

- studii: diplomă de bacalaureat;

- vechime : minim 6 ani si 6 luni vechime in activitate.

Cei interesati vor depune la Serviciul RUNOS al unitatii, dosar de concurs care sa cuprinda urmatoarele acte :

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copia xerox certificate nastere si casatorie, daca este cazul;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitat (diploma de bacalaureat);
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în activitate , în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau de medicul de medicina muncii din spital care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare (Dr. Munteanu Georgeta –nr. telefon 0788437959, 0740256003) ;
 • curriculum vitae;
 • dosar de carton cu sina.

In cazul in care s-a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, candidatul are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Copiile de pe actele prevazute in dosarul de concurs se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare se obtin de la persoana care asigura secretariatul comisie de concurs, serviciul resurse umane tel. 0232.266044/int. 105.

 

 

Sef Seviciu RUNOS,

            Ec. Axinte Dana

 

 

 

AVIZ MANAGER,

Ec. Carmen Cumpat

 

 

 

 

        Concurs de ocupare post operator date pe perioada determinata – Farmacie – Spitalul Clinic de Recuperare Iasi

 

BIBLIOGRAFIE:

 

1. Legea 95/2006 privind reforma in sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Hotararea nr. 140/2018 din 21 martie 2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019.

3. Fisa postului operator date.

4. Colectia Microsoft Office Editura Teora 2008.

 

TEMATICA:

 

1. Atributii operator date conform fisei postului.

2. Titlul VII – Cap. II - Organizarea si functionarea spitalelor din Legea 95/2006

3. Titlul VIII Cap.II : Sectiunea I - Persoanele asigurate – dovada calitatii de asigurat; Sectiunea II – Drepturile si obligatiile asiguratilor din Legea 95/2006

4. Titlul IX Cap.III - Cardul national de sanatate din Legea 95/2006.

5. Anexa 22 :

 • Cap. I - Pachetul de servicii medicale de bază lit. A;
 • Cap. II si III - Pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală spitalicească cuprinde servicii medicale acordate în regim de spitalizare continuă şi de zi şi se acordă în situaţia în care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat, precum si  pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană din Hotararea nr. 140/2018.

6. Colectia Microsoft Office Editura Teora 2008- Calculatorul – prezentare generala, parti componente.

7. Sistemul de operare – prezentare generala.

8. Organizarea informatiilor pe disc.

9. Microsoft Office: Word, Excel – descriere si utilizare.

10. Comunicatii de date. Retele de calculatoare.

11. Internet – notiuni generale.

 

 

          Jurist,                                                                          Farmacist-sef,

          Nica Gabriela                                                             Bacila Madinica

 

 

                                                                                                                                          APROBAT

                                                                                                                                            Manager,                                                                                                           

                                                                                                     Ec. Carmen Cumpat

 

 

 

 

 

LISTA DE CONTROL A PAGINILOR REVIZUITE

Nr.

ed./rev.

Pag.

rev.

Obiectul reviziei

     

0

   

 

 

 

 

FISA POSTULUI

OCUPATIA: OPERATOR CONTR.DATE

COD COR: 413201

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULAR POST:

 

FUNCTIA/POSTUL/SPECIALITATEA:  operator contr.date I

 

LOC MUNCA: Farmacie

 

GRADUL PROFESIONAL : operator contr. date I

 

NIVELUL POSTULUI: de executie

 

 

 

 

Data

Elaborat

Verificat

Aprobat

 

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Ref.de spec.gr.I

Pricop Mihaela

 

Sef Serv.RUNOS

Ec. Axinte Dana

 

Manager

Ec. Cumpăt Carmen

 

Exemplar nr:

   1.CERINTELE POSTULUI:

 1. Pregătirea profesionala:studii medii;
 2. Experienţa necesara: experienţa in munca si in specialitatea postului;  
 3. Conştiinciozitate fata de sarcinile pe care le are de îndeplinit;
 4. Cunostinte de operare pe calculator, cunoasterea programelor informatice ;
 5. Dificultatea operaţiunilor specifice postului: efectueaza inregistrarea, prelucrarea, validarea si raportarea datelor din actele specifice;
 6. Responsabilitatea implicata de post: responsabilitatea actului medical, responsabilitatea confidenţialităţii activitatii la nivelul farmaciei.  

2. RELATII

 1. IERARHICE:
 • este subordonat  farmacistului sef si farmacistului ;

b) FUNCTIONALE:

 • colaborează cu celelalte secţii/compartimente sau subunitati funcţionale ale spitalului in scopul realizării sarcinilor de serviciu ;

     3. PROGRAM DE LUCRU :

- activitate curenta in cadrul farmaciei conform programului de lucru stabilit in conformitate cu prevederile legale in vigoare: 8 ore/zi

4. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI :

I. Atributii operator contr. date :

 1. Efectueaza inregistrarea, prelucrarea, validarea si raportarea datelor din actele specifice;
 2. Inregistreaza electronic in programul implementat facturile fiscale care insotesc medicamentele si materialele sanitare intrate in farmacie, obtinand NIR-ul aferent-acesta este verificat si semnat de catre Comisia de receptie a medicamentelor si materialelor sanitare;
 3. Descarca medicamentele si materialele sanitare in programul informatic;
 4. Dupa eliberarea medicamentelor catre sectii, foile de condica sunt prelucrate electronic in programul informatic; fiecare medicament prescris este scazut din gestiunile farmaciei (farmacie, donatii, programe nationale) pe fiecare sectie, respectiv pe fiecare pacient; Inregistrarile obtinute sunt verificate pentru a corespunde cu datele din foile de condica;
 5. Comaseaza toate datele obtinute pe parcursul unei luni in centralizatoare care sunt predate serviciului de contabilitate al spitalului; aceste centralizatoare sunt semnate si parafate de catre farmacistul sef;
 6. Elaboreaza toate lucrarile legate de circuitul medicamentelor si a materialelor sanitare solicitate de catre contabilitatea spitalului, CAS, DSP, Ministerul Sanatatii;
 7. Se preocupa de respectarea circuitelor actelor specifice si a procedurilor de lucru: toate centralizatoarele se scot la imprimanta in dublu exemplar, sunt verificate si semnate; un exemplar este predat in contabilitate, iar al doilea este pastrat in farmacie; inregistrarile foilor de condica care au fost verificate si corectate (daca e cazul), impreuna cu al doilea exemplar din foi sunt pastrate in farmacie timp de trei ani, apoi sunt predate la arhiva spitalului;
 8. Are obligatia de a respecta confidentialitatea datelor, programului informatic, precum si a intregii activitati desfasurate in farmacie;
 9. Raspunde solidar, alaturi de personalul farmaciei la gestiunea valorica a acesteia ;
 10. Sa fie loial echipei si institutiei respectand ierarhia profesionala, confidentialitatea si secretul profesional ;
 11. Se  preocupa  de  actualizarea  cunostintelor  profesionale, prin  studiu individual sau alte forme  de  educatie  continua  si  conform  cerintelor  postului;
 12. Participa la mentinerea curateniei, ordinii si a conditiilor de igiena din farmacie ;
 13. Are obligatia de anunta in cel mai scurt timp farmacistul sef in legatura cu orice caz de imbolnavire sau de aparitie a unei boli transmisibile in familie cu situatiile de incapacitate temporara de munca ;
 14. Participa la instructajele inpuse de CPCIN, PSI si protectia muncii ;
 15. Utilizeaza integral timpul de lucru, respectand programul de lucru ;
 16. Respecta Legea farmacistilor nr.266/2008 cu modificarile si completarile ulterioare din Ordonanta 130/30.12.2010, prevederile Ordinului nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare precum si prevederile Ordinului MS 914/2006 privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea autorizarii ;

II. Atributii generale:

 1. Are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de venire si de plecare din serviciu;
 2. Respecta graficul de lucru;
 3. Nu va parasi locul de munca fara aprobarea farmacistului sef;
 4. Are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la inceputul anului;
 5. Este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru;
 6. Respecta prevederile ROI si ale ROF ;
 7. Urmareste si asigura folosirea, pastrarea si intretinerea corecta a bunurilor din dotarea farmaciei.

III. Atributii  privind securitatea si sanatatea in munca, PSI, colectare deseuri:         

 1. Îşi însuşeşte si respecta normele de securitate si sănătate in munca prevăzute in Legea nr. 319/2006 si normele de aplicare ale acesteia;

Art.22-prevede ca fiecare lucrator  trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;

Art.23-prevede obligatiile lucratorilor:

- sa utilizeze corect aparatura, substntele periculoase,echipamentele de transport;

- sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat;

-sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

-sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

-sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

-sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

-sa coopereze atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite engajatorulu sa se asigura ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

-sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare ale acestora;

-sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii santari 

2. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 481/2004 privind situaţii de urgenta;

3. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

4. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deşeurilor in instituţiile publice.

IV. Atributii  privind Sistemul de Management al Calitatii (SMC):

 1. Îşi însuşeşte si respecta cerintele procedurilor SMC ;
 2. Îşi însuşeşte si respecta cerintele Manualului Calitatii ;
 3. Elaboreaza/participa la elaborarea de proceduri de lucru atunci cand este cazul ;

Aceste atributii nu sunt limitative, salariatul avand obligatia de a respecta si duce la indeplinire orice alte sarcini, decizii si dispozitii primite din partea conducerii unitatii, a Directiei de Sanatate Publica sau a Ministerului Sanatatii in baza reglementarilor legale in vigoare.

. Raspunde disciplinar, material si penal atunci cand:

     1. nu respecta programul de activitate stabilit de conducerea societatii;

2.nu respecta conduita, etica si deontologia profesiei;

3.nu respecta disciplina muncii si nu utilizeaza corespunzator instalatiile si echipamentele de lucru si cele de protectie ;

4.nu duce la indeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare atributiilor de serviciu si orice sarcini specifice ;

5. comite orice alte abateri sanctionabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate in vigoare.

V. In conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulator a acestor date, salariatul are urmatoarele obligatii:

- sa cunoasca si sa aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal;

- de a pastra confidentialitatea asupra datelor personale pe care le prelucreaza atat in afara programului normal de lucru cat si dupa incetarea contractului individual de munca cu Spitalul.
- de a nu dezvalui datele personale pe care le prelucreaza unor alte persoane decat cele in privinta carora ii este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul intern al spitalului, prin contractul individual de munca si fisa postului;
- de a prelucra datale personale numai pentru aducerea la indeplinire a atributiilor de serviciu prevazute in fisa postului, in contractul individual de munca si in regulamentul intern;
- sa informeze de indata conducerea unitatii despre imprejurari de natura a conduce la o diseminare neautorizata de date cu caracter personal  sau despre o situatie in care au fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin incalcarea normelor legale, despre care a luat la cunostinta.
- sa nu introduca in retea programe neautorizate care ar putea permite conectarea persoanelor de la distanta.

- Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul in cauza este autorizat sa lucreze cu acel program).

- Fisierele care contin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tablet, memorie USB) se cripteaza. Criptarea informatiilor importante inseamna protejarea datelor communicate la distanta, facandu-le neinteligibile pentru orice alte persoane decat cele autorizate a le receptiona.

- Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Daca este necesar, se foloseste doar stick USB, pentru salvare de date in forma criptata.

- Nu este permisa scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, etc.) decat cu aprobarea prealabila din partea conducerii unitatii.

- Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure si nu vor deschide mailuri necunoscute, suspecte.

- In locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter personal, acesta va fi pozitionat astfel incat sa nu poata fi vazut de public.

- Utilizatorii ies din aplicatie daca parasesc statia, iar daca temporar nu se lucreaza la statie, acestia blocheaza statia cu CTRL+ALT-DEL.

- Documentele care contin date cu caracter personal sunt tinute in dulapuri inchise cu cheie.

- Se interzice stocarea sau notarea parolei de catre utilizator intr-un loc care poate fi accesat de persoane neautorizate. Se prefera memorarea acesteia.

- Incaperile unde se afla computerele se incuie dupa terminarea programului.
Nerespectarea obligatiilor  mentionate mai sus  atrage raspunderea disciplinara a salariatului in conformitate cu prevederile regulamentului intern si plata de daune interese.
- Fiecare statie trebuie sa aiba o parola complexa;

- Parola trebuie sa contina minim 6 caractere si sa fie o combinatie de litere (minuscule si majuscule), cifre si simboluri . Parola nu trebuie sa fie un nume, substantive, idee sau orice cuvant care poate sa existe intr-un dictionar.

-Utilizatorii statiei nu trebuie sa tina o parola  mai mult de cateva luni consecutive, iar la momentul schimbarii nu trebuie ca cea noua sa fi fost folosita in ultimele 3 cicluri.

5.SALARIZARE:

 • Salarizarea este în conformitate cu legislaţia  in vigoare;
 • Salariul de bază este remuneraţia primită in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, cu importanta sociala a muncii;

Fisa postului este valabila pe intreaga perioada de desfasurare a contractului de munca, putand fi reinnoita in cazul aparitiei unor noi reglementari legale  sau ori de cate ori este necesar.

 

Seful locului de munca,

Functia : Farmacist sef

Numele si prenumele : Bacila Madinica

Semnatura : …………………………………                                                           

                                                           

                                                                                 Luat la cunostinta si primit un exemplar salariat

                                                                                    Numele si prenumele:

                                                                                    Semnatura: .............................................

                                                                                                Data: .................................

 

(0 votes)232 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie