Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Anunt concurs muncitor IV (bucatar) + as. med. CPCIN

Nr.  9530  din 18.05.2017

Aprobat,                                                                                Manager,

                                                    Ec.Cumpat Carmen Marinela

 

ANUNT

 

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante :

Bloc alimentar :

-1 post de muncitor IV(bucatar)- pe perioada nedeterminata ;

Compartiment CPCIN :

-1 post de asistent medical PL specialitate medicina generala- pe perioada nedeterminata ;

            Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 modificata si completata de H.G. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

Concursul consta in urmatoarele etape succesive :

                        -selectia dosarelor de inscriere ;

                        -proba scrisa;

                        -proba practica (numai la asistentul medical) ;

                        -interviul.

            Conditii de desfasurare a concursului :

1.       Ultima zi pentru depunerea dosarelor de inscriere este 6 iunie 2017, ora 15 :00-Serviciul RUNOS ;

2.       Data si ora organizarii probei scrise : 13 iunie 2017, ora 9:00- Pavilionul Administrativ ;

3.       Data si ora organizarii probei practice (numai la asistentul medical) : 15 iunie 2017, ora 9:00- Pavilionul Administrativ ; 

4.       Data si ora interviului : 16 iunie , ora 9 :00- Pavilionul Administrativ ;

Concursul se va desfasura la sediul unitatii, astfel :

-depunerea dosarelor de concurs : 6 iunie 2017, ora 15 :00 ;

-selectia dosarelor candidatilor : 7 iunie 2017 ;

-contestatii la rezultatele selectiei dosarelor : 8 iunie 2017 ;

-proba scrisa : 13 iunie 2017, ora 9 ;00, Pavilionul Administrativ ;

-afisarea rezultatelor probei scrise : 13 iunie 2017, ora 14 :00 ;

-contestatii la rezultatele probei scrise : 14 iunie 2017, ora 14 :00 ;

-proba practica : 15 iunie 2017, ora 9 ;00, Pavilionul Administrativ ;

-afisarea rezultatelor probei practice : 15 iunie 2017, ora 13 :00 ;

-contestatii la rezultatele probei practice : 15 iunie 2017, ora 16 :00 ;

-proba interviu : 16 iunie 2017, ora 9 :00 , Pavilionul Administrativ ;

-afisarea rezultatelor la proba interviu : 16 iunie 2017 , ora 14.00 ;

-contestatii la proba interviu : 19 iunie 2017 , ora 14.00 ;

-afisarea rezultatelor finale :  19 iunie 2017 , ora 14.00.

Conditii generale, conform art. 3 din H.G. NR. 286/2011 :

Poate participa la concurs persoana care indeplineste urmatoarele conditii :

a)       Are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania ;

b)      Cunoaste limba romana, scris si vorbit ;

c)       Are varsta minima reglementata de prevederile legale ;

d)      Are capacitate deplina de exercitiu ;

e)       Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestat pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate ;

f)       Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs ;

g)      Nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de falsori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de muncitor IV (bucatar):

            - studii: acte de studii (calificare) care confera dreptul exercitarii meseriei;

            - minim 6 luni vechime in meserie;

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de asistent medical PL:

- studii: diplomă de scoala sanitara postliceala sau echivalenta sau diploma de studii postliceale prin echivalare conf.HG nr.797/1997, specialitatea medicina generala;

- minim 6 luni vechime in specialitate.

Cei interesati vor depune la Serviciul RUNOS al unitatii, dosar de concurs care sa cuprinda urmatoarele acte :

-          cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

-          copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

-          copia xerox certificate nastere si casatorie, daca este cazul;

-          copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor (calificare) şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitat (diploma de bacalaureat, diploma de postliceala, certificat de membru cu viza anuala valabila, dupa caz)

-          carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

-          cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

-          adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau de medicul de medicina muncii din spital care sa ateste faptul ca este apt pentru exercitarea profesiei (Dr. Munteanu Georgeta –nr. telefon 0788437959, 0740256003) ;

-          curriculum vitae;

-          dosar de carton cu sina.

In cazul in care s-a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, candidatul are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Copiile de pe actele prevazute in dosarul de concurs se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare se obtin de la persoana care asigura secretariatul comisie de concurs, serviciul resurse umane tel. 0232.266044/int. 105.

 

Sef Seviciu RUNOS,

            Ec. Axinte Dana

                                                                                             AVIZ MANAGER,

                                                                 Ec. Carmen Cumpat

                                                                                                    

Concurs de ocupare post BUCATAR BLOC ALIMENTAR  Spitalul Clinic Recuperare Iasi

 

Bibliografie:

1. Legea 319/2006-Legea securitatii si sanatatii in munca

2. Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 976/1998-Norme de igiena privind productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor

3.  Legea nr. 307/2006-Legea privind apararea impotriva incendiilor

4. Bazele practice ale nutritiei  omului bolnav-Iulian Mincu, Viorel T. Mogos, Ed.1995

5. Ordinul Ministerului Sanatatii nr.1101/2016  privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare

6. Ordinul Ministerului Sanatatii nr.961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si interpretare pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluare a derularii si eficientei procesului de sterilizare

7. Ordinul Ministerului Sanatatii nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale

8. Ordinul Ministerului Sanatatii nr.914/2006, pentru aprobarea Normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare

 

 

 Tematica:

1.      Legea 319/ 2006,  cap. IV – Obligatiile lucratorilor

2.      Ordinul M.S. 976/1998, cap. III- Norme privind prepararea alimentelor (alimentatia publica si colectiva)

3.      Ordinul M.S. 976/1998, cap. IV- Norme privind  depozitarea  si transportul alimentelor

4.      Legea 307/2006, art. 22-Obligatiile salariatilor privind apararea impotriva incendiilor

5.      Bazele practice ale nutritiei omului bolnav,  cap. 18- Gastrotehnie

6.      Ordinul M.S. 1101/ 2016-Anexa 4  Precautiunile standard

7.      Ordinul M.S. 961/ 2016-Anexa 1 Norme tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private  Cap. II :Curatarea, Cap. III Dezinfectia

8.      Ordinul M.S.914/2006 – Anexa III Organizarea blocului alimentar-art.144-156

9.      Ordinul M. S. nr.1226/2012 –Anexa 1 -Cap. V Colectarea deseurilor medicale la locul de producer, Cap. VI Ambalarea deseurilor medicale (art.13-16), Cap. VII Stocarea temporara a deseurilor rezultate din activitatile medicale,  Cap. VIII Transportul deseurilor rezultate din activitatile medicale

 

     Jurist                                                                                                       Director Ingrijiri,

    Nica Gabriela                                                                                           Dr. Popa Florentina

 

 

                                                                                                                       AVIZ MANAGER,

                                                                                                               EC. Carmen Cumpat

Concurs de ocupare a postului de ASISTENT MEDICAL GENERALIST IN CADRUL  CPCIN

Bibliografie:

1.OUG 144/2008- privind exercitarea profesiei de asistent medical, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea  Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania.

2. Manual de chirurgie pentru cadre medii- autor Silvian Daschievici, Mihai Mihailescu, 2007- capitolul sterilizare

3.,,Tehnica ingrijirii bolnavului,,Carol Mozes, ed aVII-a, anul 2007

4.Ordinul MS nr.976/1998 pentru aprobarea Normelor de igiena privind productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor

5. Ordinul Ministerului Sanatatii nr.1101/2016  privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare

6. Ordinul Ministerului Sanatatii nr.961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si interpretare pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluare a derularii si eficientei procesului de sterilizare

7. Ordinul Ministerului Sanatatii nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale

8. Ordinul Ministerului Sanatatii nr.914/2006, pentru aprobarea Normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare

 

TEMATICA CONCURSULUI:

1.Exercitarea profesiei de asistent medical: Capitolul 1-Exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical –Sectiunea 1

2.Pregatirea materialelor pentru sterilizare

3.Etapele prelucrarii instrumentarului inaintea sterilizarii

4.Administrarea medicamentelor:

- reguli generale

-injectiile

5. Ordinul M.S. 1101/ 2016: Anexa 1- Organizarea activitatilor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare publice si private cu paturi-Cap.II: Atributiile unitatii sanitare in activitatea de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale- pct. 8, 12, 13, 14

6.Ordinul M.S. 1101/ 2016- Anexa 2 Supravegherea si raportarea infectiilor asociate asistentei medicale

7.Ordinul M.S. 1101/ 2016- Anexa 3- Metodologia de supraveghere a expunerii accidentale a personalului care lucreaza in sistemul sanitar la produse biologice

8.Ordinul M.S. 1101/ 2016-Anexa4- Precautiunile standard

9.Ordinul M.S. nr.961/2016-Anexa 1 Norme tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private- art.4, Cap.I Definitii,Cap II Curatarea, Cap III Dezinfectia,Cap IV  Sterilizarea

10.Ordinul M. S.nr.961/2016- Anexa 5 Metode de evaluare e derularii si eficientei procesului de sterilizare

11.Ordinul M.S.  nr.914/2006- Anexa 4 Norme privind asigurarea conditiilor generale de igiena

12.Ordinul M.S. nr.1226/2012-Anexa 1 Norme tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala

13.Fisa postului- asistent medical  generalist - Atributii specifice

14.Ordinul M.S. 976/1998, cap. III- Norme privind prepararea alimentelor (alimentatia publica si colectiva)

15.Ordinul M.S. 976/1998, cap. IV- Norme privind  depozitarea  si transportul alimentelor

 

 

Nota: Fisa postului se poate consulta la Serviciul RUNOS

 

 

      Jurist                                                                                                          Director ingrijiri      

     Nica Gabriela                                                                                            Dr. Popa Florentina 

 

 

                                                                                                                               APROBAT,

Manager

                                                                                                          Ec. Carmen Cumpat

                                                                                     

 

 

 

 

LISTA DE CONTROL A PAGINILOR REVIZUITE

Nr.

ed./rev.

Pag.

rev.

Obiectul reviziei

0/

   

 

 

 

FISA POSTULUI

OCUPATIA: MUNCITOR IV( BUCATAR)

COD COR: 512001

 

 

 

 

 

TITULAR POST:

 

FUNCTIA/POSTUL/SPECIALITATEA: muncitor IV /bucatar

 

LOC MUNCA: Bloc alimentar

 

GRADUL PROFESIONAL : muncitor IV

 

NIVELUL POSTULUI: de executie

 

 

 

 

 

 

Data

Elaborat

Verificat

Aprobat

 

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Ref.de specialitate gr.I

Pricop Mihaela

 

Sef Serv.RUNOS

Ec. Axinte Dana

 

Manager

Ec. Cumpăt Carmen

 

Exemplar nr:

1.CERINTELE POSTULUI:

a)    Pregătirea profesionala: studii medii de specialitate in alimentatia publica ;

b)    Experienta profesionala:minim 6 luni experienta in domeniu;

c)    Conştiinciozitate fata de sarcinile pe care le are de îndeplinit;

d)    Cunostinte la nivel profesionist in domeniul gastronomic, abilitati de comunicare, spirit de ordine si disciplina, creativitate, flexibilitate, deschidere, cunoasterea standardelor si legislatiei aplicabile in alimentatia publica, minutiozitate, precizie, acuratete, atentie la detaliu;

e)    Responsabilitatea implicata de post :de a asigura pregatirea produselor alimentare la standarde inalte, in conformitate cu politicile spitalului.;

2.RELATII

a)  IERARHICE:

-          este subordonat sefului serviciului administrativ, transport, aprovizionare, achizitii publice;

b) FUNCTIONALE:

-          colaborează cu asistentii dieteticieni, cu infirmierele spitalului;

-          are in subordine muncitorii necalificati din cadrul Blocului alimentar.

3.PROGRAM DE LUCRU :

- activitate curenta conform programului de lucru stabilit in conformitate cu prevederile legale in vigoare: 8 ore/zi.

4.ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI :

I.Atributii si responsabilitati :

1.    Desfasoara activitatile zilnice in bucataria spitalului, asigurandu-se ca standardele de pregatire si prezentare a produselor alimentare sunt pastrate si se respecta bugetul alocat ;

2.    Calculeaza norma specifica de timp pentru fiecare pozitie din meniu ;

3.    Stabileste cu exactitate necesarul de materii prime si auxiliare pentru o anumita perioada de timp ;

4.    Verifica si se asigura ca atat produsele preparate cat si produsele nepreparate sunt bine pastrate, in conformitate cu normele sanitar-veterinare in vigoare ;

5.    Verifica si se asigura ca toate echipamentele, vasele si tacamurile sunt corect folosite ;

6.    Se asigura ca circuitul deseurilor si a reziduurilor este respectat in totalitate in conformitate cu reglementarile interne ;

7.    Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in realizarea strategiilor pe termen scurt ale unitatii in limitele respectarii temeiului legal ;

8.    Furnizeaza corect si prompt informatii din domeniul sau de activitate colegilor si superiorilor ierarhici ;

9.    Are o atitudine politicoasa fata de colegi cat si fata de alte persoane cu care vine incontact in cadrul spitalului ;

10. Raspunde de indeplinirea unui climat favorabil indeplinirii sarcinilor de lucru ;

11. Il informeaza pe superiorul ierarhic ori de cate ori apar probleme ce depasesc competenta personala de rezolvare ;

12. Respecta procedurile interne legate de utilizarea si pastrarea in buna functionare a echipamentului din dotarea bucatariei si raspunde de respectarea acestora de intreg personalul din subordine ;

13. Poarta obligatoriu echipament de lucru si raspunde de purtarea lui de catre intreg personalul din subordine ;

14. Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune in functionare a echipamentului cu care isi desfasoara activitatea ;

15. Raspunde de activitatea desfasurata in bucataria spitalului oferind produse si servicii la cele mai inalte standarde ;

16. Raspunde de mentinerea gradului de profesionalism in realizarea activitatilor din bucatarie ;

17. Raspunde de implementarea si mentinerea unor standarde inalte de igiena, precum si de respectarea normelor de consum agreate pentru materialele de curatenie si intretinere ;

18. Raspunde de circuitul alimentelor in bucatarie (fara a se intersecta murdar/curat, produs neprelucrat/produs prelucrat termic) ;

19. Raspunde de predarea produsului finit catre sectiile spitalului ;

20. Respecta codul de procedura elaborat si implementat conform HACCP ;

21. Nu permite accesul persoanelor straine in spatiile de pregatire a alimentelor ;

22. Participa la instructajele inpuse de CPCIN, PSI si protectia muncii ;

23. Utilizeaza integral timpul de lucru, respectand programul de lucru ;

24. Anunta imediat seful ierarhic asupra deficientelor de igiena (alimentare cu apa, instalatii sanitare incalzire, etc.).

II. Atributii generale:

 1. Are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de venire si de plecare din serviciu;
 2. Respecta graficul de lucru;
 3. Nu va parasi locul de munca fara aprobarea superiorulu ierarhic;
 4. Are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la inceputul anului;
 5. Este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru;
 6. Respecta prevederile ROI si ale ROF ;
 7. Urmareste si asigura folosirea, pastrarea si intretinerea corecta a bunurilor din dotare.

III. Atributii  privind securitatea si sanatatea in munca, PSI, colectare deseuri:        

1.Îşi însuşeşte si respecta normele de securitate si sănătate in munca prevăzute in Legea nr. 319/2006 si normele de aplicare ale acesteia;

Art.22-prevede ca fiecare lucrator  trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;

Art.23-prevede obligatiile lucratorilor:

- sa utilizeze corect aparatura, substntele periculoase,echipamentele de transport;

- sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat;

-sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

-sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

-sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

-sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

-sa coopereze atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite angajatorulu sa se asigura ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

-sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare ale acestora;

-sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii santari 

2. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 481/2004 privind situaţii de urgenta;

3. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

4. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deşeurilor in instituţiile publice.

IV. Atributii  privind Sistemul de Management al Calitatii (SMC):

1.    Îşi însuşeşte si respecta cerintele procedurilor SMC ;

2.    Îşi însuşeşte si respecta cerintele Manualului Calitatii ;

3.    Elaboreaza/participa la elaborarea de proceduri de lucru atunci cand este cazul ;

Aceste atributii nu sunt limitative, salariatul avand obligatia de a respecta si duce la indeplinire orice alte sarcini, decizii si dispozitii primite din partea conducerii unitatii, a Directiei de Sanatate Publica sau a Ministerului Sanatatii in baza reglementarilor legale in vigoare.

Raspunde disciplinar, material si penal atunci cand:

     1. nu respecta programul de activitate stabilit de conducerea societatii;

2.nu respecta conduita, etica si deontologia profesiei;

3.nu respecta disciplina muncii si nu utilizeaza corespunzator instalatiile si echipamentele de lucru si cele de protectie ;

4.nu duce la indeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare atributiilor de serviciu si orice sarcini specifice ;

5. comite orice alte abateri sanctionabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate in vigoare.

5.Salarizare:

 • Salarizarea este în conformitate cu legislaţia  in vigoare;
 • Salariul de bază este remuneraţia primită in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, cu importanta sociala a muncii;

Fisa postului este valabila pe intreaga perioada de desfasurare a contractului de munca, putand fi reinnoita in cazul aparitiei unor noi reglementari legale  sau ori de cate ori este necesar.

 

Seful locului de munca,

Functia : Sef serviciu administrativ

Numele si prenumele :

Semnatura : …………………………………                                                                         

                                                                 Luat la cunostinta si primit un exemplar salariat

                                                                        Numele si prenumele:                                                                                                                                 Semnatura: .............................................

                                                                        Data: .................................

 

                                                                                                                               APROBAT,

Manager

                                                                                                          Ec. Carmen Cumpat

                                                                                     

 

 

 

 

LISTA DE CONTROL A PAGINILOR REVIZUITE

Nr.

ed./rev.

Pag.

rev.

Obiectul reviziei

0/

   

 

 

 

FISA POSTULUI

OCUPATIA: ASISTENT MEDICAL

COD COR: 222101

 

 

 

 

 

 

TITULAR POST:

 

FUNCTIA/POSTUL/SPECIALITATEA: asistent medical PL/asistent medical generalist

 

LOC MUNCA: Compartimentul de prevenire si control a infecţiilor nosocomiale (CPCIN)                                           

 

GRADUL PROFESIONAL : asistent medical PL

 

NIVELUL POSTULUI: de executie

 

 

 

 

 

Data

Elaborat

Verificat

Aprobat

 

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Ref.de specialitate gr.I

Pricop Mihaela

 

Sef Serv.RUNOS

Ec. Axinte Dana

 

Manager

Ec. Cumpăt Carmen

 

Exemplar nr:

1.CERINTELE POSTULUI:

a)    Pregătirea profesionala: Şcoala postliceala sanitara;

b)    Certificat de membru eliberat de OAMGMAMR,in termen de valabilitate;

c)    Experienţa necesara: experienţa in munca si in specialitatea postului; 

d)    Conştiinciozitate fata de sarcinile pe care le are de îndeplinit;

e)    Cunostinte minime de operare pe calculator ;

f)     Dificultatea operaţiunilor specifice postului: cunoaşterea gradului de risc in utilizarea aparaturii medicale din dotare, efortul intelectual si fizic necesar in îngrijirea medicala, gradul de autonomie in luarea unor decizii in caz de urgenta;

g)    Responsabilitatea implicata de post: responsabilitatea actului medical, responsabilitatea confidenţialităţii îngrijirilor medicale acordate pacienţilor spitalului;

 

2.RELATII

a)  IERARHICE:

-          este subordonat  managerului, directorului medical si medicului responsabil pentru supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale;

b) FUNCTIONALE:

-          colaborează cu celelalte secţii/compartimente sau subunitati funcţionale ale spitalului in scopul realizării sarcinilor de serviciu si in scopul furnizării de servicii medicale in sistemul asigurărilor sociale de sănătate, conform contractului încheiat intre spital si Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi.

 

3.PROGRAM DE LUCRU :

- activitate curenta in cadrul spitalului conform programului de lucru stabilit in conformitate cu prevederile legale in vigoare: 8 ore/zi.

4. SET DE INDICATORI CANTITATIVI/ CALITATIVI ASOCIATI ATINGERII REZULTATELOR PRESTABILITE:

Indicatori  cantitativi: executarea lucrarilor planificate si repartizate, la nivelele cantitative si termenele stabilite, rezolvarea la termen a sarcinilor ordonate de conducere si indeplinirea obiectivelor stabilite prin strategii, programe de actiune si planuri de munca;

Indicatori calitativi: asigura un management performant al activitatii, conform prevederilor legale, cerintelor postului; rezolvarea corecta, completa si viabila a sarcinilor ordonate de conducere precum si a celor stabilite prin strategii, programe de actiune si planuri de munca; asigura realizarea eficienta si la termen a obiectivelor, actiunilor, masurilor stabilite si a lucrarilor, conform prevederilor legale, cerintelor postului, ordinelor si dispozitiilor conducerii spitalului;

Costuri: asigura planificarea, organizarea si desfasurarea activitatilor specifice, cu respectarea si incadrarea stricta in limitele resurselor materiale si financiare aprobate in acest scop; 

Timp: incadrarea in termenele ordonate de conducere, in termenele stabilite de actele normative specifice

Utilizarea resurselor: gestionarea eficienta si rationala a resurselor din dotare in scopul indeplinirii atributiilor;

Mod de realizare: sarcinile se realizeaza individual, in colectiv sau in colaborare cu alte sectii ale spitalului; conduce prin exemplul personal;

 

Nr.

crt.

INDICATORI pondere indic.in standard

Unit.de masura specifica operatiunilor postului

INDICI DE PERFORMANTA

/puncte acordate

 

1.

 

CANTITATE

20%

·         Realizarea în întregime a sarcinilor prevăzute în fişa postului, în vederea bunei desfăşurări a activităţii biroului (vezi cap. VI);

·         Urmărirea şi implicarea în bună derulare a lucrarilor întocmite, (asumate ca sarcină de serviciu)(vezi cap.VI);

95 - 100%/5pct.

90 - 95%/4pct.

85 - 90%/3pct.

80 - 85%/2pct.

80%/1pct.

 

2.

 

CALITATE

20%

·         Desfăşurarea  activităţilor fără disfuncţionalităţi sau erori (vezi cap.VI);

·         Acurateţea documentelor, actelor, materialelor realizate (vezi cap. VI);

·         Gradul de mulţumire al beneficiarilor serviciilor oferite (vezi cap.VI);

·         Implicare pentru realizarea obiectivelor generale stabilite ale compartimentului (vezi cap. VI).

- participarea la diverse forme de pregatire pentru insusirea unor tehnici moderne si eficiente in ingrijirea bolnavilor;

 

 

95 - 100%/5pct.

90 - 95%/4pct.

85 - 90%/3pct.

80 - 85%/2pct.

80%/1pct.

 

3.

 

COSTURI

10%

·         Optime în raport cu eficienţa acţiunilor solicitate sau propuse.

- utilizarea eficienta a aparaturii, materialelor sanitare, dezinfectanti

 

95 - 100%/5pct.

90 - 95%/4pct.

85 - 90%/3pct.

80 - 85%/2pct.

80%/1pct.

 

4.

 

TIMPUL

20%

·         utilizarea eficientă a programului de lucru prin folosirea timpului de lucru numai in vederea realizarii sarcinilor de serviciu;

·         realizarea sarcinilor de serviciu în timp util, real si oportun pentru buna desfăşurare a activităţii si obtinerea unui grad ridicat de multumire din partea beneficiarilor serviciilor oferite

95 - 100%/5pct.

90 - 95%/4pct.

85 - 90%/3pct.

80 - 85%/2pct.

80%/1pct.

 

5.

UTILIZAREA RESURSELOR

15%

- Foloseste rational resursele umane, materiale si financiare la dispozitie conform principiilor eficientei si economicitatii, în scopul îndeplinirii atribuţiilor.

- capacitate mare in utilizarea resurselor puse la dispozitie: aparatura, materiale sanitare,medicamente, dezinfectanti

 

 

5.1.Bine si5.2.F.Bine/5pct.

5.1.Mediu si5.2.F.Bine/4pct.

5.1.Mediu si5.2.Bine/3pct.

5.1.Mediu si5.2.Mediu/2pct.

5.1.Satisf. şi 5.2.Satisf./1 pct.

 

6.

 

MOD DE REALIZARE

15%

- Isi desfasoara activitatea atat in mod individual cat si in colaborare cu colegii pe care ii coordoneaza in echipa/colectiv, conduce prin exemplul personal, se implica nemijlocit, se dedica serviciului, respecta personalitatea si aspiratiile subordonatilor, simplifica procedura de lucru si conducere.

- grad mare de implicare in realizarea muncii in echipa;

- initiativa pentru formularea de solutii noi;

- grad mare de implicare in realizarea muncii individuale

F.Bine/5pct.

Bine/4pct.

Mediu/3pct.

Satisfacator/2pct.

Nesatisfăcător /1 pct.

 

5.CRITERII DE EVALUARE ALE POSTULUI

Evaluarea activitatii:

·         obiectivele de performanta individuala:

-          modul de indeplinire cantitativa si calitativa a sarcinilor din prezenta Fisa a postului;

-          modul de raspuns la alte solicitari decat cele curente.

·         criterii de evaluare a realizarii acestora (se noteaza cu insufficient, sufficient, bines au foarte bine)

-          rezultatele obtinute:

-cantitatea si calitatea lucrarilor si sarcinilor realizate

- nivelul de indeplinire a sarcinilor si lucrarilor in termenele stabilite;

-eficienta lucrarilor si sarcinilor realizate, in contextual atingerii obiectivelor propuse;

-          adaptarea la complexitatea muncii:

- adaptarea la conceptia de alternative de schimbare sau de solutii noi(creativitate)

-analiza si sinteza riscurilor, influentelor, efectelor si consecintelor evaluate;

            - evaluarea lucrarilor si sarcinilor de rutina (repetitive)

      - asumarea responsabilitatii:

- intensitatea implicarii si rapiditatea interventiei in realizarea atributiilor;

            - evaluarea nivelului riscului decisional;

      - capacitatea relationala si disciplina muncii:

- capacitatea de evitare a starilor conflictuale si respectarea relatiilor ierarhice;

            - adaptabilitatea la situatii neprevazute;

·         Personana care realizeaza evaluarea performantelor profesionale individuale: seful ierarhic sau persoana desemnata de angajator in acest sens.

·         Modalitatea de evaluare: prin observare directa de catre evaluator, in baza rezultatelor obtinute ca urmare a desfasurarii activitatii, prin chestionar sau prin intermediul altor instrumente de evaluare elaborate de angajator

·         Periodicitatea de evaluare a performantelor- Anual

 

DESCRIEREA POSTULUI:

Criterii de evaluare conditiile pentru ocuparea postului

Nr.

CRITERIUL

Calificativul

crt.

 

MINIM

MAXIM

1.

Cunostinte si experienta profesionala- Competenta profesionala

4

5

1.1.

Pregatirea de baza – absolvent al invatamantului postliceal. Are cunostinte si abilitati profesionale specificate in fisa postului

3

4

1.2.

Are pregatire superioara cerintelor postului.Pregatirea de specialitate, specializari, cursuri –

1

1

2.

Promptitudine si operativitate in realizarea atributiilor de serviciu prevazute in fisa postului

4

5

2.1.

Realizarea obiectivelor individuale de activitate

3

4

2.2.

Indeplinirea sarcinilor si atributiilor de serviciu

1

1

3.

Calitatea lucrarilor executate si a activitatilor desfasurate -Calitatea muncii- influenta, coordonare si supervizare

3

4

3.1.

Realizeaza sarcinile si atributiile din fisa postului

2

3

3.2.

Asumarea responsabilitatii pentru lucrul efectuat

1

2

4.

Asumarea responsabilitatilor prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, perseverenta, obiectivitate, disciplina

4

5

4.1

Receptivitate

1

1

4.2

Disponibilitate la efort suplimentar

0

1

4.3

Perseverenta

1

1

4.4

Obiectivitate

1

1

4.5

Disciplina in munca

1

1

5.

Intensitatea implicarii in utilizarea echipamentelor si a materialelor cu incadrarea in normative de consum

3

4

5.1

Utilizarea rationala si eficienta a resurselor disponibile in vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu

3

4

6.

Adaptarea la complexitatea muncii, initiativa si creativitate

3

4

6.1.

Complexitatea postului-diversitatea operatiunilor, asumarea responsabilitatii

1

1

6.2.

Gradul de autonomie, initiative si creativitate

1

1

6.3.

Efortul intelectual

1

1

6.4.

Aptitudini deosebite

0

1

6.5.

Tehnologii speciale

0

0

7.

Conditii de munca

3

4

7.1

Respectarea programului de lucru

1

2

7.2

Utilizarea resurselor puse la dispozitie

1

1

7.3

Lucru in echipa.Colaboreaza cu colegii de serviciu, isi aduce contributia proprie cand este necesar, are o participare eficienta la realizarea obiectivelor acesteia.

1

1

 

6.OBIECTIVELE GENERALE SI SPECIFICE POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL

 1. Obiective generale ale postului

Domeniile de competenta                Unitatile de competenta      

Administrarea tratamentelor               Administrarea tratamentelor

                                                            Interventii in situatii de urgenta

Administratie                                       Completarea documentelor de raportari a infectiilor asociate asistentei

                                                            medicale din unitate

                                                            Completarea documentelor de saptamanale la DSP

Competente gen. la locul de munca   Asigurarea conditiilor igienico- sanitare generale la locul de                                                                        munca si verificarea acestora in unitate

                                                            Comunicarea cu pacientii

                                                            Comunicarea interactiva la locul de munca

                                                            Dezvoltarea profesionala

                                                            Munca in echipa

                                                            Prevenirea crearii focarelor de infectie

                                                            Respectarea NPM si PSI

                                                            Verificarea zilnic a efectuarii corecte a sterilizarea instrumentelor si a

                                                            materialelor

                                                            Verificarea activitatii blocului alimentar privind cantitatea si calitatea

                                                            alimentelor eliberate din magazia unitatii

                                                            Verificarea din punct de vedere cantitativ si organoleptic a hranei

                                                            eliberate din blocul alimentar

                                                            Verificarea asigurararii conditiilor igienico- sanitare si a personalului

                                                            aflat in serviciu

 

Planificare                                           Planificarea controalelor bacteriologice si a verificarii conditiilor

                                                            igienico- sanitare din unitate

                                                            Planificarea activitatii proprii              

 

 

B.Obiective specifice ale postului:

-          In raport cu obiectivele postului raspunde de utilizarea optima a resurselor materiale, financiare, patrimoniale alocate  pentru atingerea obiectivelor spitalului.

-          Raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care are acces.

7.ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI :

I. Atributii asistent medical CPCIN:

1.    Conform Ord. MS nr.1101/2016 are urmatoarele atributii:

a) organizează şi participă la întâlnirile Comitetului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;

b) propune managerului sancţiuni pentru personalul care nu respectă procedurile şi protocoalele de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;

c) şeful/responsabilul contractat participă în calitate de membru la şedinţele Comitetului director al unităţii sanitare şi, după caz, propune acestuia recomandări pentru implementarea corespunzătoare a planului anual de prevenire a infecţiilor, echipamente şi personal de specialitate;

d) elaborează şi supune spre aprobare planul anual de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor associate asistenţei medicale din unitatea sanitară;

e) organizează, în conformitate cu metodologia elaborată de Institutul Naţional de Sănătate Publică, anual, un studiu de prevalenţă de moment a infecţiilor nosocomiale şi a consumului de antibiotice din spital;

f) organizează şi derulează activităţi de formare a personalului unităţii în domeniul prevenirii infecţiilor associate asistenţei medicale;

g) organizează activitatea serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale pentru implementarea şi derularea activităţilor cuprinse în planul anual de supraveghere şi limitare a infecţiilor associate asistenţei medicale al unităţii;

h) propune şi iniţiază activităţi complementare de prevenţie sau de limitare cu caracter de urgenţă, în cazul unor situaţii de risc sau al unui focar de infecţie asociată asistenţei medicale;

i) elaborează ghidul de izolare al unităţii sanitare şi coordonează aplicarea precauţiilor specifice în cazul depistării colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi la pacienţii internaţi;

j) întocmeşte harta punctelor şi zonelor de risc pentru apariţia infecţiilor asociate asistenţei medicale şi elaborează procedurile şi protocoalele de prevenire şi limitare în conformitate cu aceasta;

k) implementează metodologiile naţionale privind supravegherea bolilor transmisibile şi studiile de supraveghere a infecţiilor asociate asistenţei medicale;

l) verifică completarea corectă a registrului de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale de pe secţii şi centralizează datele în registrul de monitorizare a infecţiilor al unităţii;

m) raportează la direcţia de sănătate publică judeţeană şi a municipiului Bucureşti infecţiile asociate asistenţei medicale ale unităţii şi calculează rata de incidenţă a acestora pe unitate şi pe secţii;

n) organizează şi participă la evaluarea eficienţei procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie prin recoltarea testelor de autocontrol;

o) colaborează cu medicul de laborator pentru cunoaşterea circulaţiei microorganismelor patogene de la nivelul secţiilor şi compartimentelor, cu precădere a celor multirezistente şi/sau cu risc epidemiologic major, pe baza planului de efectuare a testelor de autocontrol;

p) solicită trimiterea de tulpini de microorganisme izolate la laboratoarele de referinţă, în conformitate cu

metodologiile elaborate de Institutul Naţional de Sănătate Publică, în scopul obţinerii unor caracteristici

suplimentare;

q) supraveghează şi controlează buna funcţionare a procedurilor de sterilizare şi menţinere a sterilităţii pentru instrumentarul şi materialele sanitare care sunt supuse sterilizării;

r) supraveghează şi controlează activitatea de triere, depozitare temporară şi eliminare a deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală;

s) organizează, supraveghează şi controlează respectarea circuitelor funcţionale ale unităţii, circulaţia pacienţilor şi vizitatorilor, a personalului şi, după caz, a studenţilor şi elevilor din învăţământul universitar, postuniversitar sau postliceal;

t) avizează orice propunere a unităţii sanitare de modificare în structura unităţii;

u) supraveghează şi controlează respectarea în secţiile medicale şi paraclinice a procedurilor de triaj, depistare şi izolare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;

v) răspunde prompt la informaţia primită din secţii şi demarează ancheta epidemiologică pentru toate cazurile suspecte de infecţie asociată asistenţei medicale;

w) dispune, după anunţarea prealabilă a managerului unităţii, măsurile necesare pentru limitarea difuziunii infecţiei, respectiv organizează, după caz, triaje epidemiologice şi investigaţii paraclinice necesare;

x) întocmeşte şi definitivează ancheta epidemiologică a focarului, difuzează informaţiile necesare privind focarul, în conformitate cu legislaţia, întreprinde măsuri şi activităţi pentru evitarea riscurilor identificate în focar;

y) solicită colaborările interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern de la direcţia de sănătate publică sau Institutul Naţional de Sănătate Publică - centru regional la care este arondat, conform reglementărilor în vigoare;

z) raportează managerului problemele depistate sau constatate în prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate

asistenţei medicale;

aa) întocmeşte rapoarte cu dovezi la dispoziţia managerului spitalului, în cazurile de investigare a responsabilităţilor pentru infecţii asociate asistenţei medicale.

2.    Respecta ordinea si disciplina la locul de munca, foloseste integral si cu maxima eficienta timpul de munca, conform ROI al spitalului ;

3.    Isi insuseste legislatia sanitara in vigoare in scopul aplicarii corecte a prevederilor ; respecta legislatia in vigoare ;

4.    Menţine la standarde de performanta activitatea pe care o desfăşoară;

5.    Da dovada de profesionalism in relaţiile de subordonare, coordonare si colaborare;

6.    Respecta confidenţialitatea datelor cu care lucrează;

7.    Tine evidenta activitatii zilnice in caietul personal de lucru; saptamanal face raport scris medicului epidemiolog (activitate, neconformitati gasite, rezolvarea acestora);

8.    Face propuneri pentru corectarea deficientelor inregistrate;

9.    Respecta planul anual de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale;

10.  Participa alaturi de medicul epidemiolog la indeplinirea obiectivelor stipulate in Ord.MSP nr. 1101/2016, in toate sectiile si sectoarele unitatii;

11.  Supravegheaza corectitudinea efectuarii: la internarea bolnavului precum si in cursul internarii a operatiunilor de prelucrare  sanitara si deparazitare, igiena individuala, igiena lenjeriei individuale si a celei de pat;

12.  Verifica evidenta actiunilor de deparazitare a pacientilor;

13.  Intocmeste catagrafia personalului sanitar, efectueaza actiunile de imunizare ale acestuia, conform prevederilor si tine evidenta persoanelor vaccinate;

14.  Supravegheaza respectarea protocoalelor de lucru si a diverselor instructiuni in sectoarele de activitate (a salii de tratamente/pansamente, cabinete medicale, sector sterilizare);

15.  Controleaza aplicarea masurilor de igiena si antiepidemice pentru identificarea si neutralizarea cailor de transmitere in bolile transmisibile;

16.  Raspunde prompt la informatia primita din sectii pentru cazurile suspecte de o infectie nosocomiala si informeaza imediat medicul epidemiolog;

17.  Participa la efectuarea anchetelor epidemiologice in cazul aparitiei unui focar de infectie nosocomiala;

18.  Participa la supravegherea sezoniera a bolilor transmisibile cu raportare catre DSP:gripa si virozele respiratorii, boala diareica acuta si altele in functie de contextual epidemiologic si intocmeste raportarile;

19.  Indruma si controleaza indeplinirea recomandarilor si respectarea normelor de igiena privind aprovizionarea, depozitarea, prepararea si distribuirea alimentelor;

20.  Verifica completarea graficelor existente in bucataria unitatii sanitare cat si la nivelul depozitului de alimente intocmite conform HACCP;

21.  Verifica modul de respectare a normelor de igiena in cadrul bucatariei si depozitelor alimentare (curatenie, dezinfectie, echipamente de protectie, igiena mainilor);

22.  Indruma si controleaza transportul alimentelor catre sectii;

23.  Verifica la nivelul sectiilor modul de servire a mesei; igiena veselei cat si a oficiului alimentar; de asemenea, verifica modul de respectare a precautiunilor standard;

24.  Va face parte din comisia de primire-receptie a alimentelor, verifica declaratia de conformitate, certificatele de calitate a alimentelor precum si termenele de valabilitate inscrise de producator;

25.  Va face parte din comisia de predare/receptie a lenjeriei murdare/curate;

26.  Va face parte din comisia de primire-receptie a meterialelor de curatenie;

27.  Indruma si controleaza modul de colectare a lenjeriei murdare;

28.  Indruma si controleaza modul de transport a lenjeriei murdare;

29.  Controleaza calitatea prestatiilor serviciului spalatorie;

30.  Indruma si controleaza ambalarea si transportul lenjeriei curate catre sectii;

31.  La nivelul sectiilor indruma si controleaza modul de depozitare a lenjeriei curate;

32.  Indruma si controleaza utilizarea corecta a materialelor de curatenie si a produselor dezinfectante si efectuarea operatiunilor de curatenie si dezinfectie (respectarea graficelor de lucru) de catre personalul sanitar auxiliar in toate sectoarele unitatii sanitare;

33.  Cunoaste modul de utilizare a produselor;

34.  Instruieste personalul privind utilizarea produselor de curatenie si dezinfectie;

35.  Indruma si controleaza modul de efectuare a dezinfectiei terminale;

36.  Indruma si controleaza modul de prelucrare a instrumentarului contaminat;

37.  Verifica inregistrarea manoperelor de prelucrare a instrumentarului contaminat;

38.  Verifica zilnic starea de curatenie curenta a spatiilor de cazare bolnavi precum si a anexelor sanitare, a spatiilor de depozitare, oficii alimentare;

39.  Sesizeaza necesitatea efectuarii operatiunilor de dezinsectie-deratizare;

40.  Informeaza sectiile despre actiuneade dezinsectie si deratizare;

41.  Indruma sectiile privind modul de pregatire a spatiilor pentru dezinsectie, ulterior supravegheaza calitatea/eficienta acestor operatiuni;

42.  Participa cu firma prestatoare de serviciu la actiunea de dezinsectie/deratizare;

43.  Intocmeste raportul privind desfasurarea actiunii de dezinsectie/deratizare;

44.  Participa la activitatea de evaluare a necesarului de materiale de curatenie, recipienti colectare deseuri din sectii/servicii paraclinice, dezinfectanti, precum si la verificarea calitatii acestor materiale in cadrul procedurii de achizitionare;

45.  Verifica periodic stocul de materiale de curatenie si dezinfectante existent la magazia unitatii si informeaza directorul de ingrijiri/medicul epidemolog;

46.  Indruma si controleaza activitatea de colectare si indepartare a deseurilor rezultate din activitatile medicale (conf.Ord.1226/2012 cu completarile ulterioare);

47.  Indruma si controleaza colectarea selectiva a deseurilor, conf.Legii 132/2010;

48.  Controleaza starea de igiena a depozitului temporar de deseuri;

49.  Controleaza starea de igiena a platformei de deseuri menajere;

50.  Participa, alaturi de responsabilul cu Protectia Mediului, la investigatia-sondaj pentru determinarea cantitatilor de deseuri rezultate din activitatile medicale precum si la supravegherea starii de curatenie a perimetrului exterior;

51.  Participa la predarea deseurilor periculoase catre firma prestatoare de servicii, tine evidenta si semneaza formularele;

52.  Colecteaza, tine evidenta datelor privind accidentele profesionale si intocmeste situatiile necesare raportarii;

53.  Intocmeste fisele de raportare a accidentelor prin expunere la sange (conf.legislatiei in vigoare);

54.  Transporta produsele biologice recoltate la DSP (conf.normelor de igiena);

55.  Aduce rezultatele testelor efectuate la DSP Iasi;

56.  Verifica datele privind infectiile nosocomiale inregistrate de clinici/sectii, colecteaza datele privind cazurile nediagnosticate si/sau nedeclarate si informeaza medicul CPCIN;

57.  Preia din laboratorul de microbiologie rezultatele investigatiilor bacteriologice;

58.  Participa prin efectuarea recoltelor de probe microbiologice pentru controlul sterilitatii si a igienei de spital;

59.  Participa la recoltarile in cadrul controalelor medicale periodice, transporta probele si aduce rezultatele;

60.  Intocmeste baza de date a CPCIN in format electronic;

61.  Intocmeste prezentarea datelor-grafice, tabele;

62.  Indruma si controleaza modul de sterilizare a materialului moale si instrumentarului;

63.  Indruma si controleaza modul de transport catre sterilizare si apoi catre sectii;

64.  Verifica corectitudinea inregistrarii datelor in caietele de evidenta a sterilizarii;

65.  Verifica indicatorii utilizati in testarea sterilizarii;

66.  Indruma si verifica efectuarea sterilizarii chimice;

67.  Verifica respectarea de catre personal a precautiunilor standard;

68.  Verifica modul de pastrare a echipamentelor personalului medical (halat, costum,etc.);

69.  Supravegheaza respectarea circuitelor functionale stabilite in cadrul expertizarilor, circulatia personalului, a bolnavilor, a vizitatorilor, a studentilor;

70.  Identifica nevoile educationale, nivelul de intelegere al cadrelor sanitare medii si auxiliare si stabileste, prin evaluare, cele mai eficiente metode instructiv-educative referitor la prevenirea infectiilor nosocomiale;

71.  Impreuna cu medicul coordonator CPCIN, instruieste periodic personalul sanitar referitor la legislatia sanitara in vigoare, prevederi specifice activitatii in sectorul sanitar;

72.  Participa la instruirile de necesitate la nivelul DSP;

73.  Poarta echipament de protectie;

74.  Pastreaza echpamentele din dotare;

75.  Administreaza, corecteaza testele de verificare a cunostintelor personalului sanitar mediu si auxiliar, centralizeaza datele;

76.  Participa si raspunde prompt tuturor actiunilor initiate de medicul epidemiolog;

77.  In absenta medicului epidemiolog, in situatii epidemiologice deosebite, informeaza conducatorul unitatii si/sau medicul de garda;

78.  Se preocupa de actualizarea cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educaţie medicala continua si conform cerinţelor postului;

79.  Supravegheaza dezinfectia ciclica;

80.  Participa la instructajele inpuse de CPCIN, PSI si protectia muncii ;

81.  Utilizeaza integral timpul de lucru, respectand programul de lucru ;

82.  Respecta  prevederile Ordinului nr. 1226/2012 privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale, prevederile Ordinului nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare, prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor, prevederile Ordinului MSF nr.961/2016 privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare precum si  prevederile Ordinului MS 914/2006 completat de Ordinul MS nr. 1096/2016  privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea autorizarii ;    

            Orice dauna adusa pacientilor prin nerespectarea prevederilor Ord.1101/2016 sau a normativelor profesionale privind asigurarea calitatii asistentei medicale acordate pacientilor in scopul prevenirii infectiilor asociate asistentei medicale atrage responsabilitatea individuala sau, dupa caz, institutionala, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare.

83.  Anunta imediat medicul coordonator asupra deficientelor de igiena (alimentare cu apa, instalatii sanitare incalzire, etc.).

II. Atributii generale:

 1. Are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de venire si de plecare din serviciu;
 2. Nu va parasi locul de munca fara aprobarea medicului coordonator;
 3. Are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la inceputul anului;
 4. Este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru;
 5. Respecta prevederile ROI si ale ROF ;
 6. Urmareste si asigura folosirea, pastrarea si intretinerea corecta a bunurilor din dotarea compartimentului;
 7. Are obligatia sa prezinte la serviciul RUNOS certificat de membru eliberat de OAMGMAMR, in termen de valabilitate, precum si asigurarea malpraxis anuala.

III. Atributii  privind securitatea si sanatatea in munca, PSI, colectare deseuri:         

1.Îşi însuşeşte si respecta normele de securitate si sănătate in munca prevăzute in Legea nr. 319/2006 si normele de aplicare ale acesteia;

Art.22-prevede ca fiecare lucrator  trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;

Art.23-prevede obligatiile lucratorilor:

- sa utilizeze corect aparatura, substntele periculoase,echipamentele de transport;

- sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat;

-sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

-sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

-sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

-sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

-sa coopereze atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite engajatorulu sa se asigura ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

-sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare ale acestora;

-sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii santari 

2. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 481/2004 privind situaţii de urgenta;

3. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

4. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deşeurilor in instituţiile publice.

IV. Atributii  privind Sistemul de Management al Calitatii (SMC):

1.    Îşi însuşeşte si respecta cerintele procedurilor SMC ;

2.    Îşi însuşeşte si respecta cerintele Manualului Calitatii ;

3.    Elaboreaza/participa la elaborarea de proceduri de lucru atunci cand este cazul ;

Aceste atributii nu sunt limitative, salariatul avand obligatia de a respecta si duce la indeplinire orice alte sarcini, decizii si dispozitii primite din partea conducerii unitatii, a Directiei de Sanatate Publica sau a Ministerului Sanatatii in baza reglementarilor legale in vigoare.

Raspunde disciplinar, material si penal atunci cand:

     1. nu respecta programul de activitate stabilit de conducerea societatii;

2.nu respecta conduita, etica si deontologia profesiei de asistent medical;

3.nu respecta disciplina muncii si nu utilizeaza corespunzator instalatiile si echipamentele de lucru si cele de protectie ;

4.nu duce la indeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare atributiilor de serviciu si orice sarcini specifice ;

5. comite orice alte abateri sanctionabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate in vigoare.

 

8.Salarizare:

 • Salarizarea este în conformitate cu legislaţia  in vigoare;
 • Salariul de bază este remuneraţia primită in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, cu importanta sociala a muncii;

Fisa postului este valabila pe intreaga perioada de desfasurare a contractului de munca, putand fi reinnoita in cazul aparitiei unor noi reglementari legale  sau ori de cate ori este necesar.

 

 

 

Seful locului de munca,

Functia : Medic CPCIN

Numele si prenumele 

Semnatura : …………………………………

                                                                      

                                                                Luat la cunostinta si primit un exemplar salariat

                                                                        Numele si prenumele:                                                                                                                                    Semnatura: .............................................

                                                                        Data: .................................

 

 

 

 

 

 

 

 

(0 votes)280 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie