Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Anunt concurs post temporar vacant kinetoterapeut principal- Sectia Cl. Recuperare Medicala Neurologie

Nr. 16098/15.07.2019                                                                                

Aprobat,                                                                                                                                       Manager,

                                                    Ec.Cumpat Carmen Marinela

 

ANUNT

 

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post temporar vacant :

Sectia Clinica Recuperare Medicala Neurologie :

-1 post de kinetoterapeut principal- pe perioada determinata .

            Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 modificata si completata de H.G. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

Concursul consta in urmatoarele etape succesive :

                        -selectia dosarelor de inscriere ;

                        -proba scrisa;

                        -proba practica ;

                        -interviul.

            Conditii de desfasurare a concursului :

 1. Ultima zi pentru depunerea dosarelor de inscriere este 22 iulie 2019, ora 15 :00-Serviciul RUNOS ;
 2. Data si ora organizarii probei scrise: 30 iulie 2019, ora 9:00-Pavilionul Administrativ ;
 3. Data si ora organizarii probei practice : 1 august 2019, ora 9:00-Sectia Clinica Recuperare Medicala Neurologie ; 
 4. Data si ora interviului: 5 august 2019, ora 9 :00- Sectia Clinica Recuperare Medicala Neurologie.

Concursul se va desfasura la sediul unitatii, astfel :

-depunerea dosarelor de concurs : 22 iulie 2019, ora 15 :00 ;

- rezultate selectie dosarelor candidatilor : 24 iulie 2019 ;

-rezultate contestatii la selectia dosarelor : 29  iulie 2019;

-proba scrisa : 30 iulie 2019, ora 9 :00, Pavilionul Administrativ ;

-afisarea rezultatelor probei scrise : 30 iulie 2019, ora 14 :00 ;

-rezultate contestatii proba scrisa : 31 iulie 2019, ora 15 :00 ;

- proba practica : 1 august 2019, ora 9 :00, Sectia Cl.Recuperare Medicala Neurologie ;

-afisarea rezultatelor probei practice : 1 august 2019, ora 14 :00 ;

-rezultate contestatii proba practica : 2 august 2019, ora 14 :00 ;

-proba interviu : 5 august 2019, ora 9 :00 , Sectia Cl.Recuperare Medicala Neurologie ;

-afisarea rezultatelor la proba interviu : 5 august 2019 , ora 14.00 ;

-rezultate contestatii la proba interviu : 6 august 2019 , ora 14.00 ;

-afisarea rezultatelor finale :   7 august 2019, ora 14.00.

Conditii generale, conform art. 3 din H.G. NR. 286/2011 :

Poate participa la concurs persoana care indeplineste urmatoarele conditii :

 1. Are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania ;
 2. Cunoaste limba romana, scris si vorbit ;
 3. Are varsta minima reglementata de prevederile legale ;
 4. Are capacitate deplina de exercitiu ;
 5. Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestat pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate ;
 6. Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs ;
 7. Nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de falsori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de kinetoterapeut principal:

- studii: diplomă de licenta in specialitate;

- adeverinta grad principal;

- vechime : minim 5 ani vechime in specialitate in sectorul sanitar.

Cei interesati vor depune la Serviciul RUNOS al unitatii, dosar de concurs care sa cuprinda urmatoarele acte :

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copia xerox certificate nastere si casatorie, daca este cazul;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitat (diploma de licenta, autorizatie de libera practica si aviz in termen de valabilitate, adeverinta de grad principal) 
 • carnetul de muncă sau adeverinţele care atestă vechimea în specialitate, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau de medicul de medicina muncii din spital care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare (Dr. Munteanu Georgeta –nr. telefon 0788437959, 0740256003) ;
 • curriculum vitae;
 • dosar de carton cu sina.

In cazul in care s-a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, candidatul are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Copiile de pe actele prevazute in dosarul de concurs se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare se obtin de la persoana care asigura secretariatul comisie de concurs, serviciul resurse umane tel. 0232.266044/int. 105.

 

 

 

Sef Seviciu RUNOS,

 

Ec. Axinte Dana         

 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI

SECTIA CLINICA RECUPERARE MEDICALA NEUROLOGIE

Aprobat,

Manager,

                                                                                                              Ec.Carmen Cumpat

                                                                                                    

                                         

 

Tematica:

 1. Principii de recuperare in AVC
 2. Principii de recuperare in Scleroza Multipla;
 3. Principii de recuperare in Boala Parkinson;
 4. Principii de tratament recuperator in afectiunile neuronului motor periferic;
 5. Tratament recuperator in patologia vertebro-medulara;
 6. Principii de tratament recuperator in pareza faciala de  tip periferic.

 

    Bibliografie:

 • Kinetoterapia pacientilor cu Boala Parkinson, Prof. M Kory;
 • Fiziokinetoterapia si recuperarea medicala in afectiunile aparatului locomotor,  J. Kiss, Editura Medicala, 1999;
 • Neurologie – tratat, Prof. Dr. Constantin Popa, Editura Nationala , 1997;
 • Recuperarea hemiplegicului adult, T. Sbenghe;
 • Compendiu de Medicina Fizica si Recuperare, dr. Sarah Nica , 1998;
 • Kinetologie, profilactica, terapeutica si de recuperare , T Sbenghe , Editura Medicala, 1987;
 • Manual de kinetoterapie pentru persoanele cu SM , kinetoterapeut Valentin Serac.
 • Semiologie neurologica, G. Pendefunda, E. Nemteanu, Editura Medicala.

 

 

 

SEF CLINICA

CONF.DR. AURORA CONSTANTINESCU

 

 

                                                                                                                                                APROBAT,

  Manager

                                                                                                                       Ec. Carmen Cumpat

                                                                                     

 

 

 

 

LISTA DE CONTROL A PAGINILOR REVIZUITE

Nr.

ed./rev.

Pag.

rev.

Obiectul reviziei

0/

   

 

 

 

 

 

 

FISA POSTULUI

OCUPATIA: KINETOTERAPEUT

COD COR: 226405

 

 

 

 

 

 

TITULAR POST

 

FUNCTIA/POSTUL/SPECIALITATEA: kinetoterapeut principal

 

LOC MUNCA: Sectia Recuperare Medicala Neurologie/ Sala kinetoterapie

 

GRADUL PROFESIONAL : kinetoterapeut principal

 

NIVELUL POSTULUI: de executie

 

 

 

 

 

Data

Elaborat

Verificat

Aprobat

 

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Ref.de specialitate gr.I

Pricop Mihaela

 

Sef Serv.RUNOS

Ec. Axinte Dana

 

Manager

Ec. Cumpăt Carmen

 

Exemplar nr:

1.CERINTELE POSTULUI:

 1. Pregătirea profesionala:studii superioare, examen de grad principal;
 2. Autorizatie de libera practica si aviz in termen de valabilitate;
 3. Experienţa necesara: experienţa in munca si in specialitatea postului;  
 4. Conştiinciozitate fata de sarcinile pe care le are de îndeplinit;
 5. Dificultatea operaţiunilor specifice postului: cunoaşterea gradului de risc in utilizarea aparaturii medicale din dotare, efortul intelectual si fizic necesar in îngrijirea medicala, gradul de autonomie in luarea unor decizii in caz de urgenta;
 6. Responsabilitatea implicata de post: responsabilitatea actului medical, responsabilitatea confidenţialităţii îngrijirilor medicale acordate pacienţilor spitalului;

 

2.RELATII

 1. IERARHICE:
 • este subordonat  medicului sef de sectie ;

b) FUNCTIONALE:

 • colaborează cu celelalte secţii/compartimente sau subunitati funcţionale ale spitalului in scopul realizării sarcinilor de serviciu si in scopul furnizării de servicii medicale in sistemul asigurărilor sociale de sănătate, conform contractului încheiat intre spital si Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi.

 

3.PROGRAM DE LUCRU :

- activitate curenta in cadrul secţiei conform programului de lucru stabilit in conformitate cu prevederile legale in vigoare: 7 ore/zi.

 

4. SET DE INDICATORI CANTITATIVI/ CALITATIVI ASOCIATI ATINGERII REZULTATELOR PRESTABILITE:

Indicatori  cantitativi: executarea lucrarilor planificate si repartizate, la nivelele cantitative si termenele stabilite, rezolvarea la termen a sarcinilor ordonate de conducere si indeplinirea obiectivelor stabilite prin strategii, programe de actiune si planuri de munca;

Indicatori calitativi: asigura un management performant al activitatii, conform prevederilor legale, cerintelor postului; rezolvarea corecta, completa si viabila a sarcinilor ordonate de conducere precum si a celor stabilite prin strategii, programe de actiune si planuri de munca; asigura realizarea eficienta si la termen a obiectivelor, actiunilor, masurilor stabilite si a lucrarilor, conform prevederilor legale, cerintelor postului, ordinelor si dispozitiilor conducerii spitalului;

Costuri: asigura planificarea, organizarea si desfasurarea activitatilor specifice, cu respectarea si incadrarea stricta in limitele resurselor materiale si financiare aprobate in acest scop; 

Timp: incadrarea in termenele ordonate de conducere, in termenele stabilite de actele normative specifice

Utilizarea resurselor: gestionarea eficienta si rationala a resurselor din dotare in scopul indeplinirii atributiilor;

Mod de realizare: sarcinile se realizeaza individual, in colectiv sau in colaborare cu alte sectii ale spitalului; conduce prin exemplul personal;

 

Nr.

crt.

INDICATORI pondere indic.in standard

Unit.de masura specifica operatiunilor postului

INDICI DE PERFORMANTA

/puncte acordate

 

1.

 

CANTITATE

20%

 • Realizarea în întregime a sarcinilor prevăzute în fişa postului, în vederea bunei desfăşurări a activităţii ;
 • Urmărirea şi implicarea în bună derulare a lucrarilor întocmite, (asumate ca sarcină de serviciu)(vezi cap.VI)

- numar mare de bolnavi internati;

95 - 100%/5pct.

90 - 95%/4pct.

85 - 90%/3pct.

80 - 85%/2pct.

80%/1pct.

 

2.

 

CALITATE

20%

 • Desfăşurarea  activităţilor fără disfuncţionalităţi sau erori (vezi cap.VI);
 • Acurateţea documentelor, actelor, materialelor realizate (vezi cap. VI);
 • Gradul de mulţumire al beneficiarilor serviciilor oferite (vezi cap.VI);
 • Implicare pentru realizarea obiectivelor generale stabilite ale compartimentului (vezi cap. VI).

- participarea la diverse forme de pregatire pentru insusirea unor tehnici moderne si eficiente in ingrijirea bolnavilor;

 

95 - 100%/5pct.

90 - 95%/4pct.

85 - 90%/3pct.

80 - 85%/2pct.

80%/1pct.

 

3.

 

COSTURI

10%

 • Optime în raport cu eficienţa acţiunilor solicitate sau propuse.

- utilizarea eficienta a aparaturii, materialelor sanitare, consumabile.

 

95 - 100%/5pct.

90 - 95%/4pct.

85 - 90%/3pct.

80 - 85%/2pct.

80%/1pct.

 

4.

 

TIMPUL

20%

 • utilizarea eficientă a programului de lucru prin folosirea timpului de lucru numai in vederea realizarii sarcinilor de serviciu;
 • realizarea sarcinilor de serviciu în timp util, real si oportun pentru buna desfăşurare a activităţii si obtinerea unui grad ridicat de multumire din partea beneficiarilor serviciilor oferite

95 - 100%/5pct.

90 - 95%/4pct.

85 - 90%/3pct.

80 - 85%/2pct.

80%/1pct.

 

5.

UTILIZAREA RESURSELOR

15%

- Foloseste rational resursele umane, materiale si financiare la dispozitie conform principiilor eficientei si economicitatii, în scopul îndeplinirii atribuţiilor.

- capacitate mare in utilizarea resurselor puse la dispozitie: aparatura, materiale sanitare,consumabile.

 

 

5.1.Bine si5.2.F.Bine/5pct.

5.1.Mediu si5.2.F.Bine/4pct.

5.1.Mediu si5.2.Bine/3pct.

5.1.Mediu si5.2.Mediu/2pct.

5.1.Satisf. şi 5.2.Satisf./1 pct.

 

6.

 

MOD DE REALIZARE

15%

- Isi desfasoara activitatea atat in mod individual cat si in colaborare cu colegii pe care ii coordoneaza in echipa/colectiv, conduce prin exemplul personal, se implica nemijlocit, se dedica serviciului, respecta personalitatea si aspiratiile subordonatilor, simplifica procedura de lucru si conducere.

- grad mare de implicare in realizarea muncii in echipa;

- initiativa pentru formularea de solutii noi;

- grad mare de implicare in realizarea muncii individuale

F.Bine/5pct.

Bine/4pct.

Mediu/3pct.

Satisfacator/2pct.

Nesatisfăcător /1 pct.

 

5.CRITERII DE EVALUARE ALE POSTULUI

Evaluarea activitatii:

 • obiectivele de performanta individuala:
 • modul de indeplinire cantitativa si calitativa a sarcinilor din prezenta Fisa a postului;
 • modul de raspuns la alte solicitari decat cele curente.
 • criterii de evaluare a realizarii acestora (se noteaza cu insufficient, sufficient, bines au foarte bine)
 • rezultatele obtinute:

-cantitatea si calitatea lucrarilor si sarcinilor realizate

- nivelul de indeplinire a sarcinilor si lucrarilor in termenele stabilite;

-eficienta lucrarilor si sarcinilor realizate, in contextual atingerii obiectivelor propuse;

 • adaptarea la complexitatea muncii:

- adaptarea la conceptia de alternative de schimbare sau de solutii noi(creativitate)

-analiza si sinteza riscurilor, influentelor, efectelor si consecintelor evaluate;

            - evaluarea lucrarilor si sarcinilor de rutina (repetitive)

      - asumarea responsabilitatii:

- intensitatea implicarii si rapiditatea interventiei in realizarea atributiilor;

            - evaluarea nivelului riscului decisional;

      - capacitatea relationala si disciplina muncii:

- capacitatea de evitare a starilor conflictuale si respectarea relatiilor ierarhice;

            - adaptabilitatea la situatii neprevazute;

 • Personana care realizeaza evaluarea performantelor profesionale individuale: seful ierarhic sau persoana desemnata de angajator in acest sens.
 • Modalitatea de evaluare: prin observare directa de catre evaluator, in baza rezultatelor obtinute ca urmare a desfasurarii activitatii, prin chestionar sau prin intermediul altor instrumente de evaluare elaborate de angajator
 • Periodicitatea de evaluare a performantelor- Anual

6. OBIECTVE KINETOTERAPEUT

•       sa cunoasca complexitatea 'tintelor' pe care orice program kinetoterapeutic le urmareste;

•   sa    inteleaga locul si rolul relatiei dintre obiectivele operationale si finalitatile programelor kinetice;

•   sa    fie in masura a formula, pe baza obiectivelor generale specifice, obiective operationale pentru intregul program de recuperare/reabilitare.

Obiective generale in kinetoterapie/fiziokinetoterapie

Obiectivele generale si cele specifice-intermediare se refera nemijlocit la mentinerea si/sau imbunatatirea starii de functionalitate a fiecarui aparat si sistem afectat al pacientului. Acest lucru este determinat de intreaga stare patologica instalata si rezulta din evalurea corecta si complete a echipei medicale de recuperare.

Functionalitatea unei structuri afectate priveste o multitudine de factori ce trebuie sa fie intr-un raport armonios de interconditionalitate.

In concluzie, obiectivele generale si cele specifice-intermediare (ce se desprind din cele generale) sunt descrise in continuare .

a) Promovarea relaxarii:

>      Reducerea durerii prin relaxare la nivel SNC;

>      Reducerea durerii prin relaxare la nivel local;

>      Reducerea     contracturii     (si     prevenirea     retracturilor)     musculare     in     afectiuni posttraumatice/reumatologice/neurologice centrale si periferice;

>      Cresterea confortului psihic si fizic, inlaturarea efectelor distresului;

>      Imbunatatirea performantelor de control motor;

>      Cresterea si imbunatatirea controlului asupra unor functii ale organismului (respirator, cardio­vascular, digestiv, uro-genital);

>      Promovarea participarii active si constiente in cadrul programului de recuperare;

>      Scaderea/combaterea miscarilor involuntare;

>      Relaxare pentru initierea si performarea antrenamentului ideo-motor.

          b) Reeducarea sensibilitatii.

>      Obtinerea capacitatii de a sesiza excitatia specifica in exteroceptie-proprioceptie-interoceptie;

>      Performarea capacitatii de localizare topografica a unei excitatii specifice;

>      Recompunerea pe homunculusul senzitiv a 'hartii sensibilitatii';

>      Cresterea capacitatii de discriminare specifica pentru toate tipurile de sensibilitate exteroceptie-proprioceptie-interoceptie;

>      Promovarea tipurilor de sensibilitate la copil, conform etapelor de dezvoltare psiho-neuromotorie;

>      Mentinerea unui nivel optim de sensibilitati necesare calitatii vietii persoanelor de varsta a IlI-a;

>      Perfectionarea unor tipuri complexe de sensibilitati specifice unor activitati umane (simtul spatio-temporal, simtul prehensiunii, instrument muzical, sportivi);

>      Sesizarea starii de anormalitate a unor atitudini deficiente/miscari substituite;

>      Recuperarea componentelor de sensibilitate a functiei oro-faciale. masticatie/gust, deglutitie, olfactie, fonatie + capacitate de comunicare;

>      Recuperarea capacitatii de sensibilitate a functiilor sfincteriene (urinar/anal);

>      Reeducarea si recuperarea sensibilitatii la nivelul aparatului genital;

>      Reeducarea si recuperarea sensibilitatii echilibrului la nivelul aparatului vestibular;

>      Moderarea hiperesteziilor (Ex. durerea talamica).

          c) Corectarea posturii si aliniamentului corpului si a segmentelor sale:

>      Obtinerea dezvoltarii fizice armonioase a corpului/a relatiei dintre diferitele segmente corporale;

>      Obtinerea dezvoltarii fizice armonioase intre organele interne si sistemul neuro-mio-artrokinetic;

>      Combatarea atitudinilor defectuase ale aparatului locomotor;

>      Profilaxie secundara a deposturarilor;

>      Profilaxia tertiara a deficientelor;

>      Realinierea segmentelor corporale prin mijloace orto-protetice;

>      Tonifierea in conditii de scurtare sau de alungire a musculaturii intricate;

>      Intinderea/alungirea structurilor moi (scurtate) dintr-o parte a unei articulatii;

>      Prevenirea scurtarilor dintr-o parte a unei articulatii;

>      Formarea reflexului de atitudine corporala corecta in statica/dinamica.

          d) Educarea/reeducarea/reabilitarea controlului, coordonarii si echilibrului:

>      Promovarea capacitatii de contractie a unuia sau a mai multor muschi sinergici ('trezirea muschiului' de la forta 0, spre forta 1 - pe scara 0-5);

>      Promovarea capacitatii de control asupra miscarii realizate de un muschi sau de grup muscular sinergic;

>      Promovarea capacitatii de diferentiere a contractiei unui muschi/grup muscular sinergic de a altui muschi/grup muscular sinergic (contractie agonist-antagonist);

>      Promovarea capacitatii de diferentiere a contractiei musculare in cadrul unui singur muschi/grup muscular;

>      Promovarea capacitatii de contractie selectiva, cu diferite intensitati, a unui muschi sau grup muscular sinergic;

>      Imbunatatirea controlului muscular prin formarea/perfectionarea imaginii corecte a miscarii;

>      Imbunatatirea controlului muscular prin performarea reflexelor medulare;

>      Imbunatatirea controlului/coordonarii musculare prin feed-back;

>      Promovarea controlului motor pe fiecare etapa: mobilitate (altenanta agonist-antagonist, miscare pe amplitudini diferite, miscare cu opriri succesive); stabilitate (contractie in zona scurta a musculaturii, contractie concomitenta a musculaturii agonist-antagoniste, cocontractie); mobilitate controlata (miscare pe lant kinetic inchis intr-una sau mai multe articulatii, pe amplitudini diferite, cu incarcare/descarcare de greutate, cu modificari de ritm si viteza de reactie-repetitie-executie; forme de locomotie corespunzatoare etapelor de dezvoltare neuro-motorie); abilitate (miscare pe lant kinetic deschis, intr-una sau mai multe articulatii, pe amplitudini diferite, cu modificari de ritm-viteza; invatare-consolidare-perfectionare a secventialitatii normale a miscarilor; eliminarea miscarilor perturbatoare/inutile; educarea/reeducarea ambidextriei; imbunatatirea preciziei) -pentru miscari simple, simetrice, asimetrice, homo- si heterolaterale ale segmentelor corpului;

>      Invatarea miscarilor paleative (Ex: mers in 2/4 timpi cu baston/carje);

>      Imbunatatirea coordonarii prin: performarea reflexelor supraspinale si a reactiilor motorii; inhibarea reflexelor patologice;

>      Cresterea capacitatii de coordonare pentru 2-3 miscari efectuate simultan;

>      Automatizarea miscarilor uzuale

>      Controlul centrului de greutate in cadrul bazei de sustinere (dinspre baze mari de sustinere si centru de greutate coborat, spre baze de sustinere reduse si centru de greutate in ortostatism, pe suprafete de sprijin fixe si mobile);

>      Imbunatatirea echilibrului static/dinamic prin antrenarea selectiva a functiei aparatului vestibular, in pozitiile fundamentale si derivate ale corpului;

>      Controlul centrului de greutate atunci cand acesta depaseste baza de sustinere;

>      Invatarea strategiilor de control al echilibrului (strategia gleznelor, genunchilor, soldurilor, pasilor mici);

>      Prevenirea caderilor prin invatarea utilizarii aparaturii medicale ajutatoare (saltele, centura de siguranta, bare, cadru, etc);

>      Invatarea caderilor controlate.

          e) Reeducarea respiratorie:

>      Relaxarea musculaturii respiratorii;

>      Drenaj bronho-pulmonar;

>      Dirijarea aerului la nivelul cailor respiratorii superioare;

>      Mobilizarea cutiei toracice prin miscari pasive;

>      Reeducarea tipurilor de respiratie: - costal superioara (claviculara), costal inferioara, diafragmatica, completa - 'in val';

>      Tonifierea (pe amplitudine maxima) a grupelor musculare implicate in actul respirator;

>      Promovarea controlului/coordonarii respiratiei (frecventa, controlul volumului curent, ritmul, controlul fluxului de aer) in repaus-miscare-efort;

>      Formarea deprinderii de a respira corect in repaus-miscare-efort;

>      Relaxare generala/scaderea durerii prin hiperventilatie.

          f) Cresterea antrenamentului la efort:

>      Efectuarea influentarii selective a aparatelor si sistemelor organismului si pregatirii lui pentru efort;

>      Cresterea antrenamentului la efort cu monitorizarea parametrilor subiectivi (senzatie de oboseala, vertij, durere, diminuarea temporara si partiala a capacitatilor intelectuale, pierderea partiala a autocontrolului);

>      Cresterea antrenamentului la efort cu monitorizarea parametrilor functionali ai aparatelor: cardio­vascular (tensiune arteriala, frecventa cardiaca, imbunatatirea circulatiei arteriale/venoase/ limfatice/capilare); respirator (frecventa respiratorie, volume respiratorii);

>      Cresterea antrenamentului la efort cu monitorizarea parametrilor de consum energetic: VO2max., MET, Kcal, Jouli, Watti, Newtoni;

>      Cresterea antrenamentului la efort cu monitorizarea probelor biologice: glicemie, corpi cetonici, trigliceride, colesterol, acid uric, acid lactic, calcemie, osteodensiometrie;

>      Antrenamentul la efort pentru scaderea in greutate a persoanelor supraponderale;

>      Cresterea/mentinerea antrenamentului la efort (prin mijloace specifice) la persoanele cu restrictie de participare (de cauze senzitivo-senzoriale sau motorii);

>      Cresterea antrenamentului la efort in medii specifice (apa, temperaturi scazute/ridicate, altitudine);

>      Mentinerea/cresterea antrenamentului la efort la persoanele adulte sanatoase/recuperate;

>      Mentinerea antrenamentului la efort la persoanele de varsta a IlI-a;

>      Promovarea capacitatii de revenire a organismului dupa efort la parametrii de repaus.

 1. Recuperarea mobilitatii

Pentru Hipermobilitate:

>      Tonifiere musculara in conditii de scurtare a muschilor periarticulari;

>      Mentinerea unei cocontractii musculare eficiente in timpul miscarilor pe directiile anatomo-fiziologice;

Pentru Hipomobilitate:

>      Obtinerea unghiurilor articulare functionale/normale prin: inhibitia hipertoniilor musculare (miotatice, miostatice, analgice, antalgice); cresterea elasticitatii (intinderea) tesutului contractil; cresterea elasticitatii (intinderea) tesutului necontractil; asuplizarea tuturor tesuturilor moi periarticulare; cresterea amplitudinii miscarilor artrokinematice (alunecare, rotatie conjuncta, detractie);

>      Mentinerea/imbunatatirea mobilitatii articulare prin promovarea fenomenelor metabolice articulare;

>      Mentinerea mobilitatii articulare in perioadele acute/subacute;

>      Mentinerea mobilitatii normale in articulatiile supraiacente si subiacente articulatiei afectate;

>      Combaterea aderentelor tesuturilor moi prin mobilizari (de mica amplitudine, pasive/autopasive, pasivo-actve);

>      Cresterea mobilitatii prin manipulari articulare.

h)         Cresterea fortei:

>      Cresterea fortei musculare prin antrenament ideo-motor;

>      Cresterea fortei musculare de tip:izometric;izoton (concentric,excentric,izokinetic,pliometric); auxoton - pe toata amplitudinea sau in zonele scurta/medie/lunga a muschiului;

>      Cresterea fortei musculare in regim de: viteza, rezistenta;

>      Cresterea fortei musculare de cocontractie periarticulara pentru articulatiile interesate;

>      Cresterea fortei musculare a muschiului interesat:

-  cu eliminarea gravitatiei (forta 0-2)

-  antigravitationale (diverse grade fata de verticalitate - forta 2-3)

-  functionala: - rezistenta mica/medie pentru membrul superior (peste 3 spre 4)

- rezistenta medie/mare pentru membrul inferior (peste 4 spre -5)

-           normala (forta 5);

>      Mentinerea fortei musculare in perioadele acute/subacute;

>      Mentinerea fortei musculare normale in articulatiile supraiacente si subiacente articulatiei afectate.

i)        Cresterea rezistentei musculare :

>      Cresterea rezistentei musculare de tip: - viteza (10'- 45'); scurta (45'- 2'); medie (2'- 10'); lunga I (10'- 35'), lunga II (35'- 90'); lunga III (peste 90');

>      Cresterea rezistentei musculare pe tipuri de contractie musculara (izometric/izoton/auxoton);

>      Cresterea rezistentei musculare in eforturi efectuate in medii specifice (apa, temperaturi scazute/ridicate, altitudine);

>      Cresterea rezistentei musculare pentru grupe musculare diferite (antrenament in circuit);

>      Cresterea capacitatii neuro-psihice la eforturile de rezistenta;

>      Mentinerea rezistentei musculare in perioadele acute/subacute;

>      Mentinerea rezistentei musculare normale in articulatiile supraiacente si subiacente articulatiei afectate.

Aceste obiective intermediare-specifice au deja un timp ce poate fi anticipat. In functie de etapizarea tratamentului stabilit de echipa de recuperare, de starea si cooperarea pacientului si de conditiile socio-economice, obiectivele intermediare pot fi rezolvate intr-o perioada de timp considerata optima si predictibila.

 

7.ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI :

I. Atributii kinetoterapeut :

 1. Pe baza diagnosticului clinic corect si complet, insotit de parametrii morfofunctionali ai afectiunii, cat si a bolilor asociate, stabileste planul de tratament specific recuperator, programul de lucru, locul si modul de desfasurare a acestuia (individual, la pat, la sala de kinetoterapie, la bazin, la aparate) ;
 2. Aplica terapia prin miscare folosind metodologia reclamata de starea si evolutia patologica a bolnavului in sala de kinetoterapie, special amenajata ;
 3. Repartizeaza bolnavii personalului din subordine ;
 4. Controleaza si raspunde de intreaga activitate a personalului mediu sanitar cu care lucreaza ;
 5. Mentine o legatura permanenta pe baza de informare reciproca cu mediul de resort asupra starii de sanatate si a evolutiei bolnavului ;
 6. Tine evidenta statistica a tratamentului medical recuperator si urmareste din punct de vedere al optimizarii, eficienta tratamentului ;
 7. Asigura si raspunde de aplicarea tuturor masurilor de igiena, protectia muncii si educatie sanitara corespunzatoare tratamentului medical recuperator ;
 8. Completeaza fisa fiziokinetoterapeutului ;
 9. Efectueaza bilanturile functionale, testingul muscular si pune diagnosticul functional la inceperea si la sfarsitul tratamentului medical recuperator ;
 10. Poate efectua gimnastica electrica in functie de starea bolnavului ;
 11. Poarta echipamentul de protectie prevazut de ROI, care va fi schimbat ori de cate ori este nevoie, pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic personal ;
 12. Sa nu-si depaseasca atributiile de serviciu ;
 13. Sa fie loial echipei si institutiei respectand ierarhia profesionala, confidentialitatea si secretul profesional ;
 14. Respecta si apara drepturile pacientului;
 15. Se  preocupa  de  actualizarea  cunostintelor  profesionale, prin  studiu individual sau alte forme  de  educatie  medicala  continua  si  conform  cerintelor  postului;
 16. Contribuie la perfectionarea personalului mediu sanitar din subordine ;
 17. Are obligatia de anunta in cel mai scurt timp medicul curant in legatura cu orice caz de imbolnavire sau de aparitie a unei boli transmisibile in familie cu situatiile de incapacitate temporara de munca ;
 18. Supravegheaza dezinfectia ciclica;
 19. Participa la instructajele inpuse de CPCIN, PSI si protectia muncii ;
 20. Utilizeaza integral timpul de lucru, respectand programul de lucru ;
 21. Respecta  prevederile Ordinului nr. 1226/2012 privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale, prevederile Ordinului nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare, prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor, prevederile Ordinului MSF nr.961/2016 privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare precum si  prevederile Ordinului MS 914/2006 completat de Ordinul MS nr. 1096/2016  privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea autorizarii ;    

            Orice dauna adusa pacientilor prin nerespectarea prevederilor Ord.1101/2016 sau a normativelor profesionale privind asigurarea calitatii asistentei medicale acordate pacientilor in scopul prevenirii infectiilor asociate asistentei medicale atrage responsabilitatea individuala sau, dupa caz, institutionala, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare.

II. Atributii generale:

 1. Are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de venire si de plecare din serviciu;
 2. Respecta graficul de lucru pe tura stabilita;
 3. Nu va parasi locul de munca fara aprobarea medicului sef;
 4. Schimbarea turei de lucru se va solicita prin cerere scrisa aprobata de medicul coordonator si cu avizul managerului unitatii;
 5. Are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la inceputul anului;
 6. Este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru;
 7. Respecta prevederile ROI si ale ROF ;
 8. Urmareste si asigura folosirea, pastrarea si intretinerea corecta a bunurilor din dotarea salii de kinetoterapie;
 9. Are obligatia sa prezinte la serviciul RUNOS autorizatia de libera practica si avizul anual, in termen de valabilitate.

III. Atributii  privind securitatea si sanatatea in munca, PSI, colectare deseuri:         

1.Îşi însuşeşte si respecta normele de securitate si sănătate in munca prevăzute in Legea nr. 319/2006 si normele de aplicare ale acesteia;

Art.22-prevede ca fiecare lucrator  trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;

Art.23-prevede obligatiile lucratorilor:

- sa utilizeze corect aparatura, substntele periculoase,echipamentele de transport;

- sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat;

-sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

-sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

-sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

-sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

-sa coopereze atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite engajatorulu sa se asigura ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

-sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare ale acestora;

-sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii santari 

2. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 481/2004 privind situaţii de urgenta;

3. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

4. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deşeurilor in instituţiile publice.

IV. Atributii  privind Sistemul de Management al Calitatii (SMC):

 1. Îşi însuşeşte si respecta cerintele procedurilor SMC ;
 2. Îşi însuşeşte si respecta cerintele Manualului Calitatii ;
 3. Elaboreaza/participa la elaborarea de proceduri de lucru atunci cand este cazul ;

   Aceste atributii nu sunt limitative, salariatul avand obligatia de a respecta si duce la indeplinire orice alte sarcini, decizii si dispozitii primite din partea conducerii unitatii, a Directiei de Sanatate Publica sau a Ministerului Sanatatii in baza reglementarilor legale in vigoare.

V. In conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulator a acestor date, salariatul are urmatoarele obligatii:

- sa cunoasca si sa aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal;

- de a pastra confidentialitatea asupra datelor personale pe care le prelucreaza atat in afara programului normal de lucru cat si dupa incetarea contractului individual de munca cu Spitalul.
- de a nu dezvalui datele personale pe care le prelucreaza unor alte persoane decat cele in privinta carora ii este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul intern al spitalului, prin contractul individual de munca si fisa postului;
- de a prelucra datale personale numai pentru aducerea la indeplinire a atributiilor de serviciu prevazute in fisa postului, in contractul individual de munca si in regulamentul intern;
- sa informeze de indata conducerea unitatii despre imprejurari de natura a conduce la o diseminare neautorizata de date cu caracter personal  sau despre o situatie in care au fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin incalcarea normelor legale, despre care a luat la cunostinta.
- sa nu introduca in retea programe neautorizate care ar putea permite conectarea persoanelor de la distanta.

- Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul in cauza este autorizat sa lucreze cu acel program).

- Fisierele care contin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tablet, memorie USB) se cripteaza. Criptarea informatiilor importante inseamna protejarea datelor communicate la distanta, facandu-le neinteligibile pentru orice alte persoane decat cele autorizate a le receptiona.

- Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Daca este necesar, se foloseste doar stick USB, pentru salvare de date in forma criptata.

- Nu este permisa scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, etc.) decat cu aprobarea prealabila din partea conducerii unitatii.

- Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure si nu vor deschide mailuri necunoscute, suspecte.

- In locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter personal, acesta va fi pozitionat astfel incat sa nu poata fi vazut de public.

- Utilizatorii ies din aplicatie daca parasesc statia, iar daca temporar nu se lucreaza la statie, acestia blocheaza statia cu CTRL+ALT-DEL.

- Documentele care contin date cu caracter personal sunt tinute in dulapuri inchise cu cheie.

- Se interzice stocarea sau notarea parolei de catre utilizator intr-un loc care poate fi accesat de persoane neautorizate. Se prefera memorarea acesteia.

- Incaperile unde se afla computerele se incuie dupa terminarea programului.
Nerespectarea obligatiilor  mentionate mai sus  atrage raspunderea disciplinara a salariatului in conformitate cu prevederile regulamentului intern si plata de daune interese.
- Fiecare statie trebuie sa aiba o parola complexa;

- Parola trebuie sa contina minim 6 caractere si sa fie o combinatie de litere (minuscule si majuscule), cifre si simboluri . Parola nu trebuie sa fie un nume, substantive, idee sau orice cuvant care poate sa existe intr-un dictionar.

-Utilizatorii statiei nu trebuie sa tina o parola  mai mult de cateva luni consecutive, iar la momentul schimbarii nu trebuie ca cea noua sa fi fost folosita in ultimele 3 cicluri.

 Raspunde disciplinar, material si penal atunci cand:

     1. nu respecta programul de activitate stabilit de conducerea societatii;

2.nu respecta conduita, etica si deontologia profesiei de kinetoterapeut;

3.nu respecta disciplina muncii si nu utilizeaza corespunzator instalatiile si echipamentele de lucru si cele de protectie ;

4.nu duce la indeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare atributiilor de serviciu si orice sarcini specifice ;

5. comite orice alte abateri sanctionabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate in vigoare.

 

8.Salarizare:

 • Salarizarea este în conformitate cu legislaţia  in vigoare;
 • Salariul de bază este remuneraţia primită in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, cu importanta sociala a muncii.

 

 

Fisa postului este valabila pe intreaga perioada de desfasurare a contractului de munca, putand fi reinnoita in cazul aparitiei unor noi reglementari legale  sau ori de cate ori este necesar.

 

 

 

Seful locului de munca,

Functia : Medic sef sectie

Numele si prenumele :

Semnatura : …………………………………                                                                                         

                                                                                  Luat la cunostinta si primit un exemplar salariat

                                                                             Numele si prenumele:                                                                                                                                        Semnatura: .............................................

                                                                             Data: ................................. 

 

 

 

(0 votes)223 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie