Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

ANUNT CONCURS MUNCITOR I (ELECTRICIAN) + MUNCITOR II (LACATUS MEC.)

Nr.  3083   din 23.02.2017

Aprobat,                                                                                                                                                                                Manager,

                                                    Ec. Cumpat Carmen Marinela

 

ANUNT

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorelor posturi vacante :

Compartimentul Muncitori - Intretinere si reparatii cladiri

- 1 post muncitor I ( electrician) - pe perioada nedeterminata

- 1 post muncitor II ( lacatus mecanic) - pe perioada nedeterminata

            Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 modificata si completata de H.G. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

            Concursul consta in urmatoarele etape succesive :

                        -selectia dosarelor de inscriere ;

                        -proba scrisa;

                        -interviul.

            Conditii de desfasurare a concursului :

1.     Ultima zi pentru depunere a dosarelor de inscriere este 9 martie 2017, ora 15 :00.

2.     Data si ora organizarii probei scrise : 17 martie 2017, ora 9 :00- Pavilionul Administrativ ;

3.     Data si ora interviului : 21 martie2017 , ora9 :00-Pavilionul Administrativ ;

4.     Locul depunerii dosarelor si al organizarii probelor de concurs : Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, Pavilionul Administrativ, str. P. Halipa nr. 14.

Concursul se va desfasura la sediul unitatii, astfel :

- depunerea dosarelor de concurs :-9 martie 2017, ora 15 :00 ;

- selectia dosarelor candidatilor :-10 martie 2017 ;

-contestatii la rezultatele selectiei dosarelor :-14 martie 2017 ;

-proba scrisa : 17 martie 2017, ora 9 ;00, Pavilionul Administrativ ;

-afisarea rezultatelor probei scrise :17martie 2017, ora 14 :00 ;

-contestatii la rezultatele probei scrise :20martie 2017, ora 14 :00 ;

-proba interviu :21martie 2017, ora 9 :00 ;

-afisarea rezultatelor la proba interviu : 21 martie 2017 ;

-contestatii la proba interviu : 22 martie 2017 ;

-afisarea rezultatelor finale :23martie 2017

Conditii generale, conform art. 3 din H.G. NR. 286/2011 :

Poate participa la concurs persoana care indeplineste urmatoarele conditii :

a)     Are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania ;

b)     Cunoaste limba romana, scris si vorbit ;

c)     Are varsta minima reglementata de prevederile legale ;

d)     Are capacitate deplina de exercitiu ;

e)     Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestat pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate ;

f)      Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs ;

g)     Nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de falsori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru posturile de muncitori:

 • Muncitor I( electrician) -6 ani vechime in meserie
 • Muncitor II( lacatus mecanic) -4-6 vechime in meserie

Cei interesati vor depune la Serviciul RUNOS al unitatii, dosar de concurs care sa cuprinda urmatoarele acte :

·       Cerere de inscriere la concurs care va cuprinde postul si locul de munca pentru care opteaza concurentul, adresata conducatorului institutiei publice organizatorice ;

·       Copia xerox a actului de indentitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

·       Copia xerox certificate nastere si casatorie daca este cazul ;

·       Copia  carnetului  de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechime in munca, in specialitatea postului( adeverinta de la ultimul loc de munca si de la CASA DE PENSII IASI) ;

·       Copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului ;

·       Cazierul judiciar ;

·       Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau de medicul de medicina muncii din spital care sa ateste faptul ca este apt pentru exercitarea profesiei( Dr. Munteanu Georgeta –nr. telefon 0788437959, 0740256003)

·       Copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de munca privind profilul moral si profesional al candidatului ;

·       Curriculum vitae.

·       1 Dosar de carton cu sina.

Copiile de pe actele prevazute la alin(1) se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare se obtin de la persoana care asigura secretariatul comisie de concurs, serviciul resurse umane tel. 0232.266044/int. 105.

 

Sef Seviciu RUNOS,

            Ec. Axinte Dana

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAŞI

COMPARTIMENT TEHNIC

 

 

                                                                     

 

                                                                                 Aprobat.

                                                                                 Manager

 

                                                                          Ec.Carmen Cumpat

 

 

 

TEMATICA  PRIVIND  OCUPAREA  UNUI  POST  DE  ELECTRICIAN I

 

 

 

 

 

 

 

 

1.I- 7normativ instalatii  electrice.

2.PE116-94 Normativ incercari si masurari la echipamente si instalatii electrice.

3. PE 134-95 Normativ privind metodologia de calcul a curentilor de scurtcircuit in retele electrice .

 

 

 

 

 

Comp. Tehnic.

 

th.Liviu Zaborila 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAŞI

COMPARTIMENT TEHNIC

 

 

                                                                     

                                                                                 Aprobat.

                                                                                 Manager

 

                                                                          Ec.Carmen Cumpat

 

 

 

 

 

                  TEMATICA  PRIVIND  OCUPAREA  UNUI  POST  DE

                       Muncitor II (Lacatus mecanic)

 

 

 Bibliografie;

 

 

1. Manualul lacatusului;

2. Lacatuserie generala,Ing. E.Arieseanu;

3. Norme de protectia muncii  si P.S.I.(Legea 319/2006 si HG nr.1048/2006;

4. Cartea lacatusului,Ing. Constantin Iordan,Ed. Tehnica

 

Tematica;

 

 

1.     Reguli generale de protectia muncii si P.S.I.

2.   Tehnologia  ansamblarii si montajului.

3.   Tehnologia confectionarii obiectelor  metalice

4.   Gaurirea metalelor.Scule si dispozitive utilizate la gaurire.

 

 

 

Comp. Tehnic.

 

Tehn.Liviu Zaborila 

                                                                                                           APROBAT,

Manager

                                                                                                          Ec. Carmen Cumpat

                                                                                         

 

 

 

 

LISTA DE CONTROL A PAGINILOR REVIZUITE

Nr.

ed./rev.

Pag.

rev.

Obiectul reviziei

0/

   

 

 

 

FISA POSTULUI

OCUPATIA: MUNCITOR I( ELECTRICIAN)

COD COR: 741307

 

 

 

 

 

 

TITULAR POST:

 

FUNCTIA/POSTUL/SPECIALITATEA: muncitor I/electrician

 

LOC MUNCA: Compartiment tehnic/ Intretinere si reparatii cladiri

 

GRADUL PROFESIONAL : muncitor I

 

NIVELUL POSTULUI: de executie

 

 

 

 

 

Data

Elaborat

Verificat

Aprobat

 

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Ref.de specialitate gr.I

Pricop Mihaela

 

Sef Serv.RUNOS

Ec. Axinte Dana

 

Manager

Ec. Cumpăt Carmen

 

Exemplar nr:

1.CERINTELE POSTULUI:

a)     Pregătirea profesionala: studii medii de specialitate sau scoala profesionala ;

b)     Conştiinciozitate fata de sarcinile pe care le are de îndeplinit;

c)     Abilitatea de a lucra in echipa, corectitudine, obiectivitate si energie, rezistenta la efort si stres, viteza de reactie si capacitate de a lua decizii, capacitate de prevedere a situatiilor deosebite;

d)     Responsabilitatea implicata de post de a executa operatiuni si lucrari care vizeaza instalatia electrica la utilajele si instalatiile din spital, in scopul functionarii acestora in conditii optime si a prevenirii defectiunilor de natura electrica ;

2.RELATII

a)   IERARHICE:

-        este subordonat tehnicianului, inginerului, sefului serviciului administrativ, transport, aprovizionare, achizitii publice;

b) FUNCTIONALE:

-        colaborează cu toti sefii de sectii si compartimente din spital;

3.PROGRAM DE LUCRU :

- activitate curenta conform programului de lucru stabilit in conformitate cu prevederile legale in vigoare: 8 ore/zi.

4.ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI :

I.Atributii si responsabilitati :

1.     Efectueaza lucrari de intretinere, reparatii si inlocuire la instalatii de complexitate medie din spital conform procedurilor specifice de lucru si in conditii de siguranta ;

2.     Efectueaza lucrari de demontare si de recuperare a materialelor din instalatiile electrice demontate ;

3.     Verifica protectia prin legare la nul si/sau impamantare ;

4.     Executa lucrari de refacere a legaturilor de impamantare, cu respectarea Normelor de Securitate si Sanatate a Muncii ;

5.     Executa lucrari de intretinere a componentelor de actionare si comanda a instalatiilor tehnologice ;

6.     Efectueaza controlul final al instalatiilor de automatizare, inclusiv executarea panourilor de asimilare necesare verificarii acestor instalatii ;

7.     Inainte de inceperea fiecarei lucrari delimiteaza zona de lucru conform Normelor de Securitate si Sanatate a Muncii, intrerupe tensiunea, verifica lipsa tensiunii si legarea la pamant si in scurtcircuit ;

8.     Participa la constructia tablourilor de distributie ;

9.     Monteaza corpurile electrice de iluminat ;

10.  Executa lucrari speciale in conditii grele de lucru (umiditate, pericol de explozie) precum si instalatii simple de automatizare ;

11.  Remediaza defectiunile provocate de scurtcircuit in instalatiile electrice si ia masuri pentru prevenirea lor ;

12.  Verifica periodic integritatea izolatiilor si carcaselor ;

13.  Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in realizarea strategiilor pe termen scurt ale unitatii in limitele respectarii temeiului legal ;

14.  Raspunde cu operativitate la solicitarile sectiilor sau compartimentelor, atunci cand apar defectiuni din punct de vedere electric ale utilajelor sau instalatiilor ;

15.  Informeaza la timp referitor la lucrarile ce trebuie realizate, raspunde prompt la solicitarile colegilor si superiorilor ierarhici ;

16.  Raspunde de corectitudinea si promptitudinea cu care furnizeaza informatiile din domeniul sau de activitate ;

17.  Respecta regulile privind exploatarea si intretinerea trusei de instrumente si a echipamentelor din dotare ;

18.  Raspunde de buna intretinere a echipamentului de protectie din dotare ;

19.  Raspunde de exploatarea si intretinerea corespunzatoare a aparaturii din dotarea sectiei unde lucreaza ;

20.  Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune in functionare a echipamentului cu care isi desfasoara activitatea ;

21.  Raspunde cu promptitudine la orice sesizare in cazul unei defectiuni electrice pentru remediere imediata ;

22.  Raspunde de controlul zilnic al instalatiilor tehnologice din punct de vedere electric ;

23.  Il informeaza pe superiorul ierarhic ori de cate ori apar probleme ce depasesc competenta personala de rezolvare ;

24.  Va consemna in registrul de tura data si ora predarii- primirii schimbului, modul in care au functionat echipamentele, instalatiile, defectiunile constatate, urgentele remediate;

25.  Participa la instructajele inpuse de CPCIN, PSI si protectia muncii ;

26.  Utilizeaza integral timpul de lucru, respectand programul de lucru ;

27.  Anunta imediat seful ierarhic asupra deficientelor de igiena (alimentare cu apa, instalatii sanitare incalzire, etc.).

II. Atributii generale:

 1. Are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de venire si de plecare din serviciu;
 2. Respecta graficul de lucru;
 3. Nu va parasi locul de munca fara aprobarea superiorulu ierarhic;
 4. Are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la inceputul anului;
 5. Este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru;
 6. Respecta prevederile ROI si ale ROF ;
 7. Urmareste si asigura folosirea, pastrarea si intretinerea corecta a bunurilor din dotare.

III. Atributii  privind securitatea si sanatatea in munca, PSI, colectare deseuri:           

1.Îşi însuşeşte si respecta normele de securitate si sănătate in munca prevăzute in Legea nr. 319/2006 si normele de aplicare ale acesteia;

Art.22-prevede ca fiecare lucrator  trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;

Art.23-prevede obligatiile lucratorilor:

- sa utilizeze corect aparatura, substntele periculoase,echipamentele de transport;

- sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat;

-sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

-sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

-sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

-sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

-sa coopereze atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite angajatorulu sa se asigura ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

-sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare ale acestora;

-sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii santari 

2. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 481/2004 privind situaţii de urgenta;

3. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

4. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deşeurilor in instituţiile publice.

IV. Atributii  privind Sistemul de Management al Calitatii (SMC):

1.     Îşi însuşeşte si respecta cerintele procedurilor SMC ;

2.     Îşi însuşeşte si respecta cerintele Manualului Calitatii ;

3.     Elaboreaza/participa la elaborarea de proceduri de lucru atunci cand este cazul ;

Aceste atributii nu sunt limitative, salariatul avand obligatia de a respecta si duce la indeplinire orice alte sarcini, decizii si dispozitii primite din partea conducerii unitatii, a Directiei de Sanatate Publica sau a Ministerului Sanatatii in baza reglementarilor legale in vigoare.

Raspunde disciplinar, material si penal atunci cand:

     1. nu respecta programul de activitate stabilit de conducerea societatii;

2.nu respecta conduita, etica si deontologia profesiei de asistent medical;

3.nu respecta disciplina muncii si nu utilizeaza corespunzator instalatiile si echipamentele de lucru si cele de protectie ;

4.nu duce la indeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare atributiilor de serviciu si orice sarcini specifice ;

5. comite orice alte abateri sanctionabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate in vigoare.

5.Salarizare:

 • Salarizarea este în conformitate cu legislaţia  in vigoare;
 • Salariul de bază este remuneraţia primită in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, cu importanta sociala a muncii;

Fisa postului este valabila pe intreaga perioada de desfasurare a contractului de munca, putand fi reinnoita in cazul aparitiei unor noi reglementari legale  sau ori de cate ori este necesar.

 

Seful locului de munca,

Functia : Tehnician I-coordonator muncitori

Numele si prenumele :Zaborila Neculai- Liviu

Semnatura : …………………………………

 

                                                 

                                                                        Luat la cunostinta si primit un exemplar salariat

                                                                        Numele si prenumele:                                                                                                                                     Semnatura: .............................................

                                                                                    Data: .................................

                                                                                                           APROBAT,

Manager

                                                                                                          Ec. Carmen Cumpat

                                                                                         

 

 

 

 

LISTA DE CONTROL A PAGINILOR REVIZUITE

Nr.

ed./rev.

Pag.

rev.

Obiectul reviziei

     

 

 

 

FISA POSTULUI

OCUPATIA: MUNCITOR II( LACATUS MECANIC)

COD COR: 721410

 

 

 

 

 

TITULAR POST:

 

FUNCTIA/POSTUL/SPECIALITATEA: muncitor II /lacatus mecanic

 

LOC MUNCA: Compartiment tehnic/ Intretinere si reparatii cladiri

 

GRADUL PROFESIONAL : muncitor II

 

NIVELUL POSTULUI: de executie

 

 

 

 

 

 

 

Data

Elaborat

Verificat

Aprobat

 

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Ref.de specialitate gr.I

Pricop Mihaela

 

Sef Serv.RUNOS

Ec. Axinte Dana

 

Manager

Ec. Cumpăt Carmen

 

Exemplar nr:

1.CERINTELE POSTULUI:

a)     Pregătirea profesionala: studii medii de specialitate sau scoala profesionala ;

b)     Experienta profesionala:minim 4-6 ani experienta in domeniu;

c)     Conştiinciozitate fata de sarcinile pe care le are de îndeplinit;

d)     Abilitatea de a lucra in echipa, corectitudine, obiectivitate si energie, rezistenta la efort si stres, viteza de reactie si capacitate de a lua decizii, capacitate de prevedere a situatiilor deosebite;

e)     Responsabilitatea implicata pe post de a executa operatiuni si lucrari care vizeaza lucrarile de lacatuserie din spital, in scopul functionarii utilajelor in conditii optime si a prevenirii defectiunilor;

2.RELATII

a)   IERARHICE:

-        este subordonat tehnicianului, inginerului, sefului serviciului administrativ, transport, aprovizionare, achizitii publice;

b) FUNCTIONALE:

-        colaborează cu toti sefii de sectii si compartimente din spital;

3.PROGRAM DE LUCRU :

- activitate curenta conform programului de lucru stabilit in conformitate cu prevederile legale in vigoare: 8 ore/zi.

4.ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI :

I.Atributii si responsabilitati :

1.     Efectueaza lucrari de intretinere, reparatii si inlocuire specifice domeniului de lacatuserie, din spital, conform procedurilor specifice de lucru si in conditii de siguranta ;

2.     Raspunde de organizarea si desfasurarea activitatii la locul de munca ;

3.     Construieste, monteaza si instaleaza diferite structuri metalice, daca este cazul ;

4.     Repara, ajusteaza, asambleaza, imbina, finiseaza, incadreaza usi, ferestre metalice in interiorul constructiei ;

5.     Ajuta la executarea cofrajelor pentru turnarea betonului, daca este cazul ;

6.     Respecta intocmai sarcinile, indicatiile si precizarile primite de la seful direct cu privire la activitatea desfasurata;

7.     Utilizeaza rational timpul de lucru si materialele, echipamentele de lucru din dotare ;

8.     Aduce la cunostinta sefului ierarhic orice disfunctionalitate ce poate sa apara in procesul muncii sau care poate afecta bunul mers al activitatii ;

9.     Ia masuri pentru gospodarirea rationala a energiei, apei si a celorlalte materiale de consum utilizate ;

10.  Ia masuri pentru evitarea intreruperilor, stagnarilor si reducerea timpului neproductiv in activitatea ce o desfasoara si nu determina intarzieri ;

11.  Utilizeaza adecvat, conform indicatiilor, echipamentele de lucru si de protectie de cate ori este nevoie, fara a face rabat de la norme ;

12.  Raspunde de respectarea tehnologiilor de executie si a instructiunilor de lucru pentru operatiile care ii revin ;

13.  Sa nu parasesca locul de munca fara sa lase totul in ordine, fara sa scoata utilajele din functiune si de sub tensiune ;

14.  Adopta o conduita cuviincioasa, de respect fata de ceilalti salariati ;

15.  Executa orice operatie repartizata de seful ierarhic, respectand toate indicatiile si masurile, astfel incat rezultatul operatiunii respective sa corespunda cerintelor solicitate ;

16.  Zilnic se vor executa lucrarile solicitate de compartimentele spitalului ;

17.  Are obligatia de a lua masuri de remediere a deficientelor constatate de catre toti cei care fac verificari, in concordanta cu dispozitiile sefului ierarhic ;

18.  Raspunde de calitatea executiei lucrarilor in conformitate cu procedurile tehnice, proceduri de sistem si instructiuni de lucru, prevazute in manualul calitatii ;

19.  Materialele se vor elibera pe baza bonului de consum in urma aprobarii referatelor intocmite de sectiile si compartimentele spitalului ;

20.  Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in realizarea strategiilor pe termen scurt ale unitatii in limitele respectarii temeiului legal ;

21.  Raspunde cu operativitate la solicitarile sectiilor sau compartimentelor, atunci cand apar defectiuni din domeniul sau de activitate ;

22.  Informeaza la timp referitor la lucrarile ce trebuie realizate, raspunde prompt la solicitarile colegilor si superiorilor ierarhici ;

23.  Raspunde de corectitudinea si promptitudinea cu care furnizeaza informatiile din domeniul sau de activitate ;

24.  Respecta regulile privind exploatarea si intretinerea trusei de instrumente, a sculelor si a echipamentelor din dotare ;

25.  Raspunde de buna intretinere a echipamentului de protectie din dotare ;

26.  Raspunde de exploatarea si intretinerea corespunzatoare a aparaturii din dotarea sectiei unde lucreaza ;

27.  Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune in functionare a echipamentului cu care isi desfasoara activitatea ;

28.  Raspunde cu promptitudine la orice sesizare in cazul unei defectiuni, din domeniul sau de activitate, pentru remediere imediata ;

29.  Il informeaza pe superiorul ierarhic ori de cate ori apar probleme ce depasesc competenta personala de rezolvare ;

30.  Va consemna in caietul de evidenta lucrarile pe care le executa, zilnic ;

31.  Participa la instructajele inpuse de CPCIN, PSI si protectia muncii ;

32.  Utilizeaza integral timpul de lucru, respectand programul de lucru ;

33.  Anunta imediat seful ierarhic asupra deficientelor de igiena (alimentare cu apa, instalatii sanitare incalzire, etc.).

II. Atributii generale:

 1. Are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de venire si de plecare din serviciu;
 2. Respecta graficul de lucru;
 3. Nu va parasi locul de munca fara aprobarea superiorulu ierarhic;
 4. Are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la inceputul anului;
 5. Este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru;
 6. Respecta prevederile ROI si ale ROF ;
 7. Urmareste si asigura folosirea, pastrarea si intretinerea corecta a bunurilor din dotare.

III. Atributii  privind securitatea si sanatatea in munca, PSI, colectare deseuri:           

1.Îşi însuşeşte si respecta normele de securitate si sănătate in munca prevăzute in Legea nr. 319/2006 si normele de aplicare ale acesteia;

Art.22-prevede ca fiecare lucrator  trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;

Art.23-prevede obligatiile lucratorilor:

- sa utilizeze corect aparatura, substntele periculoase,echipamentele de transport;

- sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat;

-sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

-sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

-sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

-sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

-sa coopereze atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite angajatorulu sa se asigura ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

-sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare ale acestora;

-sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii santari 

2. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 481/2004 privind situaţii de urgenta;

3. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

4. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deşeurilor in instituţiile publice.

IV. Atributii  privind Sistemul de Management al Calitatii (SMC):

1.     Îşi însuşeşte si respecta cerintele procedurilor SMC ;

2.     Îşi însuşeşte si respecta cerintele Manualului Calitatii ;

3.     Elaboreaza/participa la elaborarea de proceduri de lucru atunci cand este cazul ;

Aceste atributii nu sunt limitative, salariatul avand obligatia de a respecta si duce la indeplinire orice alte sarcini, decizii si dispozitii primite din partea conducerii unitatii, a Directiei de Sanatate Publica sau a Ministerului Sanatatii in baza reglementarilor legale in vigoare.

Raspunde disciplinar, material si penal atunci cand:

     1. nu respecta programul de activitate stabilit de conducerea societatii;

2.nu respecta conduita, etica si deontologia profesiei;

3.nu respecta disciplina muncii si nu utilizeaza corespunzator instalatiile si echipamentele de lucru si cele de protectie ;

4.nu duce la indeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare atributiilor de serviciu si orice sarcini specifice ;

5. comite orice alte abateri sanctionabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate in vigoare.

5.Salarizare:

 • Salarizarea este în conformitate cu legislaţia  in vigoare;
 • Salariul de bază este remuneraţia primită in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, cu importanta sociala a muncii;

Fisa postului este valabila pe intreaga perioada de desfasurare a contractului de munca, putand fi reinnoita in cazul aparitiei unor noi reglementari legale  sau ori de cate ori este necesar.

 

Seful locului de munca,

Functia : Tehnician- coordonator muncitori

Numele si prenumele :Zaborila Liviu

Semnatura : …………………………………                                                                                                       

                                                                        Luat la cunostinta si primit un exemplar salariat,

                                                                        Numele si prenumele:                                                                                                                                     Semnatura: .............................................

                                                                        Data: .................................

 

(0 votes)351 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie