Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Anunt concurs 2 posturi vacante de muncitor II(electrician)- Compartiment Muncitori- Intretinere si reparatii cladiri

 

Nr. 25658 din 19.11.2020

Aprobat,                                                                                Manager,

                                                    Ec. Cumpat Carmen Marinela

 

ANUNT

 

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante:

Compartiment Muncitori- Intretinere si reparatii cladiri :

-2 posturi de electrician II- pe perioada nedeterminata .

            Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 modificata si completata de H.G. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

Concursul consta in urmatoarele etape succesive :

                        -selectia dosarelor de inscriere ;

                        -proba scrisa;

                        -interviul.

            Conditii de desfasurare a concursului :

 1. Dosarele de inscriere se depun la Serviciul RUNOS pana la data de  7 decembrie 2020 inclusiv, intre orele 9:00-12:00;
 2. Data si ora organizarii probei scrise: 15 decembrie 2020, ora 9:00- la sediul institutiei ;
 3. Data si ora interviului: 17 decembrie 2020, ora 9 :00- la sediul institutiei .

Concursul se va desfasura la sediul unitatii, astfel :

-depunerea dosarelor de concurs : 7 decembrie 2020, ora 12 :00 ;

- rezultate selectia dosarelor candidatilor : 9 decembrie 2020;

-rezultate contestatii la selectia dosarelor : 14 decembrie 2020;

-proba scrisa : 15 decembrie 2020, ora 9 ;00, la sediul institutiei ;

-afisarea rezultatelor probei scrise : 15 decembrie 2020, ora 14 :00 ;

-rezultate contestatii la rezultatele probei scrise : 16 decembrie 2020, ora 15 :00 ;

-proba interviu : 17 decembrie 2020, ora 9 :00 , la sediul institutiei ;

-afisarea rezultatelor la proba interviu : 17 decembrie 2020, ora 14.00 ;

-rezultate contestatii la proba interviu : 18 decembrie 2020, ora 14.00 ;

-afisarea rezultatelor finale :   21 decembrie 2020, ora 14.00.

Conditii generale, conform art. 3 din H.G. NR. 286/2011 :

Poate participa la concurs persoana care indeplineste urmatoarele conditii :

 1. Are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania ;
 2. Cunoaste limba romana, scris si vorbit ;
 3. Are varsta minima reglementata de prevederile legale ;
 4. Are capacitate deplina de exercitiu ;
 5. Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestat pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate ;
 6. Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs ;

 

 

 

 

 

 1. Nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de falsori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de muncitor II(electrician):

            - studii: acte de studii (calificare) care confera dreptul exercitarii meseriei;

            - minim 6 ani vechime in meserie.

Cei interesati vor depune la Serviciul RUNOS al unitatii, dosar de concurs care sa cuprinda urmatoarele acte :

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copia xerox certificate nastere si casatorie, daca este cazul;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor (calificare) şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitat ;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţa de vechime care atestă vechimea în meserie, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau de medicul de medicina muncii din spital care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare (Dr. Munteanu Georgeta –nr. telefon 0788437959, 0740256003) ;
 • curriculum vitae;
 • dosar de carton cu sina.

 

In cazul in care s-a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, candidatul are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Copiile de pe actele prevazute in dosarul de concurs se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

 

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare se obtin de la persoana care asigura secretariatul comisie de concurs, serviciul resurse umane tel. 0232.266044/int. 105.

 

Sef Seviciu RUNOS,

            Ec. Axinte Dana

 

 

 

                                                                                                                           AVIZ MANAGER,

                                                                 Ec. Carmen Cumpat

                                                                                                                             

Concurs de ocupare post

Muncitor II (ELECTRICIAN)

Spitalul Clinic Recuperare Iasi

 

Bibliografie:

1. Legea 307/2006 – privind apărarea împotriva incendiilor.

2. Legea 319/2006 actualizată – privind sănătatea şi securitatea în muncă.

3. Agenda electricianului-Emil Pietrăreanu- Editura tehnică 1986

 

 

 Tematica:

 1. Legea 307/2006, art. 22-Obligatiile salariatilor privind apararea impotriva incendiilor
 2. Legea 307/2006 – privind apărarea împotriva incendiilor- Cap.II- secțiunea VI Obligațiile administratorului, conducătorului instituției, utilizatorului și salariatului
 3. Legea 319/2006 actualizată – privind sănătatea şi securitatea în muncă- cap. IV – Obligatiile lucratorilor
 4. Agenda electricianului-Emil Pietrăreanu- Editura tehnică 1986- Cap.1.4.- Protectia mecanică a echipamentelor electrice
 5. Agenda electricianului-Emil Pietrăreanu- Editura tehnică 1986- Cap.1.4.- Protectia mecanică a echipamentelor electrice;
 6. Agenda electricianului-Emil Pietrăreanu- Editura tehnică 1986- Cap.1.7.- Semne și notații convenționale folosite în schemele și planurile de instalații electrice;
 7. Agenda electricianului-Emil Pietrăreanu- Editura tehnică 1986- Cap.2.3.- Materiale electroizolante
 8. Agenda electricianului-Emil Pietrăreanu- Editura tehnică 1986- Cap.3- Aparate electrice de comutație si protecție
 9. Agenda electricianului-Emil Pietrăreanu- Editura tehnică 1986- Cap.11- Instalații electrice de forță
 10. Agenda electricianului-Emil Pietrăreanu- Editura tehnică 1986- Cap.12- Instalații electrice de iluminat
 11. Agenda electricianului-Emil Pietrăreanu- Editura tehnică 1986- Cap.15- Protecția muncii în instalații electrice 

 

 

  Șef serviciu administrativ  tehnic,                                                                 Jurist 

 

     Ing. Lebădă Nicoleta – Daniela                                                            Nica Gabriela

 

                                                                                                                               APROBAT,

Manager

                                                                                                          Ec. Carmen Cumpat

                                                                                     

 

 

 

 

LISTA DE CONTROL A PAGINILOR REVIZUITE

Nr.

ed./rev.

Pag.

rev.

Obiectul reviziei

0/

   

 

 

FISA POSTULUI

OCUPATIA: MUNCITOR II( ELECTRICIAN)

COD COR: 741307

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULAR POST:  

 

FUNCTIA/POSTUL/SPECIALITATEA: muncitor II (electrician)

 

LOC MUNCA: Serviciul Administrativ – Tehnic/ Compartiment tehnic/ Intretinere si reparatii cladiri

 

GRADUL PROFESIONAL : muncitor II

 

NIVELUL POSTULUI: de executie

 

Data

Elaborat

Verificat

Aprobat

 

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Șef serviciu Administrativ –tehnic

Ing. Lebădă Daniela

 

Sef Serviciu

RUNOS

Ec. Axinte Dana

 

Manager

Ec. Cumpăt Carmen

 

 

Exemplar nr:

1.CERINTELE POSTULUI:

 1. Pregătirea profesionala: studii medii de specialitate sau scoala profesionala ;
 2. Experienta profesionala:minim 6 ani vechime in meserie;
 3. Conştiinciozitate fata de sarcinile pe care le are de îndeplinit;
 4. Discernamant si capacitate de a rezolva problemele, capacitate de deductie logica;
 5. Abilitatea de lucru in echipa, corectitudine, obiectivitate, energie, rezistenta la efort si stres, capacitatea de a prevedea situatiile deosebite, viteza de reactie si capacitatea de a lua decizii;
 6. Spirit de ordine si disciplina, gandire analitica si sintetica, spirit tehnic, putere de decizie si asumarea responsabilitatii, dorinta de dezvoltare a subordonatilor si capacitate de delegare, abilitati de comunicare si lucrul in echipa, corectitudine, preocupare permanenta pentru ridicarea nivelului profesional individual, flexibilitate, atitudine pozitiva si abilitati de a se mobiliza si de a-i mobiliza pe altii, rezistenta la efort si stres;
 7. Responsabilitatea implicata de post de a executa operatiuni si lucrari care vizeaza instalatia electrică din spital, in scopul functionarii acestora in conditii optime si a prevenirii defectiunilor;

 

2.1.Sfera relatională internă

 1. IERARHICE:
 • este subordonat tehnicianului, inginerului, sefului serviciu  administrativ- tehnic;

b) FUNCTIONALE:

 • colaborează cu toate sectoarele de activitate din spital;
 1. RELAȚII DE REPREZENTARE

- reprezinta activitatea tehnică și administrativă a instituției;

2.2.Sfera relatională externă

a) cu autoritati si institutii publice :

- Primaria Municipiului Iasi, Directia de Sanatate Publica Iasi;

b) cu persoane juridice private : furnizorii și prestatorii de servicii în domeniul instalațiilor.

 

3.PROGRAM DE LUCRU :

- activitate curenta conform programului de lucru stabilit in conformitate cu prevederile legale in vigoare: 8 ore/zi.

 

4. SET DE INDICATORI CANTITATIVI/ CALITATIVI ASOCIATI ATINGERII REZULTATELOR PRESTABILITE:

Indicatori  cantitativi: executarea lucrarilor planificate si repartizate, la nivelele cantitative si termenele stabilite, rezolvarea la termen a sarcinilor ordonate de conducere si indeplinirea obiectivelor stabilite prin strategii, programe de actiune si planuri de munca;

Indicatori calitativi: asigura un management performant al activitatii, conform prevederilor legale, cerintelor postului; rezolvarea corecta, completa si viabila a sarcinilor ordonate de conducere precum si a celor stabilite prin strategii, programe de actiune si planuri de munca; asigura realizarea eficienta si la termen a obiectivelor, actiunilor, masurilor stabilite si a lucrarilor, conform prevederilor legale, cerintelor postului, ordinelor si dispozitiilor conducerii spitalului;

Costuri: asigura planificarea, organizarea si desfasurarea activitatilor specifice, cu respectarea si incadrarea stricta in limitele resurselor materiale si financiare aprobate in acest scop; 

Timp: incadrarea in termenele ordonate de conducere, in termenele stabilite de actele normative specifice

Utilizarea resurselor: gestionarea eficienta si rationala a resurselor din dotare in scopul indeplinirii atributiilor;

Mod de realizare: sarcinile se realizeaza individual, in colectiv sau in colaborare cu alte sectii ale spitalului;

 

 

Indicatori de monitorizare a rezultatelor

Analiza rezultatelor implementarii

DA

NU

Riscuri estimate

Masuri

Risc

 rezi dual

Concluzii

Indicatori de structura

Asigurarea organizarii si functionarii administrativ tehnic:

- Serviciu  administrativ tehnic are in structura:

- 1 sef serviciu administrativ tehnic   cu norma intreaga;

-2 ingineri în cadrul compartimentului tehnic cu norma intreaga;

- 2 economiști cu normă întreagă (1 post vacant, 1 economist-delegat în cadrul serviciului financiar contabilitate)

- 1 tehnician în cadrul compartimentului tehnic cu norma intreaga ;

-1 sofer cu norma intreaga;

-1 arhivar cu norma intreaga;

- 10 muncitori în cadrul formației de reparații și întreținere clădiri cu norma intreaga;

- 2 magazineri cu norma intreaga;

- 4 muncitori  atestați pentru lifturi cu norma intreaga;

- 5 muncitori pentru centrala termică (din care 3 posturi vacante);

- 4 muncitori în cadrul echipei de întreținere spații verzi;

- 2 garderobieri (din care un post vacant);

- 11 muncitori bucătărie (din care un post vacant);

- 2 muncitori centrala telefonică ( din care 1 post vacant)

 

X

 

 

 

1

Existenta structura functionala aprobata de organul ierarhic superior – Primaria Municipiului Iasi

Indicatori de proces

Asigurarea funcționării instalațiilor electrice în condiții de siguranță   corespunzătoare normelor  

X

 

Funcționarea defectuasă a instalațiilor electrice

 

 

Respectare procedura de lucru PO 110-01;

 

 

 

 

4

Verificarea zilnică a funcționării

instalațiilor electrice din cadrul spitalului;

Indicatori de rezultat

Registru de evidență a intervențiilor efectuate în cadrul sarcinilor primite de la superiorul ierarhic

X

 

Neasigurarea la timp a intervențiilor necesare în vederea bunei funcționări a instalațiilor electrice  

Respectare procedura de lucru PO 110-01

 

4

 

Plan de pregatire profesionala

 

X

Nerespectarea prevederilor legale privind Codul controlului intern managerial al entitatilor publice.

Asigurarea nivelului de pregatire profesionala  prin participarea la cursuri de pregatire specifice compartimentului.

4

 

5.CRITERII DE EVALUARE ALE POSTULUI

Evaluarea activitatii:

 • obiectivele de performanta individuala:
 • modul de indeplinire cantitativa si calitativa a sarcinilor din prezenta Fisa a postului;
 • modul de raspuns la alte solicitari decat cele curente.
 • criterii de evaluare a realizarii acestora (se noteaza cu insuficient, suficient, bine sau foarte bine)

         - rezultatele obtinute:

        - cantitatea si calitatea lucrarilor si sarcinilor realizate

         - nivelul de indeplinire a sarcinilor si lucrarilor in termenele stabilite;

         - eficienta lucrarilor si sarcinilor realizate, in contextual atingerii obiectivelor propuse;

         - adaptarea la complexitatea muncii:

         - adaptarea la conceptia de alternative de schimbare sau de solutii noi(creativitate)

         - analiza si sinteza riscurilor, influentelor, efectelor si consecintelor evaluate;

        -  evaluarea lucrarilor si sarcinilor de rutina (repetitive)

        - asumarea responsabilitatii:

         - intensitatea implicarii si rapiditatea interventiei in realizarea atributiilor;

         - evaluarea nivelului riscului decisional;

         - capacitatea relationala si disciplina muncii:

          - capacitatea de evitare a starilor conflictuale si respectarea relatiilor ierarhice;

         - adaptabilitatea la situatii neprevazute;

 • Persoana care realizeaza evaluarea performantelor profesionale individuale: seful ierarhic sau persoana desemnata de angajator in acest sens.
 • Modalitatea de evaluare: prin observare directa de catre evaluator, in baza rezultatelor obtinute ca urmare a desfasurarii activitatii, prin chestionar sau prin intermediul altor instrumente de evaluare elaborate de angajator
 • Periodicitatea de evaluare a performantelor- Anual

La evaluarea performantelor profesionale vor fi luate în considerare rezultatele evaluărilor efectuate pentru fiecare economist din cadrul serviciului administrativ tehnic in cursul unui an calendaristic.

   În urma evaluării performantelor individuale, fiecare economist va primi în functie de punctajele obtinute unul dintre calificativele: “foarte  bine”, ”satisfăcător” , ”nesatisfacator” , acestea urmând a fi avute in vedere la :

 • -  avansarea în treptele de ierarhizare;
 • -  eliberarea din functia deținută în cadrul compartimentului.

Șeful serviciului  administrativ tehnic analizează contribuţia fiecărui angajat din cadrul compartimentului tehnic și administrativ la realizarea activitatilor     şi determină nivelul în care aceştia si-au atins obiectivele.

Rezultatele evaluării sunt sintetizate în -Fisa de evaluare a performantelor individuale.        

                         

 

Fisa de evaluare a performantelor individuale

 

Numele si prenumele persoanei evaluate:..................................

Postul:............................................................................................

Perioada evaluata:........................................................................

Evaluator:                                                   Functia:                                          Data:

Domenii ale evaluarii

Criterii de performanta

Indicatori de performanta

Punctaj maxim

Punctaj evaluare

 

 

 

 

 

1. Proiectarea activitatii

( 15 puncte)

1.1 Respectarea planurilor de întreținere și reparații pentru instalațiile electrice din cadrul spitalului

Cunoaşte planurile  de întreținere și reparații pentru instalațiile electrice şi le respectă în vederea operaţionalizării eficiente a activităţii în compartimentul tehnic.

5

 

1.2 Implicarea în elaborarea planului de întreținere și reparații, la nivelul compartimentului tehnic

Se implică nemijlocit la planului de întreținere și reparații, la nivelul compartimentului tehnic din spital împreună cu tehnicianul și ingiberul din cadrul compartimentului tehnic, în vederea stabilirii necesităţilor unităţii din punct de vedere tehnic.

5

 

1.3 Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare

Se preocupă permanent de cunoașterea bazei legislative din domeniul tehnic,  şi aplicarea ei.

5

 

 

 

Total

15

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Realizarea activităţilor

( 30 puncte)

2.1 Organizarea activităţilor

 2.1.1. Pune la dispoziția șeful ierarhic toate detaliile tehnice necesare stabilirii necesităților de achiziționare a pieselor de schimb, sculelelor și echipamentelor necesare desfășurării activităților planificate sau accidentale;

2.1.2. Gestioneaza eficient timpul de lucru pentru îndeplinirea sarcinilor ce ii revin.

5

 

 

 

 

 

5

 

 

2.2 Monitorizarea activităţii

2.2.1 Urmăreşte aplicarea şi respectarea tuturor dispoziţiilor legale privind organizarea activităților tehnice repartizate conform fișei postului;

2.2.2 Înregistrează  toate activitățile de verificare, întreţinere şi reparaţii realizate conform planului de verificare şi/sau cele accidentale în registrul de tură;

5

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

2.3. Respectarea procedurilor operationale specifice activitatii.

2.5.1.Respectă procedurile operaţionale de lucru pentru compartimentul tehnic și comunica șefului ierarhic eventuale propuneri de îmbunătățire, adaptate   la nevoile spitalului.

5

 

 

 

Total

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Comunicare şi relaţionare

( 20 puncte)

3.1 Asigurarea fluxului informaţional al compartimentului

3.1.1 Respectă circuitul documentelor tehnice și   înregistrarea lor în mod cronologic şi sistematic, în registrul de tură;

3.1.2 Înregistrează în registru  toate defecțiunil, verificările și reparațiile efectuate  conform planurile  de întreținere și reparații   precum pe cele accidentale comunicate de șeful ierarhic superior;

 

5

 

 

 

5

 

 

 

 

3.2 Raportarea periodică pentru conducerea instituţiei

3.2.1 Se preocupă permanent de aducerea la cunoştinţa șefului ierarhic a tuturor activităţilor desfășurate;

3.2.2 Pune la dispoziție spre verificare și avizare, registrul de tură la fiecare șfârșit de lună 

2

 

 

 

4

 

3.3 Asigurarea transparenţei deciziilor din compartiment

3.3.1 Duce la îndeplinire deciziile cu privire la răspunderea materială, disciplinară şi administrativă luate de conducerea instituției;

2

 

3.4 Evidenţa, gestionarea şi arhivarea documentelor

3.4.1 Predă spre verificare, avizare și arhivare documentele  şi răspunde de activitățile repartizate .

2

 

 

 

Total

20

 

 

 

4.Managementul carierei şi al dezvoltării personale

( 10 puncte)

4.1 Nivelul şi stagiul propriei pregătiri profesionale

4.1.1 Participarea la cursuri şi programe de formare specifice postului pe care este încadrată;

4

 

4.2 Formare profesională şi dezvoltare în carieră

 4.2.1 Se preocupă de propria dezvoltare profesională şi manifestă interes în cunoaşterea legislaţiei în vigoare;

3

 

4.3 Participarea la instrurile organizate in cadrul spitalului.

4.3.1 Participă la cursurile de perfecţionare, instructaje, consfătuiri organizate in cadrul spitalului;

3

 

 

 

Total

10

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii spitalului

( 15 puncte)

5.1 Planificarea activităților din cadrul compartimentului prin prisma dezvoltării instituţionale şi promovarea imaginii spitalului

5.1.1 Participa la intocmirea planului de reparații și întreținere pentru activitățile ce îi revin la nivelul spitalului;

 

5

 

 

 

 

5.2 Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanţii comunităţii locale privind activitățile specifice  din cadrul compartimentului tehnic

5.2.1 Comunică șefului ierarhic orice informație legată de activitatea desfășurată în vederea îmbunătățirii relaționării dintre compartimentele spitalului;

3

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Îndeplinirea altor atribuţii dispuse de şeful ierarhic superior şi/sau managerul spitalului, care pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiţii a atribuţiilor aflate în sfera sa de responsabilitate

5.3.1 Urmăreşte utilizarea eficientă a timpului de lucru  ;

5.3.2 Utilizează permenet echipamentul de protecție pus la dispozitie de instituție, în vederea promovării imaginii acesteia;

5.3.3 Se preocupă de avizarea lunară a registrului de tură;

2

 

 

1

 

2

 

 

5.4 Respectarea ROI, ROF, normelor şi procedurilor de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul spitalului.

5.4.1 Respectă prevederile ROI, ROF;

 

5.4.2 Respectă normele de sănătate şi securitate în muncă din spital PSI, ISU.

 

1

 

1

 

 

 

Total

15

 

 


 

 

 

6.Conduita profesională

( 5 puncte)

6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament).

6.1.1. Adoptarea unei tinute vestimentare decente;

6.1.2. Adoptarea unui comportament si limbaj adecvat;

1

 

 

1

 

6.2. Respectarea și promovarea deontologiei profesionale.

6.2.1. Cunoasterea prevederilor Codului deontologic;

6.2.2. Respectarea prevederilor codului deontologic;

6.2.3. Promovarea deontologiei profesionale.

1

1

 

1

 

 

 

Total

5

 

 

 

Total general

100

 

Punctaj:

100 - 85 de puncte – Foarte bine;

          84,99 - 71 de puncte – Satisfacator;

          70,99 - 61 de puncte -  Slab;

           Sub 60,99 de puncte – Nesatisfacator;

 

Punctaj pentru indeplinirea criteriilor de evaluare..........................................

Calificativul acordat..........................................................................................

 1. Numele si prenumele evaluatorului.................................................................

            Functia.......................................Semnatura.........................Data.....................

 1. Am luat la cunostinta de aprecierea activitatii profesionale desfasurate

            Numele si prenumele persoanei evaluate....................................

            Functia..........................Semnatura...........................Data...............

 1. Contestatia persoanei evaluate:

Motivatia............................................................................................

Semnatura persoanei evaluate..................................Data...............

 1. Modificarea aprecierii (DA, NU):

Numele si prenumele prersoanei care a facut aprecierea

Functia acesteia..................................................................................

Modifcarea adusa aprecierii.................................................................

Semnatura................................................................................................

Data............................................................................................................

 1. Am luat la cunostinta de modificarea evaluarii

Numele si prenumele.........................................................................

Functia acesteia..................................................................................

Semnatura................................................................................................

Data............................................................................................................

 

 

6. OBIECTIVE GENERALE SI SPECIFICE:

6.1. Obiective generale

6.1.1.    Menţinerea unui nivel ridicat de securitate şi integritate pentru patrimoniul aflat in administare din cadrul spitalului;

6.1.2. Managementul eficient al investitiilor finantate de Consiliul Local Iasi, Ministerul Sanatatii, Casa de asigurari de sanatate Iasi, fonduri nerambursabile, in concordanta cu misiunea institutiei, în vederea asigurarării confortului pacientilor fata de un standard hotelier normal, in conditii de regularitate, eficacitate, economicitate si eficienta.

6.2. Obiectiv specific compartimentului :

Principalul obiectiv specific : Administrarea patrimoniului spitalului cu gandire logică și previziune pentru asigurarea necesităților de funcționare curente, de dezvoltare și modernizare specifice compartimentului tehnic din cadrul entității publice

 

OBIECTIVE

specifice

Monitorizare

Indicator de

 evaluare

Valoare tinta

Perioada de evaluare

Responsabil

Termen

Riscuri asociate

Creșterea randamentului de functionare a instalațiilor electrice / prevenirea lucrărilor accidentale prin verificări și implementarea planului de întreținere și reparații

Registrul de tură

Plan de verificări, întreținere și reparații

 

Număr de reparații planificate/ Număr reparații accidentale

 

100%

semestrial

Tehnician

Inginer

permanent

Neasigurarea  funcționării instalațiilor necesare și obligatorii pentru buna desfășurare a activităților medicale  din cadrul instituției

 

Asigurarea securității muncii și protecției stingerii incendiilor

  Fișa de instructaj periodic semnată la zi

Număr accidente de muncă în ultimele 12 luni / număr total personal 

 

100 %

Anual

Tehnicin

Inginer

Responsabil SSM și PSI

permanent

Risc de accidentare / incendiu

 

 

7.ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI :

I. Atributii si responsabilitati :

 1. Efectueaza lucrari de intretinere, reparatii si inlocuire la instalatii de complexitate medie din spital conform procedurilor specifice de lucru si in conditii de siguranta ;
 2. Completează registrul de tură la zi cu toate datele necesare conform solicitărilor ;
 3. Se preocupă de avizarea luna a registrului la sfârșitul fiecări luni ;
 4. Verifică zilnic starea de funcționare a instalațiilor comunicând urgent orice defecțiune observată ;
 5. Execută lucrările de verificare, reparații și întreținere conform planului aprobat;
 6. Execută cel putin o dată pe luna lucrări de întreținere, curățare, verificare pentru ventiloconvectoarele montate în cadrul spitalului ;
 7. Execută zilnic actionarea pentru umplerea bazinelor cu apă sulfuroasă ;
 8. Execută toate verificările și manevrele necesare pentru buna funcționare a echipamentelor de la piscină ;
 9. Execută ori de câte ori este necesar manevre de încarcare și descărcare materiale și echipamente de orice fel pentru aprovizionarea  magaziilor/ secțiilor din din cadrul spitalului ;
 10. Efectueaza lucrari de demontare si de recuperare a materialelor din instalatiile electrice demontate ;
 11. Verifica protectia prin legare la nul si/sau impamantare ;
 12. Executa lucrari de refacere a legaturilor de impamantare, cu respectarea Normelor de Securitate si Sanatate a Muncii ;
 13. Executa lucrari de intretinere a componentelor de actionare si comanda a instalatiilor tehnologice ;
 14. Efectueaza controlul final al instalatiilor de automatizare, inclusiv executarea panourilor de asimilare necesare verificarii acestor instalatii ;
 15. Inainte de inceperea fiecarei lucrari delimiteaza zona de lucru conform Normelor de Securitate si Sanatate a Muncii, intrerupe tensiunea, verifica lipsa tensiunii si legarea la pamant si in scurtcircuit ;
 16. Participa la constructia tablourilor de distributie ;
 17. Monteaza corpurile electrice de iluminat ;
 18. Executa lucrari speciale in conditii grele de lucru (umiditate, pericol de explozie) precum si instalatii simple de automatizare ;
 19. Remediaza defectiunile provocate de scurtcircuit in instalatiile electrice si ia masuri pentru prevenirea lor ;
 20. Verifica periodic integritatea izolatiilor si carcaselor ;
 21. Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in realizarea strategiilor pe termen scurt ale unitatii in limitele respectarii temeiului legal ;
 22. Raspunde cu operativitate la solicitarile sectiilor sau compartimentelor, atunci cand apar defectiuni din punct de vedere electric ale utilajelor sau instalatiilor ;
 23. Informeaza la timp referitor la lucrarile ce trebuie realizate, raspunde prompt la solicitarile colegilor si superiorilor ierarhici ;
 24. Raspunde de corectitudinea si promptitudinea cu care furnizeaza informatiile din domeniul sau de activitate ;
 25. Respecta regulile privind exploatarea si intretinerea trusei de instrumente si a echipamentelor din dotare ;
 26. Raspunde de buna intretinere a echipamentului de protectie din dotare ;
 27. Raspunde de exploatarea si intretinerea corespunzatoare a aparaturii din dotarea sectiei unde lucreaza ;
 28. Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune in functionare a echipamentului cu care isi desfasoara activitatea ;
 29. Raspunde cu promptitudine la orice sesizare in cazul unei defectiuni electrice pentru remediere imediata ;
 30. Raspunde de controlul zilnic al instalatiilor tehnologice din punct de vedere electric ;
 31. Il informeaza pe superiorul ierarhic ori de cate ori apar probleme ce depasesc competenta personala de rezolvare ;
 32. Va consemna in registrul de tura data si ora predarii- primirii schimbului, modul in care au functionat echipamentele, instalatiile, defectiunile constatate, urgentele remediate;
 33. Participa la instructajele inpuse de CPCIN, PSI si protectia muncii ;
 34. Utilizeaza integral timpul de lucru, respectand programul de lucru ;
 35. Anunta imediat seful ierarhic asupra deficientelor de igiena (alimentare cu apa, instalatii electrice incalzire, etc.).

II. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • In conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, salariatul are urmatoarele obligatii:

- sa cunoasca si sa aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal;

- de a pastra confidentialitatea asupra datelor personale pe care le prelucreaza atat in afara programului normal de lucru cat si dupa incetarea contractului individual de munca cu spitalul.
- de a nu dezvalui datele personale pe care le prelucreaza altor persoane decat cele in privinta carora ii este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul intern al spitalului, prin contractul individual de munca si fisa postului;

- de a prelucra datale persoanelor numai pentru aducerea la indeplinire a atributiilor de serviciu prevazute in fisa postului, si in regulamentul intern;

- sa informeze de indata conducerea unitatii despre imprejurari de natura a conduce la o diseminare neautorizata de date cu caracter personalsau despre o situatie in care au fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin incalcarea normelor legale, despre care a luat la cunostinta;

- sa nu introduca in retea programe neautorizate care ar putea permite conectarea persoanelor de la distanta.

- utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul in cauza este autorizat sa lucreze cu acel program).

- fisierele care contin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tablete, memorie USB) se cripteaza. Criptarea informatiilor importante inseamna protejarea datelor comunicate la distanta, facandu-le neinteligibile pentru alte persoane decat cele autorizate a le receptiona.

- nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.Daca este necesar, se foloseste doar stick USB, pentru salvare de date in forma criptata.

- nu este permisa scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, etc.) decat cu aprobarea prealabila din partea conducerii unitatii.

- utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure si nu vor deschide mailuri necunoscute, suspecte.

- In locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter personal, acesta va fi pozitionat astfel incat sa nu poata fi vazut de public.

- utilizatorii ies din aplicatie daca parasesc statia, iar daca temporar nu se lucreaza la statie, acestia blocheaza statia cu CTRL+ALT-DEL.

- documentele care contin date cu caracter personal sunt tinute in dulapuri inchise cu cheie.

- se interzice stocarea sau notarea parolei de catre utilizator intr-un loc care poate fi accesat de persoane neautorizate. Se prefera memorarea acesteia.

- incaperile unde se afla computerele se incuie dupa terminarea programului.
in conformitate cu prevederile regulamentului intern si plata de daune interese.

- fiecare statie trebuie sa aiba o parola complexa;

- parola trebuie sa contina minim 6 caractere sis a fie o combinatie de litere (minuscule si majuscule), cifre si simboluri special. Parola nu trebuie sa fie un nume, substantive, idee sau orice cuvant care poate sa existe intr-un dictionar.

- utilizatorii statiei nu trebuie sa tina o parolamai mult de cateva luni consecutive, iar la momentul schimbarii nu trebuie ca cea noua sa fi fost folosita in ultimele 3 cicluri.

II. Atributii generale:

 1. Are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de venire si de plecare din serviciu;
 2. Respecta graficul de lucru;
 3. Nu va parasi locul de munca fara aprobarea superiorulu ierarhic;
 4. Are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la inceputul anului;
 5. Este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru;
 6. Respecta prevederile ROI si ale ROF ;
 7. Urmareste si asigura folosirea, pastrarea si intretinerea corecta a bunurilor din dotare.

III. Atributii  privind securitatea si sanatatea in munca, PSI, colectare deseuri:

           

1.Îşi însuşeşte si respecta normele de securitate si sănătate in munca prevăzute in Legea nr. 319/2006 si normele de aplicare ale acesteia;

Art.22-prevede ca fiecare lucrator  trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;

Art.23-prevede obligatiile lucratorilor:

- sa utilizeze corect aparatura, substntele periculoase,echipamentele de transport;

- sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat;

-sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

-sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

-sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

-sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii electrici, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

-sa coopereze atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite angajatorulu sa se asigura ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

-sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare ale acestora;

-sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii santari 

2. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 481/2004 privind situaţii de urgenta;

3. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

4. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deşeurilor in instituţiile publice.

IV. Atributii  privind Sistemul de Management al Calitatii (SMC):

 1. Îşi însuşeşte si respecta cerintele procedurilor SMC ;
 2. Îşi însuşeşte si respecta cerintele Manualului Calitatii ;
 3. Elaboreaza/participa la elaborarea de proceduri de lucru atunci cand este cazul ;

Aceste atributii nu sunt limitative, salariatul avand obligatia de a respecta si duce la indeplinire orice alte sarcini, decizii si dispozitii primite din partea conducerii unitatii, a Directiei de Sanatate Publica sau a Ministerului Sanatatii in baza reglementarilor legale in vigoare.

Raspunde disciplinar, material si penal atunci cand:

     1. nu respecta programul de activitate stabilit de conducerea societatii;

2.nu respecta conduita, etica si deontologia profesiei de asistent medical;

3.nu respecta disciplina muncii si nu utilizeaza corespunzator instalatiile si echipamentele de lucru si cele de protectie ;

4.nu duce la indeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare atributiilor de serviciu si orice sarcini specifice ;

5. comite orice alte abateri sanctionabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate in vigoare.

8. Salarizare:

 • Salarizarea este în conformitate cu legislaţia  in vigoare;
 • Salariul de bază este remuneraţia primită in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, cu importanta sociala a muncii;

 

 

Fisa postului este valabila pe intreaga perioada de desfasurare a contractului de munca, putand fi reinnoita in cazul aparitiei unor noi reglementari legale  sau ori de cate ori este necesar.

 

 

Seful locului de munca,

Functia : Tehnician I-coordonator muncitori

Numele si prenumele :Zaborila Neculai- Liviu

Semnatura : …………………………………

                                               

 

                                                                      

                                                                        Luat la cunostinta si primit un exemplar salariat

                                                                        Numele si prenumele:                                                                                                                                     Semnatura: .............................................

                                                                        Data: .................................

 

 

(0 votes)67 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie